The Seven Mountain Prophecy

Lagt på d. 30/06-12Jeg fik en hilsen fra en god veninde i Israel, som fortalte at en bevægelse er under opstandelse dernede. Grundlæggerne af bevægelsen kalder den "The Seven Mountain Prophecy", med reference til Es. 2:2, og da jeg læste om dem for år tilbage, gjorde jeg mig ikke de store tanker om dem. Men måske skal vi holde øje med dem, for de kan meget vel være i alliance med den falske profet, paven, der efter New Ages profeti, skal forene alle religioner i Jerusalem. Det har været Satans store anstrengelse altid, at etablere sin religion i Guds by, og det vil lykkes for en tid, fortæller Gud i Ordet, hvor Satans søn, Antikrist, vil blive tilbedt af hele verden, og tage plads i det kommende tempel i Jerusalem (2. Tess. 2:4).

Bevægelsen hører teologisk set under domæneteologien, der siger at verden skal forberedes til Kristi genkomst. Som de skriver på deres hjemmeside:

Kirkens formål, er derfor, at forberede Kongens triumferende genkomst, ved at færdiggøre herskemandatet. Denne opgave vil med succes forøges over hele verden i de sidste dage, som Guds riges styre udvides i hjerter og liv hos talløse disciple i stort antal og i dem som har ansvaret for indflydelse på de almindelige kulturelle områder, over alle Jordens nationer.1


Herskemandatet udvinder de fra 1. Mos. 1:26, og i det, at som Israel skulle overtage og besidde landet, skal vi det også, bare globalt set. Jesus fortalte at den forventning Han selv havde til sin genkomst, det var at Han tvivlede på at Han overhovedet ville finde troen, når Han kommer igen (Luk. 18:8), så tydeligt er det, at den ide der taler om en øgende tro der kulminerer i global dominans, har en anden agenda. I den okkulte verden tales der meget om, at verden skal beredes for Kristi komme. De henviser ikke til Jesus, men til deres egen Kristus, og Jesus fortalte at det i forbindelse med Han komme, skulle blive som i Noa og Lots dage, hvor ondskaben og ugudeligheden udløste omfattende dom. Der er i den okkulte verden forhåbninger om at 2012 vil bringe forandring - eller som de siger det: indstiftes et paradigmeskift. Nu har vi haft 2.000 år i kristendommens paradigme, eller nådens paradigme, og skiftet vil derfor bringe dom - det bliver Satans tid. Det er denne tid "The Seven Mountain Prophecy" arbejder for. Bibelen har adskillige profetier om vores tid, at global dominans rigtig nok skal etableres, men det bliver ved Antikrists hænder - ikke til velsignelse med dom.

Der er nogle indikatorer, som - om ikke andet, så for mig - synes at vise en åndelig forbindelse, eller en fysisk afsløring af en åndelig magt, mellem denne bevægelse, og Antikrists voksende rige. På deres hjemmeside læses at:

I 1975, spiste Bill Bright, grundlægger af Campus Crusade, og Loren Cunningham, grundlægger af Youth With a Mission sammen i Colorado. Gud gav simultant hver af disse forandringsagender et budskab som de skulle give hinanden. Inden for den tidsramme blev Francis Schaeffer givet lignende budskab. Det budskab var at hvis vi skal have slå igennem i nationerne for Jesus Kristus, så måtte vi påvirke syv områder, eller samfundsbjerge som er søjler i ethvert samfund.

Disse syv bjerge er handel, regering, medie, kunst og underholdning, uddannelse, familien og religion. Der er mange undergrupper under disse hovedkategorier...I hovedtræk fortalte Gud disse tre forandringsagenter hvor kamppladsen var. Det var her hvor kultur ville blive vundet eller tabt. Deres opgave var at oprejse forandringsagenter til at måle bjergene og at hjælpe en ny generation af forandringsagender til at forstå den større historie.


Forandring er et kodeord i dag, der fortæller om nedbrydningen af et gammelt verdenssystem, og oprettelsen af et nyt. Det fortæller os at der bygges ivrigt, på alle fronter, på en ny verdensorden. Som jeg fortæller i artiklen om Lady Gaga, så er Baphomet ikonet for denne forandring2, som på sine arme har ordene "solve" og "coacula", der betyder løs og bind, eller opløs og hærd. Når der så tales om tre forandringsagenter, så tror jeg vi skal lytte nøje efter, for bibelen beretter, at ud af munden på den sataniske treenighed - dragen, dyret (antikrist) og den falske profet (paven) - kommer der tre urene ånder der ligner frøer, som "som gør tegn (mirakler) ; og de går ud til kongerne på hele jorderige for at samle dem til krigen på Guds, den Almægtiges, store dag" (Åb. 16:14). Det er tre åndelige forandringsagenter, der skal samle verden under et system, der skildres som et dyr med ti horn, og syv hoveder (Åb. 13:1) - som er bjerge (Åb. 17:9) - "syv bjerge profetien".

Jeg blev fortalt i mailen fra min veninde i Israel, at paven havde udsendt et helligt brev, vel en synode, der tilskyndede at arbejde for enighed iblandt de kristne, og kalder folket til gudstjeneste i den hellige gravkirke - dvs. paven vil at tempoet skal sættes op for planerne om at forene de fortabte får (de ikke-katolske menigheder) med moderkirken. Tanken er at vi er alle søskende og skal elske hinanden, hvilket på sin vis er sandt, men når det kommer til sandheden, hvor er kærligheden da, når folkeslagene hidkaldes til det gamle Babyloniske afgudssystem, Gud har bedt os drage ud fra (Åb. 18:4)? Flere Amerikanske kristne mener at have fået et kald til at sammenkalde kristenheden, og der skulle komme mange volontører fra hele verden for at hjælpe planerne på vej. Derudover skulle en kristen forretningsmand i Jerusalem have planer om at samle penge fra kristne i hele verden, til at bygge et forretningstempel der skal vise folket i Israel at de kristne er med dem, også økonomisk.

Den bibelske støtte for deres projekt, finder de som sagt i Es. 2:2 - hvorfor bevægelsen også taler om en kommende Esajas revolution (dvs. en fundamental magtforandring - historisk set med mange dødsofre bag sig - trængslen): "Det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet på Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene". Det Esajas taler om, er at Jesus kommer tilbage og opretter selv sit rige, at Han nedriver Antikrists rige (se Dan. 2:35, 44-45; Zak. 14:9; Åb. 17:9-11) og etablerer et fredsrige. Jesus bad os ifølge missionsbefalingen ikke at få samfundene under kontrol, men at prædike evangeliet, og gøre folkene til disciple, så de ligesådan ville være i stand til at forkynde frelsens budskab. Kontrolmagten der ses igennem denne organisation, den er satanisk i kernen. Satan undertvinger sig folket, og tvinger dem ind under sit segl, dyrets mærke. Men frelsen har altid været et frit valg. Gud tvinger ingen, og tager ikke samfundene under kontrol. Hans metode er at lade os høre og vælge.

Bevægelsen, eller programmet "The Seven Mountain Prophecy" ligner en afart af "Ny Jerusalems pagts projektet", der for den okkulte verden har til formål at forene ikke blot de kristne (det er en del af succeskriteriet for projektet) men alle verdens religioner. I 2009 besøgte paven Israel, under den okkulte festival wesak "hvor verden åbnes for den åndelige verden, en kommunikation med dæmonerne (Hierarkiet), som vil nedbryde religionsbarrierrer, og samle verden under én religion - New Age"3, så forberedelserne på verdensreligionen er i fuld fart. Dertil kommer en tredje bevægelse (en tredje frø?) - "Joels hær", der ud fra Joel kap. 2 har samme grundlæggende agenda som de to andre bevægelser. Men Jesus viste Johannes i Åb. 9, hvad denne hær var gjort af - dæmoner fra afgrundens brønd.

Der har været megen snak om 2012, og er det stadig. Den okkulte verden har store forventninger til dette år, hvilket måske ikke vil ses fysisk med det samme, men åndeligt vil verden gennemgå et paradigmeskift. Wesak handler om at åbne verden for den åndelige (okkulte) verden - derfra hvor Joels hær kommer. 2012 er speciel fordi vi ifølge de mayanske cyklusser, nu er ved at afslutte det 25.625 år. Det er interessant at Jordens "præcession", dens position i forhold til himlens nordpol, tager ca. 25.000 år for en fuld bane. Fra jorden begynder sin "revolution", sin roterende bane, til den er i samme position igen, går der ca. 25.000 år, og hvordan kunne mayaerne vide det? Jordens præcession (og Solens) vil d. 21. december 2012, pege mod galaksens mørke sprække, et område der astrologisk set er støv- og gas skyer, som falder sammen mellem vores solsystem og den atomare bule i galaksen. Men ifølge Popul Vuh, den mayanske "Bibel" er denne mørke sprække - ligesom wesak forkynder, indgangen til underverdenen.

Det er mere end tydeligt at anstrengelserne fra de økumeniske forkæmpere - de tre forandringsagenter, paven, kristne forretningsfolk og joels hær - har ét og samme mål, og det er en okkult verdensreligion, hvor Satan og hans vasaller, som Bibelen har advaret om i årtusinder, vil undertvinge sig hele jorderiget, under sorg, frustration og folkemord - revolutionen, Bibelens trængsel er på vej!

1"The Dominion Process", Reclaiming The 7 Mountains of Culture, af Mark Pfeifer.
2 Se mere her: Påsken, verdensordnen og Lady Gaga.

3 Se evt. "Paven besøger Mellemøsten i maj", "Bilderbergs planer 2009".


Debat: The Seven Mountain Prophecy

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den katolske kirke [67]; Endetidens frafald [29]; Israel [103]; Konspiration [53]; Kontrol [92]; Kristendom [61]; Trængslen [70]; Verdensordnen [157];

Flere nyhedsblogs fra 2012