Baal's bue i 1000 byer

Lagt på d. 27/03-16I august 2015, ødelagde ISIS Baal's tempel i Palmyra, Syrien. Det er ifølge UNESCO verdensarvscenter så uacceptabel en forbrydelse mod civilisationen, at der nu bygges to replika af templets triumfbue i Kina, som skal udstilles på Times Square i New York og Trafalgar Square i London.

I Syrien er der nu kun én bue tilbage af templet, og der vil derfor blive lavet 1.000 replika af denne bue, som skal placeres i 1.000 byer, rundt om i verden1.

Er det bare en hyldest til arkitekturen, eller afspejler den overdrevne hyldest en global okkult bevægelse?

Jeg fik nogle tanker da jeg så nyheden tilbage i december 2015, hvor disse replika var til godkendelse, men kunne ikke helt gennemskue hvad det gik ud på. Nu er det godkendt og i april 2016 begynder opsætningen af Baal's templer2. Derfor vil jeg give mine tanker for nu - og du kan enten ryste på hovedet, eller have det i mente til en evt. fortsat udvikling af sagen.

Det er klart at Baal tilbedelse leder os ind i den okkulte verden, og Baal's tempel er et symbol på fortiden, hvor mennesker på værste primitive, modbydelige måde ofrede børn til Baal, mens de udførte alverdens utugtige gerninger. I dag er det hele mere sterilt - børn ofres på klinikker og de utugtige ses ikke udføre deres gudløshed i offentligheden (hvis man ser bort fra TV, Internet, blade etc.). Men intet er forandret, mennesket er lige så syndigt i dag som den gang, og 1.000 byer vil tage imod Baal's bue og i kraft deraf, bekræfte verdensarvscentrets identificering af buen med civilisationen.

Baal er identisk med Osiris, den gamle solgud. Det er guden okkultisterne tilbeder under mange forskellige navne, og Frimurerne der holder Salomons tempel for den vigtigste bygning på Jorden, har nogle traditioner der siger, at Osiris, dvs. Baal skal genopstå - hvorfor det er interessant at hans tempel, repræsenteret af triumfbuerne i 1.000 byer, er på verdensscenen nu, hvor alle som har åndelig tilbøjelighed (inkl. jeg selv) har en forventning om nye tider, Messaias tider eller hvad de end kalder det. Jeg kalder det, med profetisk forventning om Bibelens opfyldelse, den kommende trængsel.

For at binde nogle ting sammen, giver jeg lige følgende fortælling, for det kræver lidt forståelse for den okkulte verden, for at kunne se hvad disse buer måske kan forkynde.

Frimurerne har en tradition, der handler om at Hiram Abiff, som var bygmester for Salomons tempel, blev slået ihjel for at hemmeligholde et ord, som han grundet mordet tog med sig i graven. For at dette ord ikke skulle gå tabt, forsøgte Kong Salomon at oprejse ham efter 15 dage i graven, uden held, og har ifølge Frimurerne givet det hemmelige ord Mahabone som et midlertidigt ord, indtil Abiff genopstår som deres Messias - dvs. Antikrist. Mahabone betyder "the Grand Lodge door opened" (Den store loge dør åbnede). Den store loge dør er en bue, som vist på billederne herunder, og man kan undre sig hvad der ligger i det - hvem åbnes den store logedør for?Manly P. Hall, som var Stormester i Frimurerordnen, skrev bl.a. bogen "The Secret Teachings of All Ages" (De hemmelige lærdomme for alle tider), og her taler han på side 118 om denne opstandelse: "Den døende Gud skal genopstå!". Det er Osiris han hentyder til, som er identisk med Hiram Abiff, Frimurernes messias - Bibelens Antikrist. Claude McClung som kom ud af Frimurerordenen skrev i sin bog "Why I Left Masomry" (Hvorfor jeg forlod Frimurerne) at Hiram Abiff er solguden Baal, hvilket Fritz Springmeier citerer i sin bog "The Watchtower & The Masons", side 28. I samme bog på side 44, skriver Springmeier at: "Hiram Abiff er blevet forbundet med adskillige hedenske guder, inklusiv Oriris (den Ægyptiske solgud) og Baal (den Kanaanæiske/Fønikiske solgud). Hiram Abiff er Frimurernes messias". Ifølge "De Dødes Bog" kapitel 64, hvilken flere forfattere citerer (f.eks. Chris Relitz "The Beast Who Once Was: New Insight into End Times Prophecy", side 191), skulle Osiris have sagt: "jeg er i går, og jeg er i dag; og jeg har magten til at fødes endnu engang", hvilket minder om passagen i Åb. 17:8, der taler om dyret, som "har været og er ikke mere; men det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde".

For at forstå hvor antikristelig Frimurerne er, vil jeg også lige fortælle at dette "hemmelige" ord mahabone, udgør, sammen med to andre ord, Jakin og Boaz (de to søjler i Frimurerordnen) de tre mystiske bogstaver J.B.M. - men Springmeier citerer i sin bog "Be Wise as Serpents" (vær vise som slanger), på side 230 "Le Diable au XIXe Siecle", Vol. I, side 35, der afslører at de står for "Jesus Bethlemitus Maledictus", hvilket betyder "Jesus (fra) Bethlehem (er) Forbandet". Det minder os om Antikrist, der skal tale utrolige ord imod Gud (Dan. 11:36).

Denne Hiram Abiff, er som vist identisk med Osiris, og dermed også Abaddon, der på græsk hedder Apollyon (Åb. 9:11) som er afgrundens engel, konge over de væsener der skal skade mennesker i 5 måneder under trængslen (Åb. 9:3-10).

Jeg står tilbage med nogle spørgsmål som jeg tror tiden vil be- eller afkræfte. Hvad betyder det, når Baal's tempel opsættes, tillige med at alle disse buer, der symboliserer Baal, opsættes rundt om i verden? Afgudsdyrkere har altid haft steder hvor de tilbad, haft remedier og redskaber involveret i afgudsdyrkelsen for at hidkalde dæmonerne. Vil disse buer tjene som portaler? Vil det være fysiske holdepunkter for en dæmonisk adgang fra den okkulte dimension ind i vores verden? Alle okkultister ved, at der er portaler - døre der kan åbnes for at forbinde vores verden med den åndelige. Vil disse replika fra fortidens mørkeste afgudsdyrkelse være en invitation, et okkult forøg på at fremskynde Antikrists komme? - vil det være energicentre der åbner op for dæmoniske kræfter, som i større hast vil vende verden mod Gud?

Vi ser i åbenbaringsbogen (særligt kapitel 17 og 18) at Babylon ikke er et overstået kapitel, men er en stor spiller i trængslen. Gud leger med ordet Babel (hebr. Bawbel) der kommer af bawlal som betyder blanding eller forvirring, og således ses sprogforvirringen i 1. Mos. 11:9. På Assyrisk, Babilu, betyder det en port til gud, eller guds port, og på hebræisk kan det også oversættes port til Bel, om er identisk med Baal. Babelstårnet blev bygget som et tårn der nåede til himmelen, ikke fysisk, men et tårn anvendt som portal til himmelen, til guderne. Det er et koncept som altid har eksisteret, og disse templer og buer kan være nutidens Baw-bel, som igen er en portal til Baal - nu ikke i én by, men tusinde byer. Kan det være en forberedelse til styrkelse af endetidens Babylon?

Det bør også nævnes, at Babelstårnet med stor sandsynlighed blev bygget under Nimrod som bygmester, og der er traditioner inden for Frimureriet som fører dets oprindelse tilbage til Nimrod, som værende den første murer - der endda grundlagde håndværket, og dermed ophavet til Frimureriet. Dog er der en okkult undertone, for "the Craft" som kan oversættes håndværket, indeholder okkulte ritualer. Hiram Abiff anses da for nogle at være identisk med Nimrod, og dermed også Adoni, Hermes, Prometheus, Poseidon, Butes, Dardanus, Himeros, Imbors, Iasius, Zeus, Iaccus, Hu, Thor, Bel, Serapis, Ormuzd, Apollo, Tammuz, Atus, Herkules, Shiva, Molok, Baal og hvad har vi… Og som legenden siger, skal denne gud opstå igen, ligesom Bibelen taler om dyret der fik sit dødshug lægt (Åb. 13:3, 12).

Jeg kan ikke lade være med også lige at nævne CERN, den store Hadron Collider, der har været så meget tale om. Selv fysikkere har frygtet at det er en portal, der kan åbne porte til hindsides væsener, så de kan træde ind i vores verden.

"En stor del af CERN, det europæiske laboratorium for partikelfysik, er beliggende i det område af Saint-Genis-Pouilly; ALICE eksperimentet er placeret i periferien af byen, og hovedindgangen til det primære CERN område (Meyrin) og ATLAS-eksperimentet, er beliggende kun 3 km fra centrum af St Genis…. Det var i 1887, at det faktiske navn, Saint-Genis-Pouilly, først dukkede op i statens civile registre. Tidligere blev Saint-Genis-Pouilly kaldet Pouilly-Saint-Genis. Før det blev de to byer identificeret separat. Stavemåden Saint-Genix havde været ganske ofte brugt. Pouilly var en lille romersk by, som sandsynligvis tog sit navn fra det latinske Appolliacum3"

Appolliacum var et tempel til Apollo, som man troede var en port til underverdenen (se Åb. 20:1; 9:11). Kundskaben skal blive stor, sagde Gabriel til Daniel, og åbner mennesket med denne videnskab en portal til den åndelige verden?

Jeg må sige, at jeg frygter at alt dette forstærker den dæmoniske aktivitet i vores verden, og jeg tror vi vil se frygtelige ting i samfundene, i nærmeste fremtid. Hav alt dette med i tankerne, når du læser dagens nyheder, og vær årvågen - vi er på vej ind i en tid, hvor den dæmoniske verden får frie hænder til at udgyde sin ondskab over menneskeheden.

1 "3-D printing to bring Syrian arch destroyed by ISIS back to life", New York Post, d. 29-12-2015
2 "Life Among the Ruins", New York Times, d. 19-03-2015
3 " Saint-Genis-Pouilly", Wikipedia


Debat: Baal's bue i 1000 byer

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Dæmoneri [9]; Endetidens frafald [26]; Falsk religion [78]; Religiøse artefakter [2]; Samfund [65]; Satanisme [7];

Flere nyhedsblogs fra 2016