Evangelist og Åndens dåb

af Kim Andersen
Lagt på d. 06/11-05


Udskriv
Oversigt


Eftersom jeg ser, at endetidens frafald fortsat breder sig i hast, og da jeg ser at Christian Hedegaards antibibelske organisation Evangelist derfor vokser, har jeg fået en byrde på mit hjerte, endnu engang at skrive et stykke, til vejledning og oplysning, for de der stadig har ører at høre med, og øjne at se med.

Jeg har taget Evangelists undervisning som findes på deres hjemmeside, og vil ud fra det vise dig grunde til, at holde sig fra denne organisation. Paulus taler til de kristne brødre i Korint og siger:

Træk ikke i ulige åg med de vantro, thi hvad har retfærdighed og lovløshed med hinanden at skaffe? eller hvad fællesskab er der mellem lys og mørke? hvordan kan Kristus stemme overens med Beliar? eller hvordan kan den troende have lod og del med den vantro? hvordan kan Guds tempel og afguder have med hinanden at gøre? Vi er jo den levende Guds tempel, thi Gud har sagt: »Jeg vil bo og vandre iblandt dem og være deres Gud, og de skal være mit folk.« Derfor: »Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ej noget urent, så vil jeg tage imod jer og være jer en Fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren, den Almægtige.«” (2. Kor. 6:14-18)

Da Evangelist reklamerer med deres bibelskole ”Powerskolen”, så er det mere end relevant at undersøge hvad der bliver undervist på denne skole. Og som du vil se igennem denne artikel, er der absolut intet grundlag for at et bibelskoleophold hos Evangelist, kan udruste sande forkyndere og vidner for Jesus Kristus. Tvært imod vil produktet af Evangelists lære producere et folk, der igennem dæmoniske ”mirakler”, ”uddrivelser” og ”undere”, vil vise deres kraft, frem for at forkynde Guds Ord. Eller som Udfordringen udtrykker det i en artikel med titlen ”Konference skal forme nye evangelister”: ”Konference i Aalborg skal hjælpe nye evangelister,der går rundt som ensomme ulve” (http://udfordringen.dk/art.php?ID=5288)

Paulus advarer og formaner sine brødre i Herren, menighederne som han ”i al ydmyghed og under tårer og prøvelser” (Apg. 20:19) havde styrket ved Guds Ord. Han siger at: ”Jeg ved, at efter min bortgang skal der iblandt jer komme glubske ulve, som ikke vil spare hjorden. Og af jeres egen midte skal der fremstå mænd, som fører falsk tale for at drage disciplene efter sig. Vær derfor årvågne og kom i hu, at jeg i tre år, nat og dag, er blevet ved med at påminde hver enkelt med tårer. Så overgiver jeg jer nu til Herren og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle de hellige.” (Apg. 20:29-32)

Evangelist reklamerer ikke med sin undervisning. Jeg læste et indlæg i et forum, hvor en repræsentant for Evangelist så fejlagtigt udtaler: ”Hvis du gerne vil vide hvad vi tror på så læs bibelen” (http://jesusnet.dk/cafethomas/forum/showflat.php?
Cat=&Number=58775&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
). Var denne udtalelse sand, var jeg fri for endnu engang at advare imod Hedegaard og Evangelist. Men da dette ikke nærmer sig sandheden, så lad os kikke på, hvorfor der er behov for at advare imod Evangelist, Powerskolen og Hedegaard m.fl.

Jeg har til formålet fundet et ”undervisnings” dokument, som jeg vil gennemgå i denne artikel. Det kan blive lidt tørt, men jeg er sikker på, at de der søger at skelne, vil finde god hjælp her.

Helligåndens Dåb (se dokument)


I denne artikel vil jeg gennemgå Evangelists lære om Guds Hellige Ånd. Du vil se igennem denne artikel, at det ikke er en Hellig Ånd, Evangelist besidder, men en uren ånd, der perverterer Guds Ord og gerning.

I indledningen til dokumentet Helligåndens Dåb, fundet på Evangelists hjemmeside, slår forfatteren hovedet på sømmet: ”Helligånden giver os kraft til at vidne”. Det er mere rigtigt, end Evangelist er klar over, hvilket du vil se senere. Når vi bliver født på ny, ved i tro at tage imod evangeliet om frelsen i Jesus Kristi offer, får vi ”magt til at blive Guds børn” (Joh. 1:12) og som Evangelist rigtig nok citerer Bibelen, så får vi kraft til at være Jesu vidner, indtil jordens ende (Apg. 1:8).

Før vi taler om Evangelists misforståelse af Ånds dåben, vil jeg vise dig i korte træk hvordan Bibelen håndterer dette emne.

Johannes døbte med vand til omvendelse. Folket som Johannes døbte, omvendte sig og ventede med forventning på at Messias skulle komme. De blev forberedt på Jesu komme (Luk. 1:16-17). Johannes dåb har ikke noget med frelsen at gøre. Johannes’ dåb, kan heller ikke sammenlignes med den Kristne dåb, for disciplene Paulus møder (Apg. 19:1-5) var blevet døbt med Johannes’ omvendelses dåb, men blev, da de forstod at Jesus var den ventede, døbt i Jesu navn. Efter Johannes disciple var blevet døbt og født på ny, og således havde modtaget Ånden, lagde Paulus hænderne på dem, og de fik Åndens nådegave, at tale i tunger og profetere.

Den Kristne dåb, som apostlene døbte med, har intet med Åndens dåb at gøre, for det er kun Jesus der kan døbe med Helligånd (Matt. 3:11). Dette vers taler om alle nuværende tre typer dåb: 1. dåben i vand til omvendelse (Læs mere her), 2. dåben med Helligånd og 3. dåben med ild. Helligånd og ild er to modsætninger, hvilket man kan se, når man læser videre. Helligåndens dåb: ”Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade” – ensbetydende med frelse, og ildens dåb: ”men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes” – ensbetydende med dom (Matt. 3:12).

Når et menneske bliver frelst, så bliver mennesket en del af Kristi legeme (Romerne. 8:9, Kol. 2:9-13, 2. Pet. 1:3-4). Jesus taler om, at ”ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny” (Joh. 3:3) – eller født fra oven. Når det sker, ”er han en ny skabning; det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!” (2. Kor. 5:17), hvilket indbefatter Åndsdåben (Tit. 3:4-7). Joh. 1:12-13 viser, at denne på ny fødsel, indbefatter at tilhøre Gud. Badet til genfødelse og fornyelse, har intet med den fysiske dåb i vand at gøre. Det er samme billede Gud bruger i Ez. 36:25-31. Her lover Gud at stænke rent vand på Israel, hvilket efterfølgende vers viser resultatet af. Gud renser folket, symboliseret med at stænke vand på, fra synd og afgudsbilleder, indgiver det et nyt hjerte og en ny ånd: ”Jeg giver min Ånd i eders indre og virker, at I følger mine vedtægter og tager vare på at holde mine lovbud.” (Ez. 36:27).

Når man tilhører Gud, er man en del af Kristi legeme siger Paulus, idet han sammenligner menigheden med et menneskeligt legeme: ”Thi med én Ånd blev vi alle døbte til at være ét legeme, enten vi er jøder eller grækere, trælle eller fri; og alle har vi inddrukket samme Ånd” (1. Kor. 12:13). Der findes ikke to typer Åndsdåb, for Paulus siger at der kun er: ”ét legeme og én Ånd, ligesom I også blev kaldet til ét håb ved jeres kaldelse, én Herre, én tro, én dåb, én Gud, alles Fader, som er over alle, gennem alle og i alle!” (Ef. 4:4-6). Var der to etaper af Åndsdåben, ville talen om ét legeme, Kristi legeme, ved én Ånd og én dåb være irrelevant, for så ville alle ikke være lige og ét.

På Pinsedagen taler Peter til de jødiske mænd, og i deres fortvivlelse over at det var Messias de med hedningenes hjælp havde korsfæstet, forkynder Peter dem: ”Omvend jer og lad jer døbe hver især i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave” (Apg. 2:38). Omvendelsen og Helligånden er så tæt knyttet, at ingen kan blive frelst, uden at få Helligånden.

Jesu frelse er perfekt, og Han forventer kun lydighed og tro på det, som allerede er givet, for ”med et eneste offer har han for bestandig ført dem, der helliges, til fuldendelse” (Hebr. 10:14). Der er ikke tale om en gradvis helligelse, men en fuldendt helligelse, ved troen på Jesus – alene (Gal. 2:16) – for bestandigt!

Når vi bliver frelst, tager Guds Ånd bolig i os. Det betyder at vi må skelne mellem at få Ånden i os (1. Kor. 3:16) ved frelsen, og så det, at Helligånden kommer over os. Helligånden kom over Maria (Luk. 1:35), så hun ved Guds mirakel blev gravid. Ånden kom over Jesus (Matt. 3:16), skønt Han var Gud selv (Hebr. 1:3). Johannes’ disciple (Apg. 19:1-7), havde derfor fået Ånden ved på ny fødslen, da de kom til tro på Jesus, og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Ånden over dem – med nådegaverne – så de talte i tunger og profeterede (Apg. 19:6).

Nu har vi set, at Åndsdåben finder sted ved frelsen, hvor vi bliver født på ny og alt bliver nyt. Derfor har Åndsdåben intet med nådegaverne at gøre – andet end at nådegaverne selvfølgelig ikke uddeles, uden omvendelse og Åndensdåb. Men Ånden har man i fuldt mål, når man indlemmes i Kristi legeme, og har ikke brug for at blive døbt af flere omgange. Som Paulus siger til Efeserne: ”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse… I sin gode vilje forudbestemte Han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for Hans nådes herlighed, som Han har skænket os i sin elskede Søn. I Ham har vi forløsning ved Hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde… i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed.” (Ef. 1:3-4, 5-7, 13-14)

Lad os så vende tilbage til Evangelists dokument ”Helligåndens Dåb”.

Fejlvurdering af Helligåndens dåb, gerning og opgave.

 1. Hvis vi forstår Hellig Åndens betydning og rolle for endetidens kirke, så får Satan travlt og Jesu tilbagevenden bliver fremskyndet.” (s. 1)

 2. I Helligåndens dåbmodtager den enkelte troende tungetalen og dermed midlet til at nå målet” (s. 2)

 3. …en ny verden af tegn og under, og Guds rige begynder, at gå frem. (Apg. 1:8 + 4:30)” (s. 3)

 4. Mange mennesker, kan ikke modtage Helligåndens dåb, fordi at teologerne har malet et helt forkert billede på væggen om, hvem Helligånden er og hvad hans opgave er.” (s. 4)

 5. Der er også mange, som på grund af uvidenhed ikke tør tage imod.” (s. 4)

 6. børn skal blive døbt med Helligånden. (Matt. 18:6 ; Her står der om straffen ved at, ’tilbageholde’ sandheden for de unge)” (s. 3)

 7. (Ofte kalder og bruger Gud børn i vækkelser, eks. Samuel og Johannes, 1. Sam. 3:1, Luk. 1:15)” (s. 3)

 8. Ingen Åndsdåb uden tungetale…Man hører mange sige, at de er døbt med Helligånden, uden at de taler i tunger. Det er ifølge biblen ikke muligt, eftersom der ikke er omtalt en eneste åndsdåb uden at folk umiddelbart begyndte, at tale i tunger.” (s. 17)

 9. Ofte tager det meget lang tid at få mennesker fra folkekirke-kredse til at tale i tunger. Man finder hurtigt ud af, at det er ikke dæmoner, men mange års vranglære eller religiøsitet, som hindrer dem i at tage imod.” (s. 4)

 10. Hver og en begyndte, at tale i tunger, når Helligånden faldt i den første tid. Og det er det samme i dag. Helligånden gør ingen personforskel…Hvis nogen ikke forstår dette og ikke kan få det til at virke i praksis, så må de søge Helligånden om visdom til at føre mennesker igennem” (s. 18)

 11. Dette er de bibelske eksempler, som vi har for Helligåndens dåb. Der er altså ikke noget bibelsk belæg for, at det kun er nogle få, som skal tale i tunger. Det er helt afmarcheret og skaber persons adskillelse og fordømmelse i Guds rige.” (s. 19)

 12. …på den efterfølgende tungetale og profeti kan man se, at Helligånden er faldet på vedkommende man beder for.” (s. 19)

 13. Der er altså ikke noget bibelsk belæg for, at det kun er nogle få, som skal tale i tunger” (s. 19)

Punkt 1

Hvis vi forstår Hellig Åndens betydning og rolle for endetidens kirke, så får Satan travlt og Jesu tilbagevenden bliver fremskyndet.” (s. 1)

Det er vigtigt at forstå, at Gud ikke har lagt det i vore hænder, at forberede Jesu komme. Jesus siger at ”Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer,som Faderen har fastsat af egen magt” (Apg. 1:7). Et andet sted siger Jesus: ”Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen” (Matt. 24:36).

Der er ingen tvivl om, at Faderen kender tiden - og selv sagt også Jesus, efter Han har iklædt sig sin herlighed igen. Faderen og Sønnen er ét. Men Faderen har fastsat tiden for Jesu genkomst. Når Peter derfor siger, at vi skal vandre i hellig livsførelse og gudsfrygt, mens vi venter og fremskynder dagen, som den danske Bibel siger (2. Pet. 3:12), så betyder det ikke at vores anstrengelser hverken kan fremskynde eller forhindre dagen. Men som det græske ord for fremskynde speudo også betyder, så venter vi med længsel, at dagen oprinder – hvilket også Amlified Bible tager højde for.

Kort fortalt, er denne forståelse en del af Kongerige Nu forståelsen, der lærer at Guds folk har en pligt, at genvinde det domæne som Djævelen tog fra Adam, ved menneskets fald. Evangeliet skal i denne forståelse, forkyndes i alle afkroge på planeten jorden. Med andre ord, så skal verden forberedes til Jesu genkomst.

Det er præcis sådan det er, med Antikrists komme, hvor verdensherskerne må etablere det endelige kongerige bestående af ti supernationer (jf. Dan. 7:24), forberedt til at give i hænderne på Antikrist. ”Thi Gud har indgivet dem i deres hjerter at gøre efter hans tanke og at handle ud fra én og samme tanke og at give dyret deres kongemagt, indtil Guds ord bliver fuldbyrdet.” (Åb. 17:17). Hertil har Satan også den falske profet, der vil lede hele verden i tilbedelse af Antikrist. Og lad os ikke glemme det store Babylon og hendes døtre – deriblandt Evangelist der producerer ensomme ulve.

Denne Kongerige Nu tanke, ser vi igen hvor dokumentet fortæller at: ”Helligånden er Guds nærvær og kraft manifesteret her på jorden. Han er en person, som har til opgave, at forberede Kristi legeme på den sidste tid. Det gør han på to måder: Ved at give nådegaverne til menigheden og Åndsdåben til den enkelte.” (s. 2)

Helligåndens opgave er ikke at forberede Kristi legeme på den sidste tid. Guds Ånd opretholder alle, der med kærligheden til Sandheden, holder fast ved Guds Ord. Husk på, at kun Jesus kan døbe med Ånden, hvilket er årsag til at Ånden ikke, som dokumentet påstår, kan døbe os. Ånden overbeviser om synden i vore liv, og selvom vi allerede har fået Ånden som pant (2. Kor. 1:22, 2. Kor. 5:5) ved troen, virker Ånden stadig helligelse i vore liv, igennem fortsat aflæggelse af det gamle menneske, ved kraften i Guds Ord.

Helligånden har virket helt fra verdens grundlæggelse og det ville være meningsløst at forberede os til den sidste tid, for menigheden – de troende i Jesus – vil bortrykkes før trængslen, for at være sammen med Jesus.

Punkt 2

I Helligåndens dåbmodtager den enkelte troende tungetalen og dermed midlet til at nå målet” (s. 2)

Den klassiske misforståelse af Åndens dåb i disse kredse (Joh. 1:33), er at man som bevis for dåben, pr automatik, får nådegaven, at kunne tale i tunger. Vi har kort gennemgået hvad Bibelen siger om dette emne, men dokumentet oplyser: ”I Helligåndens dåb modtager den enkelte troende tungetalen og dermed midlet til at nå målet. Tungetalen, er et bønnesprog til personlig opbyggelse”. (s. 2)

Det er langt fra sandheden. Jeg kender mennesker, der er født på ny og døbt med Helligånden, uden de kan tale i tunger – inkl. mig selv. Det er uhyre vigtigt at forstå hvad tungetalen var, og hvad formålet med den var. Inden vi går videre, vil jeg tilskynde dig kraftigt til at læse denne artikel: Tungetale, som er en dybdegående gennemgang af Bibelens, eller Åndens brug af tungetale. Da Evangelist bygger hele frelsen og dommen på at kunne tale i tunger eller ikke, hvilket dokumentet bærer stærkt præg af, så er det særdeles nødvendigt at du har læst og forstået denne artikel, før du læser videre.

Midlet til at opnå målet, har absolut intet med tungetale at gøre. ”Midlet” til at nå målet, er Jesus Kristus. Målet er jo ”den sejrspris, som Gud fra det høje kaldte os til i Kristus Jesus” (Fil. 3:14), og ingen tungetale, ingen helbredelse, profeti, eller anden nådegave, kan tilvejebringe denne sejrspris. Det kan kun værket på korset, Jesu Kristi sejr over synden og døden.

Punkt 3

…en ny verden af tegn og under, og Guds rige begynder, at gå frem. (Apg. 1:8 + 4:30)” (s. 3)

Efter at citere Mark. 16:17, resonerer Evangelist og siger: ”Hvem skal disse tegn følge? Dem som tror; altså dig og mig, som kalder os selv kristne! På engelsk står der: These signs shall follow those who believe: A sign is something you put outside your shop. It indicates that there is something special for sale inside.” (s. 2). Den engelske sætning betyder oversat at “Disse tegn skal følge dem som tror: Et tegn (som også betyder et skilt, hvilket det bliver vendt til i sammenhængen) er noget du stiller uden for din forretning. Det indikerer at der er noget specielt til salg indenfor.

Jeg har aldrig i min tid, set én eneste opfylde alle disse tegn som SKAL følge dem som tror. Christian Hedegaard har heller aldrig demonstreret at tegnene følger ham. Kravet om disse tegn der SKAL følge os, indebærer ifølge denne tankegang også, at ”de skal tage på slanger, og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem” (Mark. 16:18).

Det engelske citat som dokumentet bruger, og som er citeret ovenfor, indikerer ganske tydeligt, at Evangelist tror de besidder en kraft de kan give videre. Da man endvidere ikke kan deltage på Evangelists møder uden at få mere end rig lejlighed til at betale, er det et ganske sigende citat. I og med at Evangelist er mere pengeorienteret end noget andet (DR1 tilkendegav d. 6/11-2005 kl. 21:15, at Hedegaard endog agtede at etablere et pengeinstitut), og at der tales om tegnene som SKAL følge de troende, er som et skilt i en butiksrude, der tilkendegiver at noget specielt – underforstået Ånden - er en speciel genstand til salg, så kan jeg ikke andet end at blive mindet om troldmanden Simon, der søgte at købe Helligånden: ”Men da Simon så, at Helligånden blev givet ved apostlenes håndspålæggelse, kom han til dem med penge og sagde: Giv også mig denne magt, så den, jeg lægger hænderne på, får Helligånden” (Apg. 8:18-19).

Vi er kaldede til at være sådanne skilte for denne syge verden. Og tegnene på at vi er levende kristne, som repræsenter Jehova den levende Gud, er at vi taler i tunger, udriver onde ånder og helbreder syge.” (s. 3)

Det er synd, når dokumentets første sætning lægger så godt ud og siger, at Helligånden giver os kraft til at vidne. Det er også synd, at Evangelist ikke fik citeret Mark. 16:15 der fortæller: ”Gå ud i al verden og forkynd evangeliet for al skabningen!”. Havde disse sætninger været med i Evangelists Bibelforståelse, ville de se, at vi ikke er kaldede til at være mirakelmagere, men forkyndere af Sandhedens Evangelium, hvilket vi får kraft til, ved Guds Hellige Ånd. Tværtimod fortæller Jesus, at ”Mange skal sige til mig på hin dag: ›Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn?‹ Og da vil jeg sige dem rent ud: ›Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I, som øver uret.‹” (Matt. 7:22-23)

Imod Paulus’ ord, forkynder Evangelist igen, at: ”Så lad os lige få tingene på det rette. Hvis disse tegn ikke følger dit liv, så er du ikke troende, så er du håbende, men troende nej: Glem det Kaj” (s. 3).

Gud forkynder: ”Har alle nådegaver til at helbrede? Kan alle tale i tunger? Kan alle udlægge?” (1. Kor. 12:30). Det som forfatteren af dette dokument siger her, er i bund og grund, at hvis man ikke kan helbrede, tale i tunger og uddrive dæmoner, så er man ikke frelst. Da det er troen der frelser, og da man ifølge Evangelist ikke har den hvis man ikke kan disse ting, så er man dømt. HVILKEN LØGN!

Men problemet er, at sætningen med at tage på slanger, som hænger sammen med de andre ”krav”, ikke efterleves af Evangelist, og dermed er de ifølge deres egen religion dømt, som håbefulde men ikke troende individer.Faktisk, så er der lignende sekter, som også har taget den del af Mark. 16:18 alvorligt. I starten af 1900 tallet, opstod der ud fra pinsebevægelsen i USA en sekt, kendt som ”Church of God with Signs Following” (Guds Kirke med Efterfølgende Tegn), eller ”the Snake Handlers”, der med George Hensley i spidsen praktiserede denne håndtering af slanger. Sidst i 1920’erne synede denne praksis hen, til kun nogle få uafhængige sekters praksis, for at dukke op igen i 1940’erne. Raymond Harris og Tom Harden indførte igen denne praksis i “Dolly Pond Church of God with Signs Following”. Denne gang holdt praksisen kun i godt ti år, og neddrosledes i starten af 1950’erne. Igen i 1971 opstod praksisen, men efter tre døde, greb Tennessee Stats Højesteret ind, og slog på grundlag af USA’s ”First Amendment” praksisen ned.

For at underbygge denne lære med Bibelen, at disse tegn skal følge i kølvandet af Åndsdåben, river Evangelist et vers ud af sammenhængen som siger: ”Men et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds Ånd, thi det er ham en dårskab, og han kan ikke forstå det, thi det må bedømmes åndeligt” (1. Kor. 2:14) (s. 3).

Dokumentet samler verset op og kommenterer: ”Du kan ikke modtage Guds gaver med din forstand. Du må acceptere, at Gud er Ånd og at du kun kan modtage hans gaver ved tro” (s. 3).

Så er der trukket en velkendt linie op. Jeg hørte igen og igen, da jeg kom i KBC, at vi skulle lægge hjernen derhjemme, så Guds Ord kunne synke ned i ånden, uden hovedet blokerede. Når Evangelist siger, at vi må acceptere i tro, så er det sådanne vanvittige sammensætninger af Bibelvers, der danner en anden tro og en anden lære. Fik jeg sagt: HOLD DIG FRA POWERSKOLEN!

Det som verset i rette kontekst underviser, er at Ånden lærer os ”hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opkommet i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem, der elsker ham.« Thi os har Gud åbenbaret det ved Ånden; Ånden ransager jo alt, endog Guds dybder. Thi hvilket menneske ved, hvad der bor i mennesket, uden menneskets ånd, som er i ham? Således kender heller ingen, hvad der bor i Gud, uden Guds Ånd” (1. Kor. 2:9-11). Med andre ord, så er det referencen til det løfte om Ånden som Jesus gav, da Han sagde: ”Men når Han, sandhedens Ånd, kommer, skal Han vejlede jer til hele sandheden; thi Han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad Han hører, skal Han tale, og det, der kommer, skal Han forkynde jer” (Joh. 16:13).

Når vi læser vores Bibel og dybdegående studerer Ordet, så vejleder Helligånden os i Sandheden. Bibelen er Guds Ord til os, hvor Han ved Ånden åbenbarer sine dybder.

Der bør også siges her, at dokumentet senere (s. 11) tilskriver tungetalen det, at Ånden ransager Guds dybder. Det er vel og mærke under afsnittet som kaldes ”Den personlige tungetale”. Hvis du har læst artiklen om tungetalen, så har du set at en sådan personlig og hemmelig tungetale ikke findes, for alle nådegaverne har én funktion tilfældes, at opbygge andre og ikke sig selv. At opbygge sig selv med tungetalen, er misbrug af gaven, som er til fælles gavn.En anden vinkel på sagen, som skulle bevise at Åndens tilstedeværelse skal være synlig ved ydre tilkendegivelser, så som tungetale og mirakler, er at Satan forsøger at hindre: ”at de kristne skal tilegne sig sandheden om Helligånden. Han ved, at Guds rige består ikke i visdom ord, men i ånds og krafts bevis.” (s. 3).

Paulus taler rigtig nok om, at han med Åndens krafts bevis fremførte talen om Jesus som korsfæstet. Gud stadfæster Ordet (Mark. 16:20), det er der ingen tvivl om. Men Han stadfæster ikke menneskers lærdomme, som er alt Evangelist bygger på. Desuden skal man ikke læse ret meget af Evangelists materiale før man ser, at det ikke er Ordet de lægger vægt på, men kraften – hvilket også navnet på deres bibelskole Powerskolen, tilkendegiver. Evangelist lægger vægt på kraften og ikke Guds Ord, og derfor får alle der følger Powerskolens lære, en anden herre. At Evangelist kan fremføre faktiske beviser for overnaturlig indgriben i et menneskes liv, er intet bevis for at det er ved Guds kraft. Jeg vil igen henvise dig til Matt. 7:22-23 – at ikke alle der siger Herre, Herre…

Et godt eksempel på dette, er et videoklip jeg så på Evangelists hjemmeside (http://www.joytotheworld.dk/ev/information_llogch.htm), hvor Lena Løbner fortæller om Evangelists beskæftigelse på helsemesser. Her har de et koncept, der hedder Power Tunnelen, hvor en række mennesker står over for hinanden, med hænderne frem for sig, over hovedet, hvorved de danner en tunnel. Så kan de der gæster helsemessen, gå igennem denne Power Tunnel, hvor alle der danner tunnelen taler i tunger – vel at mærke, i munden på hinanden. Endnu en handling imod Guds Ord, der siger: ”Hvis nogen taler i tunger, så to eller højst tre hver gang, og den ene efter den anden, og én skal udlægge det!” (1. Kor. 14:27). Selv med Evangelists forståelse af tungetalen, er dette imod Guds forordning: ”Men alt skal gå sømmeligt og ordentligt til” (1. Kor. 14:40).

Der findes ingen kraft i tungetalen, som kan udgydes over folk, der går igennem denne Power Tunnel. Paulus siger som vist ovenfor, at for at man skulle kunne få gavn af tungetalen, skulle den udlægges: ”Hvis nu hele menigheden kommer sammen, og alle taler i tunger, og der så kommer nogle udenforstående eller vantro ind, vil de da ikke sige, at I er fra forstanden?” (1. Kor. 14:23).

Løbner fortæller at: ”…Guds Ånd er stærkere end enhver ånd. Jeg har set det nu flere gange, hvordan mennesker de siger: ’Jamen, jeg kan mærke kraften. Jeg kan mærke mit hjerte banker, jeg får det varmt, jeg kan bare mærke det her det er stærkere. Og når det er en healer der siger sådan eller en clairvoyant, der siger sådan, som rent faktisk har arbejdet med de her ting i mange år, så betyder det bare at Helligånden er den stærkeste”.

Når mennesker, som er vant til at arbejde med dæmoniske kræfter, kommer og mærker en stærkere kraft ved disse Power Tunneler, er det så et bevis for at det er Gud der arbejder ved sin Ånd? Hvad er det for en ånd, der får varmen til at stige og hjertet til at banke? Hvad er det for en ånd, der blot giver okkultister en stærkere dosis af en kraft de kender, igennem deres okkulte praksis?

Det har INTET med Guds Ånd at gøre. Det er mere end tydeligt, at det er dæmonerne der står i kø, for at bedrage både de såkaldte kristne, og samtidig trække healere og clairvoyanter ind i et stærkere greb – et mørkere fængsel. Der er ingenting i Bibelen der viser os, at folket kom til tro og omvendelse, på grund af tegn og undere eller spirituelle oplevelser. Tvært imod er det ved Guds Ord og Evangeliet de kom til tro. Mange mener, at tegn og undere er med til at overbevise. Men ”En ond og utro slægt kræver tegn” (Matt. 12:39)

Der har været tilfælde hvor Gud har vist sin kraft, for at skille Satans mirakelmagere fra sine egne tjenere. Eks. Elias og Baal profeterne på Karmels bjerg (1. Kong. 18), der ved Guds kraft adskilte Baal profeternes gud, fra den levende Gud. Eller Filip, der i Samaria, ved Guds nåde, udførte tegn ved uddrivelser og mirakler. Folket troede at troldmanden Simon besad Guds kraft, kaldt ”den store” (Apg. 8:10). Men da folket troede Filip, ”som forkyndte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn” frem for Simon, lod de sig døbe. Man tager stor fejl, hvis man tror at folket troede Filips mirakler frem for Simons, bare for gerningernes skyld. Forskellen var ikke miraklerne, men Evangeliet, hvorigennem Helligånden overbeviser mennesker i dag, og hvorigennem Han overbeviste Samaritanerne. Husk på Farao. Hans troldmænd kunne gøre samme mirakler som Moses og Farao forhærdede sit hjerte.

Løbner fortæller om en healer, som gik igennem denne tunnel: ”hendes hjerte banker, hun kunne bare mærke noget. Og så siger jeg, jamen kan du sætte mere ord på hvad det er der sker? ’Jamen jeg kan bare mærke at noget af det som er inde i mig, det ligger så dybt…nu har jeg været healer i elleve år, og jeg har hjulpet andre mennesker, men jeg har aldrig selv fået hjælp, for de ting jeg selv har.’ Det der faktisk skete det var at hun tog imod Jesus, hun blev døbt med Helligånden og hun begyndte at tale i tunger. Og mens hun talte i tunger, så kunne du bare se hvordan hun bare blev lægt i hendes hjerte. Og hun græd og hun kunne – hun sagde hun kunne mærke noget oven på hendes hoved. Øh, hvad det var det ved jeg ikke, jeg ved bare at Helligånden gjorde et værk i hendes liv

Hvad kan det være, som denne healer har mærket på sit hoved?

Når dæmonerne kontakter mennesker, sker det ofte igennem de nøjagtige beskrivelser som Lena Løbner nævner her. En kraft, hjertebanken og fysisk varme. Når man læser om New Agere som mediterer, oplever de ofte et lys inde i hovedet, og til tider som en lyskugle der svæver over hovedet. ”Mange medier ser dem og kommunikerer hurtigt med dem…Kugler viser sig også på betydningsfulde steder, som omkring hovedet eller ansigtet igennem meditationer (husk på healerens fornemmelse af noget oven på hendes hoved)…Hvide kugler kan være pårørende som er afgået ved døden, eller guider som er omkring os, for at hjælpe os. De er Pitris’erne, ånderne som er gået forud for os. De findes ofte omkring mennesker, svævende omkring hovedet eller skuldrene. De lader til at blive tiltrukket af stærke følelser, eller spænding (præcis den stemning som Power Tunnelen frembringer). Når en gruppe er opstemte over det, de gør, får jeg masser af disse kugler [på fotografi], over og omkring dem” (http://www.indiayogi.com/content/alternative/orbs.asp).

En vejleding til Hvidt Lys Meditation lyder således: ”Luk dine øjne og gå ind i dit sind, og forestil dig en kugle af hvidt lys, der svæver ca. 15 centimeter over dit hoved (over din krone chakra). Se dette hvide lys som meget lyst, meget klart og fyldt med den mest vidunderlige energi som du kan mærke (den kraft som Power Tunnellens deltagere mærker). Føl energien fra kuglen svæve over dit hoved” (http://starkachina.com/forum/viewtopic.php?
p=4591&sid=46bcb69ee1cb55acf226fde600404a4d
)

Personerne i Evangelist, har ingen idé om hvad det er de har med at gøre. De tror det er Guds Ånd der overvælder mennesker, og forårsager at de tager imod Jesus. Jesus døber ingen med Helligånden, uden de vender om fra deres synd. ”Omvend jer”, var Jesu primære budskab. Han fylder ikke et menneske med sin Ånd, fordi de har fået en spirituel oplevelse, der helbreder eller ”healer” dem. Gud healer ingen og møder ikke mennesker med samme kraft, som er kendt blandt spirituelle åndemanere. Gud sætter mennesker fri for den kraft, som Power Tunnelen binder folket med, igennem en ubibelsk tungetale, som Guds Ånd ikke sanktionerer, men som dæmonerne forbander Gud og mennesket igennem.

Når et menneske vender sig til Gud, adlyder Hans Ord, går Hans veje, og fylder sig med Guds Ord, da er Guds Ånd bestemt stærkere tilstede end nogen anden ånd. Men Gud stadfæster ikke Power Tunnellens praksis. Det er et ubeskriveligt stort vidnesbyrd for alle, der kender Guds Ord, at Powerskolen er en samling der søger en kraft, frem for Gud.

Punkt 4+5

Mange mennesker, kan ikke modtage Helligåndens dåb, fordi at teologerne har malet et helt forkert billede på væggen om, hvem Helligånden er og hvad hans opgave er.” (s. 4)
Der er også mange, som på grund af uvidenhed ikke tør tage imod.” (s. 4)

Som gennemgået tidligere, er det ikke et spørgsmål om at tage imod Ånden, i en separat handling. Der findes ikke én kristen person, som ikke har fået Ånden som pant, og har adgang til Åndens gaver, som Ånden tildeler dem. Derfor er der ingen som ikke kan modtage Åndens dåb, for den fik de, da de gav sit liv til Jesus!

I alle de karismatiske kredse jeg har været, gives Ånden ved håndspålæggelse. Læren siger, at man ikke kan give noget man ikke har, og derfor skal personen som lægger hånd på, være i besiddelse af tungetalen – eller andre ”gaver” som ønskes overført.

For det første, så er det Ånden der deler ud, som Han vil (1. Kor. 12:11). Vi kan ikke give Åndens gaver videre. For det andet, så kan vi ikke lægge hånd på en person, og nedkalde eller overføre Ånden, så personen bliver døbt med Helligånden. Forståelsen der åbner op for dette, kommer ud fra apostlenes virke. Apostlene lagde hånd på flere, hvorefter Ånden kom over dem. Men vi læser ikke noget sted, at andre end apostlene gjorde det. End ikke Filip, som havde fået håndspålæggelse af apostlene og gjorde undere i Samaria, havde autoriteten til at gøre som apostlene. Først da apostlene fra Jerusalem kom dertil, kunne Samaritanerne få Helligånden (Apg. 8:5-17)

Åndsdåben, som for Evangelist således er en hændelse, ud over at blive født på ny, kan ifølge Evangelist ikke finde sted, uden der medfører det synlige tegn, nemlig nådegaven at tale i tunger (s.17-18). Selvom Evangelist trækker Bibelvers frem, som fortæller om Åndsdåb med og uden håndspålæggelse, igennem bøn og Ordets forkyndelse (s. 12-13), så er det samtidig noget man skal efterstræbe, og dog er det ikke noget man kan gøre sig fortjent til (s.13).

Man skal ikke tænke længe over disse paradoksale udtalelser for at se, at noget ikke stemmer. Nådegaver – ved nåde… men de skal efterstræbes… man skal ”’trække’ nådegaverne til sig i desparation” (s.14).

Bibelverset der bruges for at underbygge denne forståelse, er hvor Paulus siger: ”Men stræb efter de største nådegaver!” (1. Kor. 12:31). De største nådegaver, siger Paulus, er at være apostel, profet eller lærer (1. Kor. 12:28-29). Dermed kan Paulus med rette sige, at efter de største gaver, skal vi stræbe. For disse handler om Guds Ord – at forstå og udlægge Guds Ord, hvilket er en indsats, en bestræbelse der indbefatter at studere Guds Ord, hvorigennem Helligånden kan vejlede os i hele sandheden (Joh. 16:13).

Undergerninger, helbredelse og tungetale er ude af vore hænder. Vi kan intet gøre for at efterstræbe disse. Men at få visdom til at forstå og undervise ud fra Guds Ord, det kan vi med Bibelen i hånden efterstræbe. Paulus siger endda: ”stræb efter åndsgaverne, men især efter at tale profetisk” (1. Kor. 14:1). Jakob siger at: ”hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den” (Jak. 1:5).

Når man gør sine bestræbelser til et krav, hvor troen er det våben hvormed man truer Gud til at udlevere, så står Satan klar med sine efterlignende gaver. Resultatet er gaver som Power tunnelen, hvor Gud tillader folket at rive kravet til sig med storm, som Israel der krævede en konge, i stedet for Gud.

Kan du se resultatet foran dig, om Jesus ikke bad ”Dog, ske ikke min vilje, men din” (Luk. 22:42)? Tænk om Jesus havde krævet bægret forbi, og påkaldt de mere end tolv legioner engle til udfrielse (Matt. 26:53). Frelsen var mislykket – men Jesus havde fået hvad Han krævede.

Punkt 6+7

børn skal blive døbt med Helligånden. (Matt. 18:6 ; Her står der om straffen ved at, ’tilbageholde’ sandheden for de unge)” (s. 3)
(Ofte kalder og bruger Gud børn i vækkelser, eks. Samuel og Johannes, 1. Sam. 3:1, Luk. 1:15)” (s. 3)

Satan har ingen interesse i: ”at børn skal blive døbt med Helligånden” (s. 3)

Her taler dokumentet om ”straffen ved at, ’tilbageholde’ sandheden for de unge” og henviser til Matt. 18:6: ”Men den, der forarger en af disse små, som tror på mig, ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i havets dyb”.

Fuldstændig revet ud af sammenhængen, endnu engang, taler dokumentet om børns på ny fødsel, underforstået tungetale. Hvis man ikke giver dem tungetalen, så var det bedre man døde… Det er vanvid det der. Samtidig henvises der til Samuel og Johannes: ”Ofte kalder og bruger Gud børn i vækkelser, eks. Samuel og Johannes”.

For det første, er der ikke én eneste henvisning i Bibelen til, at børn talte i tunger. Det var altid voksne mennesker Ånden kom over, så de talte i tunger!

For det andet:
Samuel var vænnet fra, da Hanna bragte ham til Eli for at tjene. Der kan ikke kun være tale om at han var vendt fra brystmælken, hvilket dengang var efter ca. 3 år. Men han måtte også være vendt fra moderens omsorg og barnemad, for at kunne forlade hende, og tjene i tabernaklet. Da Hanna førte Samuel til tabernaklet, var han gammel nok til at tilbede (1. Sam. 1:28 KJV) og kunne gøre tjeneste under Elis tilsyn (1. Sam. 2:11).

Hanna kom hvert år med en kappe til Samuel (1. Sam. 2:19) og imens Samuel var hos Eli, fik Hanna fem børn mere (1. Sam. 2:21). Først da Eli var blevet så gammel at han ikke kunne se – efter Hannas fem børn var født og efter at Samuel var vokset til (1. Sam. 2:26), talte Gud til Samuel (1. Sam. 3:2-4) – og Samuel kendte endnu ikke Gud (1. Sam. 3:7). Når Samuel ikke kendte Gud, betyder det ikke, at han ikke vidste hvem Gud var. Men han kendte ikke Guds nærvær, hvilket der tydeligt gives udtryk for, i Samuels reaktion på Guds stemme.

Samuel var ikke noget barn, men en ung mand, der havde forståelse for og indsigt til at tjene i tabernaklet. At sige, at Samuel var et barn Gud brugte til vækkelse, har intet seriøst hold i Bibelen. Gud er ikke uansvarlig, og bruger ikke børn som Evangelist påstår.

Johannes var heller ikke barn, da Gud begyndte at bruge ham. Lukas fortæller at Herrens hånd fra begyndelsen var med ham (Luk. 1:66). Men det betyder ikke, at Gud brugte ham, men at Gud beskyttede ham og var med ham. Lukas fortæller videre, at Johannes ”voksede til og blev styrket i Ånden; og han var i ørkenerne indtil den dag, da han skulle træde frem for Israel” (Luk. 1:80).

Johannes var ca. ½ år ældre end Jesus. I kejser Tiberius’ femtende regeringsår, kom Guds Ord til Johannes i ørkenen (Luk. 3:1-2). Herefter begyndte Johannes at prædike omvendelsens dåb (Luk. 3:3). Kejser Tiberius regerede fra år 14 til 37 (http://www.christiananswers.net/dictionary/tiberiuscaesar.html) og i hans 15. regeringsår, det vil sige i år 29 – efter Jesus blev født – var Johannes ca. 30, da han blev født et halvt år før Jesus. Da Jesus blev døbt af Johannes, var han omkring 30 år gammel (Luk. 3:23). Ingen af dem, var børn. De var voksne mænd!

Grunden til, at jeg tager dette op, er fordi i trosbevægelsen, som Evangelist er en del af – ikke mindst fordi Hedegaard har gået på Københavns Bibeltrænings Centers bibelskole – der slås børn til jorden, med denne forcerende ånd. Da jeg var i selv samme sekt, KBC, så jeg flere børn og mange gange de samme, blive såkaldt ”slået i ånden”. Det er denne begivenhed som dokumentet hentyder til, hvor der menes, at tilbageholdelsen af dette for børn, er en møllesten om halsen værd. Flere gange har jeg set børn gennemgå denne dæmoniske påvirkning, om ikke besættelse, hvor de forsvarsløse har ligget på gulvet, kontrolleret af det trosbevægelsen kalder Helligånden, men som Bibelen advarer imod som urene, onde og vildledende ånder.

Når Jesus i Matt. 18:6, advarer om ikke at forarge de små, så må det bl.a. indbefatte sådanne tilfælde, som at lade forsvarsløse børn blive ”slået i ånden”. Man kunne lige så godt tage sine børn med til New Age ceremonier, hvor de ville opleve Satans lys, få åndelige navne og meditere. I den by jeg voksede op som barn, blev der bygget et New Age center. Både børn og voksne derfra, fik af dæmonerne, eller guiderne, som man der kalder dem, et nyt åndeligt navn, som de skulle kalde sig fremover. Jeg kender flere eksempler med både voksne og børn i trosbevægelsen, som har skiftet navn. Det er de samme dæmoniske strømninger man ser. I de såkaldte kristne menigheder kaldes guiderne bare for Jesus eller Helligånden.

Punkt 8-13

Ingen Åndsdåb uden tungetale…Man hører mange sige, at de er døbt med Helligånden, uden at de taler i tunger. Det er ifølge biblen ikke muligt, eftersom der ikke er omtalt en eneste åndsdåb uden at folk umiddelbart begyndte, at tale i tunger.” (s. 17)

Ofte tager det meget lang tid at få mennesker fra folkekirke-kredse til at tale i tunger. Man finder hurtigt ud af, at det er ikke dæmoner, men mange års vranglære eller religiøsitet, som hindrer dem i at tage imod.” (s. 4)

Hver og en begyndte, at tale i tunger, når Helligånden faldt i den første tid. Og det er det samme i dag. Helligånden gør ingen personforskel…Hvis nogen ikke forstår dette og ikke kan få det til at virke i praksis, så må de søge Helligånden om visdom til at føre mennesker igennem” (s. 18)

Dette er de bibelske eksempler, som vi har for Helligåndens dåb. Der er altså ikke noget bibelsk belæg for, at det kun er nogle få, som skal tale i tunger. Det er helt afmarcheret og skaber persons adskillelse og fordømmelse i Guds rige.” (s. 19)

…på den efterfølgende tungetale og profeti kan man se, at Helligånden er faldet på vedkommende man beder for.” (s. 19)

Der er altså ikke noget bibelsk belæg for, at det kun er nogle få, som skal tale i tunger” (s. 19)

Alt hvad der bør siges til disse rædselsindgydende udtalelser, findes i artiklen som tidligere refereret til: ”Tungetale”.

Afslutning


Det er blot ét emne, som kortfattet er gennemgået i denne artikel. Der er rig dokumentation for, at der ikke erhverves et levende liv med Gud, igennem Evangelists Powerskole.

I min tid i KBC, oplevede jeg at tilhængerne var mere hengivet til lederne, end til Gud. Hvad lederne sagde, var sandhed. Havde man indvendinger, hvilket jeg trods min dengang ringe forståelse af Bibelen havde i ny og næ, så blev man henvist til deres bibelskole. Efter et sådan ophold, ville man kunne forstå deres lære meget bedre, og være udrustet til al god gerning.

Deres undervisning er ikke bedre en Evangelists - og omvendt. Man lærer at acceptere deres vanvittige udlægninger af Ordet, som vist i flere eksemplarer igennem denne artikel. Således bliver man derfor også knyttet til lærerne, frem for Guds Ord, for det er dem der har læren, og ikke Guds Ord.

Derfor hører man også, at tilhængere af Christian Hedegaard stiller sig op, selv på tv, og erklærer: ”Han er Jesus om igen. Han er… der findes ikke noget bedre eksempel på Jesus, end Christian” (”TV2 Øst”, 20. oktober, 2005)

Hjernevask, er efterhånden et slidt ord. Men jeg kan ikke finde et ord der beskriver det bedre. Måske tankespind eller indoktrinering. Når man søger at tilpasse Guds Ord efter sin egen filosofi, så resulterer det i fangenskab og indbildskhed. ”Vi har det”, ”vi skal tage det”, ”vi kan og skal”, er den kontroversielle bindende frihed, som mørkets lys kaster over Satans løgne, så det i lystes sorte skær, ligner Sandheden. Det er denne frihed Christian Hedegaard og samarbejdere udgyder over sine proselytter.

Den sande frihed består i at lære Gud at kende, igennem Hans Ord. Han har ikke givet os det Skrevne Ord, og bevaret det, for at vi skal ignorere det, og søge en virksom kraft, der kalkerer den kraft Gud viser igennem Bibelen. Han har givet os Bibelen, for at vi igennem grundige studier skal lære og forstå, så en levende, frelsende og frigørende tro, kan spire op. Vi bliver ikke lys i denne verden, ved at gøre mirakler og kraftsbevis. Men ved at prædike frelsens budskab, som Jesus gjorde, da Han i legemlig skikkelse var lys iblandt os, således bliver vi verdens lys. Det er Sandheden der lyser i mørket, og når vi prædiker den, grundfæstede og overbeviste om Bibelens tale, da er vi også verdens lys.

Evangelist spreder et uigennemtrængeligt mørke, så når først et menneske er trukket ind i det mørke, er det ikke til at se og finde ud. Nok så grundige Bibelske beviser for Evangelists bedrag, kan fremføres med nok så stor overbevisning. Når først miraklerne og de Bibelske fordrejninger har fanget et menneskes overbevisning, så er vejen tilbage til Gud lang, og i værste tilfælde umulig.

Derfor. Hold dig langt væk fra denne djævelske sekt. Advar alle der kan høre, at de og deres kære må gå i en stor bue uden om denne ”bibelskole”.


Debat: Evangelist og Åndens dåb

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne:

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation