EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering

Lagt på d. 14/06-23


Udskriv


Mens verdensmagterne arbejder på "Fremskyndelse af Agenda 2030." og elitens økonomiske system med "Centralbankens digitale valuta" der kalder på "Unicoin, en chip under huden truer verdensøkonomien, så forberedes der Europæisk elektronisk identifikation i 2024. Oveni det kommer her Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Europa-Kommissionens lancering af et skelsættende digitalt sundhedspartnerskab for at styrke den globale sundhedssikkerhed. Billedet der skildrer Jesu genkomst farvelægges dag for dag.

I juni 2023 vil WHO overtage den europæiske unions (EU) system for digital COVID-19-certificering for at etablere et globalt system, der vil hjælpe med at lette global mobilitet og beskytte borgere over hele verden mod nuværende og fremtidige sundhedstrusler, herunder pandemier.
Dette er den første byggesten i WHO's globale netværk for digital sundhedscertificering (GDHCN), som vil udvikle en bred vifte af digitale produkter for at levere bedre sundhed for alle, udtalte WHO i en erklæring.

"Baseret på EU's meget succesrige digitale certificeringsnetværk, har WHO til hensigt at tilbyde alle WHO-medlemsstater adgang til et open-source digitalt sundhedsværktøj, der er baseret på principperne om lighed, innovation, gennemsigtighed og databeskyttelse og privatliv," udtalte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO's generaldirektør. "Nye digitale sundhedsprodukter under udvikling sigter mod at hjælpe mennesker overalt med at modtage kvalitetssundhedstjenester hurtigt og mere effektivt".

Baseret på EU's globale sundhedsstrategi og WHO's globale strategi for digital sundhed følger initiativet en aftale, der blev underskrevet mellem Stella Kyriakides, EU-kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, og Dr. Tedros i november 2022 for at styrke det strategiske samarbejde om globale sundhedsproblemer.

Den første byggesten i WHO's globale system bliver operationelt i juni 2023 og sigter mod progressiv udvikling i de kommende måneder.1

Tedros takker EU for det fantastiske certificeringssystem

Hvad er en sundhedscertificering? Det er i denne kontekst en metode, hvorved en person eller organisation evalueres og bekræftes at opfylde specifikke sundhedsstandarder, retningslinjer eller kvalifikationer. Det indebærer typisk en vurdering af sundhedsrelaterede faktorer, som f.eks. hygiejne, sikkerhed, kvalitet og overholdelse af sundhedsreguleringer. Sundhedscertificering kan finde sted på forskellige niveauer, herunder individuel sundhedscertificering (f.eks. certificering af sundhedspersonale), institutionel sundhedscertificering (f.eks. certificering af sundhedsfaciliteter) og produktspecifik sundhedscertificering (f.eks. certificering af medicinsk udstyr).

Systemet - coronapasset, som blev adgangsbilletten til deltagelse i samfundet, skal globaliseres, og bliver allerede i denne måned operationelt og vil udvikle sig progressivt meget hurtigt. Hvis du har glemt det, så lad mig minde dig om Allan Randrup Thomsen, der ikke ville bevare coronapasset for den smittedæmpende effekt, men for at presse folk til at tage vaccinen2. Eller som overlæge og smitteleder i Bodø Tor Claudi og Kai Brynjar skriver ang. coronapas, "Den største forebyggende effekt kan være, at det beskytter de uvaccinerede mod kontakt med de eventuelt smitsomme vaccinerede, men det var næppe meningen"3.

De siger at den digitale sundhedscertificering bl.a. handler om at lette mobilitet - med det menes der at forhindre bevægelsesfriheden for at undertrykke global modstand mod elitens planer, med sygdomme (fremtidige sundhedstrusler) som trussel. Og de finder på sygdomme og kriser til de ønske formål. De forsøger at skabe føjelige kvæg under sig, der med hæleklik og hornør gør som de siger. Endeligt handler det om at Antikrist har virkemidler til at tvinge folket til at tage sit sataniske mærke, der forsejler folkets evighed i adskillelse fra Gud.

Denne digitale sundhedscertificering, har til formål at kunne håndhæve WHO's regler igennem global solidaritet - lige fra global helbred (underforstået medicinsk tyranni under elitens kemiske dominans) til klimaforandringer. Lyt engang til dette:

I december 2021 besluttede WHO's medlemsstater på et særligt møde i World Health Assembly (WHASS) at etablere et mellemstatsligt forhandlingsorgan (INB) til at udarbejde og forhandle en konvention, aftale eller andet internationalt instrument under WHO's forfatning for at styrke forebyggelse, beredskab og respons i forbindelse med pandemier (kaldet WHO CA+).
I december 2022 blev konceptet for et foreløbigt udkast (CZD) til WHO CA+, herunder dets struktur, drøftet på det tredje møde i INB. Det blev udviklet af INB's bureau. CZD blev præsenteret som en bro mellem arbejdsudkastet og det fremtidige endelige udkast (ZD) til WHO CA+. Det var ikke et officielt / formelt udkast til WHO CA+.

Under sit tredje møde blev INB enige om, at bureauet, med støtte fra WHO's sekretariat, skulle udarbejde ZD baseret på CZD og input modtaget under det tredje møde i INB, med retlige bestemmelser til overvejelse ved det fjerde møde i INB og som et foreslået grundlag for at påbegynde forhandlinger ved det fjerde møde i INB i februar 2023.

ZD er struktureret med en præambel, vision og derefter 8 kapitler med i alt 38 artikler på tværs af disse kapitler. Emner dækket i ZD inkluderer lighed, styrkelse og opretholdelse af kapaciteter, koordination, samarbejde samt finansiering af forebyggelse, beredskab, respons og genopretning af sundhedssystemer ud over institutionelle ordninger.4

En konvention er en juridisk bindende aftale, der fastlægger regler, rettigheder og forpligtelser for WHO's medlemsstater - regler der favner emner som "lighed, styrkelse og opretholdelse af kapaciteter, koordination, samarbejde samt finansiering af forebyggelse, beredskab, respons og genopretning af sundhedssystemer ud over institutionelle ordninger". Det er dybt bekymrende. Dokumentet - det endelige udkast (zero draft), kan findes på WHO's hjemmeside, og det er langt og dystert - og det er tydeligt, at den kunstige coronakrise var en test af verdenssamfundet, for at finde alle smuthullerne for folk og lande der ikke ville føje sig. Dokumentet er fra 1. februar 2023 og i deres afsnit "Baggrund, metodik og tilgang", skriver de:

1. I anerkendelse af det katastrofale svigt fra det internationale samfund med at vise solidaritet og lighed i reaktionen på coronavirus sygdom (COVID-19) pandemien, afholdt World Health Assembly en anden særlig session i december 2021, hvor den etablerede et mellemstatsligt forhandlingsorgan (INB), der er åbent for alle medlemsstater og associerede medlemmer (samt regionale økonomiske integrationsorganisationer, om nødvendigt) til at udarbejde og forhandle en WHO-konvention, aftale eller andet internationalt instrument om forebyggelse, beredskab og respons på pandemier med henblik på vedtagelse i henhold til Artikel 19 eller under andre bestemmelser i WHO's forfatning, som INB finder passende.

2. I forlængelse af det ovenstående mandat etablerede INB en proces og en systematisk tilgang til sit arbejde og blev enige på sit andet møde om, at instrumentet skal være juridisk bindende og indeholde både juridisk bindende og ikke-juridisk bindende elementer. I den forbindelse identificerede INB Artikel 19 (kommentar: "Bæredygtig og forudsigelig finansiering") i WHO's forfatning som den omfattende bestemmelse, hvorpå instrumentet skal vedtages, uden at tilsidesætte muligheden for også at overveje egnetheden af Artikel 21 (kommentar: "Rådgivende organ for WHO CA+"), efterhånden som arbejdet skred frem. INB anmodede desuden om, at Bureauet udarbejdede og præsenterede et konceptuelt endeligt udkast til instrumentet (som heri omtales som "WHO CA+") til drøftelse i INB.5

Som sagt er det et langt dokument, og der er SÅ meget der burde trækkes frem. Men jeg vil lige plukke et par punkter for at du kan få en ide om den dårlige smag i munden det giver.

"Artikel 4. Retningslinjer og rettigheder" siger om suverænitet under punkt 3:

Stater har i overensstemmelse med De Forenede Nationers Charter og principperne for international ret den suveræne ret til at fastlægge og håndtere deres tilgang til folkesundhed, især forebyggelse af pandemier, beredskab, respons og genopretning af sundhedssystemer i overensstemmelse med deres egne politikker og lovgivning, forudsat at aktiviteter inden for deres jurisdiktion eller kontrol ikke forårsager skade på deres befolkning og andre lande. Suverænitet omfatter også staters rettigheder over deres biologiske ressourcer.

Da Sverige ikke var med på de elitære nedlukninger, blev svenskerne lukket inde i eget land, for ingen ville have beskidte, syge mennesker over deres grænser. Det er præcis det, denne fine tale om suverænitet tilvejebringer.

Punkt 4 taler om lighed og siger bl.a.:

Effektiv forebyggelse, beredskab, respons og genopretning fra pandemier kan ikke opnås uden politisk vilje og forpligtelser til at tackle de strukturelle udfordringer vedrørende ulige adgang til retfærdig, lige og rettidig adgang til overkommelige, sikre og effektive pandemirelaterede produkter og tjenester, essentielle sundhedsydelser, information og social støtte. Det indebærer også at tackle uligheder i teknologi, sundhedspersonale, infrastruktur og finansiering samt andre aspekter.

Med andre ord - alle, uanset om de har råd, skal ligestilles og underlægges medicinsk behandling (pandemirelaterede produkter = Pfizer injektionsvæske og tjenester = vaccinecentre), og desuden skal der gives adgang til teknologisk overvågning, med denne globale digitale sundhedscertificering.

Og selvfølgelig "Solidaritet", punkt 5:

Effektiv forebyggelse af, beredskab til og respons på pandemier kræver national, international, multilateral, bilateral og multisektoriel samarbejde, koordinering og samarbejde gennem global enhed for at opnå fælles interesse i en mere retfærdig, lige og bedre forberedt verden.

Jovist er der suverænitet, men ingen må gå imod WHO's retningslinjer for da er de skadelige for andre lande, og for at undgå det, er vi nødt til på globalt niveau i alle samfundets lag, at være solidariske - ellers virker deres plan om totalt overtagelse af verden ikke. Det er jura og ord har den betydning man giver dem.

Jeg vil lige til sidst nævne Artikel 18, "One Health" (Én sundhed). Én verdensøkonomi, én verdensregering, ét verdensmilitær, én verdensreligion - det er hvad Gud har fortalt os. Her er altså også "én sundhed", der uden tvivl er nutidens titel på det sjette segl Jesus åbner i Åb. 6:7-8, "Og jeg så, en gustengul hest, og han, som red på den, bar navnet »Døden«, og Dødsriget var hans følgesvend; og der blev givet dem magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med sværd og sult og sot og ved jordens vilde dyr".

3. Parterne vil identificere og integrere interventioner i relevante pandemiforebyggelses- og beredskabsplaner, der adresserer årsagerne til opståen og genopståen af sygdom ved grænsefladen mellem mennesker, dyr og miljø, herunder, men ikke begrænset til, klimaforandringer, ændring af arealanvendelse, handel med vilde dyr, ørkendannelse og antimikrobiel resistens.

4. Parterne forpligter sig til regelmæssigt at vurdere Én sundheds kapaciteter, så vidt de vedrører pandemiforebyggelse, beredskab, respons og genopretning af sundhedssystemer, og at identificere huller, politikker og den finansiering, der er nødvendig for at styrke disse kapaciteter.

5. Parterne forpligter sig til at styrke synergier med andre eksisterende relevante instrumenter, der adresserer årsagerne til pandemier, såsom klimaforandringer, tab af biodiversitet, økosystemnedbrydning og øgede risici ved grænsefladen mellem mennesker, dyr og miljø på grund af menneskelig aktivitet.

6. Parterne forpligter sig til at styrke flersektorielle, koordinerede, interoperable og integrerede Én sundhed-overvågnings-systemer og styrke laboratoriekapaciteten til at identificere og vurdere risici og opståen af patogener og varianter med pandemisk potentiale med henblik på at minimere overførsel af sygdomme, mutationer og risiciene forbundet med zoonotiske neglektede tropiske og vektorbårne sygdomme med henblik på at forhindre, at mindre udbrud i vilde dyr eller tamdyr udvikler sig til en pandemi.

Den gamle Agenda 21 lever i dokumentet. Ændring af arealanvendelse og risici ved grænsefladen mellem mennesker, dyr og miljø på grund af menneskelig aktivitet, betyder pakket ud, at med fabrikerede sygdomme kan der dannes vildtreservater hvor mennesket ikke må færdes. At styrke laboratoriekapaciteten åbner op for at utallige Wuhan laboratorier kan skabes og bistå WHO med kærkomne sygdomme. Og selvfølgelig "Én sundhed-overvågnings-systemer" - hvilket er hovedelementet for denne nyhed, "global digital sundhedscertificering".

Det kræver ualmindelig ignorance og modvillighed for ikke at se og erkende at vi står med tåspidserne i trængslens skygge. Det varer ikke længe før vi skal forlade dette gudhadende verdenssystem, og drage hjem hvor sandhed og kærlighed regerer.


1 "EU, WHO Launch Digital Health Initiative To Strengthen Global Health Security", RTT News, d. 06-05-2023
2 Se "Flere løgne fra højeste sted"
3 Se "Det videnskabelige grundlag for coronapassets gyldighedstid, er forduftet"
4 "What Is the Zero Draft of the WHO CA+?", World Federation of Public Health, d. 21-02-2023
5 "Fourth Meeting Of The Intergovernmental Negotiating Body To Draft And Negotiate A WHO Convention, Agreement Or Other International Instrument On Pandemic Prevention, Preparedness And Response", apps.who.int


Debat: EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

EU [50]; Overvågning [28]; Trængslen [70];

Flere nyhedsblogs fra 2023

- Vaccineoverdødelighed - ansvaret skal placeres [27-12-23]
- Børnearbejde i EV-forsyningskæden [24-12-23]
- Jøderne mod verdens felttog [22-12-23]
- #42 opdatering for krigen i Israel: Våbenhvilen er slut [04-12-23]
- #41 opdatering for krigen i Israel: Gidsler og propaganda [30-11-23]
- #40 opdatering for krigen i Israel: Gensynsglæde [27-11-23]
- #39 opdatering for krigen i Israel: Hjemme igen [25-11-23]
- #38 opdatering for krigen i Israel: Fange-udveksling - terrorister for bortførte [22-11-23]
- #37 opdatering for krigen i Israel: Arabisk flirt med verdenskrig [20-11-23]
- #36 opdatering for krigen i Israel: Palæstinensisk uvidenhed truer verden [18-11-23]
- #35 opdatering for krigen i Israel: Israel indtager Shifa hospitalet [16-11-23]
- De mest frygtede israelske soldater [16-11-23]
- #34 opdatering for krigen i Israel: Store militære fremskridt i Gaza [14-11-23]
- #33 opdatering for krigen i Israel: Mere mediefup [12-11-23]
- #32 opdatering for krigen i Israel: Hvad er palæstinensisk uskyld? [09-11-23]
- #31 opdatering for krigen i Israel: Hamas' gemmesteder afsløres [06-11-23]
- #30 opdatering for krigen i Israel: Global krise nærmer sig [04-11-23]
- #29 opdatering for krigen i Israel: Hamas går sin skæbne i møde [03-11-23]
- #28 opdatering for krigen i Israel: Global jødeforfølgelse forberedes [01-11-23]
- #27 opdatering for krigen i Israel: Politiske linjer trækkes op [30-10-23]
- #26 opdatering for krigen i Israel: Hamas' undergang truer [28-10-23]
- #25 opdatering for krigen i Israel: Horisonten fortættes [26-10-23]
- #24 opdatering for krigen i Israel: Ondskaben udstillet [24-10-23]
- #23 opdatering for krigen i Israel: Jødehadet vokser [22-10-23]
- #22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad [21-10-23]
- #21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen [20-10-23]
- #20 opdatering for krigen i Israel: Israel bombede ikke et hospital! [18-10-23]
- #19 opdatering for krigen i Israel: Israel i mediekrig [17-10-23]
- #18 opdatering for krigen i Israel: Angreb og forberedelser [17-10-23]
- #17 opdatering for krigen i Israel: En intens uge venter [15-10-23]
- #16 opdatering for krigen i Israel: En uge med terror [15-10-23]
- Et forsvar af sandheden, og dermed Israel! [14-10-23]
- #15 opdatering for krigen i Israel [14-10-23]
- #14 opdatering for krigen i Israel: Israel smider fløjelshandskerne [13-10-23]
- #13 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler [13-10-23]
- Ingen anden løsning end udryddelsen af Israel er acceptabel [12-10-23]
- #12 opdatering for krigen i Israel: Hamas kalder på krigere [12-10-23]
- #11 opdatering for krigen i Israel: Israel finder sammen [12-10-23]
- #10 opdatering for krigen i Israel: Global støtte og modstand [11-10-23]
- Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel [11-10-23]
- #9 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler og spændinger [11-10-23]
- #8 opdatering for krigen i Israel: Flere og nye Angreb [11-10-23]
- #7 opdatering for krigen i Israel [10-10-23]
- #6 opdatering for krigen i Israel: Spændinger, troskab og krise [10-10-23]
- Hamas' dæmoniske vrede griner over hele verden [10-10-23]
- #5 opdatering for krigen i Israel: Global opbakning [10-10-23]
- #4 opdatering for krigen i Israel: Mellemøstens krise eskalerer. [09-10-23]
- Terroraktionerne fra Hamas, berører flere dele af verden. Situationen eskalerer fortsat. [09-10-23]
- Opsummering af gårdagens begivenheder mellem Israel og deres fjender [09-10-23]
- Israel og Gaza på randen af større konflikt [08-10-23]
- Videnskabens globale nedkøling [29-09-23]
- Modernaturtilbedelse i Apple [21-09-23]
- De idiotiske, klimareligiøse idéer [17-09-23]
- Sound of Freedom og Hallow App [13-09-23]
- En påmindelse om vaccine-roulette [31-08-23]
- UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende [26-08-23]
- Saudi-israelsk normalisering accelererer [17-08-23]
- Klimafrygt er et planlagt medie-program [05-08-23]
- I audiens hos "the Orb" [01-08-23]
- Søger efter en verdensleder der kan stå frem [15-07-23]
- Gud er højt over denne verden [17-06-23]
- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering [14-06-23]
- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse [11-06-23]
- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer [05-06-23]
- Europæisk elektronisk identifikation i 2024 [18-05-23]
- Magogs alliancer formes mens Israel er i krig [13-05-23]
- Danmark og Davos [02-05-23]
- Fremskyndelse af Agenda 2030. [30-04-23]
- Unicoin, en chip under huden [26-04-23]
- Centralbankens digitale valuta [14-04-23]
- Rusland holder stand mens Ukraine afvæbner Europa [11-03-23]
- Iran, Rusland, Israel og atombomben [06-03-23]
- Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt [11-02-23]
- Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet [05-02-23]
- Pfizer taler om selv at skabe samfundenes coronavarianter [29-01-23]
- Forudsætningerne for Tredje Verdenskrig er igang [28-01-23]
- Gates' vaccineindrømmelser og tilsløring af vaccineskader [27-01-23]
- Elitens sataniske version af Guds boliger (5-minutters byerne) [24-01-23]
- Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne [16-01-23]
- Ny regering i Israel, jødisk håb for Tempelbjerget og det tredje tempel [04-01-23]
- Klimaforandring, strengespillet på følelser [02-01-23]