Corona-vaccinen når Antikrist kommer

Lagt på d. 29/05-21På pinsedag, da menigheden blev grundlagt som Jesus havde lovet, da kom der "en lyd fra himlen som af en voldsom vind", og folk blev forvirrede og ude af sig selv, for Gud havde nedbrudt sprogbarrieren fra Babel hvormed Han spredte det gudløse folk, for nu at samle folket igen i troen på Jesus, og folkene der var samlet i Israel fra hele verden for at fejre pinsen, hørte nu hebræisktalende jøder tale på deres eget sprog (Apg. 2:1-12, KJV).

I Es. 14:13-14 afslører Gud Satans hjerte, hvordan han vil være som Gud - ”den højeste lig”. Afsløringen af den synd i Satans hjerte viser, at der er ingen højere end Gud - Satan ville ikke være over Gud, men lig Ham, og han plagierer Fader, Søn og Helligånd med Satan, Antikrist og den Falske profet. Når Antikrist kommer, vil mange af de ting Gud gjorde også blive plagieret. 

Og til Alice Bailey har Satan åbenbaret nogle planer, som hun bl.a. skrev i sin bog, "The Externalisation of the Hierarchy", hvor hun skriver om Antikrists komme:

Fusionen af mange sind i ensrettet aktivitet er i dag af yderste vigtighed... Forening af målrettet tanke og formål er garantien for uundgåelig og fremtidig succes. Kraften i massetanke er almægtig. Styrken i fokuseret og styret mental aktivitet er uforudsigelig. Hvis du accepter denne forudsætning og denne erklæring, så reager på det.
Fredens ånd svæver tæt på menneskeheden og søger mulighed for at gøre sin tilstedeværelse følt. Fredens ånd er ikke et abstrakt begreb, men en potent individuel svingende kraft, der har hidtil ukendte kræfter for vores planet. Store kræfter afventer den time, hvor de kan fungere som befriere og frigørere af menneskeheden. Men døren til deres indgang skal åbnes af menneskeheden selv, og den vil blive åbnet af en samlet viljeakt, udtrykt gennem en formel med ord og udtrykt i lyd. Det vil blive skabt af en aktivitet, der udføres samtidigt af alle mænd og kvinder med god vilje og af alle verdens aspiranter og disciple. Døren åbnes ikke, medmindre påkaldelsen er bakket op af den fokuserede vilje. Den målrettede beslutsomhed for mennesket eller gruppen, der bruger den foreslåede formel, bøn eller påkaldelse er afgørende.1

Når Antikrist kommer, vil begivenheden akkompagneres af en overnaturlig lyd, og en følelse som vil blive opfattet som en åndelig følelse, fra en okkult "fredens ånd". Denne lyd taler Alice Bailey også som i en anden bog "Esoteric Psykology, vol. 1", og jeg har skrevet kort om det i Den Sorte Vækkelse sidst i afsnittet Hvor er menigheden i dette kommende kaos?.

Det er ikke lyden men denne åndelige følelse, jeg vil tale om her. Det undrer mig usigeligt at der er så stort et pres på at alle, "både små og store, rige og fattige, frie og trælle" (Åb. 13:16), skal presses til frivilligt at deltage i det verdensomspændende medicinske forsøg med nye covid19-vaccine. Der er ingen tvivl om at der forgår noget fordækt bag forhænget, og jeg mener heller ikke at der kan være tvivl om at den dæmoniske verden har gang i forberedelserne til den meget nærtforestående trængsel, som Jesus advarede imod. Men hvad er det der er fordækt og hvad er det der forberedes?

Jeg fik på mail tilsendt links til videoer, hvor folk viser at de er blevet magnetiske af vaccinen. Jeg kunne ikke tro på det, og grinede lidt af det (og undskyld for det - I ved selv hvem i er), fordi det virkede som en spøg. Men så stødte jeg på "Del Bigtree", som er en yderst seriøs stemme inden for bevægelsen for vaccinerisikobevidsthed. Han har lavet flere dokumentarer om det, som selvfølgelig bliver undertrykt af Big Pharma, og hans team fra The HighWire har været ude for at finde ud af om det er sandt, at folk bliver magnetiske2.


Alverdens fact-checker sider har været ude og forklare at det her ikke er sandt, men I 6 ud af 9 tilfælde kan en magnet sidde fast på vaccinestikket, og jeg så en dansk video, hvor selv en enkrone kunne sidde fast - jeg kan ikke finde videoen igen, den er sikkert blevet slettet. Hvad i alverden er det for noget? 

I en artikel med titlen "Superparamagnetisk levering af nanopartikler i DNA-vaccine" fra PubMed, der er et nationalt medicinsk bibliotek med mere end 32 millioner citater fra biomedicinsk litteratur fra MEDLINE (der indeholder tidsskriftcitater og uddrag fra biomedicinsk litteratur fra hele verden), life science tidsskrifter og online bøger, fortælles der om disse små magnetiske partikler, kaldt superparamagnetiske nanopartikler, og jeg har oversat uddraget så du kan læse det hele:

Effektiviteten ved levering af DNA-vacciner er ofte relativt lav sammenlignet med proteinvacciner. Anvendelsen af superparamagnetiske jernoxid-nanopartikler (SPION) til at levere gener via magnetofektion, viser løfte om at forbedre effektiviteten af gen-afgivelse både in vitro og in vivo. Især kan varigheden for gen-transfektion især til in vitro-anvendelse reduceres signifikant ved magnetofektion, sammenlignet med den tid, der kræves for at opnå høj gen-transfektion med standardprotokoller. SPION'er, der er gjort stabile under fysiologiske forhold, kan bruges som både terapeutiske og diagnostiske midler på grund af deres unikke magnetiske egenskaber. Værdifulde træk ved jernoxid-nanopartikler i bioapplikationer inkluderer en tæt kontrol med deres størrelsesfordeling, magnetiske egenskaber af disse partikler og evnen til at bære bestemte biomolekyler til specifikke mål. Partikelens internalisering og halveringstid afhænger af syntesemetoden. Talrige syntesemetoder er blevet brugt til at producere magnetiske nanopartikler til bioapplikationer med forskellige størrelser og overfladeladninger. Den mest almindelige metode til syntetisering af magnetit Fe3O4-partikler i nanometerstørrelse i opløsning, er ved kemisk samudfældning af jernsalte. Coprecipitation-metoden er en effektiv teknik til fremstilling af stabile vandige dispersioner af jernoxid-nanopartikler. Vi beskriver produktionen af Fe3O4-baserede SPION'er med høje magnetiseringsværdier (70 emu / g) under 15 kOe af det påførte magnetfelt ved stuetemperatur med 0,01 emu / g remanens via en coprecipitation metode i nærværelse af trinatriumcitrat som en stabilisator. Blottede SPION'er mangler ofte tilstrækkelig stabilitet, hydrofilicitet og kapacitet til at blive funktionaliseret. For at overvinde disse begrænsninger blev polykationisk polymer forankret på overfladen af frisklavede SPION'er ved en direkte elektrostatisk tiltrækning mellem de negativt ladede SPION'er (på grund af tilstedeværelsen af carboxylgrupper) og den positivt ladet polymer. Polyethylenimin blev valgt for at modificere overfladen af SPION'er for at hjælpe med afgivelsen af plasmid-DNA i pattedyrceller på grund af polymerens omfattende bufferkapacitet gennem "protonsvamp" -effekten.3

Med andre ord beskriver artiklen hvordan magnetiske nanopartikler i DNA-vacciner bruges til at levere DNA materiale til celler (kaldt transfektion). Med denne magnetisme, kan man åbne cellemembranen og aflevere det ønskede genetiske materiale. Både DNA og RNA kan leveres med denne metode, men er der mere funktionalitet i de magnetiske nanopartikler?

En artikel fra The Guardian i 2016, fortæller om genetisk konstrueret 'Magneto' protein, der fjernstyrer hjerne og adfærd, og de forklarer:

Forskere i USA har udviklet en ny metode til kontrol af hjernekredsløb forbundet med kompleks dyreadfærd, ved hjælp af genteknologi til at skabe et magnetiseret protein, der aktiverer specifikke grupper af nerveceller på afstand... I de senere år har forskere udviklet en række metoder, der gør det muligt for dem at fjernstyre bestemte grupper af neuroner og til at undersøge funktionen af neuronale kredsløb.

Den mest kraftfulde af disse, er en metode kaldet optogenetik, som gør det muligt for forskere at tænde eller slukke for populationer af relaterede neuroner på en millisekund-for-millisekund tidsskala med pulser af laserlys. En anden nyligt udviklet metode, kaldet kemogenetik, bruger konstruerede proteiner, der aktiveres af designermedicin og kan målrettes mod specifikke celletyper.4

Bemærk her at der er tale om et magnetiseret, konstrueret protein. Det stykke RNA kode der via magnetisme indføres i den vaccineredes celler, som gør cellerne til en proteinfabrik der producerer SARS-CoV-2 spike-proteinet, er et konstrueret protein. Der er stor diskussion om hvorvidt covid-vaccinens RNA-kode kommer ind i cellekernen eller ikke. Det gør den ikke umiddelbart men indirekte, siger flere forskere, igennem processer kaldt transfektion eller transduktion. RNA-koden bliver ført ind i kernen, så informationen for spike-proteinet er med i celledelingen og for eftertiden en permanent del af din DNA. Artiklen her taler om et magnetiseret protein, og spørgsmålet er om disse nanopartikler også hænger ved for evigt?

Flere tidligere undersøgelser har vist, at nervecelleproteiner, der aktiveres af varme og mekanisk tryk, kan manipuleres genetisk, så de bliver følsomme over for radiobølger og magnetfelter ved at fastgøre dem til et jernopbevarende protein kaldet ferritin eller til uorganiske paramagnetiske partikler.4

En artikel fra Nature med titlen "Ferritin nanopartikelbaseret SARS-CoV-2 RBD-vaccine inducerer en vedvarende antistofrespons og langtidshukommelse hos mus" fortæller at:

en ferritin-nanopartikel (NP)-baseret SARS-CoV-2-receptor-bindende domæne (RBD) vaccine, inducerede en effektiv antistofrespons hos mus, der varede i mindst 7 måneder efter immunisering.5

Det er ikke alle vaccinerede der er magnetiske, men nogle er, og flere artikler fortæller at da de nuværende vacciner er svære at håndtere, da de skal holdes maksimalt nedkølede under transport og opbevaring, forsker man nu i nye vacciner der arbejder med ferritinproteinet, og én artikel fortæller, 

Forskerne designede deres egen version af disse pigge til at fastgøre til mindre end mikroskopiske - eller "nano" - partikler af det jernholdige protein ferritin, udviklet fra bakterierne Helicobacter pylori.6

Ferritin proteinet producerer praktisk talt alle levende organismer, og det er altså et protein der kan opbevare jern. Og fastgør man nervecelleproteiner til ferritinproteinet, bliver de følsomme over for radiobølger og magnetfelter. Paramagnetisk ferritin er også en vigtig ingrediens i kommende covid-19 vacciner. Forskere brugte genteknologi til at smelte proteinet sammen med det paramagnetiske område af ferritin, sammen med korte DNA-sekvenser, der signalerer til celler at de skal transportere proteiner til nervecellemembranen og indsætte dem i den.

Covid-19 vaccinerne er genteknologi, det er programmering af vores celler og ærligt talt er det mildest talt nærliggende at tro, at der er mere funktionalitet i vaccinerne end at producere corona spike-proteinet. Produceres der også paramagnetiske proteiner, hvortil nervecelleproteiner bindes, så vi bliver følsomme over for radiobølger og magnetfelter?

Vi har hørt om folk med elallergi, eller elektrohypersensitivitet (EHS), hvor mennesker er følsomme over for elektromagnetisk stråling, både lavfrekvente og højfrekvente felter. Og det her minder om det. 

Jeg vil fortsætte med at citere artiklen fra the Guardian:

Den nye teknik bygger på dette tidligere arbejde og er baseret på et protein kaldet TRPV4, som er følsomt over for både temperatur og strækningskræfter. Disse stimuli åbner dens centrale pore og tillader elektrisk strøm at strømme gennem cellemembranen; dette fremkalder nerveimpulser, der bevæger sig ind i rygmarven og derefter op til hjernen.

Güler og hans kolleger begrundede, at magnetiske drejningsmoment (eller roterende) kræfter kunne aktivere TRPV4 ved at trække den centrale pore op, og så brugte de genteknologi til at smelte proteinet til den paramagnetiske region af ferritin sammen med korte DNA-sekvenser, der signalerer celler til at transportere proteiner til nervecellemembranen og indsætte dem i den.

Da de introducerede denne genetiske konstruktion i humane embryonale nyreceller, groet i petriskåle, syntetiserede cellerne 'Magneto'-proteinet og indsatte det i deres membran. Anvendelse af et magnetfelt, aktiverede det konstruerede TRPV1-protein, som det fremgår af forbigående stigninger i calciumionkoncentrationen i cellerne, som blev påvist med et fluorescensmikroskop...

I et sidste eksperiment injicerede forskerne Magneto i striatum af fritgående mus, en dyb hjernestruktur indeholdende dopaminproducerende neuroner, der er involveret i belønning og motivation, og placerede derefter dyrene i et apparat opdelt i magnetiserede og ikke-magnetiserede sektioner. Mus, der udtrykker Magneto, tilbragte langt mere tid i de magnetiserede områder end mus, der ikke gjorde det, fordi aktivering af proteinet fik de striatale neuroner, der udtrykte det, til at frigive dopamin, så musene befandt sig i de områder, der var givende.4

Altså når dette magnetiserede protein føres ind i struatum, som sidder "dybt inde i hjernen og som koordinerer mange af vores mere eller mindre bevidste adfærdsmønstre, samt den cerebrale cortex, som er den del af hjernen, vi bruger til at tænke små og store tanker"7, så kan vores følelser påvirkes fordi der frigives dopamin. Mus der producerede magnetoprotein blev "belønnet" i de magnetiserede områder, fordi det udløste dopamin.

Udrulningen af 5G netværket er fortsat i fremgang, og med det netværk dannes der elektromagnetiske bølger, som iøvrigt er i alle trådløse kummunikationsformer, men 5G har et stærkere potentiale, fordi mastedækningen er langt mere kompakt. 

Vi står nu i verdenshistorien, lige over for at Satan får lov til at indsætte sin egen despot på verdensscenen, og når han kommer, har den okkulte verden som citeret afsløret, vil verdens befolkning opleve en åndelig følelse af frigørelse, hvilket ikke vil være en følelse af frygt, men velvære. 

Når hele verden er vaccineret med magnetiserede proteiner, så vil Satan kunne bruge sin etablerede teknologi til at inducere en følelse af velvære, og forårsage at dopamin frigøres i alle mennesker på samme tid og en samhørighed under en fællesoplevelse af at Antikrist er den sande messias, den sande frigører, kan få menneskeheden til at følge undrende efter ham (Åb. 13:3). Og når det er struatum der påvirkes, er det så mere end vores følelser der kan påvirkes? Er det også vores tanker?

Det er en yderst suspekt situation verden er blevet sat i, og vi har ingen vished om hvad det er der kommer til at ske. Og endnu mindre vished har vi for hvad vaccinerne betyder for vores velvære, for vores følelser og tanker. Vi ved ikke hvad de gør ved os, end ikke de "eksperter" som alle lytter så meget til, er enige - de ved alt og taler i munden på hinanden i uenighed om fagligheden.

Jeg ved ikke om denne vaccine er midlet til at opnå den følelse af lykke og samhørighed der følger Antikrists komme, men jeg synes at informationen jeg giver her fortæller os, at der er muligheder for manipulation, fra sider vi ikke regner med. Nu ved vi at de kan manipulere vores DNA til at reagere på elektromagnetiske bølger, og derigennem kontrollere vores opfattelse af virkeligheden igennem velvære og positive tanker.

Jeg siger bare føj for alt i verden, lad os komme væk. Jeg håber ikke vi skal opleve så meget mere af verdens ondskab, for jeg har fået nok.

"Kom, Herre Jesus".

1 "The Externalisation of the Hierarchy", side 92
2 "The Covid Vaccine Epidemic", The HighWire, d. 23-05-2021
3 "Superparamagnetic nanoparticle delivery of DNA vaccine", PubMed, 2014
4 "Genetically engineered 'Magneto' protein remotely controls brain and behaviour", The Guardian, d. 24-03-2016
5 "Ferritin nanoparticle-based SARS-CoV-2 RBD vaccine induces a persistent antibody response and long-term memory in mice", Nature, d. 12-02-2021
6 "Stanford nanoparticle COVID-19 vaccine shows early success in mice", Stanford Medicine, d. 21-01-2021
7 "Striatum", Wikipedia


Debat: Corona-vaccinen når Antikrist kommer

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Relaterede nyhedsblogs

Corona [80]; DNA [4]; Kontrol [89]; Teknologi [19]; Vaccine [83];

Flere nyhedsblogs fra 2021

- Israel har svær sygdom blandt vaccinerede [17-11-21]
- Patienter med brækkede ben, kræft og psykisk syge tæller som coronaindlagte [17-11-21]
- Taiwan suspenderer anden runde af Pfizer COVID-vacciner til børn på grund af hjerteproblemer [17-11-21]
- Waterford bydistrikt har statens højeste andel af Covid-19-infektioner [16-11-21]
- Gibraltar, 100% vaccinerede må aflyse julen [16-11-21]
- Endnu en påmindelse om Covid-19 vaccinens ineffektivitet [14-11-21]
- SARS-CoV-2 spikeprotein svækker DNA-skadereparation [14-11-21]
- CDC kender ikke til naturligt smittede der smitter igen [12-11-21]
- Vaccinebivirkninger skyldes negative forventninger [12-11-21]
- Regeringens coronaløgne er Satans løgne. [09-11-21]
- Covid-19 vaccinerne begynder at bide fra sig [04-11-21]
- En lille opmuntring til os der længes efter at Jesus kommer [30-10-21]
- Slettet regeringsrapport fejrer at pøblen elsker at føje sig [30-10-21]
- Hungersnød i en verdensorden af knaphed [27-10-21]
- Paven tydeliggør sin kommende rolle som falsk profet [22-10-21]
- Influenza sæson – hellere influenza end vacciner gennemsyret af løgn [09-10-21]
- Heunickes perfekte storm [28-09-21]
- Den vacciofile Sundhedsstyrelse tyer til New Age [26-09-21]
- William (Bill) Cooper 2001: Vaccinen introducerer sygdommen [23-09-21]
- Også Tyske, Østrigske og Amerikanske forskere har fundet metalfragmenter i covid-19 "vaccinerne" [21-09-21]
- Næsten 17 gange flere døde af influenza, end af Covid-19! [08-09-21]
- Vaccinen virker ikke, Pfizer supplerer nu med piller [04-09-21]
- Japan og Spanien har opdaget "fourenede" Covid-19 vacciner [29-08-21]
- Corona og klima - fantasi er ikke videnskab [28-08-21]