Den Sorte Vækkelse

af Kim Andersen
Lagt på d. 29/03-14


Udskriv
Oversigt


Min hensigt med denne artikel, er at vise dig hvor alvorlig en tid vi er i. Der sker mange åndeligt degraderende ting i menighederne omkring i verden, inklusiv vort lille land, Danmark, og mens vi igennem de sidste hundrede år gradvist er blevet separeret fra Guds Ord, og vor åndelige forståelse dermed er falmet, ser vi ikke længere hvilken åndelig kamp vi er inde i. Forståelsen af den åndelige verden er efterhånden en støvet, lukket og falmet bog, og det er blevet en byrde på mit hjerte at skrive denne artikel, for at minde dig om hvor vigtigt det er ikke at glemme den åndelige verden - den er i høj grad en del af vores virkelighed, i samme grad som alverdens politik, der griber ind og påvirker vores hverdag.

Ideer som kontemplativ bøn, Lectio Divina, Jabes Bøn, Circle Maker, G12 visionen, labyrintvandringer og manualer som Alpha kurset og det målrettede liv der siges at bygge på Ordet, men er en erstatning for Ordet - populær-teknikker der får kirkerne til at vokse, hvilket elite-medlem Rick Warren[1] er blevet storpromoter for - det og meget, meget mere, er alle produkter af en åndelig kamp, som vi har glemt at kæmpe - som vi derfor har tabt! Mørkets magter vælter ind over os, og vi ser kun på de fysiske resultater - økonomi, kirkevækst m.v., og holder møder om kirkepolitik, hvor spørgsmål som disse diskuteres: hvad vi vil med vore menigheder - hvordan får vi verden ind i kirkerne? Hvad er formålet, opgaven m.v. for menigheden? Skal vi gøre brug af det søgervenlige kirkevækstkoncept? - skal vi undervise i meditativ bøn? Skal vi følge en manual der forsimpler Bibelen, og plukker de vigtigste ting ud til os? Skal vi bygge en større kirke så vi kan få plads til et større musikarrangement og forberede os på flere medlemmer? Der er mange overvejelser, og mens vi har glemt menighedens oprindelige virke - som er at styrke de troende, mens vi glemmer Ordet, og deri kraften til sejr, strømmer endetidens kræfter ind over os, og det er uden særlig bevågenhed fra dem, der burde være hyrder.

Menighedens sløvsind kommer et sted fra. Jeg har igennem de sidste ti år, ligesom mange, mange andre, mærket denne presserende tid, og har derfor været for hurtigt ude med mulige tidspunkter for bortrykkelsen og trængslen. Men den årvågenhed kommer også et sted fra, og jeg er sikker på at det er fornemmelsen fra denne okkulte ophobning af mørkets kræfter, der presser sig på i stærkere og stærkere grad, som tiden går.

Jeg har igennem de sidste 20+ år læst og undersøgt meget af den okkulte verden, og ser, når elitens planer afsløres, at deres verden beskrives i dybderne af Guds Ord, hvilket er grunden til at jeg kan tro på det. Tror jeg på konspiration? Salme 2 er et godt bevis for det: ”Jordens Konger rejser sig, Fyrster samles til Råd mod HERREN og mod hans Salvede” - den ultimative, globale konspiration (sammensværgelse) mod Gud, hvilket Joel. 3:16-19 ; Åb. 16:14 ; Åb. 17:12-14 ; Åb. 19:19 også taler om. Esajas 14 fortæller om Satans konspiration om at storme himmelen, ”Jeg stormer Himlen, rejser min Trone deroppe over Guds Stjerner, tager Sæde på Stævnets Bjerg i yderste Nord, stiger op over Skyernes Højder, den Højeste lig” (Es. 14:13-14) og i den profetiske gennemgang af Israels tid i Åbnebaringen 12, ses at Satan (dragen) fik en tredjedel af englene med sig, ”dens hale fejede en tredjedel af himmelens stjerner væk og kastede dem ned på jorden” (Åb. 12:4). Mange kilder og personer har givet information her og der, og meget af det jeg har fundet, opsummeres rigtigt godt af Russ Dizdar[2], der i mange år har arbejdet med befrielse af elitens slaver, Antikrists hær. Informationerne han giver, bekræfter flere ting jeg har lært, og det har lagt en byrde på mit hjerte der tvinger mig til at skrive denne artikel. Jeg mener det er vigtig information og håber du vil læse og tænke alvorligt over budskabet her.

Jeg vil dog sige til dig der måske sætter dig for at høre Dizdar’s undervisning, at hans forståelse af endetiden er forkert. Han er på post-trængsels bølgen og mener at menigheden først bortrykkes et sted i afslutningen af de syv år som Antikrists tids varer. Af flere grunde kan det ikke være sandt[3]. Men vi kan ikke undsige os, at som verden og selv de troende falder fra, hvilket Paulus underviser vil gå forud for Antikrists komme (2. Tess. 2:3), så vil ondskaben tage til og hårde tider kan komme over os, som Antikrists åbenbaring nærmer sig. Jeg vil her vise dig, at kaos vil komme til at gå forud for Antikrists komme, for at åbne verden både fysisk og åndeligt for en dæmonisk oversvømmelse, og accept af Antikrist. Jeg har pointeret mange gange at elitens motto er ”Orden ud af Kaos” (Ordo Ab Chaos), og okkultister som frimureren Albert Pike, som esoterikeren Alice Bailey m.fl. har skrevet om dette kaos før deres despot rejser sig. Islam forventer også en blodudgydelse før deres Mahdi, deres tolvte imam kommer og regerer i syv år. Men vi som menighed får ikke Antikrist at se: ”kun må den, som nu holder igen, først fjernes. Og da skal den lovløse åbenbares” (2. Tess. 2:7-8).

Jeg kender ikke fremtiden til punkt og prikke, men vil her vise dig hvilke planer den okkulte verden holder på hånden, og at mulighederne for at vi vil se disse planer igangsættes, den er der - om ikke andet, så hav det i tankerne, så du ikke bliver overrasket hvis det er som jeg vil vise dig nu.

Menighedernes okkultister


Lige siden menighedens begyndelse har Satan forsøgt at ødelægge den. Igennem konspirationer, hvor han selv står som mester-konspiratoren, har han forsøgt at infiltrere menighederne igennem historien, for at lede dem væk fra Kristus - svække dem for at hans egne agenter, i menighedens manglende modstand, kan vokse. Mens de syv menigheder i Lilleasien var fysiske menigheder på Johannes tid, tjener de også som profetiske arketyper for fremtidens dominerende menighedstyper igennem historien, og jeg gennemgår denne profetiske panoramaoversigt i dette stykke.

I Efesus menigheden sendte Satan løgnere der udgav sig for at være apostle (Åb. 2:2), og man slås med Nikolaiternes gnostiske lære, hvormed de dannede et system over folket, en orden af gejstlige - biskopper, ærkebiskopper, kardinaler, paver osv., hvormed de omstyrtede mange menigheder. Det græske nikolaites, kommer af nikolaos, hvor Niko betyder at besejre/at styrte (nogen)/at vælte (nogen), og Laos betyder folket / lægfolket - at vælte folket, at omstyrte menigheden.

Smyrna menigheden sloges med løgnere der kaldte sig jøder, men som var af Satans synagoge (Åb. 2:9). Modsat den kristne menighed hvor Jesu løskøbte mødes, har Satan også sine forsamlinger, sine egne synagoger og loger (Frimurerlogen, hvor f.eks. Billy Graham, Oral Roberts, Robert Schuller og Norman Vincent Peale[4] er medlem) hvor hans mystikere og okkultister mødes, og det var igennem disse mennesker Satan forsøgte at infiltrere menigheden - præcis som han gør det i dag.

Pergamum kæmpede med Satans trone (Åb. 2:13). Pergamum, der betyder ”fuldstændig gift”, var tidsperioden hvor kejser Konstantin blandede hedenskaben med kristendommen. Statskirken, den katolske moderkirke, blev oprettet og har siden da (313 e.Kr) infiltreret Kristi menighed - påske, jul, en falsk nadver m.v. er blevet en skjult afgudsdyrkelse fra Babylon, som menigheden observerer. Bileams lære om afgudsofferkød (transsubstantiationen) og utugt sneg sig ind i Pergamum, såvel som Nikolaiternes lære (Åb. 2:14-15).

Tyatira kæmpede videre med Satans agenter fra Pergamum, der konspirerede imod Kristi legeme. De var besmittet af Jesabels lære, der som Bileams lære, forførte folket til at bedrive utugt og spise afgudsofferkød (Åb. 2:20). Tyatira betyder ”Fortsat / uendelig ofring”, der helt tydelig er moderkirkens uendelige ofring af Jesus igennem den falske nadver, transsubstantiationen der på præstens ordre tvinger Jesus til at lægge sig sprællevende ned på alteret, for at ofres igen. Tyatira’s ikon er Jesus der er fikseret i dødsøjeblikket på krucifikset.

Sardes slås med urenhed (Åb. 3:4). Sardes der betyder ”Dem som undslipper”, var menigheden der med reformationen rev sig løs af moderkirkens greb igennem århundrede. Men det blev kun en reformation, og falsk lære som barnedåb, Nikolaiternes gejstlige embeder, den kunstige nadver hvor præsten som overformynder uddeler nadveren bestod fra Tyatira (nu kan kvindelige præster og homovielser m.v. føjes til), og folket var urent. Jesus siger at Sardes ”har ord for at leve og er dog død” (Åb. 3:1). Satan er lukket ind af døren, og med terminologier der kendes i talen om trængslen, advarer Gud dem, at Han vil komme over dem som en tyv (se 1. Tess. 5:2-4 ; 2. Pet. 3:10), når de ikke venter det (Åb. 3:3).

Filadelfia, der med sit navns betydning ”broderlig kærlighed” betegner missionsbevægelsen, kendte som Smyrna til okkultisterne fra Satans synagoge. Men omvendt Smyrna, gav Gud dem selv okkultisterne (Åb. 3:9). Filadelfia betegner menighedens stærkeste tid, fordi de ikke glemte sin førstekærlighed, men var nidkære for udbredelsen af evangeliet. Villigheden til at prædike evangeliet er en del af Guds fulde rustning - det er menighedens stærkeste våben mod okkultismen og de luciferanske soldater. Teologerne fra den tid, er også kendt for at være stærke i Ordet, og det er en anden del af Guds fulde rustning (Ef. 6:11-17). Modsat advarslen om at komme under Guds dom i trængslen, lover Gud Filadelfia at Han vil fri dem fra prøvelsens stund, trængslen, der skal komme over hele jorderige (Åb. 3:10).

Laodikea er den dominerende kirketype i vores tid - den selvfede, lunkne menighed som ser sig selv rig og tilstrækkelig. Jesus er ikke i den, siger Han, (Åb. 3:20) - Han har udspyet menigheden af sin mund (Åb. 3:16) og vil tugte den for at den skal omvende sig (Åb. 3:19). Eliten er klar over at en menighed der materielt er uafhængig vil glemme Gud. Israels historie viser igen og igen hvordan vi er som mennesker - ”da Jesjurun (Israel)blev fed, slog han bagud” (5. Mos. 32:15). I 1929 og op i 1930erne, lærte eliten på den hårde måde, at krise får mennesket til at henvende sig til - så at sige - de øvre magter - i dette tilfælde vendte mange om til Gud - men i fremtiden vil det blive Antikrist, og derfor har de planer om at holde den vestlige verden i konstant økonomisk vigør, indtil Guds ur slår trængslen an. Laodikea menigheden, der i den grad er infiltreret af New Age (gnosticisme, mysticisme og meget mere), infiltreret af den elite inflammerede karismatiske bevægelse, hvor Ordet er glemt, hvor åndelige manifestationer, musik og oplevelser tjener folkets ubetingede hengivenhed, den er blevet kraftløs og er modsat Filadelfia, blevet Satans redskab[4]. Alt sammen en konspiration direkte fra Satans trone, der igennem hans synagoge, hans falske apostle (herunder ”den nye apostolske reformation”, C. Peter Wagner, Rick Joyner, Rick Warren m.fl.), har infiltreret menigheden.

Se denne video, hvor tidligere satanister (Doreen Irvine, Glen og Bill Schnoebelen) fortæller om deres arbejde for at ødelægge menighederne. Klippet er fra ”Devil Worship: The Rise of Satanism”, Jeremiah Films, 1989.

Satanister i menighederne


Mens de foregående menigheder som typer endnu er hos os i mindre omfang, er det Laodikea der er dominerende i vores tid. Det er den frafaldne menighed, og igen - Paulus har forudsagt os, at før Antikrist står frem, vil dette frafald komme (2. Tess. 2:3). Det, jeg vil beskrive her i denne artikel, er denne okkulte bevægelse der, på grund af menighedens frafald, dens manglende kraft til at modstå, i hast igennem de sidste 60-70 år har vokset sig stærk - så stærk at om Guds tid er nu, vil de kunne oversvømme verden med hidtil uset kaos, for derigennem at berede vejen for Antikrist. Det kan være igennem antændelsen af denne verdensomspændende okkulte forberedelse, Gud vil kalde Laodikea og de andre infiltrerede menigheder til omvendelse. Men som lignelsen om sædemanden i Matt. 13 viser, vil mange falde fra, når den onde kommer, når trængsel og forfølgelse kommer (Matt. 13:19-21) - og i Laodikeas tilfælde ”rigdommens bedrag” (Matt. 13:22). Derfor vil jeg også tilskynde dig til at gøre som folket i Filadelfia. Prædik evangeliet og lær Ordet at kende. Tag Guds fulde rustning på!

Antikrists hær - ”de udvalgte”
Den okkulte verden har igennem de sidste knap hundrede år uddannet soldater, åndelige slaver der står på spring så snart tiden for deres gerning kommer. De udvalgte kalder de sig, eller Babyloniske Arbejdsbier (engelsk Babylonian Working Bees / BWB) - hvilket er interessant i og med Bibelen lærer os at det gamle Babylon vil få en rolle i trængslen, for så endeligt at falde (Åb. 18:2), som også er profeteret i Jer. 51:24-26. Individuelt har disse udvalgte opgaver her og nu, men samlet venter de en global mission, at skabe kaos over hele kloden. Millioner af mennesker har været igennem elitens program, og er blevet uddannet som Antikrists tropper, programmeret til at skabe kaos, præcis som Gud i Åbenbaringsbogen har forudsagt.

Under Anden verdenskrig, startede nazisterne et program, hvor de tog børn og programmerede dem igennem ceremonier med tortur, seksuel mishandling, dæmonisk besættelse - Joseph Mengele har været en af de drivende kræfter i det, og det der blev startet dengang, er i dag en global praksis. Fødselscentre (se billederne) blev efter okkult inspiration etableret, til at avle den ariske race - Lebensborn børn[5] (Lebensborn betyder ”livets kilde”), og tyskere der kunne bevises at have blodlinie tilbage til den ariske race - som formodes at gå helt tilbage til nephilim racen, kæmperne som 1. Mos. Kap 6 fortæller om, fødte hundrede tusindevis af børn i disse faciliteter, for at forfine racens gener. Vi har igennem kirkens tid erkendt, at der er kraft i Jesu blod, og læser i 3. Mos. 17:11 at livet er i blodet. Blodet er noget særligt, og den okkulte verden kender også denne sandhed. Der ligger en kraft i blodet, som ved avling af disse soldater forstærkes. Den dæmoniske kraft i blodet intensiveres, og de soldater der er i 60’erne nu, har børn i 40’erne, som har børn i 20’erne, og disse er sværere at arbejde med, at hjælpe - de er mere sofistikerede i sin programmering og stærkere i sin dæmonisering. Det er én af måderne hvorpå man forsøger at skabe nephilims, den ”rene” race. Fra 1930’erne og langt op i 40’erne, blev der født 4-800.000 eller flere børn i dette ariske avle-system, for at forberede tropperne til at bestyrke naziregimet i deres tusindårsrige. Oven i det blev tusindvis af børn kidnappet fra lande som Tjekkoslovakiet og Polen, og blev ”germaniseret” i ”genopdragelses lejre”, hvorefter de blev overgivet til tyske familier.

I dag estimeres der at være op til mellem ti og femten millioner ”udvalgte” i Amerika alene, og hundrede millioner skarpt trænede mennesker (fjerde generation siden naziernes begyndelse) på globalt plan, som siden deres fødsel er blevet tvunget til at være i Antikrist hær. Det lyder lidt som Åb. 9:16-21, der beskriver en okkult hær på to hundrede millioner væsener, hvor disse avls-mennesker kan være det fysiske udtryk af Johannes’ åndelige skildring. Denne hær vil dræbe 1/3 af jordens mennesker - mennesker der omvendt dem, der omtales i v.21, omvender sig fra deres myrderier, trolddomskunster, utugt og tyverier. Antikrists hær vil udrydde sådanne mennesker, hvor end de finder dem. Russ Dizdar, som fortæller flere af disse ting, arbejder intenst for at frigøre disse mennesker, og har derfor den dybdegående viden og forståelse af hvor verden er på vej hen. Flere af disse soldater har fortalt Dizdar at eliten regner USA for et knudepunkt i verdensovertagelsen, og vi kan derfor forvente at - og for den der følger med bag verdensscenens forhæng er det tydeligt, at USA’s storhedsdage er på sit absolutte yderste. Ørnen, USA’s ene segl, er ikke en ørn men Føniksfuglen, der brænder sig selv (kaos) og genopstår af sin aske (Antikrists rige). Det andet segl er Illuminati’s logo, pyramiden med Osiris’ øje - Satans øje på toppen og i bunden banneret med de latinske ord ”Annuit Cæptis, Novus Ordo Seclorum”, der betyder: ”Bekendtgørelse af fødslen, af den Nye Verdensorden”.

Eliten har med disse soldater infiltreret landendes militære- og magtinstitutioner. USA, Canada, Rusland, Storbritannien, Irland, Skotland, Tyskland og mange flere - samt inden for FN, EU, tillige med CIA, KGB og andre efterretningstjenester, og har igennem de sidste over tres år forfinet nazi-videnskaben igennem projekter som MK-Ultra - herunder Monark[6] programmering (symboliseret med sommerfuglsikonet - billedet her til højre, er et offentliggjort billede fra 1961 af en person under MK-Ultra programmet), Tapestry, Sentari, Orion, Phoenix og mange flere, hvormed de har skabt disse soldater, og disse mennesker arbejder for en global sikkerhedsstyrke, som, når alle landendes kampstyrker er opslugt, vil være Antikrists magtelite når dagen kommer og deres aktiveringskode vækker dem op af ”søvnen”.

Igennem mishandling som kun kan opdrømmes i den okkulte verden, assisteret af stoffer (eks. L.S.D.), knækkes Monark ofrenes vilje, og en ny personlighed skabes. Når én spaltning er sket, og den næste og næste igen, bliver det lettere og lettere at skabe nye personligheder, som knyttes til ”skaberen”, der kan forme den nye personlighed som han vil. En splittet personlighed er som en nyfødt baby der skal lære, og her starter programmeringen, der dels former den nye personlighed, men knytter den også til mishandleren, som dens skaber. Personligheds tilknytning er et mikroeksempel på hvordan også en familie, en by, en kommune, et amt, et land, et kontinent og hele verden kan knyttes til én person, hvilket på rette tidspunkt vil være Antikrist. Ved at skabe kaos i et samfund - mangel på mad og vand eller elektricitet m.v., så ændres mentaliteten hos de kriseramte. Katastrofestemning knækker folk, og selv samme person eller instans som har skabt dette kaos, kan nu komme med redningen, og en tilknytning, en ”bonding” mellem folket og redningsmanden er etableret. Folket gør som han siger for at overkomme krisen. I Monark programmeringen er det så sofistikeret, at en person kan blive kristen. Personen evangeliseres og lærer at elske Jesus af hele sit hjerte og at tro med begejstring på evangeliet. Når tiden kommer, så torturerer mishandleren personen, og dræber ham/hende - personen oplever fysisk død, men genoplives og troen på Gud rives væk under personen som et tæppe, hvorefter programmøren, mishandleren som personen ønskes tilknyttet bliver som Gud for personen. ”Jeg har skabt dig, jeg har givet dig livet”, siger programmøren og håner Gud der lod personen gennemgå denne tortur. På samme måde vil Tredje verdenskrig ”dræbe” samfundene, men Antikrist vil genoplive dem, skabe et nyt samfund, en ny verdensorden, og han vil ophøjes som denne verdens gud. Der er mennesker der har været igennem elitens mishandling, som har fortalt Dizdar hvordan de som børn blev fastgjort nøgen til et bord, hvor de blev mishandlet - pisket og slået og meget mere, efterladt grædende ind til tørst og sult plagede dem. Kald på Jesus, blev de beordret, og når de gjorde det, kom en person udklædt som Jesus og mishandlede dem yderligere. Da de blev bordret at kalde på Lucifer, kom en kærlig person og frigjorde dem, gav dem mad og omsorg, og således blev en stærk knytning skabt mellem ”Lucifer” og barnet.

Ud over brugen af stoffer, forstærkes processen også igennem dæmonisering, og processen gentager sig - de forskellige personligheder gemmes væk, tages frem igen og trænes og dæmoniseres, gemmes væk og kaldes frem igen, og målet er at få skabt et menneske, hvor en front-personlighed dækker over alle de programmerede personligheder. En personlighed der lever et almindeligt liv, bliver gift, har et almindeligt job, går f.eks. i kirke - hvor de spaltede personligheder kan forløse forbandelser mod præsten og medlemmerne - de er uddannet til at finde og udnytte menneskers svage punkter, og bringe dem til fald. De kan placere dæmoniserede objekter hvorigennem dæmoner får adgang - samtidig med at de overbevisende bekender Jesus som sin Herre - men front-personen aner intet om alle de andre under-personer, der kan være f.eks. en sex slave og snigmorder, infiltrator, spion og desinformer. Én er trænet i kampsport og vil kunne nedlægge et fodboldhold som en leg. En anden personlighed kan håndtere våben, lave bomber, mens en tredje ubemærket kan hacke Pentagons infrastruktur. Én kan være løber, der, hvis situationer udvikler sig og de får problemer, kan løbe og løbe hurtigt i sikkerhed. Andre er specialister i at skjule sig - pludselig er de væk. De har psykiske kræfter som clairvoyance og telekinese (at man ved tankens kraft flytter genstande), astralprojektion (rejse ud af legemet), fjern-syn (som i Steven Spielbergs film, Minority Report) - hvorigennem de f.eks. kan lokalisere mennesker de skal eliminere. De kan samle og forløse dæmoniske kræfter, forstærket af evnen til at tale oldtidige såkaldte twilight sprog, som inkluderer f.eks. sanskrit og oldtidige piktografiske sprog, hvormed de forløser disse dæmoniske kræfter og forbandelser over mennesker. De kan have op til og nogle over tredive personer i sig, og deriblandt en satanistpræst eller præstinde, der igennem rituelle ceremonier kan tilbagekalde dæmoner og genoprette hvad end de kunne være sat fri fra, afhjulpet af kristne der ikke har bemærket denne personage. Eliten indbygger endda, at en sådan satanisk præst skal kunne skjule sig specielt for kristne mennesker. For at forhindre at kristne skal kunne nå ind og udfri disse mennesker i Guds kraft, kan de have personligheder der efterligner dæmoner, men det er personligheder som ikke kan kastes ud - skabt alene for de kristnes skyld - og dermed kan denne personlighed være programmeret til at beskytte de virkelige dæmoner i personen, så kristne kan bruge timer på at udfri til ingen verdens nytte. De kan fungere ubemærket i ethvert lag af samfundet, hvor de betegnes som sovende, mens de er tikkende bomber, der blot skal høre et ord, en lyd, se en genstand, farve, figur eller hvad end deres aktiveringskode er, og så træder disse under-personer frem og udfører deres opgave.

Disse soldater uddannet til at sammenkalde stærke dæmoniske kræfter, og forløse dem over - ikke bare politiske ledere, men alle verdens samfund, hvilket har et fysisk udtryk som vi ser verden i dag - tiltagende vrede, mord - herunder abort (af den okkulte verden regnet for stærke blodofringer til Satan) - en verden af egoister - narcissister der ikke lever og arbejder for andet, end egne behov. Disse hære arbejder for en satanisk, inverteret pinsedag, en sort vækkelse, en tid af kaos med økonomisk og politisk sammenbrud, og et stort offer til Satan igennem verdensomspændende blodsudgydelse - og derved strømføde en enorm dæmonisk aktivitet. Denne hær vil, siger de, få Hitlers SS tropper til at ligne kordrenge, for de vil regere på jorden og I dette sammensurium af multipersonligheder, forstærket af dæmonisering, er denne hær gjort af mennesker, der er uddannet og programmeret til at eliminere enhver der modsætter sig Antikrists regime.

Jeg har før fortalt hvordan eliten lader sine planer og sit virke vise igennem film og musik. Som eksempel kan Katy Perry’s video ”Wide Awake” (Lysvågen) illustrere det. Metoder som misbrug og tortur, indespærring i kasser, bure, kister, impulser - lys og lyd, stroboskop lys i forskellige farver, blændende lys, lyd sekvenser - hjerteslag eller andre impulslyde, tvang til at se og høre ting og budskaber igen og igen, som krig, mord, porno herunder pædofili, elektrochok, warterboarding, udsultning, ekstrem ydmygelse, ekstrem kulde/varme, skrækindgydelse med dyr som slanger, maddiker, rotter, edderkopper og meget, meget mere modbydeligt, påføres mennesker helt fra de er børn. Katy Perry’s video viser flere af disse ting. Videoen starter med at vise hende som én person (en sexslave med hjerte i håret), hvorefter hun skifter og ses i et miljø, hvor vægge lukkes om hende, hendes kernepersonlighed - den hun var fra barndommen kaldes frem, og hun konfronteres med hendes sindssyge mishandling (hun ses apatisk i en rullestol) og med hendes mishandlere (trænere) - der ligner Baphomet - Mendes geden. Man ser ikke mishandlingen, men den er der implicit, og når mishandlingen (programmeringen) er gennemført, er hun en tredje person med et forhold til en mand - nu med monark-sommerfuglen i håret. Af sin barndoms-figur får hun en sommerfugl og hun skifter til at være popstjerne (som på billedet)[7]. Kan titlen ”Lysvågen” symbolisere aktiveringens dag, som eliten kalder dagen hvor den global aktivering vil opvække soldaterne - opvågningens dag, hvor sommerfuglen bryder ud af sin puppe og gør det, den er bestemt til? Jeg tror det. Lady Gaga, som jeg før har vist både viser symboler for Illuminati’s altseende øje, Mendes geden, nephilim og meget mere[8], bruger også denne sommerfugl - Michael Jackson der med sin klassiske handske på højre hånd symboliserer elitens despot, Antikrist har et album kaldt ”Butterflies”, hvor en sommerfugt dækker hans mund og farver hans øjne. Beonce, Britney Spears, Madonna og mange flere har covers med sommerfugle. Jeg siger ikke at alle der ses med sommerfugle dermed illustrerer Monark-programmering, men vi ser ånden bag det hele, at Illuminati er kraften i musikbranchen. Med denne musik udgydes dæmoniske kræfter over verdens samfund. Filosoffen Platon havde forstået kraften i musikken. I sit værk ”Staten” advarer han imod at prise nye måder at synge på: ”for at indføre en ny slags musik, det skal man tage sig i agt for, da det medfører fare for det heles vel. Ingen steder kan man nemlig rokke ved musikkens former, uden at det går ud over samfundets grundlove[9]. Platons filosofi er desuden ikke ukendt for eliten, og med musikken har de forandret samfundene!Hvor er menigheden i dette kommende kaos?


Vil menigheden gå igennem dette? Formentlig vil vi blive vidner til det, før vi bliver bortrykket - i hvert fald forventer den okkulte verden at dette kaos skal gå forud for Antikrists komme. Som jeg før har skrevet, forventer Illuminati en 91 dages krig (13 uger), og ud af det kaos kommer Antikrist, og er det sandt, vil menigheden blive bortrykket et sted enten før, eller under dette kaos.

Som jeg fortæller i artiklen ”Åndelig og sjælelig kontrol, igennem misbrug af Guds Ord”, så er personer fra denne hær placeret i menighederne rundt omkring, for at være et dæmonisk midtpunkt for det, de kalder det samlede sataniske broderskab. Og det er denne åndelige krig menighederne har meldt sig ud af, ved at gå alternative veje, uden om Ordet. Stærk uddybende bibelundervisning er meget svær at få øje på i menighederne i dag. Korte, bløde og opmuntrende prædikener er mælken der har erstattet den faste føde, som menighederne ikke længere kan tåle, fordi den er kødelig (1. Kor. 3:2-3), fordi den har mistet sin kraft og kontinuerligt taber den åndelige kamp, som resultat af ikke at have kæmpet ét eneste slag. Tænk over dette: Hvilken præst eller pastor ville kunne læse det, jeg skriver her, uden at tænke at det er mig, der er skør i hovedet?

Et godt eksempel, er en telefonsamtale jeg havde med en frikirkepræst, der var imod mig med al sin fyrrige vrede, som han prisværdigt nok forsøgte at tæmme. Han talte hårdt imod al min nonsens om konspiration og verdensrige m.v., og ville at jeg skulle prædike Kristus i stedet for. Forkynd evangeliet, og ikke andet, sagde han. Mens der intet er galt med at prædike evangeliet - tværtimod er det som sagt en kraftkilde for menigheden, så må vi alle vokse til, og efter at have forstået evangeliet komme videre ind i Guds Ord, som jo indeholder mængder af information om den åndelige, okkulte verden, for at vi netop ikke skal overmandes, men blive stående fast forankret i sandheden, med styrke til at kæmpe den åndelige kamp. En sådan pastor, af hvilke der er flest, er en åndelig baby der ikke kan udruste og styrke sin menighed - han skulle være søndagsskole lærer, og være med til at give den åndelige mælk til børnene, så de kan vokse op og tåle den faste føde. Det kunne han endnu ikke selv.

Paulus siger i forbindelse med denne åndelige kamp ”mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet” (Ef. 6:12) at ”Tag derfor (på grund af at vores kamp ikke er imod kød og blod)Gud fulde rustning på, så I kan være i stand til at stå imod på den onde dag, og have gjort alt for at stå” (Ef. 6:13, KJV). The Amplified Bible siger: ”Tag derfor Guds komplette rustning på, så du må være i stand til at modstå og stå fast på den onde dag [med fare], og, ved at have gjort alt [som krisen kræver], at stå [solidt på din plads]”.

Livet har lært os at der perioder med onde dage - dage med udpræget sorg, smerte og fristelse - og Bibelen lærer os generelt set at alle dage er onde (Ef. 5:16) - hele verden er ond (Gal. 1:4), og mens der er mange onde dage, kan der ligge en advarsel om en særlig dag, eller periode i Paulus’ advarsel her - ”den onde dag”. Kan det være den dag, som Antikrists soldater taler om, hvor den akkumulerede åndelige ondskab får lov til at oversvømme verden? I forbindelse med Antikrists komme, trængslens syv år siger Gud til Daniel at: ”afslutningen derpå (afslutningen på tiden efter Jesu korsfæstelse)skal komme med en oversvømmelse” (Dan. 9:26), og Jesus selv sammenlignede tiden med syndfloden ”ligesom i Noas dage, således skal det gå ved Menneskesønnens komme” (Matt. 24:37). Kan det være til denne dag som Paulus taler om, til denne tid den okkulte verden henviser, når den taler om en satanisk inverteret pinsedag, en satanisk global dæmonisk udgydelse? Eliten kalder som sagt dagen for ”aktiveringens dag”, dagen hvor de aktiverer alle deres slaver til at rejse opstanden - det globale kaos igennem snigmord på udvalgte mål, tilfældige myrderier, forårsage sammenbrud af eksisterende systemer, og igennem frygt, kaos og terror skabe vejen for Antikrist. Der er som sagt soldater på plads i regeringer og militærer verden over, som er har en latent person der venter på aktivering, og når fløjten lyder, vil de igennem deres programmering vide præcis hvor og hvem de skal angribe.

Alice Bailey skrev i sin bog ”Esoteric Psykology, vol. 1” om en lyd der vil høres over hele kloden, som vil være årsag til at verden både åndeligt, fysisk og følelsesmæssigt vil være klar over at Maitreya - et esoterisk navn for Antikrist - vil træde frem[10]. Noget tyder på at den dæmoniske verden igennem eliten har givet soldaterne en personlighed der vil vågne ved en særlig lyd. Måske slået an igennem fjernsyn, radio, Internet eller måske igennem elektromagnetiske puls systemer som HAARP og GWEN, vil en global lyd vække disse personligheder, der ligesom det, vi hører om klodens kommende ti konger, der alle har ”én og samme tanke, og deres kraft og magt stiller de til dyrets rådighed” (Åb. 17:13) er programmeret til sammen at udføre den større plan, at hver personlighed som et puslespil danner en pendant til menigheden - ét stort og mægtigt legeme, der kan overtage verden. Igennem de sidste par år, har folk forskellige steder på kloden hørt underlige lyde fra himmelen[11], og det kan være en del af elitens beredskab, ligesom vi stadig afprøver vores luftalarmer - nu kaldt varslingssirener. Når tiden kommer, er deres systemer smurte…

Synd, den okkulte energi


Den okkulte verdens arbejde har igennem de sidste mange år blødgjort menighedens brug af, tro på og tillid til Ordet. Det ses som sagt i alle de Bibel-alternativer i form af teknikker og manualer som menighederne svælger i, og som de første dråber i syndflodens oversvømmelse er menighederne faldet mere og mere fra, og måske vil denne onde dag være et episk frafald, som Paulus taler om når han fortæller om frafaldet før Antikrists komme: ”Lad ingen vildlede jer på nogen måde. Først må jo frafaldet komme, og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares” (2. Tess. 2:3).

Vores u-tilgivne synd, seksuelle og åndelige utugt, abort, drukkenskab, vort sprog hvori tilhørende forbandelser ofte ytres, vores musiske præferencer osv. - det vi lægger ned i vore børn igennem et ugudeligt uddannelsessystem, er alle medvirkende til at styrke det okkulte - ikke bare i vore egne liv, men også videre ud i samfundene vi lever i. Den synd vi ikke omvender os fra, strømføder den okkulte verden. Omvendelse og tilgivelse er mere vigtigt end vi umiddelbart ser og forstår.

I dit personlige liv med Gud, har det en stor betydning. Synd der ikke bekendes og modtages tilgivelse og renselse for, forhindrer at Gud kan give dig svar når du beder. Sal. 66:18 siger, Hvis jeg har uret i mit hjerte, vil Herren ikke høre mig, eller med andre ord, hvis jeg ikke bekendte synden i mit hjerte, hører Gud mig ikke. Vi ser det også Hos Daniel, der så at fangenskabet i Babylon var ved at være til ende, og han begyndte at bede - ikke bare om udfrielse, men om tilgeivelse for sit folks synder så Gud vil høre: Bøj dit øre, min Gud, og hør, oplad dine Øjne og se ødelæggelsen, som er overgået os, og Byen, dit Navn er nævnet over; thi ikke i Tillid til vore Retfærdshandlinger fremfører vi vor Begæring for dit Åsyn, men i Tillid til din store Barmhjertighed. Herre, hør! Herre, tilgiv! Herre, lån Øre og grib uden Tøven ind for din egen Skyld, min Gud; thi dit Navn er nævnet over din By og dit Folk! (Dan. 18-19). Israels synd var så slem i Jeremias dage at Gud sagde til ham, du må ikke gå i Forbøn for dette Folk eller frembære klage og Bøn eller trænge ind på mig for dem, thi jeg hører dig ikke (Jer. 7:16; Jer. 11:14). Gud sagde tilmed, Om så Moses og Samuel stod for mit Åsyn, vilde mit Hjerte ikke vende sig til dem. Jag dette Folk bort fra mit Åsyn! (Jer. 15:1). Se også Jer. 11:11; Hos. 5:6; 1. Joh. 5:16). Peter siger at Ligeledes skal I mænd leve med forstand sammen med jeres hustruer som med en svagere skabning; og vis dem ære som dem, der også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hæmmes (1. Pet. 3:7). Med andre ord kan hårdhed, uretfærdighed, vrede, had m.v. i hjemmet - hvilket alle er former for synd, hæmme at Gud hører vore bønner. Gud kan ikke kommunikere med et hårdt hjerte! Johannes siger, hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, der er ham velbehageligt (1. Joh. 3:22). Jesus taler I Joh. kap.15 om at blive i Ham for at bære frugt - at vedblive i troen og i kærligheden. Han siger, Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad som helst I vil, og I skal få det. Derved er min Fader herliggjort, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple... Ikke I har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer og sat jer til at gå hen og bære frugt, og det en varig frugt, så at Faderen kan give jer, hvad som helst I beder ham om i mit navn (Joh. 15:7-8, 16).

Synden har en langt større konsekvens end vi forstår, så stor at Jesus måtte blive som os, blive menneskesøn for evigt, for at kunne give sit eget liv og udgyde sit retfærdige blod så vi kunne blive frelst fra synden.

Russ Dizdar fortæller at han tog en af de udvalgte sataniske soldater med til et stort evangelisk fremstød i USA, formentlig i 90’erne. Her så de Guds mægtige værk hvor tusinder blev frelst, og denne soldat der var skarpt trænet i Lucifers system, var overrasket over hvad der skete, og over hvor alle de kristne mennesker kom fra. Men hun informerede, at om en uge når dette fremstød er slut - når alle de kristne mennesker er væk, så kommer okkultisterne tilbage for at forurene luften. Satans elite kommer med deres ritualer og forløser okkulte kræfter, og fylder igen luften med dæmonisk aktivitet - derfor ender den åndelige kamp aldrig. Bemærk her noget vigtigt. Du kender diskussionen i kristne kredse, hvad det ifølge 2. Tess. 2:6-7 er der holder Antikrist og hans soldater tilbage. Disse Luciferanske soldater og de dæmoniske kræfter kunne intet gøre, så længe menigheden var på stedet. De måtte vente indtil de kristne var væk, før de kunne arbejde - husk dog på, at en luciferaner kan sidde ubemærket i en kirke og udgyde dæmoniske kræfter, men opdages personen, har vi i Jesu navn overlegen åndelig magt, og kan stoppe det. Dette evangeliske fremstød er et eksempel i miniformat der viser, at elitens despot ikke kan rejse sig før menigheden er væk[3]. Jesus sagde at ”I er jordens salt; men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det da saltes med” (Matt. 5:13) - når frafaldet tager til, vil mørket også tage til: ”I er verdens lys” sagde Jesus (Matt. 5:14), og lyset er det eneste der holder mørket på afstand - og på et tidspunkt, og verden er i sprint på vej derhen, vil samfundene være så dæmoniserede i tanke og gerning, at denne sorte vækkelse, aktiveringen af Antikrists hær kan igangsættes for at bane vejen for despoten - og så vil menigheden bortrykkes.

De okkulte ceremonier, som af organiserede okkultister fremføres i tusindtal over klodens flade, ophober okkulte kræfter i den åndelige verden, og denne aktivitet forløses over samfundene for at arbejde i folket og meddelagtiggøre dem i gerninger, der i et langt bredere forum, med en langt større aktivitetsflade strømføder og aktiverer den dæmoniske verden. Homoseksualitet, biseksualitet, transvestit - alle former for seksuel utugt og perversitet, er et stærkt redskab til at lede nationerne i forfald. Men også menighedernes åndelige utugt med f.eks. østens mystik - labyrinter, meditation, visualiseringer er også en stærk svækkende faktor. Abort som fortsat eskalerer verden over, er direkte blodofringer til Satan, og det fylder luften med okkult energi! Meget af Videnskaben der arbejder med DNA, har transhumanisme for øje, og de er styret af dæmoniske kræfter der søger at skabe samme situation som før syndfloden, da nephilims hærgede Jorden. Alle sådanne ting eskalerer ene og alene på grund af den dæmoniske aktivitet, forløst igennem disse okkulte ceremonier der påkalder mørkets kræfter og ikke Gud. Igennem Reiki-healing, holistiske behandlinger, krystal healing og i det hele taget energi-baserede helbredelsesfilosofier (hvor energien er dæmoniske kræfter forløst af behandleren), nogle former af akupunktur, zoneterapi og mange andre orientalske healings metoder, aktiveres den åndelige verden også, tillige med den fortsatte interesse for clairvoyance, astrologi (hvor planeterne og stjernerne igennem alle tider har været associeret med guderne - kæmperne, nephilims og deres egenskaber), håndlæsning og andre spådomsformer - og ikke at glemme religioner som den romersk katolske moder religion, med hendes okkulte nekromanti igennem helgendyrkelse og hendes blodige drikofre, der er direkte kannibalisme - at deltagerne fysisk spiser og drikker Jesu kød og blod. Okkultister mishandler sine ofre, både legemligt og fysisk, for at dæmonisere ofrenes blod, og efter timer med tortur dræber de ofret og drikker deres blod - en okkult latterliggørelse af Jesu offer, idet Han selv gav sig hen for os.

Siden Anden Verdenskrig, da Pave Pius XII smuglede nazisterne ud af Europa via ”the ratline” - en flugtrute som Vatikanet befordrede, hvorigennem også Mengele (der som sagt har skabt mange af Antikrists soldater) i 1949 blev smuglet ud (via Innsbruck, Steinach, Vinaders, Brennero, Sterzing, Bolzano til Genova[12]) og fik ny identitet, har eliten udført højniveau ritualer, og højniveau programmering af disse udvalgte soldater i det katolske system, og den katolske kirke er et organ hvormed okkultisterne, Luciferanerne forurener den åndelige luft omkring os. Mange katolske kirker har hemmelige lokaler, hvor dannelsen af soldater forgår. Igennem alle deres okkulte ceremonier igennem årene, er snart alle vinduer, døre, portaler m.v. åbnet til den okkulte verden, og derfra kommer vores fornemmelse af en kommende krise. Det er ikke kun kristne mennesker der føler denne overhængende ulykke. Jeg har talt med flere kolleger, og mange fornemmer at horisonten er sort.

Hvert år samler eliten politiske ledere, skuespillere, økonomiske mastodonter m.fl. - omkring 2.000 mennesker, i en lund, et sted der kaldes Bohemian Grove[13], en 1.100 hektar campingplads i Monte Rio, Californien, hvor en ceremoni kaldt ”Cremation of Care” (kremering af bekymringen) udføres, og indebærer det, de fremmødte verdensmænd tror er en falsk menneskeofring. Det er i sig selv rablende vanvid at verdens politikere mødes til sådan en ceremoni, men det er langt værre end et skuespil. Kutterklædte præster ofrer et rigtigt menneske, hvilket Dizdar har fået at vide af en programmeret soldat. Disse mennesker ofres foran en 12 meter høj, hul (som Ammonitternes vederstyggelighed Molok, også kaldt Milkom, 2. Kong. 23:13) ugle-helligdom, der er et symbol for Nimrods hustru, Semiramis, der senere, grundet sprogforvirringen i Babel blev kendt som eks. Isis, Minerva, Venus, Diana, Proserpina, Ceres m.fl. - og nu også moderkirkens Maria. Igennem denne ceremoni, som formentlig er en gammel kanaanæisk og babylonisk ceremoni, hidkaldes dæmoner der udgydes over de tilstedeværende deltagere - som så tager denne okkulte udgydelse med videre til påvirkning af samfundene - om det er politik, økonomi, film eller musik. Det var f.eks. i denne lund Karl Rove, der på det tidspunkt var toprådgiver i det Hvide hus, opfordrede Arnold Schwarzenegger til at stille op som Californiens guvernør[14]. Det er identisk med det, Bibelen kalder offerhøje, som Gud hader og som Han igen og igen dømmer Israel for at involvere sig i. Det er samme mekanisme som menighederne oplevede og endnu oplever igennem den såkaldte Toronto velsignelse, hvor man rejser til Toronto i Canada, for at få del i salvelsen, som man kan tage med hjem til egen menighed. Det er i virkeligheden en dæmonisk overførsel, en dæmonisk udgydelse nøjagtigt ligesom luciferanerne gør det i Bohemian Grove! Det er en miniature udgave af den kommende åndsudgydelse på den forventede inverterede pinsedag.

Når tiden kommer, hvor overtræderne, påkaldelserne af de okkulte kræfter i stedet for at henvende sig til Gud, har nået det fulde mål, og den dæmoniske oversvømmelse som Daniel talte om bryder løs, vil en person stå frem, der har ”et rasende udtryk” og som ”forstår mørke sætninger” (Dan. 8:23, KJV). Det er Antikrist, for hvem denne hær af programmerede mennesker arbejder, ”Hans magt skal være stærk, dog ikke ved egen kraft” (Dan. 8:24, KJV) - og Johannes fortæller i Åb. 13:4, at hans magt kommer fra Satan, dragen.

Synd er oprør mod Gud, det er bestyrkelse af Guds og vores modstander, så når overtræderne har fyldt syndens mål, vil en åndelig synflod overstrømme verden, og en trængsel der aldrig har været før, vil hærge klodens flade i syv år.

Den sorte dag


Hvornår og hvordan vil dette ske? Hvornår, er selvfølgelig umuligt at sige - men vi ser dog hvordan samfundene gøres parat. Vi ser at verden forberedes som en sammensat institution, parat til at blive overtaget af en nøgleperson. Vi skønner og mærker at tiden er nær, og denne onde dag kan som sagt være en dag, en tid, vi skal forberede os på kan komme meget snart.

Hvordan det vil komme til at se ud er nok ubeskriveligt - elitens planer er skrækkelige! Formentlig vil det hele starte på én dag, og udfolde sig igennem flere uger - som sagt har Illuminati en plan om en 13 ugers krig. Kaos og anarki i gaderne - bygninger vil blive detoneret, kirker sat i brand. Snigmord på politiske ledere, på kristne ledere og medlemmer - de vil målrettet søge at skabe stor forvirring og fortvivlelse i menighederne for at eliminere kraften og styrken til åndelig krigsførelse, og uden tvivl vil der som i Tessalonikkernes tid (2. Tess. 2:2-3) være påstande om at bortrykkelsen er sket og trængslen er begyndt, for at få kristne til at forlade troen (Matt. 24:24 ; 1. Tim. 4:1). Først forandres den åndelige verden - derefter den synlige. Muslimer vil juble kloden rundt, for de tror dagen for deres tolvte Mahdi er kommet. Der vil være sabotage af militær, politi og andre magtenheder. Elektricitet og kommunikation vil kollapse. Verdens økonomier vil kollapse og forandres i hast, præcis som Bibelen har forudsagt det, og som vi allerede nu igennem de sidste mange år har set forberedelser til. Alt vil blive berørt, og intet vil efterlades som vi kender det. Lige fra skolesystemerne til distribuering af føde, politik, religion, militær, økonomi - alt vil forandres radikalt - et globalt kollaps på alle samfundsmæssige punkter.

Kemiske våben vil udgydes og millioner på millioner vil dø - måske også du og jeg. Jeg har skrevet flere artikler om den kommende globale udrensning for at redde Jorden, i forbindelse med løgnen om den globale opvarmning - løgnen om en overbefolket klode, hvor jeg fortæller om ordren på elitens lovtavler i Elberton, Georgia: ”Fasthold menneskeheden under 500.000.000 i bestandig balance med naturen[15]. Kommer det tal til at passe, så vil 5,5 milliarder mennesker dø, startende - startende men ikke afsluttet på elitens sorte dag, aktiveringens dag. I Esajas’ profeti mod Babylon, som strækker sig frem til trængslen, siger Gud at ”En Mand gør jeg sjældnere end Guld og et Menneske end Ofirs Guld” (Es. 13:12) og i igennem Åbenbaringsbogen ses også at milliarder vil dø. Det starter med millioner af blodudgydelser, og vil videre i trængslen kræve milliarder.

Al dette vil i den okkulte verden være et kæmpe blodoffer til Satan. Det vil tiltrække horder af dæmoner, der vil forårsage umiddelbar forandring verden over - forandre den åndelige atmosfære, det okkultister kalder en ophøjet kosmisk bevidsthed. Vi som kristne vil ikke kunne deltage i denne bevidsthed, og som Bill Lambert sagde det på et New Age møde, så er sådanne mennesker ”udvalgt til at gå ind i et andet rum[16] - en tydelig reference til bortrykkelsen, da Lambert forklarede at ”disse mennesker vil forlade denne dimension”. Et nyt globalt regime vil opstå på ingen tid. Verden vil råbe på en messias, og Antikrist vil træde frem, aktivere en anden kode og hans hær af programmerede soldater vil stoppe vanviddet. Mange af de programmerede soldater vil få aktiveret et indbygget selvmordsprogram, så de begår selvmord. Det er der flere af de hjulpne der har haft. Når de bliver afsløret, er de i fare for at begå selvmord. Men der vil også være dem, der vil begynde at prædike det nye budskab at Antikrist er verdens sande messias. De vil være indsat i positioner hvor deres stemmer vil blive hørt - den falske profet vil være den drivende kraft - og de vil implementere loyalitet over for og tilknytning til Antikrist og de vil ”i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere og med al uretfærdighedens forførelse” (2. Tess. 2:10) forføre og presse verden til at tage hans mærke på sig. Verdens politikere vil kræve ændringer af love og regler, og Antikrist vil praktisk talt få frie hænder. Verden vil tro på at Antikrist har frelst verden, og bedraget af de dæmoniske horder, vil de give Antikrist al magt, som Bibelen har forudsagt, og tro at fred er på vej. Men ”Når de siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem ligesom veerne over den frugtsommelige, og de skal ingenlunde undslippe” (1. Tess. 5:3) - det værste er endnu i vente!

Paulus lærte os at ”lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed” (2. Tess. 2:7) - allerede på Paulus’ tid, og vore brødre og søstre i Jesus har igennem tiderne lidt trængsel under denne okkulte virksomhed. Vi kan ikke undsige os at også vi må lide under denne ånd, Antikrists ånd som Johannes identificerer den (1. Joh. 4:3). Verden har allerede set mange antikrister (1. Joh. 2:18) - kejser Nero, er særligt kendt i kristne kredse og Charlemagne, Napoleon, Stalin, Hitler m.fl. er blandt disse antikrister der viser os, at hans ånd er her allerede. Og det ville være naturligt, at som skyggerne af den endelige Antikrist trækkes op, vil verden også mærke det åndelige mørke afspejle sig i det naturlige, som gennemgået i denne artikel.

Afslutning


Alt det jeg fortæller her, er langt fra dækkende. Mit formål er blot at informere dig om at der foregår ting i vores verden, forårsaget af den åndelige verden, den åndelige krig, som påvirker vores umiddelbare omgivelser og vore liv, som jeg tror vi har glemt at have fokus på - eller endog kende til. Jeg tror vi er nødt til at kende bevægelserne bag de ting vi konfronteres med i hverdagen - både politisk, religiøst, militærisk og økonomisk. Selvom vi gyser ved tanken om det, vi kan få at se, er vi nødt til i højere grad at forstå vores verdens refleksion af den åndelige verden, og informationen jeg her har givet videre, er for at du skal kunne undersøge videre selv.

Menighederne i Vesten, har oplevet en lang, lang periode med fred, og vores åndelige muskler lider under manglende træning. I lande som Afrika, Kina, Korea og andre steder, er menighederne stærke og står fast når ulykken rammer dem. Menighederne i vesten er ikke klædt på til forfølgelse, og jeg håber at denne artikel vil være med til at vise dig, at fremtiden kræver åndelig styrke, en styrke der kun fås igennem føden Bibelen giver. Jeg tror mange har forstået at vi vil rykkes bort før noget slemt rammer, men det er med al sandsynlighed ikke sådan det bliver. Horisonten er sort, og jeg tror at den trængsel den første generation af troende oplevede, er et forbillede på den trængsel den sidste generation vil opleve i stærkere grad. Johannes skrev: ”Jeg, Johannes, jeres broder, som er fælles med jer om trængselen og kongedømmet og udholdenheden i Jesus” (Åb. 1:9) - han oplevede trængsel og blev isoleret fra menigheden som fange på Patmos. Trængslen på hans tid var et forbillede for at vi skal kunne forstå hvad der venter os. Vi vil ganske vidst ikke opleve trængslen under Antikrist, men optakten, måske de 13 uger af kaos som eliten har forberedt, kan - og vil, tror jeg - ramme os før vi bortrykkes. Se evt. Det 20. århundredes profetier for Skandinavien hvor alvorlige profetier også tegner et grimt billede.

Jeg vil opmuntre dig til at finde styrke i Ordet. Læs Biblen og bed dagligt, tag Guds fulde rustning på, og find styrke til at stå imod på den onde dag. Hvordan tager man Guds fulde rustning på? Rent praktisk handler det om at studere Ordet, og prædike evangeliet for de vantro! Paulus nævner følgende:

1) sandheden spændt som bælte om jeres lænder
2) retfærdigheden som brynje
3) villighed til at forkynde fredens evangelium
4) troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes gloende pile
5) frelsens hjelm
6) Åndens sværd, som er Guds ord

Denne rustning kan ses som tre, ligesom Faderen, Sønnen og Helligånden er ét. Sandheden, viser Jesus i sin ypperstepræstelige bøn, er Ordet, og Ordet omslutter rustingen som punkt 1 og 6. Næste lag, punkt 2 og 5 hænger sammen - retfærdighed og frelse, og endeligt punkt 3 og 4, der handler om tro og villighed. Med andre ord har Sandheden gjort os frie, frie fra synden igennem retfærdighed og frelse fra Gud, og i den tro, som Jakob forklarer i sit brev, ses villigheden - en tro der er levende (Jak. 2:17-18). Vi har altså med troen (villigheden), frelsen (retfærdigheden) og Ordet (sandheden) at gøre.

Vi ser, at tage Guds fulde rustning på i praksis betyder at vi i tro er villige til at prædike evangeliet. Det er et vigtigt punkt - det er omdrejningspunktet i den åndelige krig, at vi forkynder evangeliet, hvormed vi eliminerer fjendens angreb. Gud virker med når vi forkynder evangeliet. Kirken er blevet svag, fordi den er blevet mere optaget af kirkevækstkoncepter - kirkepolitiske tiltag udvundet af verdslige teknikker, for at møde verden hvor den er, frem for at forkynde fredens evangelium om omvendelse. Det er og har altid været kirkens styrke!

Retfærdigheden og frelsen er vores beskyttelse. ”Er Gud for os, hvem kan da være imod os?” (Romerne. 8:31). ”Hvem vil kunne skille os fra Kristi kærlighed? Trængsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nøgenhed eller fare eller sværd?” (Romerne. 8:35) - ”jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller åndemagter eller noget nuværende eller noget tilkommende eller kræfter eller det høje eller det dybe eller nogen anden skabning vil kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre” (Romerne. 8:38-39). Det er så let at glemme at vi i Kristus er retfærdige, at vi på grund af Ham har fået frelse, og derfor må vi styrke hjelm og brynje ved Guds Ord, som er det sidste punkt, vort våben.

Sandheden er dels det, der som bælte holder rustningen sammen, men også Åndens sværd. Der er kraft i Guds Ord, og vi må kende det, granske og studere det, så vi med det kan bestyrke vores skjold, og vort arbejde for Gud. Det er med det Ord Jesus vil dræbe Antikrist når Han kommer igen (2. Tess. 2:8), det er det Ord der er skarpere end noget tveægget sværd (Hebr. 4:12 ; Åb. 1:16) - og med det vil vi også kunne modstå åndemagterne der står bag denne dæmoniske udgydelse.

Det er vigtigt også at forstå, at Ordet ikke blot er din rustning - men det er fællesskab med Gud. Når du søger og studerer i Ordet, da har du åndelig fællesskab med Skaberen, et fællesskab hvor Han rækker sin hånd ud til dig, åbner dine øjne så du får lov at se Ham, lære Ham at kende og få åbenbaret sandheder i Ordet, som du vil finde glæde og styrke ved. ”Med nidkærhed længes han efter den ånd, han har givet bolig i os” (Jak. 4:5) - Ham hvis fodskammel er Jorden (Es. 66:1), Han vil dele sit hjerte med dig - Han har skabt os for at være sammen med os - dele sine sorger og glæder med os, som vi deler dem med hinanden. Alt for mange menigheder har glemt dette fællesskab, og har forladt Ordet. De har forladt Gud og forelsket sig i menigheden frem for Kristus. ”HERREN er med eder, når I er med ham; og hvis I søger ham, lader han sig finde af eder, men forlader I ham, forlader han også eder!” (2. Krøn. 15:2) - derfor er Han ikke i menigheden - ”Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind” (Åb. 3:20), siger Han til Laodikea, for de har afvist Ordet, afvist hjerte til hjerte forholdet med universets Skaber. Hvilken sorg!

Vær ikke med i dette Sataniske plot mod Gud. Giv Ham din tid. Søg Ham i Ordet. Lad Ham udruste dig til den kommende tid. ”Gør dette til enhver tid under stadig påkaldelse og bøn, idet I altid beder i Ånden, og vær årvågne dertil med stadig udholdenhed og bøn for alle de hellige” (Ef. 6:18). Læs i Ordet. Find styrke i Ordet, og prædik Ordet. Så har du Guds fulde rustning på.

Referenceliste


[1] Se ”Rick Warren og verdensordnen” i artiklen ”Barack Hussein Obama, Rick Warren og en ny verden
[2] Hør hans informationer her: The Black Awakening Course
[3] Læs evt. også dette: ”Menighedens bortrykkelse og Herrens dag: Kun må den, som nu holder igen, først fjernes
[4] Åndelig og sjælelig kontrol, igennem misbrug af Guds Ord
[5] Lebensborn”, Wikipedia
[6] Project Monark er navngivet sådan, fordi monarksommerfuglen er kendt for sine lange vandringer. Den stammer fra Amerika og Mexico, men har migræret helt til England og Irland, Spanien, Portugal, de Kanariske øer. Også i Danmark er der set spor af den, hvor man fandt vingestumper i et sommerhus i Klitmøller, Thy.
[7] Wide Awake”, Katy Perry, Youtybe.com
[8] Påsken, verdensordnen og Lady Gaga
[9] Staten”, Fjerde bog, af Platon
[10] Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden
[11] Strange Sounds Videos From Europe: Glasgow Scotland, Leeds UK, Raseiniai Lituania, Germany - April 2013“ - se også “Strange Sounds Worldwide: 7 Trumpets of Revelation?” fra youtube.
[12] Josef Mengele”, Wikipedia.
[13] Se dette klip fra videoen ”Dark Secrets: Inside Bohemian Grove”, som er optaget af Alex Jones der i ly af mørket sneg sig ind på stedet og optog ceremonien.
[14] Information fra videoen “Dark Secrets: Inside Bohemian Grove & The Order of Death”, ca. 5min inde i videoen.
[15] Se mere i artiklen ”Den globale opvarmning, og sammensmeltning -
[16] Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden


Debat: Den Sorte Vækkelse

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne:

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation