Harry Potter - spiritisme og trolddom

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 08/12-01Der er ikke stærke ord nok til at beskrive, hvor djævelsk og antikristelig HARRY POTTER (fremover HP) bøger og film er. De indeholder elementer fra alle sataniske forførelsesformer men på en så listig måde, at de præsenterer sig som forholdsvis harmløse. Men vær på vagt, HP bøger og film er Satans redskaber til at narre dem ind i okkultisme, der ikke er på vagt.

Læs hvad Herren sagde til Israels folk: ”Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud giver dig, må du ikke lære efter de vederstyggeligheder, folket der udøver. Der må ikke findes nogen hos dig, som lader sin søn eller sin datter gå gennem ild, eller nogen, som har med spådom at gøre, eller en tegntyder, eller en, som tyder overnaturlige varsler, eller troldmænd, eller nogen, som lægger besværgelser på nogen eller er et medium for åndemaning, eller som har med spiritisme at gøre eller som påkalder de døde. Thi hver den, som gør sådant, er en vederstyggelighed for Herren. På grund af disse vederstyggeligheder driver Herren din Gud dem bort fra dit ansigt. Du skal være ulastelig for Herren din Gud. Disse folkeslag, som du skal drive bort, hører på tegntydere og bedriver spådom. Men sådant har Herren din Gud ikke tilladt dig.” 5.Moseb. 18:9-14.

Alle disse forbud overtrædes groft i HP bøger og film. Tag ikke let på det, thi Gud har sagt: ”Jeg er Herren, jeg forandrer mig ikke….” Mal. 3:6. Og ”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.” Hebr. 13:8. Guds had til disse former for synd forandrer sig aldrig.

Det er udregnet, at over halvdelen af alle børn mellem 6-17 år har læst mindst én HP bog. Jeg opfordrer alle kristne til at oplyse om det farlige i HP, og kan varmt anbefale en oplysende film om HP, der kan bestilles gennem adr. www.jeremiahfilms.com eller pr brev til Jeremiah Films – P.0. Box 1710. Hemet, Ca. 92546, USA. En film, der giver et overordentligt godt indblik i det okkulte, der findes i HP bøger og film.

HP bøgerne er oversat til 35 sprog. Alene det første oplag blev solgt i 3.8 mill. ekspl. I dag er der solgt over 30 mill. eksp. Og dette tal øger i stigende tempo.

HP bøger og film er spængfyldt med heksekunst, trolddom, samtale med døde og astral rejser (sjælerejser). Gennem HP bøger/film læres okkult imagination, hvorved de sataniske billeder og okkulte tegn kommer ind i bevidstheden og overtager styringen af tanker og følelser og giver hedenske myter ledende plads i sindet.

HP fans får deres eget slangsprog, så de også på den måde danner en gruppe for sig og udelukker dem, der ikke forstår dette sprog. HP skaber i læserne en illusion, som skal opfyldes, og derfor læses og ses der endnu flere af disse bøger og film. Det er en ond cirkel, hvor der let skabes en næsten trancelignende tilstand, som er vanskelig at komme ud af igen, idet alt vurderes udfra HP okkultismen.

Hekseri og forbandelser har altid været brugt i hedenske kulturer. Og ved HP har shamanisme og hekseri fået en ny glansperiode i mange lande. Som følge deraf er gudindetilbedelse blevet moderne blandt unge. Ligeså hvorledes man skaber et pentagram og bruger det (et stærkt okkult redskab). Og der er oplæring i at fremstille magisk vand, og meget, meget mere okkult.

De fleste, der læser om HP, får sindet lukket for de bibelske sandheder. Gud fortæller os, at det gode og det onde ikke kan komme fra samme kilde. Kommer det onde ind, glider det gode ud. Og Gud advarer os mod at tage imod det urene. (Se Jak. 3:10-12.)

I Salme 50:16 står: ”Men til den gudløse siger Gud: Hvad har du at gøre med at fortælle om mine love og føre min pagt i din mund?” Altså kan den, der lukker den okkulte HP ind i tanker og sind, ikke fremstille sig som en kristen, thi Gud betragter en sådan som ugudelig. Søger nogen Gud i oprigtighed, må de være villige til at kaste alt om HP ud af deres sind og liv.

Dem, der aktivt advarer mod HP bøger og film, ser ”moderne kristne” skævt til, og deres nærværelse ønskes mange steder slet ikke. Husk da på, at Jesus sagde: ”Salige er I, når menneskene hader jer og udstøder jer og håner jer og forkaster jeres navn…for Menneskesønnens skyld.” Luk. 6:22.

Og tænk over, hvad Paulus skrev til romerne: ”Jeg er overbevist om, at hverken død eller liv eller engle eller myndigheder eller åndemagter eller det, som er nu, eller det, som skal komme, hverken det høje eller det dybe eller nogen anden skabning vil være i stand til at skille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus, vor Herre.” Rom. 8:38-39.

Altså kan åndemagterne i HP, hvor stærke de end er, ikke skille os fra Kristus, hvis vi følger ham.

HP bøger/film er ikke uskadelig fantasi men er fyldt med dæmonisk heksekunst. Der er kristne ledere i menigheder og skoler, som ikke ser faren ved HP. Og der er kristne forældre, der lader deres børn få de nye HP bøger, efterhånden som de udkommer. Mange siger, at de er glad for, at nu vil deres børn dog læse, hvilket de ikke tidligere havde lyst til. Men det kan ligestilles med, som hvis børn ikke vil tage en medicin men gerne chokolademælk med arsenik. Ville du glæde dig derover? Der er meget ”arsenik” i HP bøger og film.

Det okkulte i HP bøger/film er så godt camoufleret og med omhu skjult og i stedet gjort sjovt og underholdende. Men det er Satans ånd, der kommer som en lysets engel og forsøger at skjule, hvem han er. (2.Kor. 11:14. Se også Matt. 18:6.)

”Salig er den mand, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vej eller sidder i spotteres lag, men som har sin lyst i Herrens lov, og som grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, plantet ved strømme af vand, som giver sin frugt i rette tid, og som har blade, der ikke visner. Alt hvad han gør, skal lykkes.” Salme 1:1-3: Salig den, der ikke har med det at gøre, som Herren har forbudt. Som ikke er fæller med dem, der spotter Herrens lov ved at søge visdom i okkultismen, hekseri eller trolddom.

Hvordan kan vi vide, at det okkulte er farligt?William Schnoebelen har skrevet om hekse, djævletilbedelse, pentagrammer og meget andet, der står som symboler for djævletilbedelse.

Han er i dag en kristen men var engang indviet til præst for Vicca (en dæmonisk lære). Han betragtede sig selv som en hellig, vogtende engel. Men han var i Satans tjeneste. Han oplevede engang, at en lille bold af ild skød frem gennem værelset og efterlod et mærke på hans arm. På dette tidspunkt troede han, at det var en velsignelse. Han svarer på, hvorledes vi kan være sikker på, at vi ikke er med i Satans tjeneste og viser hen til Jesu ord: ”Den, som ikke er med mig, er imod mig. Og den, som ikke samler med mig, han spreder.” Mat 12:30.

Vil du være med Jesus, betyder det at gøre ham til eneste Herre i dit liv og tro på det, han siger. Der kan være meget, som Guds hellige Ånd oplyser dig om, du skal kaste ud af dit liv. Bl.a. må der ikke være et gran af okkultisme i dit liv. Du må således fornægte alt, hvad HP har med at gøre. Og okkulte tegn, der hører mørket til, må ud af dit hjerte og hjem. Der er kun to veje. Enten vil du være med Jesus eller med Satan. Det er et enten - eller.

Dersom du tror, at Satan kun er en myte, er det et klart bevis på. at han har dig under sin indflydelse. Og hans greb om dig vil forstærkes hele dit liv igennem, hvis du ikke vender dig fra ham og tager imod Jesus Kristus som frelser og Herre.

Straffen for okkultismeSiger du nej til Jesus, tilhører du Satan, enten du tror det eller ej. Måske er du ikke klar over det, men da har han sat sit mærke på dig, så du skal tilbringe evigheden sammen med ham i helvede.

Vi læser om den store og endelige dom over Satan og dem, der følger ham: ”Og jeg så de døde, store og små, stående foran tronen, og bøger blev åbnede; og endnu en bog blev åbnet, som er livets bog; og de døde blev dømte efter det, som var skrevet i bøgerne, efter deres gerninger…. Og døden og dødsriget blev kastei i ildsøen. Dette er den anden død, ildsøen. Og dersom nogen ikke fandtes skrevet i livets bog, blev han kastet i ildsøen (helvede).” Åb.20:12-15. ”Og dyret (antikrist) blev grebet og med det den falske profet, som havde gjort tegnene for dets åsyn, hvormed han havde forført dem, som tog dyrets mærke, og dem, som tilbade dets billede; de blev begge kastet levende i ildsøen, som brænder med svovl.” Åb. 19:20.

Det er uden betydning, hvor mange gode gerninger, du har gjort, eller hvor fint et liv, du har levet, dersom du ikke tror på Jesus. Kun troen på ham kan fri dig fra den dom, vi netop læste om.

Den levende og sande Gud siger: ”Du må ikke have andre guder end mig eller ved siden af mig. Du må ikke lave dig noget udskåret billede, nogen efterligning af noget, som er i Himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller som er i vandet under jorden. Du må ikke falde ned og tilbede dem eller tjene dem. Thi jeg, Herren din Gud, er en nidkær Gud, som hjemsøger fædrenes skyld* på børn i tredje og fjerde slægtsled, når de hader mig.” 2.Moseb. 20:3-5.

* I GT er der brugt 11 ord til at beskrive ”uretfærdighed/skyld”. Det mest almindelige er awon/anomia, der er brugt 215 gange og som betyder kroget, pervers, ondt, at gå bort (fra den rette vej). Alt sammen noget, som bl.a. HP leder os til.

I Apg. 16:30-31 stilles spørgsmålet: ”Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?” Og svaret var og er: ”Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal blive frelst, du og dit hus.”

Det er altså troen, det kommer an på. Det er troen på Herren Jesus Kristus, der er alt afgørende. Dem, der ingen tro har, eller stoler på deres godgørenhed eller deres retskafne liv, bliver altså ikke frelst. Og dem, der tror på andre guder – eller det okkulte såsom HP - heller ikke.

Dem, der tror, at HP er uden betydning, kan altså ikke regne med Guds velsignelse. Og kan de så blive frelst? Læs igen med eftertanke ordene i 5. Moseb. 18:9-14.

Men Jesus kom for at ”tage magten fra ham, som havde dødens magt – det er Djævelen – og for at befri dem, som af frygt for døden havde været under trældom hele deres liv.” Hebr. 2:14-15.

Dæmoner og onde ånderMen Djævelen ser ikke stiltiende på, at Jesus kom og tog magten fra ham, som hidtil havde haft dødens magt. Han prøver ved alle midler – for eks. med HP bøger og film – at forblinde mennesker til at tro, at hans narrespil er virkelighed.

William Schnoebelen og hans hustru prøvede ihærdigt i flere år at finde værdier i det okkulte, og de gjorde alt for at vise, at de var lykkelige og havde fundet noget godt. Men han skriver selv, at det havde de ikke. I deres inderste var de triste, og deres liv vidnede om, at de i det okkulte ikke havde fundet nogen form for hjælp. Og mange af de mennesker, de prøvede at hjælpe, fik det værre. Og flere blev sindsyge.

Et sted i en HP film er der psykisk krig mellem to grupper. Hekse skyder på hverandre, gaderne er rene utugtscentre, og forbandelser flyver gennem luften.

Hvorfor følger sådant i okkultismens spor? Fordi Djævelen elsker at narre folk ind i ondskab og søger at få flere til at begå mord, voldtægt og ufred.

For at forstå lidt af, hvad heksekunst er – som HP bøgerne er fulde af – vil jeg beskrive den, som den forefindes i bl.a. Afrika.

Befolkningen er i Afrika i stor udstrækning stærk præget af deres kultur (dæmontilbedelse) i alt, hvad de tror på.

Når et barn fødes, kommer der en slagter og stænker blod på det for at byde det velkommen i klanen. Barnet får en amulet med trolddom bundet om anklen for at beskytte det mod onde ånder. Og når barnet når puberteten, skal det gennemgå en række indvielsesceremonier, som knytter dem stærkere til det okkulte.

Ved bryllupsceremonier påkalder man forfædrenes ånder. Og ved døden overgiver man den afdødes sjæl til disse ånder. Der er stærke paralleller mellem disse eksempler og det, der beskrives i HP bøger og film.

I Afrika sker der ofte drab af familiemedlemmer som et offer til Satan for at opnå fremgang og beskyttelse.

Der er okkulte healere, der også praktiserer som medicinmænd, der i stor udstrækning anvender dæmoniske komponenter. HP er et redskab til at føre mange ind i samme mørke.

Herren sagde til Israel: ”Tag jer i vare, så ikke jeres hjerte bliver forført og I viger af og tjener andre guder og tilbeder dem,… Derfor skal I lægge jer disse mine ord på hjerte og sind. …Du skal lære dem til dine børn, tale om dem når du sidder i dit hus, når du går på vejen, når du lægger dig, og når du står op….” 5.Moseb. 11:16-21.

Leder vi ikke børn og unge bort fra HP o. l., går vi imod Herrens påbud. Og foran Guds trone kan ingen løbe fra, hvad vi har gjort eller ikke gjort.

Der er udbredt satanisme i Afrika, tro på sjælerejser og fødsel til et nyt væsen efter døden. Også der er der mange lighedpunkter til HP-bøger og film.

Husk på, at Satan ikke har noget imod en 99 % kristen. Men det, Gud kræver, er en 100 % tro på forløsning ved tro på Jesus som Guds syndoffer for os. HP bøger og film trækker dig bort fra Gud og til en stærkere dæmonisk binding.

I Afrika går mange ”kristne” i kirke om søndagen, men resten af ugen søger de hjælp fra dæmonerne til beskyttelse og bærer trolddomsformularer eller andet på sig. HP bøger og film er talsmand for, at vi skal gøre det samme.

Okkultisme og hedenskabHP bøgerne leder læserne ind i en fantasiverden, der får dem til at tro på trolddommens magt og til at tragte efter de mystiske kræfter. Der skabes ved okkulte bøger og film en forvrænget virkelighed, hvor fantasien danner en falsk hukommelse. Okkulte billeder og tanker ændrer en person, så vedkommende betragter HP verdenen som virkelighed.

Mange betragter HP som en ren fantasifigur uden grund i virkeligheden. Men Satan eksisterer, og hans dæmoniske skarer ligeså. Og han bruger alle midler til at fremme sin sag. Og HP er et af disse midler. Paulus skriver: ”Vor kamp er ikke mod kød og blod, men mod åndsmagter, mod myndighedene, mod verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mod ondskabens åndelige hærskarer i himmelrummet.” Ef. 6:12. Taler dette vers ikke om Satan og hans ”åndelige hærskarer i himmelrummet”?

Filmselskabet Warner Brothers producerer HP film. Og andre står i kø for at få lov at fremstille HP legetøj og spil. HP er endnu værre end Dungeans & Dragons (huler & drager), der har ført mange unge til selvmord eller ind i et åndeligt mørke.

HP bøger beskriver den ånd, som HP kalder lord Voldemort, der kun har et legeme, når han får lov at bruge en andens legeme og får del i dennes hjerte og sind, hvorefter Voldemort får uhørte kræfter. Vi må her tænke på den dreng, som faderen førte til Jesus. Drengen havde en ånd i sig, der på samme måde som Voldemort skulle have et legeme at udfolde sin kraft i. Vi læser i Mark. 9:20-22: ” Da ånden så ham Jesus, rev den straks i ham (drengen). Han faldt til jorden og væltede sig og havde fråde om munden. Så spurte Jesus hans fader: Hvor længe har han haft det sådan? Og han sagde: Fra barndommen. Og ofte har den kastet ham både i ild og i vand for å ødelægge ham.”

Voldemort og hans fæller er ude på at ødelægge. Og kun Jesus kan kaste disse kræfter ud.

Mange børn og unge, der er optaget af HP, bliver oprørske og vender ryggen til deres forældre og vrager al bibelsk forståelse. Thi HP gør hedenskab populær, som efterlignes af disse unge mennesker. Denne stil får vor tid til at overse disse ord: ”Vogt dig for at glemme Herren din Gud, så du ikke holder hans bud .. og hans love, som jeg befaler dig i dag.” ”… vogt dig, så ikke dit hjerte ophøjer sig, så du glemmer Herren din Gud…”5.Moseb. 8:11 og 14.

Millioner af mennesker er fanget af okkultisme gennem bl.a. Dungeons & Dragons og HP. Bibeltro kristne har en opgave i at advare og oplyse om, at der står åndsmagter bag for at indfange især børn og unge i okkultisme, der er forstadiet til satanisme. Og den skade, HP m.fl.. påfører dem, er langt større, end vi måske forstår, dersom vi ikke grundig sætter os ind i, hvad det er, disse bøger og film påfører af okkult tankegang.

Det er som om der netop i den sidste tid er sket en optrapning af alle former for ondt. Der var det synlige angrebt på World Trade Center. Men der er også angreb i den åndelige verden. Ligesom vi med World Trade Center kan se en mærkbar ændring af verdenssituationen, er der i den sidste tid sket en markant ændring på det åndelige område. Mørkets magter er gået til mere synlige angrebsformer. Og på samme tid synes færre at tage Bibelens advarsler alvorlig, fordi menneskemeninger og okkultisme fra bl.a. HP strømmer ud over verden. (Se Conforming the Church to the New Millennium.)

HP håner GudHP er midlet til at omdanne menneskers sind til at blive modtagelige for den dæmoniske verdens kræfter. Fiskene i en ruse kan ikke finde selv vej ud til friheden. Og det kan alle, der indfanges i spiritisme og hekseri heller ikke. Vi skal lade os advare: ”Kom ud fra dem og vær adskilt, siger Herren. Rør ikke det, som er urent, så skal jeg tage imod jer. Og jeg vil være en Fader for jer, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren, den Almægtige.” 2.Kor 6:17-18.

Når vi siger nej til verdens fristelser og nægter at bøje os for dens guder, tanker og veje, ærer vi Gud ved at vælge at følge ham og at elske sandheden fremfor løgnen og det okkulte. Og HP bøger og film bringer det okkulte ind i manges sind.

En 9-årig amerikansk pige fortæller, at hun gik i søndagsskole men begyndte at læse HP bøgerne. Tidligere havde hun betragtet alt trolddom som noget fjernt og uinteressant. Men da hun læste disse bøger, blev hun begejstret og søgte al den viden, hun kunne finde om al mulig trolddom. En dreng fortæller, at gennem HP bøgerne lærte han, at det var mulig at tale med dæmoner. Og der er adskillige beretninger lig disse.

Ånden i HP bøger og film får mennesker til at håne Gud. I London Times var der en artikel, hvor en mand udtalte sin begejstret over HP, fordi han nu var gjort fri for at tro på ”Guds idiotiske søn…” Jeg kan næsten ikke skrive sådan, men alle må forstå, at HP er antikristelig langt ud over, hvad vi kan forstå.

HP bøger lærer om trolddomsstenen og om en mængde fra gamle mysterieberetninger fra Ægypten og Grækenland. (Om okkultisme se bl.a. Albert Pike, Morals and Dogma, p.365.)

Navnet Potter (engelsk pottemager) er ikke tilfældigt valgt. Vi læser om den sumeriske- babyloniske gudinde Atutu den Store, der som potter skabte mennesker af ler, hentet fra Adamah, den kvindelige jord. Attutu brugte en anden gud som forbillede og blæste livsånde i dette menneske. En Potter er altså en, der skaber, hvad han vil. (Atutu kaldtes i Babylon for Ishtar og i Israel for Astarte.)

Analyserer vi, hvad der står i Potter bøgerne fremgår det klart, at forfatteren også har stort kendskab til og lært af Blavatsky, New Age, Pike, okkultisme, og crowly med flere.

Der står i 1.Sam. 15:23: ”Genstridighed er trolddomssynd, og egensindig stædighed er afguderi. ” HP leder til overtrædelser af Guds forbud mod afgudsdyrkelse, idet han får os til at ignorere Guds forbud mod trolddom og okkultisme.

Et satanisk angreb på kristendommenFormålet med Potter bøgerne er helt klart at introducere læserne for okkultismens verden. Trin for trin føres de så snedigt ind i ondskabens verden, at det for den uopmærksomme kan se uskyldig og harmløs ud men er et satanisk angreb mod kristendommen.

Børn lærer gennem HP, at de kan få magt over forældrene. De lærer IMAGINATION, så de med deres indre øjne kan se det, som de vil opnå. IMAGINATION er en klar New Age lære. Og også at man kan hente kraft fra den skjulte åndeverden gennem trolddom og sort magi.

At der er en virkelighed bag det okkulte og bag troldom ser vi ved, at Gud advarer så stærkt imod at beskæftige sig med sådant. I 5.Moseb. 18:14 står: ”Disse folk, som du skal drive bort, hører på tegntydere og spåmænd. Men dig har Herren din Gud ikke tilladt dette.”

Og i Mika 5:11: ”Jeg skal rive al troldommen ud af din hånd, og du skal ikke længere have nogen tegntydere hos dig.”

I Ordspr. 8:13 står: ”Herrens frygt er at hade det onde. Hovmod og stolthed, den onde vej og fordærvet tale hader jeg.”

Den kendte forfatter Tim LaHaye skriver i forordet til Harry Potter Witchraft Repackage (hekseri/trolddom), at han får ondskab til at se uskadelig ud, og der i HP præsenteres hekseri, satanisme og hedenske myter på en måde, der får børn og unge til med stor interesse at tage imod det okkulte. I HP læres der om modergudinder, udvikling, reincarnitation, trolddom, at tale med døde, rådspørgning af ånder, sort magi, dæmonbesættelse og meget mere.

Caryl Matrisciana, leder af Jeremiah films, siger:

”Professor McGonagall of Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.udtaler, at HP er sponsoreret af ExxonMobile, og at alt er nøjagtig beskrevet efter det virkelige i hekseri og hedensk liv.”

Her er hvad nogle børn mener, HP får dem til: Dylan på 10 år siger: ”Jeg ønsker at gå i en magisk skole for at lære at lægge troldom på mennesker.”

Myra, 12 år: ”Hvis jeg kunne gå på en hekseskole, ville jeg gerne…”

Og Jeffrey, 11 år, synes, at det vil være stort at være en heks, thi så kunne han kontrollere alt, endog skolens lærere.”

Der er endnu værre udsagn, som er så snavsede, at jeg ikke vil skrive om dem.

Vi får også en forståelse for, hvad okkultisme kan føre til ved at læse om møder for kvinder i Pennsylvania, Iowa, Chicago, Texas, ja, ialt i 77 byer i Californien. Præsidenten for Catholic Womens Network bød velkommen til energier og ånder. Fra de forsamlede omkring 500 kvinder var der en eller anden, der blæste i en konkylie, og det indledte et ritual. Omkring 200 kvinder tog hinanden i hånden, formede en cirkel og sagde i fællesskab nogle trolddomsord, der begyndte således: ”Dan en cirkel, dan en cirkel og kald det et helligt sted….” Og de 500 forsamlede kvinder råbte: Vi vil have energy, sex og frihed. Dernæst talte en kvinde, og hendes ord medførte højlydt latter, som ikke ville ophøre.

Der råbtes nu: Gud er en kvinde! Og der taltes om feminist hellighed. Og kvinderne gentog i kor: Gud i mig, Gud i mig! Ye-ah, ye-ah, ye-ah, ye-ah...

Advarer vi imod synden – eller…?Jeg har kun medtaget lidt af det mindst grove og bespottelige. Men jeg er dybt bedrøvet over, at vi ikke har vogtet bedre på den tro, der engang for alle blev overgivet de kristne. (Se Judas br. vers. 3.)

Det okkulte har frit spil, thi kristne siger næsten intet imod det. I Østrig er oprettet den første skole, hvor elever kan lære alt om at blive hekse eller troldmænd. Til slut får de en diplom på, at de er examinerede hekse/troldmænd.

Vort lands antikrister fryder sig over den ringe årvågenhed, kristne har overfor okkkultisme. Af samme grund får HP bøger og film indpas endog i kristne kredse. Men uanset hvilken form Satan fremtræder i, er han kun ude på at stjæle og ødelægge.

Troen kommer af det, der høres. Vær med til at bringe troens ord til børn og unge, og gør, hvad du formår for at advare imod HP bøger og film. Husk disse ord: ”Når du har advaret den gudløse, og han ikke omvender sig fra sin gudløshed og sin ugudelige færd, da skal han dø for sin misgernings skyld, men du har reddet din sjæl…. Når du ikke har advaret ham, skal han dø for sin synd, og de retfærdige gerninger, som han har gjort, skal ikke tilregnes ham. Men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Men har du advaret den retfærdige mod at synde, og han da ikke synder, da skal han visselig leve, fordi han lod sig advare. Og du har reddet din sjæl.” Ez. 3:19-21.

Når der står ”de retfærdige gerninger” er der ikke tale om retfærdighed som sådan, men om dem, der holder sig til Gud og afstår fra (bevidst) at synde. Vi lærer i 1.Moseb. 3:13, at menneskene er ansvarlige for sine gerninger. Efter dem skal de dømmes på den yderste dag. (Matt. 25:40 og Jak. 1:22-25.) Gode gerninger frelser ingen. Frelsen får vi kun ved tro på Kristus. Men gerningerne skal bevidne vor tro på dommens dag. Og en gerning, vi ikke må undlade, er at advare andre imod at gå på syndens veje. Og okkultisme og trolddom er meget alvorlige synder.

I Ez. 3:20 står: ”Når en retfærdig vender om fra sin retfærdighed og gør uret, da lægger jeg en snublesten foran ham, og han skal dø. Fordi du ikke har advaret ham, skal han dø for sin synd….”. Det græske ord for snublesten er skandalon, der betegner noget, som får os til at tage afstand og fører til fald og fortabelse for en person. Mange tog anstød af Jesu ord, når han sagde, at de ville gå fortabt, dersom de ikke tog imod ham og vendte om fra deres onde veje. Nogle vil også tage anstød af at blive advaret mod HP, men det er bedre end ikke at vide konsekvenserne af at læse bøger og se film af HP.

Til dem, der har interesset sig for HP men ønsker at vende sig fra bort fra det okkulte, siger Gud: ”Kom, lad os gå i rette med hverandre, siger Herren: Om jeres synder er som skarlagen, skal de blive hvide som sne. Om de er røde som purpur, skal de blive som den hvide uld.” Es. 1:18.

”Alle… som kommer til mig, vil jeg aldrig støde ud.” Joh. 6:37.

Mange oplysninger er hentet fra Berit Kjos´ artikler om Harry Potter
http://www.crossroad.to/

Og fra mange andre kilder. Især fra Worthy News og WorldNetNews og fra www.jeremiahfilms.com

Udarbejdet og oversat dec 2001 af:
Holger Skov Særkjær


Debat: Harry Potter - spiritisme og trolddom

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne:

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation