Onde ånders og dæmoners lærdomme

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 14/07-03”Ånden siger udtrykkelig, at i de sidste tider skal nogen forlade troen og vende sin opmærksomhed mod forførende ånder og dæmoners lærdomme. Det sker ved løgneres hykleri ved sådanne, som har fået brændemærket sin egen samvittighed.” 1. Tim 4:1-2.

Brændemærket


Det er vigtigt, at de der forkynder Ordet, kender til vranglærens oprindelse, hvis de skal kunne imødegå den. Helligånden taler klart om, at det ikke er mennesker, der er udgangspunktet for vranglæren, men onde ånder og dæmoner. Når nogle falder fra troen, er det altså fordi de holder sig til forførende ånder og dæmoners lærdomme. Men disse dæmoniske magter må have menneskelige redskaber i form af vranglærere, der har fået brændemærket sin egen samvittighed af deres herre, Djævelen. Udtrykket sigter til brændemærkning af slaver.

Et område, der er brændemærket, er ufølsomt. Når en samvittighed er brændemærket af Satan, er det ikke længere følsom. Sådanne kan lytte til sandheden i årevis, uden at den siger dem noget. Det er det, Satan vil opnå gennem forkyndere, der bringer dæmoners lærdomme. Du tænker måske, at du aldrig har hørt sådanne. Men vær da ekstra opmærksom, thi det tyder på, at din samvittighed har en eller anden grad af brændemærkning og derfor ikke mere kan høre, når sandheden mangler i en forkyndelse.

For eks. er vor tankevirksomhed en af Satans yndede indfaldsveje. Han sender sin indskydelser, måske gennem en dæmon, som kender dig ud og ind, som tilpasser sit budskab og sender den som en tanke ind i dit hoved. Du tager imod den som din egen tanke, og således starter en dæmonisk lærdom i dig. Dag for dag lægges der mere til, så du til sidst har en indviklet, falsk lære, som du villigt overgiver dig til.

Djævelen har mange måder at virke på


Mange falske lærdomme er vanskelig at modsige, dersom vi ikke har tilstrækkeligt kundskab til, hvad Bibelen siger. Derfor kan det være vanskeligt at modsige Jehovas Vidner, Trosbevægelsen og mange flere. Har vi ikke kundskab til Bibelen, åbnet af Helligånden, kan vi ikke stå os i en diskussion, thi dæmonerne har mere kendskab til Bibelen end mange kristne.

Da Djævelen fristede Jesus i ørkenen i 40 dage, besejrede han Djævelen med Guds ord ved at sige: Der står skrevet! Men for at kunne fremføre Guds ord fra Skrifterne, må vi have kendskab til, hvad der står.

Ingen kan sejre over Djævelen ved parlamentering, kun ved at bruge Bibelens ord imod ham. Derfor har han så travl med at svække vore bibeloversættelser. Den sidste korrekte oversættelse, vi har haft på dansk, udkom i 1871. Oversættelser af nyere dato er ændret i en grad, så vi knap kan tro det. Jeg nævner blot et sted: I Kol 1:14 står der oprindelig: ”I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forladelse.” Og der er tusindvis af ændringer i nyere Bibler, som ikke burde være der. Er sandheden borte fra et budskab, hvad er der så tilbage?

Dæmoner er også virksomme indenfor falske helbredelser. Men der kommer en ”regning”. Djævelen giver ikke noget bort uden at få noget til gengæld. Og kravet er fortabelse af din sjæls frelse. Han kan give dig helbredelse eller økonomisk medgang, så du bliver rig og så opslugt af din forretning, at du ikke engang forfærdes, når han til en begyndelse ødelægger dit liv. Til slut kommer han med sin ”regning”. Du må betale med din tro på Gud.

Den ny verdensorden er en anden dæmonisk lære. Den gamle gudsfrygt og moral skal bort, og derved banes der vej for gudløshed, vold og hvad dertil hører.

Gennem mere end hundrede år har der fra okkult side været arbejdet på at gøre denne, nye tid til virkelighed. I det har Illuminati været førende. (Se mere på Internettet om ILLUMINATI NEWS, hvor du vil kunne se, hvorledes bl.a. rock er et led i kampagnen for at svække din åndelige sans, så du bliver mere modtagelig for okkultismen.)

Mange flere end den stærk okkulte Illuminati arbejder for den nye verdensorden. Langsomt formes verdenslederne og borgerne til et ikke gudfrygtigt livssyn. Uddannelsen i skoler inklusiv universitetet bliver styret af den nye ordens tanker. Bl.a. er udviklingslæren med til i at få mange til at se bort fra skabelsesberetningen. Og lykkes det, er det vanskelig at blive en kristen, thi det er som at bygge et hus uden jordforbindelse.

Desuden fører tiden med sig, at der indenfor kristendommen ofte vælges unge og uerfarne ledere, så de kristne bliver et let bytte for New Age m.m. At vælge unge uerfarne ledere er et alvorligt brud med Bibelens lære. I 1. Pet 5:5 står: ”Ligeså, I unge! underordner jer under de ældre; og ifør jer alle ydmyghed imod hverandre” Hvilket peger stærkt på ikke at tage unge uerfarne som ledere.

Dæmoner er Satans sendebud


Antallet af dæmoner er meget stort. Det ser ud som det var en tredjedel af Himlens engle, der fulgte Satan i hans oprør mod Gud. I Åb 12:4 læser vi, at dragens hale fejede en tredjedel af himmelens stjerner væk og kastede dem ned på jorden. (Se også vers 7.)

I Ny Testamente er dæmoners virksomhed omtalt mange steder, der beskriver deres indflydelse på mennesker. Nogle steder er de omtalt som dæmoner, andre steder som onde eller urene ånder. Men de er alle dæmoner.

Ligesom engle er Guds sendebud (Hebr 1:13-14), som tjener de kristne, sådan er dæmoner Satans sendebud, der på alle måder vil forsøge at modarbejde de kristne.

De repræsenterer Satan. (Åb 16:13-14.)

De er bemyndigede til at angribe med sygdom. (Luk 13:16.)

De angriber med urenhed, f.eks. med urene tanker, som når disse får lov at bundfælde sig, manifesterer sig som en uren ånd. (Matt 10:1, Mark 5:2, 7:25, Luk 8:27-29, Åb 16:13 og 18:2.)

De sår splid mellem mennesker og forfører de troende (1. Tim.. 4:1) eller leder til at bruge spiritisme ved at bilde folk ind, at de kan tale med afdøde slægtninge.

Og de vil tilskynde denne verdens ledere til at føre krig imod Gud og hans Salvede i den sidste tid. (Åb 16:14.)

Men ligesom Djævelen må underordne sig Guds ord, må dæmonerne det også.

De skælver for Gud. (Jak 2:19.)

De må anerkende Kristus som Herre og kommende dommer. (Matt 8:29 og Luk 4:41.)

De kan kastes ud i Jesu navn. (Mark 16:17.)

Ligesom Guds engle og vi skal tilbringe evigheden sammen med vores Herre og Mester, skal dæmonerne tilbringe den i Helvede sammen med deres herre, Satan - i den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. (Matt 25:41.)

Den danske protestantiske Folkekirke


Hvor dårligt det står til med at tro på Bibelen ser vi i følgende udsnit fra en udsendelse, der har været vist på TV 2 ZULU.)

Folkekirken tror som udgangspunkt ikke på det overnaturlige. Vi interviewede biskop Jan Lindhardt fra Roskilde Stift om han troede på de overnaturlige fænomener, der står beskrevet i biblen. Jesus´ mirakler, besættelser af ånder og dæmoner, kødets opstandelse fra de døde. Biskoppen afviste den slags fænomener og tror mest på det, der kan ”tælles, vejes og måles og at de beskrevne fænomener i biblen ikke skal forstås bogstaveligt, men snarere ud fra den tids uvidenskabelige forståelse af fænomener, vi i dag ville kunne beskrive med videnskab og psykiatri.

Folkekirken har nærmest afskaffet djævelen ved reformationen og dermed troen på, at der findes en egentlig ond kraft”, selvom de fleste præster stadigvæk tror på Guds kraft.

Der findes dog en lille håndfuld folkekirkepræster, der tror på det overnaturlige og det onde som en realitet. De forsøger at hjælpe mennesker, der føler sig udsatte for den slags fænomener. Nogle af dem taler selv i tunger, kanaliserer Helligånden, går i fælles forbøn for syge og foretager eksorcismer, hvor de uddriver både dæmoner og ånder fra folks hjem. Men de er et lille mindretal, og der bliver ofte kigget skævt til dem af de andre præster.

Den officielle folkekirke tror ikke på mirakler, men der er dog folkekirker, hvor præsterne går deres egne veje og praktiserer forbøn for syge, og hvor der forekommer beretninger om helbredelser.” (Citat fra TV ZULU slut.)

Territoriale ånder:


Der er forskel på dæmoners rang. Bibelen omtaler dæmoniske magter og myndigheder, samt verdensherskere og ondskabens åndemagter i himmelrummet. (Ef. 6:12.)

Da Jesus møder den månesyge mand i Decapolis, gadarenernes egn, tigger og beder den urene ånd ham om ikke at sende den bort fra egnen (Mark 5:10). Hvorfor bad den om det? Fordi det var dens domæne. Stednavnet dækker i øvrigt et område med ti store byer: Damaskus, Dion, Gadara, Gerasa, Hippo, Canatha, Pella, Philadelphia, Raphana og Scythopolis.

De territoriale ånder er stærke og udøver deres autoritet i et bestemt område og er således i stand til at troldbinde og forføre et helt land.

Korint var en by, kendt for sin umoral, og denne synd var også i menigheden.

Paulus skrev, at det var almindelig kendt, at der forekom utugt hos dem af en sådan art, ”at den ikke engang forekom hos hedningerne, nemlig at en søn lever sammen med sin faders hustru.” 1. Kor 5:1. Alt sådant sker efter tilskyndelse fra dæmoner.

Israel faldt i synd sammen med moabitternes kvinder ved Shittim. De ofrede til afguderne og endte med at dyrke deres dæmoner. (4. Mos 25:1-2.)

Både Persien og Grækenland havde deres egne dæmonfyrster. ”Men fyrsten* over Persiens kongerige stod mig imod i enogtyve dage. Men se, Mikael, en af de ypperste fyrster, kom for at hjælpe mig....” Se Dan 10:13-21.

Åndelig krigsføring


Av Tormod Engelsviken, formann i Norsk Misjon i Østs representantskap:

Åndelig krigføring har vært ett av de viktigste temaene innen misjonen i senere år. De som har gått lengst på dette området, har sett på det som selve nøkkelen til en vellykket misjonsinnsats. Grunnlaget er en nokså omfattende teori om det som kalles territoriale ånder, dvs. onde åndsmakter som kontrollerer territorier, som f..eks. byer, land eller hele regioner, forteller Tormod Engelsviken. Et eksempel på åndelig krigføring som misjonsmetode var et stort bønne- og lovsangsmøte som ble holdt i Efesus i Tyrkia i fjor, der himmeldronningen, en ond åndsmakt som man mener sto bak den greske kvinnelige guddommen Artemis (se Apg 19,23-28), og som i våre dager skal kontrollere den muslimske verden, ble bekjempet i bønn og lovprisning. (Citat slut.)
Som allerede set i udsendelsen fra ZULU er vi ukendt med en sådan fremgangsmåde. Men læser vi Bibelen ser vi der også måder er vi ukendt med. Dæmonerne er ikke anderledes, men det er vi. Og derfor sejrer de mere end tidligere.

I Danmark ved vi meget lidt om sådanne magter – og tror til dels ikke på dem. Men i New Age bevægelsen og i okkulte kredse gør man.

For eks er mange kalkmalerier ikke egnet til at være i en kirke. Der kan findes billeder der er anstødelige og verdslige. Og burde ikke findes et sted som man regner som et indviet Guds hus. Nogle billeder eller figurer er typisk dæmonfigurer. Og er Helligånden i os væmmes vi ved sådanne, thi intet urent må findes i Herrens hus.

Sygdomsånd! (Luk 13:11.) Mange går vild, når de læser dette vers, og tror at al sygdom skyldes onde ånder. Det er langtfra tilfældet. Vi ser i Matt 8:1-14, at Jesus helbreder de spedalske. Der var ikke tale om ånders virke.

Ligeså i Matt 9:1.8. Og i vers 27-33 ser vi Jesus helbrede to blinde. Og dernæst udfri en der var besat. Måtte vi bede om at få visdom til at skelne. Meget ondt er lagt på syge, fordi især Trosbevægelsen tror, at mange sygdomme kommer fra dæmoner, som er reelle sygdomme.

Vi læser i Dom 9:22-23 at Gud havde mishag i at Abimelek blev konge. Og sendte en ond ånd, der vakte strid mellem Abimelek og mændene i Sikem, så de svigtede ham. Det er en kort men lærerig beretning om, at når mennesker afviser at have med Guds Ånd at gøre, kommer de under indflydelse af en ond ånd. (Se 1.Sam. 19. kap.).

Vi ved ikke hvor snart efter Gideons død Abimelek blev konge, men der må være gået en tid med frafald og etablering af Baal tilbedelse.

Det efterfølgende indslag er skrevet af Anders Olav Lande.

Den karismatiske vækkelse:

Her skildres en gruppe som helt klart har kalt seg kristne, men som ikke var drevet av Guds Ånd.

Økumenisk karismatisk trosbevegelse!

Ut unum Sint,(that they may be one), var tittelen på et encyclical utstedt av Pave Johannes Paul II, 25. mai,1995. Dette er en skrift som varmt roser det økumeniske arbeidet, og ser fram mot kirkens enhet.

Det økumeniske samarbeidet går som smurt. Felles bønneuker, gjensidig annerkjennelse, nattverdfellesskap, Poorvo-avtalen, i USA: Den Kristne Koalisjonen. Karismatiske miljøer er ofte de mest radikale økumeniske. Åndsmanifestasjonene i Livets Ord og i frimenighetene har sitt motstykke i karismatiske Katolske menigheter. Disse åndsmanifestasjonene regnes som bevis for frelsen og som sannhetsbevis. Lære og begreps forståelsen er til dels svært forskjellig. Enkelte av åndskreftene manifisterer seg også i andre, ikke kristne religioner. Et eksempel: Å falle i ånden/kraften: Fenomenet kjennes også fra afrikanske stammereligioner. De skal lokke fram åndene ved å egge seg inn i stadig mer intense dansebevegelser. Formålet med dansen er at kvinnene skal komme i trance. Da viser de at de har åpnet seg for åndene. I trance faller de over ende. Kroppene deres rister i krampetrekninger. (I bibelen var de fleste som falt besatt av onde ånder.)

Et bibelvers kan kanskje belyse situasjonen: Ikke alle som sier til meg: Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftgjerninger i ditt navn? Men da skal jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!Matt 7:21-23 (Lovløshet fra gresk: anomia.) Bibel forlaget, 1995 oversettelsen.

Jesus kjenner de som gjør kraftgjerninger i Den Hellige Ånd. Her skildres en gruppe som helt klart har kalt seg kristne, og har oppriktig trodd de var det, men som altså ikke var drevet av Guds Ånd, men av en annen åndsmakt, fordi de drev med anomia (lovløshet.) Hvor mange ganger har vel ikke det lovløse evangeliet blitt forkynt? Mange oppriktige kristne, tror at Guds lov ikke gjelder for dem! I Johannes Åpenbaring skildres de som til slutt kommer inn i Guds rike, Åp. 14:12. Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus. (Jesu tro). Johannes skriver også i sine brev om hva som kjennetegner Guds barn.

På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder Hans bud. For dette er kjærlighet til Gud at vi holder hans bud.. Og hans bud er ikke tunge. 1. Joh 5:2-3 .

Trosbevegelsen: Åge Ålekjær (Oslo Kristne Senter), og Ulf Ekman (Livets Ord) fikk sin utdanning ved Rhema bevegelsens college i Tulsa, Oklahoma. Dette er hovedkvarteret til Kenneth Erwin Hagin (1917-). Hagin mottok læren fra E.W.Kenyon som hadde studert ved New Thought teologiske skole, som var ledet av J og A. Dresser og W.F Evans. Denne skolen, og bevegelsene Christian science og Unity- bevegelsen ved Charles og Myrtle Fillmore hadde opphav hos P.P Quimby (1800-1860). Denne kombinasjonsreligionen, sammensatt av gnostiske og okkulte elementer kan videre føres tilbake til Mesmer (1700e.Kr) og Paracelsus (1400e.Kr.)

Alle trosbevegelsens sentrale dogmer er ubibelske og okkulte. Åndskraften som virker er ikke fra Gud.


De som tviler på det, bør lese de bøkene disse folkene har skrevet. Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden,1. Joh 4:1 . Og Ånden er den som vitner, fordi Ånden er sannheten,1. Joh 5:6 . Hellige dem i sannhet, ditt ord er sannhet., Joh 17:17 .

Læresetninger: Retten til rikdom! Ålekjærs læremestere skriver: Gud vil at hans barn skal spise det beste, bære de beste klærne og kjøre de beste bilene! Forkynneren Robert Liardon sier: Hvis du lever i fattigdom, bli sint og sørg for at du blir rik. Nyt av din overflod og la dine kritikere utstå det! Jack Hartmans bok om kristen økonomi forteller: Når en kristen har rett til velstand og rikdom, kommer det av at Jesus var rik og velstående, - så rik at han måtte ha hatt regnskapsfører. Hvordan skulle han ellers klare å skaffe mat til 5000?

Kennet Hagin skriver: ”Gud har en bestemt lov om rikdom, og når du kommer i kontakt med den loven, så fungerer den for deg, uansett hvem du er - troende eller ikke troende. Denne teologien er ukjent i Guds ord.

Den fjerde dimensjon: Denne læren er utformet av David Yonggi Cho, (pastor i verdens største menighet, i Seoul, Syd-Korea.) Han sier at Gud aldri kan svare på bønner før den bedende ser bønnesvaret for seg gjennom visualisering. Til gjengjeld må simpelthen Gud oppfylle enhver kommandert ordre på denne måten, og alle mennesker har denne fjerde-dimensjon kraften i sin ånd. Måten oppfyllelsen skjer på, er gjennom menneskets ord. Cho forteller også at buddhistiske munker, den japanske Sokagakkai-religionen og yoga-teknikker benytter seg av denne okkulte metoden for å helbrede og skape nøyaktig det personen måtte ønske.

Robert Schuller er pastor i Chrystal Cathedal i Los Angeles. Her er noen tanker fra hans bok Self-Esteem, the New Reformation (Selv-respekt, den nye reformasjon): Sentrale bibelske begreper er fullstendig omdefinert: Synd er definert som mangel på selv-respekt. Frelse betyr å få igjen selvrespekten, og fortapelse er følelsen av verdiløshet p.g.a. mistet selvrespekt. Schuller anklager Martin Luther og reformatorene for å være reaksjonære og splittende. De fragmenterte kristendommen og ødela enhet, er hans påstand. På Schullers talerstol i Crystal Cathedral møter du katolske biskoper, muslimer og representanter for ulike protestantiske kirkesamfunn - i skjønn forening. Frelsen er fra et dårlig selvbilde, med et 1000-årig fredsrike her på jorden som mål.

Arild Edvardsen har sagt at Cho er like bibeltro som Carl Fr Wisløff, Arthur Berg, og Toralf Gilbrant, og at Schuller er for tiden (1994) USA´s mest innflytelsesrike forkynner. Begge talte ved trosbevegelsens kirkevekst konferanse i Oslo spektrum i mai 1994, til amen og halleluja-rop.

Den karismatiske bevegelse: En rekke kilder viser at den karismatiske vekkelsen var planlagt av grupperinger innen den katolske kirke. Kirken hverken benekter eller holder hemmelig at dette er tilfelle. I dag er det langt flere tungetalende, åndsdøpte katolikker, enn i alle de andre kirkesamfunn til sammen. Gjennom mirakel-korstog, media, suggererende forkynnelse og frammaning av åndsgaver, nedprioriteres bibelstudium. Tro og lære, sannhet eller løgn, ser i denne bevegelsen ikke ut til å spille noen rolle for Gud. Guds ord motsier dette:

Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Dette skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem en kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men har sitt behag i urettferdigheten. 2. Tess 2:9-12.

Fundamentalistiske karismatiske bevegelser i USA er røttene til alle nåværende tros - eller fremgangsteologiske grupperinger. Alle har de sin opprinnelse i Kenneth Hagins Rhema bevegelse, som henter hele sin lære fra Kenyons og Emersons okkulte skoler. Sentralt står troen på at verden skal evangeliseres i tre bølger. Den tredje bølge knyttes ofte til lattervekkelsen fra Toronto.

Torontobevegelsen: Karakteristiske kjennetegn: Ukontrollerbar latter, falle (falle i Ånden/kraften) og varierende former av fysiske og følelsesmessige tilstander, assosiert med radikalt tap av kontroll, noen ganger som å være full (overstadig beruset). Andre fenomener som knyttes til vekkelsen eller den karismatiske bevegelse generelt er angrende gråt (penitent weeping), skjelvinger og åndelig forløsning. Ellers kan mennesker gå rundt og lage dyrelyder, spesielt bjeffe som hunder og brøle som løver. Mange føler en brann fra Gud, (dvs nesten brennende varme) inne i seg og blir så varme at de må fjerne klær. Andre opplever paralysering i ulike stillinger, slik at de f.eks kan ikke bevege beina.. Ofte fører alt dette til hysteri som gjør det umulig å fortsette en preken, vitnesbyrd eller deling av Guds Ord.. Møtene faller ut av møteledernes kontroll.

Litt mer om trosbevegelsen. Opphav: Året var 1979. Rodney Howard-Browne fra Sør-Afrika tilbringer mange timer praying for a deeper experience with God. Bønnen han ba var et krav til Gud om dette, og en trussel hvis ikke du kommer til meg nå, så kommer jeg til deg, (tanke om selvmord?) Fra boken hans The touch of God, leser vi: Plutselig falt Guds ild på meg. Det begynte i hodet og gikk helt ned til tærne. Hans kraft brant i kroppen min og jeg hadde det slik i tre dager... Hele kroppen var i flammer fra hode til føttene. Ut av magen min rant en elv av levende vann. Jeg begynte å le uten å kunne kontrollerer meg selv og jeg gråt og talte i tunger. Jeg var så beruset av Den Hellige Ånds vin, at jeg var helt ute av meg selv. Guds ild fòr gjennom hele meg og stoppet ikke. På grunn av dette møte med Herren, ble mitt liv forandret fra da av. Browne reiste så til USA og begynte forkynnne og utbre denne ånden (demonen?), gjennom å be folk åpne seg for den. Denne ånden spres ved direkte kontakt; d.v.s. man må reise til et møte der ånden (demonen?) manifisterer seg, og så kan man selv bringe den videre til nye sammenhenger. Et bibelsted forteller kanskje om hva som skjer:

Babel skal bli til steinrøyser, en bolig for sjakaler, til et skremsel og til spott så ingen bor der. De brøler alle sammen som unge løver, de brummer som løveunger. Når de blir hete, vil jeg gjøre et drikkelag for dem og gjøre dem drukne, for at de skal juble og så falle i en evig søvn og ikke våkne opp, sier Herren. Jeg vil føre dem som lam for å slaktes, som værer og geitebukker.” Jer 51:37-40. 45. Dra ut av henne, mitt folk! Hver mann må redde sitt eget liv - for Herrens brennende vrede. Han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder - et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl. Kom ut av henne, mitt folk, Åp.18:2.4.

Mystikk: Omkring år 200 e.Kr. dukket Montanus og hans munker opp. De talte i tunger, hadde syner og ekperimenterte med ekstase. Gjennom historien var det disse montanistene som beredet veien for mystisismen, Loyola og hans Illuminati og jesuittenes ordre om å perforere, infiltrere og ødelegge de bibeltroende kirker. Transendental meditasjon ble brukt av montanistmunkene, ved at de måtte repetere helgennavn og et jomfrunavn (Cybele) og navnet på himmelgudinnen (Semiramis) som senere ble til Jomfru Maria. Eller de resiterte bønner.

Alberto Riviera, en ex-jesuittprest skriver: Jesuittene bruker i all hemmelighet den karismatiske bevegelse i dag til å drive frem motanistenes teknikk, mystisismen, og Loyola´s åndelige øvelser, så vel som ulike åndsrelaterte gruppeseanser. Loyala, (stifteren av Jesuittordenen, som drev noe av den verste inkvisisjon under middelalderen, kunne gjennom systematisk meditasjon, bønn, kontemplasjon, visualisering og illuminasjon, gå inn i trance og ekstase. Han ble til og med sett flyvende over gulvet (levitasjon), slik som mange jesuitter under satanisk kraft også har gjort, inklusive meg selv. Fra Alberto Riviera, tidl. jesuitt.

Kristen mystikk: En av de fremste leverandører av kristenmystikk og meditasjon i Norge er Edin Løvås, også kjent som retreatbevegelsens far. Han har innrømmet til en avis at han første gang ble inspirert til dette av Loyola´s åndelige øvelser. Dette blir bekreftet i det katolske magasinet St Olav og i bok om Løvås (Luther forlag). Over radio har han fortalt at da han våknet opp av transen etter en av sine første meditasjonsøvelser, var hans første opplevelse automatskrift. Automatskrift er ellers kjent i okkulte og spiritistiske miljøer. Det burde vel ikke forundre noen om Edin Løvås liker økumenikk?

Pinsebevegelsen: I 1985 møtte The Socity for Pentecostal Studies (Samfunnet eller organisasjonen for pinsestudier.) På dette møte ble den katolske presten Peter Hawken utnevnt til president for samfunnet. En detaljert slagplan ble lagt, for hvordan kirkesamfunnene, gjennom en karismatisk fellesfaktor, skulle ledes inn i den kommende katolske verdenskirken. I 1969 begynte en rekke (da hemmelige, men senere omtalte) møter mellom Den katolske kirke og pinseledelsen. Begge parter var enige om at siden åndsmanifestasjonene (som tungetale etc.) uttrykte seg på tvers av katolikk/protestant barierer, er det tydelig, at Den Hellige Ånd ikke bryr seg disse ideologiske, budskapsmessige og doktrinære skillelinjene.

Derfor burde heller ikke de kristne legge vekt på denne ulikheten. Det er dokumentert at den katolske kirke er det største tungetalende kirkesamfunn. Den katolske karismatiske fornyelse (Chatolic Charismatic Renewal), har full velsignelse fra paven. Den åndsvirksomhet (tungetale, «profetisk tale» osv.) som uttrykker seg i de katolske menighetene, skjer i full harmoni med katolsk vranglære.

Til ordet og til vitnesbyrdet! - Dersom de ikke taler i samsvar med dette ord, så er det intet lys i de, Es 8:20, (fra engelsk oversettelse.) Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten”, Joh 16:13. Mener noen at den katolske kirkes teologi er spesielt sann?

Ånd og sannhet. Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden, 1. Joh 4:1 . Men den time kommer, og den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For Faderen ser etter dem som tilber ham slik. Gud er Ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.” Joh 4:23.24.

Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet”, Joh 17:17.

Guds Ånd, Den Hellige Ånd og løgn kan umulig gå sammen.

Bibelsk tungetale: Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale. I Jerusalem bodde det jøder, gudsfryktige menn, fra hvert folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, kom folkemengden sammen og ble forvirret, fordi hver og en hørte dem tale på sitt eget språk. Da ble de alle forskrekket, undret seg og sa til hverandre: Se, er ikke alle disse som taler, galileere? Og hvordan kan det ha seg at vi hører, enhver av oss på vårt eget språk, det som vi ble født inn i”, Ap.gj. 2:4-8.

Paulus talte mye i tunger. Dette er ikke unaturlig, da han på sine mange misjonsreiser møtte folk som talte alle slags språk. Tungetale er altså et redskap fra Gud som muliggjør evangelisering på tvers av språkbarierer. Dette må ha vært svært nyttig i den første tid av kristendommens utbredelse. Det er mulig at slik tungetale kan bli svært nyttig i Guds avsluttning av evangeliseringen til alle folkeslag.

Chatolic Charismatic Renewal: Denne katolske karismatiske bevegelse startet i 1967 da studenter og professorer fra Duqqesne kom sammen på retreat. I 1990 hadde bevegelsen nådd 72 mill katolikker over hele verden. Offisielle organisasjoner finnes i 120 land. Mange tror at denne fornyelsen er et direkte resultat av Vatikan II konsilet og pave John XXXIII´s bønn: «O Holy Spirit …pour fourth the fullness of your gifts … Renew your wonders in this our day as by a new Pentecost». (Å, Hellige Ånd.. send din gave i fullt monn.. Forny dine undre i vår tid som en ny pinse.) I kjølvannet av ånds-dåpen følger fornyet kjærlighet til Jesus, kirken, liturgien og sakramentene, men intet oppgjør med vranglære.

Pavene om bevegelsen: Paul VI, i 1975 ved karismatisk konferanse i Roma: Intet er mer nødvendig i denne stadig mer verdslige tid, enn et vitnesbyrd om den åndelige fornyelse i omtrent alle religiøse miljøer. Denne fornyelsen er en ny anledning for kirken og for verden. Vi må benytte alle anledninger for å sikre oss at denne fornyelsen forblir i vår erfaring. Pave John Paul II har også møtt karismatiske ledere, og uttalt: Ha en innstilling av vedvarende og takknemlig tilgjengelighet for hver eneste gave Ånden ønsker å fylle oss med.

Åndsgavene i Den katolske kirkes karismatiske fornyelse er de vanligste karsimatiske; visdomsord, kunnskapsord, tro, helbredelse, mirakler, profetier, ånde-prøving, tungetale, tyding av tunger. Bevegelsen bryter på ingen måte med katolisiteten i kirken, men regnes som en økumenisk bevegelse. (Fra Internet, A.O.L.)

Løgne ånder


AfLeif-Asbjørn Breiland.

Vi læser om løgne ånder mindst 20 steder i Bibelen, f.eks. i Matt 12:43, Luk.. 4:33, Mark 1:23 og Luk.. 9:42.

Løgnens ånd (1. Kong 22:22-23 og 2. Krøn 18:21-22).

Forførende ånd (1. Tim 4:1). Det å elske sannheten ! Det jeg nå vil skrive om er hva Gud har lagt på mitt hjerte over lang tid, et budskap som gjelder alle kristne i endetiden.

Jeg vil ta utgangspunkt i følgende bibelvers: Johannes’ evangelium 1. kapittel versene 1 og 14: ”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. - Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.”

Johannes’ evangelium 14. kapittel, vers 6: ”Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.”

Versene ovenfor forteller oss at Jesus er Guds Ord. Videre forteller det oss at Jesus er sannheten, Guds Ord er sannheten.

Vi lever nå i endetiden. Jesus kommer snart for å hente sin brud, han skal hente alle de som tror på ham og som ved troen på ham er blitt født på ny og gitt Den Hellige Ånd til pant. Å hvilken gledesdag dette skal bli. Jeg venter Jesus når som helst, og min bønn er at jeg må være rede når han kommer.

Den tiden vi lever i, endetiden, er sterkt påvirket av at Satans åndsmakter er virksomme - vi opplever ting som før var helt utenkelige. Dette skjer på samme tid som vi opplever en teknologisk utvikling med et helt vanvittig høyt tempo. Denne teknologiske utviklingen er med på å spre fordervelsen over hele jorden.

Det verste er likevel hva som er skjedd innen kristne menigheter, vi opplever at det til dels forkynnes et helt annet evangelium enn det som Bibelen forteller. Men alt blir gjort på en slik måte at mange mennesker tror på løgnen, da vranglæren blir sneket inn slik at den for ukyndige i Guds Ord kan ligne på sannheten. Enkelte vers fra Bibelen blir vridd og vendt på for å forkynne et evangelium som kan tilpasses menneskene. I en misforstått toleransens ånd blir synd legalisert for at dette forhåpentligvis kan appellere til den store masse. Det forkynnes et bilde av Gud som en snill bestefar,som står med luen i hånden og ber menneskene aller nådigst om deres tro - det er egentlig ikke så nøye hva de tror på, bare de kaller det Gud. Dette er ikke den Gud vi leser om i Bibelen, den Gud som ikke kan utstå synd, den Gud som er tre ganger Hellig.

Den levende Gud så at menneskene ikke var i stand til å leve rettferdige liv, men likevel ønsket han å frelse dem. Den levende Gud visste før vi ble skapt at det bare var en eneste mulighet for å frelse menneskene; Derfor sendte Gud sin sønn, Jesus Kristus, til vår jord i syndig menneskes skikkelse for at han skulle leve et liv uten synd, noe menneskene aldri har vært i stand til. Jesus ble dømt av menneskene og korsfestet på Golgata. Guds enbårne sønn, Jesus Kristus, måtte ofres for at menneskene kunne motta frelse ved troen på ham. Dette var det eneste offer som var tilstrekkelig, og Gud ofret ham av kjærlighet til oss. Halleluja, lovet være Herren !

Mye av dagens forkynnelse synes imidlertid å fortelle at dette offer ikke var nødvendig. En forkynnelse av en Gud som bare er kjærlig og ikke synes det er så nøye med synd er en falsk og løgnaktig forkynnelse. Det er en forkynnelse som forkaster det offer som ble ofret på Golgata, Jesus Kristus. Det er en forkynnelse som fører mennesker i fortapelsen.

Jeg har mange ganger undret på hvordan det er mulig at kristne mennesker kan tro på denne vrange forkynnelsen. Nå leser vi jo i Bibelen at det skal bli et stort frafall i den siste tiden før Jesus gjenkomst, vi leser at Jesus selv undrer på om han vil finne troen når han kommer tilbake. Likevel har det for meg virket så ufattelig at noen skulle våge å forfalske evangeliet, og om mulig enda mere ufattelig at disse forkynnere skulle få mennesker til å tro på dette falske evangeliet. Jeg har derfor bedt og bedt til Gud over disse ting, og Gud har vist meg følgende:

I Paulus’ annet brev til tessalonikerne forteller Paulus om de siste tider, han forteller om et stort frafall. I 2. kapittel, versene 7 - 12 står det følgende:

”For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.”

Gud sender kraftig villfarelse til dem som ikke har elsket sannheten. Disse menneskene går i fortapelsen fordi de ikke har tatt imot kjærlighet til sannheten, som er Jesus Kristus.

Hva vil det si å elske sannhet ? Jesus sier selv i Joh. 14,10.: «Dersom I elsker meg, da holder I mine bud». Hva er så Herrens bud ? Da Jesus ble spurt av en av de skriftlærde om hvilket bud som var det største i loven svarte han (Matt. 22,37-39): ”Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din neste som dig selv». I Joh. 15,12 sier Jesus: «Dette er mitt bud at I skal elske hverandre, likesom jeg har elsket eder». Hva vil det så si å elske hverandre slik Jesus har elsket oss ? Jesus ofret livet for at vi skulle få frelse ved troen på ham. Hans største begjær var å frelse menneskene fra fortapelsen. Hvis vi skal elske hverandre slik han har elsket oss, må vi lede mennesker til troen på Jesus Kristus. Vi må lede mennesker til å motta kjærlighet til sannheten, Guds Ord, som er Jesus Kristus.

Den største gaven vi kan gi et menneske, er å forkynne for han veien til evig liv.

Når vi leser i Bibelens Gamle Testamente, finner vi beretninger om Guds utvalgte folk, Israel. Opp gjennom hele historien vendte Israel stadig Gud ryggen og turet frem i synd. Gud sendte sine profeter for å advare dem og å lede dem tilbake på Herrens veier. Profeten Hoseas sier i Hos.4,1: «Hør Herrens ord, I Israels barn ! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet.» Profetens budskap til Israel synes å være et høyaktuellt budskap til mange lunkne kristne idag.

Sannhet, kjærlighet og gudskunnskap. Disse tre ting henger sammen med hverandre. Har vi ikke sannhet og gudskunnskap, forstår vi ikke å vise kjærlighet. Har vi ikke gudskunnskap, kjenner vi ikke sannheten. Har vi ikke kjærlighet, vet vi ikke å formidle sannheten osv. osv.

For å motta kjærlighet til sannheten må vi søke Gud. Vi vet at troen kommer av forkynnelsen. Derfor er det særdeles viktig å lese Bibelen, Guds Ord. Når vi lever i en tid med stor åndskamp og vranglære blir det desto mere viktig å granske Guds Ord. Når vi søker Gud og leser Bibelen under bønn og grunner på det som står der, er det Guds løfte at han vil la den Hellige Ånd opplate skriften for oss.

For at vi skal ha mulighet til å bli stående i dagens åndskamp har Gud gitt oss mektige forsvarsvåpen; Den Hellige Ånd, bønn og Guds Ord. La oss derfor bruke dem. Dersom vi elsker sannheten, må vi i det minste gjøre oss kjent med den.

Jesus sier i Joh. 8,31-32 til de jøder som var kommet til tro på ham: ”Dersom I blir i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler, og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.” La oss derfor bli i hans ord som sanne disipler.

Når det gjelder Bibelen, er det idag mange som sier at vi ikke kan lese det, som står der, bokstavelig, det forkynnes at Bibelen må ses i sammenheng med den tid den ble skrevet. De mener at samfunnet i dag er så forandret at Bibelen må forandres for å tilpasses vår tid. DETTE ER LØGN ! Gud er den samme i dag som han alltid har vært, og han vil aldri forandre seg. Likeså vil heller aldri Guds Ord forandre seg. Paulus skriver i 2.Tim.3,16-17: «Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det Guds menneske kan være fullkomment, duelig til all god gjerning.”

Det finnes en som ønsker å så tvil om Bibelen. Dette er den samme som i begynnelsen av menneskeheten, i paradis, stilte spørsmålet til Eva: «Har Gud virkelig sagt...?». Dette er løgnens far, djevelen, han som går rundt som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke. Vi må stå han imot, faste i troen på Jesus Kristus.

Min oppfordring til oss alle blir derfor i tråd med Paulus’ oppsummering av sitt liv. Strid den gode strid, fullend løpet og bevar troen ! (Citat slut.)

Trolddomskraft


I 2. Mos 7:11 til 8:7 ser vi, hvordan troldmændene i Egypten efterlignede de tegn, Moses gjorde foran Farao.

Onde ånder øvede indflydelse gennem magikere og okkultister. Det gør de også i dag. Nogle ritualer har overlevet tusinder af år i hemmelighed bl.a. i frimurerlogerne. Visse logebrødre bærer et halssmykke, som symboliserer den ægyptiske gudinde Iris øje.

I Ny Testamente var troldmanden i Samaria kendt for sin trolddomskraft. Da Philip kom hertil, mødte han en mand ved navn Simon, som havde troldbundet egnen og alle menneskene dér.

Alle, små som store, var optaget af ham og sagde: Han er Guds kraft, den, der kaldes den store. Apg 8:9-11. De var optaget af ham (eng. gav ham deres opmærksomhed), fordi han gennem lang tid havde forbløffet dem med sine magiske kunster.

Trolddom var også et problem i Efesus, hvor ”mange af de troende kom og bekendte og fortalte, hvad de havde gjort. En del af dem, der havde haft med trolddom at gøre, bragte deres bøger med og brændte dem i alles påsyn. Man regnede den samlede værdi ud og kom til, at de var 50.000 sølvpenge værd. Således fik ordet ved Herrens kraft stadig fremgang og styrke.” Apg 19:18-20.

Trolddomskraft er Satans bedste efterligning af Guds Ånds kraft. Trolddom er oprør og en af de synder, som blev Saul til fald. (1. Sam 15:23.)

Vi får derfor denne grundregel: ”Afstå fra enhver form for ondskab1. Tess 5:22. Det betyder at holde afstand til enhver form for handlinger, der er forbudt i Bibelen. I 3. Mos 19:26 står en advarsel imod at bruge trolddom. Og i Gal 5:19-20 læser vi: ”Kødets gerninger er åbenbare. De er: … afgudsdyrkelse, trolddom….”

Vi tænker måske ikke på, at trolddom har en stor plads hos mange. For eks. i horoskoper, brug af amuletter, i Harry Potter bøgerne og meget, meget andet, som er modbydelige ting, der er forbudt for Guds folk.

Israel fik dette påbud: ”Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud giver dig, må du ikke lære at efterligne de vederstyggeligheder, folkeslagene der øver. Der må ikke findes nogen hos dig, som lader sin søn eller sin datter gå gennem ilden, eller som driver spådomskunst eller er tegntyder eller som tager varsler eller er troldmand eller en, som kaster besværgelser eller er et medium for åndemaning eller som driver med spiritisme eller som påkalder de døde. For hver den, som gør sådant, er en vederstyggelighed for Herren. Og på grund af disse vederstyggeligheder driver Herren din Gud dem bort fra dit ansigt. Du skal være ulastelig for Herren din Gud. Thi disse folkeslag, som du skal drive bort, hører på tegntydere og spåmænd. Men for dig har Herren din Gud ikke tilladt dette.” 5. Mos 18:9-14.

Gennem hele Bibelen kan vi læse om svære domme I forbindelse med, at folket praktiserede trolddom. (I. Sam. 15: 22-23, Es 47:9, Jer 14:14, 27:9-10, Mal 3:5, Åb 21:8 og 22:15.)

De ”kristne lande” afkristnes


Vi advares yderligere i Kol 2:8: “Se til, at ikke nogen bedrager jer ved filosofi (visdomslære, Trosbevægælsen med flere) og tomt bedrag, som støtter sig til menneskers overlevering og verdens ”magter” (verdens lærdomme) og ikke efter Kristus.”

Mange tager desværre ikke disse advarsler alvorlig og gør, som de selv vil. Men Gud viser i sit ord, at det kan få alvorlige følger for os.

Tidligere praktiseredes hedenske religioner kun i lande, hvortil kristendommen ikke var nået. Men i dag er millioner af mennesker i såkaldte kristne lande også rede til at tage imod de gamle hedenske religioner om end i nye klæder. Jeg henviser til bogen. ”America: The Sorcerer’s New Apprentice: The Rise of New Age Shamanism, Dave Hunt and T.A. McMahon, Harvest House, 1988, p. 9:

I 1970erne skete der en gennemgående ændring med den kristne kultur i USA. The Beatles rockgruppe bragte ikke blot rock til USA men også en del af Østens mysteriereligioner (inklusiv den indiske guru Maharishi Mahesh Yogi). The Beatles gjorde også narko (pharmakeia) populær. (The Mystical Maze, Pat Means, Campus Crusade, 1978, p. 373).

Mange amerikanere søgte til disse Østens mysterier, og snart var den kristne kultur gennemsyret af de nye tanker. Jesus var ikke længere sandheden og vejen, idet mange søgte til de nye veje, der omfattede trolddom og troen på, at de selv kan blive en gud.

Det græske ord pharmakia betyder bogstavelig narko. Og det findes fem steder i NT, i Gal 5:20, Åb 9:21, 18:23, 21:8 og 22:15. Pharmakia er oversat til enten heksekunst eller trolddom.

I hver af disse fem steder er pharmakia, (narko) betegnet som en kødets gerning, der modarbejder Guds gerning i os.

The King James Bible translators translated pharmakia as witchcraft, because almost no one but witches and sorcerers used drugs 400 years ago. Drugs were most commonly used in pagan worship to hallucinate and to try to get in touch with evil spirits. This can be serious stuff! In Rev. 21:8, God says that people who are continually characterized by drug use will have no part in the Kingdom of God.

Brug af narko åbner sindet, så en forbindelse til det okkulte bliver lettere. Derfor må vi advare mod denne port til helvede, som oftest bliver fortiet i dagens forkyndelse.

Denne ændring fra tro på Gud til trolddom og lignende førte med sig, at aborttallet og skilsmisser steg. Og kristnes livsstil ændredes stærk ved de okkulte ideer med at bære trolddomstegn, amuletter og andre hedenske symboler, som blev almindelig. Mennesker begyndte at gå til psykologer istedet for at søge hjælp hos Gud. Positiv tænkning kom til, og ligeledes at bruge de sataniske chakra punkter i rygraden. (New age lære.)

Constance Cumbey oplyser i sin bog The Hidden Dangers of the Rainbow (Huntington House, 1983) På dansk Regnbuens skjulte farer, om faren mod disse nye tanker. Hun oplyser om, at de nye, hedenske religioner allerede begyndte i 1875 ved en satanist, der stiftede det Theosophical Society, styret af Helena Petrovna Blavatsky. Målet var at forene alle verdensreligioner til én enhed og at erstatte den kristne tro med okkultisme. I dette spor fulgte Alice Bailey, som skrev talrige bøger om den nye tro. Og Lucifers forlag udgav hendes bøger og meget andet, der nedbrød kristendommen. (Se Constance Cumbey (p. 50).

Er trolddom videnskab?


I dette spor voksede New Age sig stor. Snart dukkede okkulte helbredelsesformer op, og mange begyndte at grunde over, om trolddom var okkultisme eller videnskab.

”I dag bliver megen trolddom anset for videnskab, og det er fremmende for antikrist, thi det er den ånd, han arbejde i. De åndelige kræfter, han allerede i dag bruger, er efterligning af Helligåndens virke. Men frugterne er ikke Åndens men kødelige og selvcentrerende.” (The Seduction of Christianity: Spiritual Discernment in the Last Days, af Dave Hunt & T.A. McMahon, Harvest House, 1985, p. 52.)

Bibelen advarer os mod at søge genfærdsånder. Når folk tror, de taler med deres afdøde, taler de i virkeligheden med dæmoner, for de døde svæver ikke rundt her på jorden, de er i forvaring i dødsriget, indtil den dag, hvor de skal dømmes for Guds trone (Jud. 6), eller i paradiset og bier på opstandelsen i herlighed.

Der kom en mand hen til Jesus, faldt på knæ for ham og bad: Herre! forbarm dig over min søn, for han er månesyg og lider slemt. Han styrter snart i ild og snart i vand. Jeg har bragt ham til dine disciple, men de kunne ikke helbrede ham. Jesus udbrød: Du vantro og forvildede slægt! hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham! Og Jesus truede ad dæmonen, og den fór ud af ham, og i samme øjeblik blev drengen rask.” Matt 17:14-18.

Ordet månesyg kommer fra det græske seleniazomai, som kan oversættes med epilepsi, idet man i oldtiden mente, at epileptiske anfald var influeret af månen. Grækerne vidste intet om epilepsi, men det gjorde Jesus. Han truede ad dæmonen, og den epileptiske dreng blev helbredt.

Vi bør dog tilføje, at ikke al epilepsi skyldes dæmoner men kan skyldes fejl i hjernen, som f.eks. kan skyldes en blødning eller en svulst, eller opstå som følgevirkning af slag. Og ofte kan årsagen til epilepsi ikke påvises.

Mord-ånder


Pædofile er styret af onde ånder, som får lov at styre et menneskes lyst, fordi Gud ikke er Herre i deres liv. Satan elsker beskidte former for sex, fordi han gennem sex har en utrolig magt over mennesker. Sex foregik ved offerhøje og afgudstempler, hvor også præstinder var et led i afgudsdyrkelsen med sex. Også porno, der er lovlig i mange lande, er en dæmonisk forførelse, hvorigennem dæmoner tager kontrol over mange mennesker og fører dem ind i trældom, som de ikke kan komme ud af ved egen kraft. Kun Gud kan løse fra sådanne lænker.

Ånder fører mennesker til at begå mord.

Der sker desværre mange mord i Danmark. Men folkemordet i Rwanda var et eksempel på, hvordan mord-ånder kan udslette et helt folk. Omkring en million mennesker blev slagtet med økser og knive i løbet af 100 dage, hvor hutu-mænd bl.a. dræbte deres egne tutsi-koner og børn.

Her i vort land er mord på fostre gjort lovlig. Når Guds love ringeagtes, kan alt gøres lovligt. Men ingen må glemme, at det er dæmoners forførelse, der får mennesker til at vedtage sådanne love og får kvinder til at gå med til abort. Hvert år er der cirka 20.000 børn i Danmark, som mister livet, før de bliver født. Omtrent en halv million børn er blevet dræbt i humanismens navn, siden loven om fri abort blev indført i Danmark i 1974. Ingen må tro at de er fri, fordi de har fået abort. Sådanne kvinder bliver let tættere knyttet til dæmoner, hvilket hos nogle kan give dyb depression og meget andet ondt.

Religiøse ånder:


Mange er religiøse og slår sig til ro ved det. Men intet sted står det i Bibelen, at religiøsitet giver adgang til Himlen. Altså er religiøse bundet fast til en løgn, der hindrer dem i at nå videre i deres søgen efter frelse. En fuldkommen verdslig person har lettere ved at tage imod frelsen ved tro på Jesus end en person, der er religiøs.

På Jesu tid var der også religiøse ånder, der manifesterede sig i Guds hus.

Farisæerne og de skriftkloge var styret af religiøse ånder. De var hyklere og havde deres egne lærdomme, som kun var menneskebud. De havde gudsfrygts skin (var religiøs) men fornægtede kraften. De endte med at slå Guds Søn ihjel og mente endog derved at tjene Gud.

For at kunne afsløre de religiøse ånder må vi lære at kende forskel på sandhedens og vildfarelsens ånd. De mennesker, som tager imod hele Guds ord i al sin kraft og fylde, er af sandheden. Der står ikke, at de er bedre end andre. Men der står, at de andre er faret vild. ”Vi er af Gud, og den, som kender Gud, lytter til os, men den, som ikke er af Gud, lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens Ånd og vildfarelsens ånd.” 1. Johs. 4:6

Skellet er skarpt mellem Helligåndens og de onde ånders virke. Men i vor tid har store dele af vort lands kristne travlt med at udviske skellet. Det er ikke noget jeg påstår, men noget Bibelen klart viser. Det fandt allerede sted da Paulus måtte skrive til galaterne: ”Da Peter kom til Antiokia, modsagde jeg ham ret op i ansigtet, fordi der var grund til det. For før der kom nogen fra Jakob, plejede han at spise sammen med hedningerne. Men da de var kommet, trak han sig tilbage og skilte sig fra dem af frygt for de omskårne. De andre jøder hyklede sammen med ham, så at til og med Barnabas blev revet med af deres hykleri. Men da jeg så, at de ikke gik ret frem efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Peter i alles påhør: Hvis du, som er jøde, lever på hedensk og ikke på jødisk vis, hvorfor tvinger du da hedningene til at leve på jødisk vis?” Gal 2:11-14.

Et andet evangelium


Paulus skriver videre i Gal 3:1-7: ”I uforstandige galatere! Hvem har forhekset jer, så I ikke længere skulle lyde sandheden, I, som selv har fået Jesus Kristus malet for øjnene som korsfæstet? Kun dette vil jeg vide af jer: Var det ved lovgerninger, I fik Ånden, eller ved i tro at høre? Er I så store dårer? Efter at have begyndt i Ånden vil I nu fuldføre i kødet? Har I erfaret så meget forgæves – hvis det da virkelig var forgæves. Han, som giver jer Ånden og virker kraftige gerninger blandt jer, gør han det ved lovgerninger eller ved, at I hører i tro? Sådan var det med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Derfor skal I vide, at kun dem, som er af tro, er Abrahams børn.” Gal 3:1-7.

Men det, der undrede Paulus allermest, læser vi i Gal 1:6-8: ”Jeg undrer mig over, at I så snart vendte jer bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et anderledes evangelium, som slet ikke er et andet. Det er nogle, som forvirrer jer og vil forvrænge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra Himmelen skulle forkynde jer et andet evangelium end det, vi har forkyndte jer, han være forbandet!”

Efter denne målestok vil der være mange i vort land, der er forbandet, thi dæmoner har listet et andet evangelium ind i mange menigheder og i de enkelte kristne.

Vi må tage ordene i 1. Tim 4:1 mere alvorligt, end vi gør om ikke at falde fra troen og lytte til dæmoners lærdomme. Dæmoner er virksomme i dag langt mere end tidligere. Tænker du på det? Og tager du dig i agt for dæmoners listige forførelser? Vær på vagt og leg ikke med dæmonernes magt. Lytter du til den, vil du snart være i deres magt. Sandheden vil snart være skjult for dig. Et åndeligt mørke vil lægge et slør over den, så du ikke mere klart kan se, hvad der er rigtigt eller forkert. Da er du for alvor ledt ind på fortabelsens vej. Der er kun én vej til frihed og frelse, og den går gennem omvendelse og sand tro på Bibelens anviste vej til frelse.

Regnskabens time


Regnskabsdagen kommer med hele regningen for det forkerte, du har gjort, hvis du ikke forinden har fået Guds tilgivelse for dine mange synder. Der står i Åb 20:12: ”Og jeg så de døde, de store og de små, stående foran tronen, og bøger blev åbnede; og en anden bog blev åbnet, som er livets bog; og de døde blev dømte efter det, som var skrevet i bøgerne, efter deres gerninger.”

Gud har sendt os en frelser til at tage vor skyld på sig og give os sin retfærd i stedet. Mange ignorerer dette og må så selv bære skylden for alle deres synder og fejl. Dæmoner vil skjule denne sandhed om frelsen ved tro på Jesus Kristus for dig. Lykkes det for dem, ignorerer du din frelse og går videre på fortabelsens vej med fare for til sidst at ende i helvede.

* * * * *

Denne artikel skal ses som en højaktuel advarsel og ikke et forsøg på at skræmme nogen til at tænke over sin evige tilværelse. Vi er nødt til at vælge seriøst, når det gælder valget om frelse eller fortabelse.

Vælg i dag, hvem du vil tjene, Kristus eller mørkets drot.
Vælg i dag, om du vil stride troens ædle, gode strid!
Vælg i dag, om du vil eje fred i hjertet, lys i sind!
Vælg i dag, måske i morgen du ej mere vælge kan!
Vælg i dag medens dit sind og din tanke er frisk..

Præd 12:1-7: ”Tænk På din Skaber i Ungdommens Dage, førend de onde Dage kommer og Årene nærmer sig, om hvilke du vil sige: I dem har jeg ikke Behag! før Sol og Lys og Måne og Stjerner hylles i Mørke og der atter kommer Skyer efter Regn, Tiden, da Husets Vogtere bæver, de stærke Mænd bliver krumme, da Møllepigerne svigter, fordi de er få, og de bliver mørke, som kigger ved Gluggerne, da begge Gadedørene lukkes, mens Møllen går med dæmpet Lyd, da man står op ved Spurvenes Kvidder og alle Sangens Døtre hvisker, da man også ængstes for Bakker, og Rædsler lurer på Vejen, da Mandeltræet blomstrer; Græshoppen slappes og Kapersbærret* svigter, nu Mennesket går til sin evige Bolig og Sørgetoget går gennem Gaden, [*Middel til at vække Sult.] førend Sølvsnoren brister og Guldskålen brydes itu, før Krukken slås i Stykker ved Kilden og det søndrede Hjul falder ned i Brønden og Støvet vender tilbage til Jorden som før og Ånden til Gud, som gav den.”

Legemet forfalder, øjnene svækkes og tænderne (møllepigerne) svigter. Og de stærke mænd (armene) bliver krumme. Sangstemmen er ikke det, den har været. Og man er ikke glad for at gå op ad bakker.

Tænk derfor på din Skaber i din ungdoms dage, førend de onde dage, du ikke har behag i, kommer når ”guldskålen” brydes itu, og sølvsnoren brister.


Debat: Onde ånders og dæmoners lærdomme

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Emne:

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation