Fremskyndelse af Agenda 2030.

Lagt på d. 30/04-23


Udskriv


Agenda 2030 skal fremskyndes - implementeringen skal accelereres, og befolkningen skal med ind i arbejdet. Men hvad er agenda 2030?

Dels er det implementeringen af FN's 17 verdensmål1, der med skin af at tjene retfærdigheden, er midlet til elitens absolutte samfundsovertagelse. Men i det ligger også den Fjerde Industrielle Revolution, der kalder på den Store Nulstilling. Linket mellem Agenda 2030 og den Fjerde Industrielle Revolution, ses i World Economic Forums (WEF) ofte synonyme brug af ordene, f.eks. i deres artikel om visionen for 2030 ressourcer, hvor de taler om at "Frigøre teknologi til globale mål" som leder over til en anden artikel med det navn hvor der tales om at "Den fjerde industrielle revolution (4IR) er stadig i sine tidlige år, men den er allerede ved at ændre den måde, vi arbejder, lever og interagerer på".

Fordi Agenda 2030 har "lidt uforudsete tilbageslag på grund af COVID-19-pandemien, store negative virkninger af klimaændringer og de stigende omkostninger til mad og brændstof overalt på grund af konflikten i Ukraine"2, samles et forventeligt altal verdensledere til september (ved WEF's årsmøde i Davos plejer der at være omkring 2500 fra den globale elite) sideløbende med FN's Generalforsamling, til dette topmøde for bæredygtige udviklingsmål (SDG), for at fremskynde processen.

Befolkningen skal med:

I sit "2020 Call to Action for Human Rights" beklagede Guterres, at tilsidesættelse af menneskerettigheder er udbredt sammen med social polarisering og tab af høflighed. Han opfordrede indtrængende til, at menneskerettighedsprincipperne skulle være grundlaget for gennemførelsen af Agenda 2030, herunder styrkelse af mennesker og skabelse af muligheder for civilsamfundsdeltagelse.
En vejledning om beskyttelse og fremmelse af civilsamfundet blev udsendt i september 2020, der opfordrede til meningsfuld civilsamfundsdeltagelse, beskyttelse af truede civilsamfund og fremmelse af inkluderende deltagelseskanaler og grundlæggende frihedsrettigheder. Vores forskning hos CIVICUS viser, at de civile rumforhold kun er blevet yderligere forværret siden da.

I lyset af dette håber civilsamfundets fortalere, at FN's generalsekretærs rapport om SDG-fremskridt vil omfatte en refleksion over gennemførelsen af opfordringen til handling og vejledning fra FN-agenturer og -kontorer selv.2

Med andre ord skal FN's 17 verdensmål, der giver skin af at bekymre sig om individet, fremmes, og der skal etableres mekanismer hvor befolkningen selv skal deltage. Ligesom da vi var politimænd over for hinanden under forkølelsespandemien Corona, for at tvinge hinanden til at gå med mundbind, spritte af, blive testet, holde afstand, blive indenfor, blive vaccineret - ligesom man oplever at flere og flere udskammer politisk ukorrekt klimaadfærd.

Peter skrev til os "Vær ædru og våg; jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge" (1. Pet. 5:8) og Johannes blev vist vores umiddelbare fremtid og så at "Djævelen er kommen ned til jer; hans harme er stor, fordi han ved, hans tid er kort" (Åb. 12:12). Eliten har travlt og de knokler med alle kræfter de kan samle, for i hast at få trængselsplanerne til at falde på plads.

Men hvad er "den Fjerde Industrielle Revolution", som er så presserende at få implementeret?

Klaus Schwab svarer på det i sin bog af samme titel, "The Fourth Industrial Revolution"3 og som Satans tjener, giver han også her skin af at være retfærdighedens tjener, og foregiver at være bekymret for bagsiderne af de teknologiske fremskridt. Men med WEF's teknologiske rådgiver, Yuval Noah Harari4, er der ingen tvivl om at bagsiden af teknologien er Schwabs begærede fordel. Yuval Noah Harari er gennemsyret af Antikrists ånd, håner Gud og Hans Ord, ser mennesket som et biologisk dyr der kan hackes, som værende så primitivt at man med teknologi kan kende individet bedre end nogen anden, hvilket vil gøre store dele af befolkningen nyttesløse når teknologiens kunstige intelligens overtager store dele af samfundene - og hvad andet kan vi gøre med de overflødige kvæg, end at give dem tålt ophold på kloden, med borgerløn og underholdning? Med andre ord, teknologien, menneskets (Satans) skaberværk står over mennesket.

Se dette potpourri af Yuval Noah Harari

Lad mig give dig lidt indblik i Klaus Schwabs bog, i hans fremtid, som Gud kalder den Store Trængsel. Det handler om at alle skal samarbejde for at det kan lykkes - "ledere fra erhvervslivet, regeringen, civilsamfundet, troen, den akademiske verden og den unge generation" - et princip WEF kalder for "the Spirit of Davos" - Davos ånden. Og det er en perverteret ånd der står bag den globale bevægelse der trækker verden ind i den Store Nulstilling. Bogen informerer om både fordele og ulemper ved de teknologiske udsigter, men det er egentlig ikke det, der er pointen. Det er at informere om hvor vi er på vej hen. Lidt ligesom Pulsa Denura4 som jeg før har nævnt, der viser os hvad eliten har tænkt sig at gøre ved os, uden vi kan gøre modstand.

Indledningsvist forklarer han at

"hvad jeg anser for at være den fjerde industrielle revolution er ulig noget menneskeheden har oplevet før... Ændringerne er så dybtgående, at der set fra menneskets historie aldrig har været en tid med større løfter eller potentiel fare... Det er sammensmeltningen af disse teknologier og deres interaktion på tværs af de fysiske, digitale og biologiske domæner, der gør den fjerde industrielle revolution fundamentalt anderledes end tidligere revolutioner"

Det er i stil med det, Jesus sagde, "da skal der komme ›en stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu‹ og heller ikke senere skal komme" (Matt. 21:24). Og det indbefatter fænomener som "kunstig intelligens (AI), robotteknologi, tingenes internet (IoT), autonome køretøjer, 3D-print, nanoteknologi, bioteknologi, materialevidenskab, energilagring og kvantecomputere, for at nævne nogle få".

Vi har alle fulgt med i store dele af den teknologiske verden med udviklingen af computere, og nu kunstig intelligens der eksploderer på nettet, i alle verdens retninger. Men det er ikke kun det, forklarer Schwab, "Det er sammensmeltningen af disse teknologier og deres interaktion på tværs af de fysiske, digitale og biologiske domæner, der gør den fjerde industrielle revolution fundamentalt anderledes end tidligere revolutioner". Og det er implementeringen i biologien, der med det ypperligste dyrets mærke, skal tage menneskeheden i eje.

"Det vil påvirke, hvordan vi møder mennesker og nærer relationer, de hierarkier, som vi er afhængige af, vores helbred, og måske hurtigere, end vi tror, kan det føre til former for menneskelig forstærkning, der får os til at stille spørgsmålstegn ved selve naturen af den menneskelige eksistens. Sådanne ændringer fremkalder begejstring og frygt, som vi bevæger os med hidtil uset hastighed... Som et resultat kan vi være vidne til en stigende grad af polarisering i verden, præget af dem, der omfavner forandring versus dem, der modsætter sig det... Vinderne kan endda drage fordel af en form for radikal menneskelig forbedring genereret af visse dele af den fjerde industrielle revolution (såsom genteknologi), som taberne vil blive frataget".

Endnu engang er det på sin plads at minde om Guds afsløring om dyrets mærke. Selvom Schwab peger på at genteknologien handler om at ændre på "nuværende tærskler for levetid, sundhed, kognition og evner på måder, der tidligere var forbeholdt science fiction" og at vi "som sociale dyr bliver vi nødt til at tænke individuelt og kollektivt over, hvordan vi reagerer på spørgsmål såsom livsforlængelse, designerbørn, hukommelsesudtrækning og meget mere", så ved vi at den falske profet "får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande, for at ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller dets navns tal" (Åb. 13:16-17).

Og i den grad vil det blive som Schwab skildrer, en polarisering af verden mellem vindere og tabere, hvor vinderne tager dyrets mærke og taberne bliver frataget fordele. Igen skal den udtalelse ses i lyset af Satans løgne, for vinderne er taberne, der mister alt.

For at få denne Fjerde Industrielle Revolution til at lykkes - eller måske nærmere den Fjerde Dimensionelle Revolution, hvor Davosånden forgifter borgernes sind, der igennem sine liv har fået tilranet sig de sociale embeder der kan manipulere samfundene, så skal vi mobilisere menneskets fulde væsen - sind, hjerte, sjæl og krop.

"- kontekstuel (sindet) - hvordan vi forstår og anvender vores viden
- følelsesmæssigt (hjertet) - hvordan vi behandler og integrerer vores tanker og følelser og forholder os til os selv og til hinanden
- inspireret (sjælen) - hvordan vi bruger en følelse af individuelt og fælles formål, tillid og andre dyder til at skabe forandring og handle mod det fælles bedste
- fysisk (kroppen) - hvordan vi dyrker og vedligeholder vores personlige sundhed og velbefindende og dem omkring os for at være i stand til at anvende den energi, der kræves til både individuel transformation og systemtransformation
"

Jesu sagde, "»Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele din styrke og med hele dit sind, og din næste som dig selv.«" (Mark. 12:30; Luk. 10:27). Klaus Schwab siger krop i stedet for styrke. Uden Jesus har vi ingen styrke. Kun Guds Ånd giver styrke til at elske Ham, til at leve det liv som er omvendelsen værdig (Matt. 3:8; Luk. 3:8; Apg. 26:20). Den styrke hader Satan, for det er med den vi overvinder verden og står fast til enden, "thi alt det, som er født af Gud, sejrer over verden" (1. Joh. 5:5). Satan giver verden denne perverse Davosånd der står bag Klaus Schwab, hvorigennem den teknologiske gud skal tilbedes med sind, hjerte, sjæl og krop. Schwabs tilbedelse af den teknologiske gud ændres til at være med kroppen - for det er ved kroppen Satan vil implementere sit ejerskab over mennesket, med sit mærke - en teknologisk enhed under huden, hvor teknologi og biologi endelig mødes som i elitens hede drømme, til "individuel transformation".

Den Danske Ordbog siger om transformation i forbindelse med biologi at det er en "ændring af arvelige egenskaber ved indføring af fremmed dna", og det er forventeligt præcis det Dyrets mærke gør, hvorfor der ingen vej til frelse er tilbage for dem der tager imod mærket. "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd,så skal han drikke af Guds harmes vin" (Åb. 14:9-10), for "det er jo ikke engle, han tager sig af, det er Abrahams slægt, han tager sig af" (Hebr. 2:16) - med andre ord, det er mennesker der kan blive frelst. Da syndfloden kom, siger Gud at Noa var "var en retfærdig, ustraffelig Mand blandt sine samtidige" (1. Mos. 6:9). Det Hebræiske ord for ustraffelig er tamiym, som betyder "hel, udelt, fuldstændig, komplet, intakt, fuldkommen, oprigtig, uden fejl, pletter eller skavanker". Tamiym bruges i Mosebøgerne 37 gange ud af 44 om offerdyr, som skal være perfekte - lydefrie, dvs. uden fysiske skavanker og defekter. Med andre ord var Noa genetisk set et helt menneske. Når den Fjerde Industrielle Revolution når sit højdepunkt og hacker mennesket med Dyrets mærke, ødelægger det menneskets DNA, og det bliver korrupt, ligesom det var før syndfloden.

Vi står midt i en verden, der er under så hastig forandring at selv eliten er ved at miste pusten. Jesus sagde flere gange til Johannes, "Jeg kommer snart" og snart er det græske tachu, som betyder "hurtigt, uden forsinkelse, hurtigt som en overraskelse". Nogle forstår det som at begivenhederne Johannes så, skete kort tid efter Jesus, mens andre mener det har udfoldet sig siden. Men som Jesus selv forklarer det til Johannes, "Disse ord er troværdige og sande; og Herren, profeternes ånders Gud, har udsendt sin engel for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i hast. Og se, jeg kommer snart" (Åb. 22:6-7). Med andre ord vil det Johannes så ske i hast. Når tiden er moden, går det hele meget hurtigt, og denne nyhed om fremskyndelsen af Agenda 2030, forkynder at eliten forsøger at følge med.

1 Læs mere i "En ny verdensorden af knaphed", og "Covid-19, vaccine, mundbind og den Store Nulstilling - den store trængsel"
2 "Agenda 2030: Why civic participation is key to meeting UN sustainability targets", World Economic Forum, d. 24-04-2023
3 "The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab", Melbourne Law School
4 "Yuval Noah Harari", World Economic Forum
5 Elitens øvelser bliver virkelighed


Debat: Fremskyndelse af Agenda 2030.

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Kunsig intelligens [3]; Trængslen [70]; World Economic Forum [12];

Flere nyhedsblogs fra 2023

- Vaccineoverdødelighed - ansvaret skal placeres [27-12-23]
- Børnearbejde i EV-forsyningskæden [24-12-23]
- Jøderne mod verdens felttog [22-12-23]
- #42 opdatering for krigen i Israel: Våbenhvilen er slut [04-12-23]
- #41 opdatering for krigen i Israel: Gidsler og propaganda [30-11-23]
- #40 opdatering for krigen i Israel: Gensynsglæde [27-11-23]
- #39 opdatering for krigen i Israel: Hjemme igen [25-11-23]
- #38 opdatering for krigen i Israel: Fange-udveksling - terrorister for bortførte [22-11-23]
- #37 opdatering for krigen i Israel: Arabisk flirt med verdenskrig [20-11-23]
- #36 opdatering for krigen i Israel: Palæstinensisk uvidenhed truer verden [18-11-23]
- #35 opdatering for krigen i Israel: Israel indtager Shifa hospitalet [16-11-23]
- De mest frygtede israelske soldater [16-11-23]
- #34 opdatering for krigen i Israel: Store militære fremskridt i Gaza [14-11-23]
- #33 opdatering for krigen i Israel: Mere mediefup [12-11-23]
- #32 opdatering for krigen i Israel: Hvad er palæstinensisk uskyld? [09-11-23]
- #31 opdatering for krigen i Israel: Hamas' gemmesteder afsløres [06-11-23]
- #30 opdatering for krigen i Israel: Global krise nærmer sig [04-11-23]
- #29 opdatering for krigen i Israel: Hamas går sin skæbne i møde [03-11-23]
- #28 opdatering for krigen i Israel: Global jødeforfølgelse forberedes [01-11-23]
- #27 opdatering for krigen i Israel: Politiske linjer trækkes op [30-10-23]
- #26 opdatering for krigen i Israel: Hamas' undergang truer [28-10-23]
- #25 opdatering for krigen i Israel: Horisonten fortættes [26-10-23]
- #24 opdatering for krigen i Israel: Ondskaben udstillet [24-10-23]
- #23 opdatering for krigen i Israel: Jødehadet vokser [22-10-23]
- #22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad [21-10-23]
- #21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen [20-10-23]
- #20 opdatering for krigen i Israel: Israel bombede ikke et hospital! [18-10-23]
- #19 opdatering for krigen i Israel: Israel i mediekrig [17-10-23]
- #18 opdatering for krigen i Israel: Angreb og forberedelser [17-10-23]
- #17 opdatering for krigen i Israel: En intens uge venter [15-10-23]
- #16 opdatering for krigen i Israel: En uge med terror [15-10-23]
- Et forsvar af sandheden, og dermed Israel! [14-10-23]
- #15 opdatering for krigen i Israel [14-10-23]
- #14 opdatering for krigen i Israel: Israel smider fløjelshandskerne [13-10-23]
- #13 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler [13-10-23]
- Ingen anden løsning end udryddelsen af Israel er acceptabel [12-10-23]
- #12 opdatering for krigen i Israel: Hamas kalder på krigere [12-10-23]
- #11 opdatering for krigen i Israel: Israel finder sammen [12-10-23]
- #10 opdatering for krigen i Israel: Global støtte og modstand [11-10-23]
- Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel [11-10-23]
- #9 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler og spændinger [11-10-23]
- #8 opdatering for krigen i Israel: Flere og nye Angreb [11-10-23]
- #7 opdatering for krigen i Israel [10-10-23]
- #6 opdatering for krigen i Israel: Spændinger, troskab og krise [10-10-23]
- Hamas' dæmoniske vrede griner over hele verden [10-10-23]
- #5 opdatering for krigen i Israel: Global opbakning [10-10-23]
- #4 opdatering for krigen i Israel: Mellemøstens krise eskalerer. [09-10-23]
- Terroraktionerne fra Hamas, berører flere dele af verden. Situationen eskalerer fortsat. [09-10-23]
- Opsummering af gårdagens begivenheder mellem Israel og deres fjender [09-10-23]
- Israel og Gaza på randen af større konflikt [08-10-23]
- Videnskabens globale nedkøling [29-09-23]
- Modernaturtilbedelse i Apple [21-09-23]
- De idiotiske, klimareligiøse idéer [17-09-23]
- Sound of Freedom og Hallow App [13-09-23]
- En påmindelse om vaccine-roulette [31-08-23]
- UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende [26-08-23]
- Saudi-israelsk normalisering accelererer [17-08-23]
- Klimafrygt er et planlagt medie-program [05-08-23]
- I audiens hos "the Orb" [01-08-23]
- Søger efter en verdensleder der kan stå frem [15-07-23]
- Gud er højt over denne verden [17-06-23]
- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering [14-06-23]
- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse [11-06-23]
- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer [05-06-23]
- Europæisk elektronisk identifikation i 2024 [18-05-23]
- Magogs alliancer formes mens Israel er i krig [13-05-23]
- Danmark og Davos [02-05-23]
- Fremskyndelse af Agenda 2030. [30-04-23]
- Unicoin, en chip under huden [26-04-23]
- Centralbankens digitale valuta [14-04-23]
- Rusland holder stand mens Ukraine afvæbner Europa [11-03-23]
- Iran, Rusland, Israel og atombomben [06-03-23]
- Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt [11-02-23]
- Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet [05-02-23]
- Pfizer taler om selv at skabe samfundenes coronavarianter [29-01-23]
- Forudsætningerne for Tredje Verdenskrig er igang [28-01-23]
- Gates' vaccineindrømmelser og tilsløring af vaccineskader [27-01-23]
- Elitens sataniske version af Guds boliger (5-minutters byerne) [24-01-23]
- Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne [16-01-23]
- Ny regering i Israel, jødisk håb for Tempelbjerget og det tredje tempel [04-01-23]
- Klimaforandring, strengespillet på følelser [02-01-23]