Kristenlivet generelt


- "Hvem kan jeg tale til og advare, siger Herren"

Åndelig lunkenhed og en kødelig forståelse af den alvorlige tid, vi er inde i, er ”smitsom”. Vor tid og desværre også mange kristne har tilsidesat, at Gud er hellig, og tror i stedet, at Gud vil tilpasse sig vor tids opfattelse. Vort folk er i dag stort set blevet et folk med urene læber. (Se Es 6:5.) Og vi lader os påvirke, så vi kun er kristne på deltid. Vi læser i Hebr 12:15-17 : ”Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den, og at ingen er troløs og vanhellig som Esau, der for et eneste måltid mad solgte sin førstefødselsret...
af Holger Skov Særkjær, d. 07-09-02

- Af nåde er i frelst

”Han gjorde os levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtrædelser Og han oprejste os sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes rigdom i godhed mod os i Kristus Jesus”, Ef 2:5-7 Alle pånyfødte mennesker er Guds værk og nye skabninger i Kristus At gøre et åndeligt dødt menneske levende og give det et nyt sind, en ny vilje, nye kræfter og åndeligt fællesskab med Gud er en handling ud af Guds almagt og i hans kærlighed og nåde Det nye menneskes livskilde er Kristus Så længe et menneske ikke lever i Gud gennem troen, kan det umuligt gøre noget, som er godt ind for Gud, thi alt, hvad der kommer fra os selv, kommer fra en uren kilde Af os selv kan vi kun gøre døde gerninger, fordi vi mangler livet i Kristus Men alle, der er født på ny til et nyt liv med Gud, har gennem denne fødsel fået en ny evne, fordi vi er Guds værk, ”skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud har gjort færdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem”, Ef 2:10 ”Før verdens grundvold blev lagt, har han (Gud) udvalgt os i ham til at være hellige og uden dadel for hans åsyn, og han har i sin kærlighed forudbestemt os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus”, Ef 1:4-5 Og er vi i Kristus, bliver vore gerninger gode, fordi Kristi Ånd er i os Derfor formår vi, som var fødte som ”et vred...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-10-98

- At blive frelst eller gå fortabt

Mange forstår ikke, hvad det vil sige at blive frelst eller hvorfor, de skal frelses, fordi de betragter sig selv om gode mennesker, der ikke kunne tænke sig at gøre andre ondt. Men det er slet ikke i de baner, du skal tænke. De fleste mennesker har gjort sig tanker om døden, og hvad der findes derefter. Desværre er det mit indtryk, at de tanker, mange gør sig derom, ofte er funderet på uvidenhed, idet en hel del kun har lyttet til dem, der ikke har kundskab om, hvad Bibelen siger derom...
af Holger Skov Særkjær, d. 14-12-04

- At stride troens gode strid

Opmuntring til de kæmpende i Kristus Jeg skriver denne artikel som en opmuntring til dig og ikke mindst til mig selv, som strider troens gode strid i denne tid. Jeg oplever den åndelige kamp i dag, som en udmattende kamp, der ved at trække ud, fælder flere og flere mennesker, så de falder væk fra Jesus Kristus og Hans frelsende Død. Her i Danmark, hvor den fysiske fred hviler, kan det virke som om at alt står stille...
af Kim Andersen, d. 14-09-03

- At tro på Gud

Det at tro er ikke bare noget vi bestemmer, at vi vil, men er en gudgiven gave som ingen kan tage af selv. Jesus siger: ”Ingen kan komme til mig, uden Faderen, som sendte mig, drager ham.” Joh. 6:44. At tage imod denne gave, er det bedste der kan ske for et menneske her på jorden. Jeg taler om den eneste sande Gud. Gud Herren, Gud, som var, som er og som altid vil være. Gud som også hedder ”Jeg er”, den Gud som ER – alle andre guder ER ikke – de er døde...
af Kim Andersen, d. 24-03-02

- Bliv forvandlede ved sindets fornyelse

“Skik jer ikke lige med denne verden, men bliv forvandlede ved sindets fornyelse, så I må skønne, hvad der er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fuldkomne.” Romerne. 12:2. Hvad sindet er? Der er brugt en del oplysninger af Nancy og Chuck Missler om dette emne. Der er stor forvirring over, hvad sindet er, selv de lærde kan ikke blive enige. Er sindet noget for sig selv, eller er det det samme som hjernen? Dr...
af Holger Skov Særkjær, d. 22-05-05

- Blodets betydning

I 2. Mos 12:5-7 såvel som gennem hele Bibelen lærer vi om blodets betydning. Vi har i beretningen om Guds udfrielse af sit folk fra ægyptisk trældom et forbillede på alverdens udfrielse fra syndens greb ved, at Guds Lam, Jesus Kristus, udgød sit blod. Gud forordnede den første påske og bød folket – i tro på ham – at holde påske på anførte måde: I skal ”tage et årgammelt lam … uden lyde...
af Holger Skov Særkjær, d. 04-04-03

- De feje

I denne artikel vil jeg mest beskæftige mig med fejhed, som nok er en af de mest oversete synder. Lad os tænke over dette skriftsted. ”Men de feje, vantro, afskyelige, morderne, de som lever i hor, troldmændene, afgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres del skal være i søen, som brænder med ild og svovl, det er den anden død." Åb. 21:8. Vi tænker ikke ofte på, at fejhed er en synd, der kan udelukke os fra at blive frelst...
af Holger Skov Særkjær, d. 23-09-04

- Det kan koste livet at være en sand kristen

I 5.Moseb. 13. kap. læsere vi om, hvor smitsom og besnærende afgudsdyrkelse og frafald kan være. Da Herren ville lære Israel til i tro at tjene ham, måtte der strenge regler til på grund af deres mange frafald fra Herren. Talte Herren mildt til dem, hørte de ikke efter men gjorde, som de selv ville. De så ikke, at det ikke var frihed og velvære, de fik ved at holde sig til andre guder. Afguderne kunne ikke redde dem på nødens dag eller frelse dem fra følgerne ved ikke at holde Herrens bud...
af Holger Skov Særkjær, d. 04-02-05

- Dommen over os er på vej

Guds tjener I 5. Mos 10:12 står disse, vigtige ord: ”Hvad beder Herren din Gud dig om, uden dette at du frygter Herren din Gud, vandrer på alle hans veje og elsker ham, at du tjener* Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl” *En tjener gør ikke, som det passer ham selv bedst, men efter sin herres vilje. Når Bibelen taler om tjenere, er det oftest som slaver, - der elskede deres herre, fordi han var god ved dem, - derfor underkastede de sig deres herres vilje i et og alt...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-07-02

- Døden er opslugt til sejr

”Men dette siger jeg, brødre, at kød og blod kan ikke arve Guds rige. Det forgængelige arver heller ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove ind, men vi skal alle blive forvandlet, i et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun. Thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgængelige, og vi skal blive forvandlet. For dette forgængelige må blive iklædt uforgængelighed, og dette dødelige må blive iklædt udødelighed...
af Holger Skov Særkjær, d. 02-04-04

- En kristens forhold til verden

Johs 15:18 og 17:16-17. Jesus taler igen og igen gennem alle de fire evangelier om vort forhold til ham. Men han taler om muligt end mere om vort forhold til verden. Et eksempel på hvor alvorligt det forhold er, finder vi i hans indtrængende formaning og inderlige bøn for sine disciple om at de måtte bevares uskadt og ubesmittet af denne verden. Næppe er der vel noget spørgsmål som i det praktiske liv har haft større betydning for Guds menighed end dette: Hvordan er vort forhold til verden? Hvordan skal en kristen stille sig til de mennesker og deres interesser som lever udenfor samfund med Gud? Nu findes der både den religiøse verden og den mere afgjorte kristelige...
af Alice Normann, d. 10-06-02

- En ny og levende vej

”Vi har nu brødre, ved Jesu blod frimodighed til (uden frygt) at gå ind i helligdommen. (Græsk: TA HAGIA, det allerhelligste) Thi han har indviet for os en ny og levende vej gennem forhænget, det vil sige hans kød.” Hebr. 10:19-20. Frimodighed betyder frygtløshed til at tro og tale. Det oplevede disciplene, og vi læser om dem: ”Da de så Peters og Johannes' frimodighed og skønnede, at de var mennesker uden uddannelse og oplæring, undrede de sig...
af Holger Skov Særkjær, d. 13-02-02

- Er sandheden din rådgiver?

Det sande kristenliv Det er et forvrænget evangelium, der prædikes i vor religiøse tid. Et ”forbandet” evangelium, der er tilpasset New Age og udvandet til ukendelighed. Kristne i vor tid er for manges vedkommende kommet bort fra det, Bibelen lærer. Lad os blot se på Gal. 2:20: ”Jeg er blevet korsfæstet med Kristus. Det er ikke længere mig, som lever, men Kristus lever i mig. Og det liv, som jeg nu lever i kødet, lever jeg i tro på Guds Søn...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-06-04

- Et liv i overflod med Kristus

Paulus bruger i sine breve ordene i Kristus så ofte som 164 gange. Og vi bør begynde dagen med at fryde os over, at vi må være i Kristus. Vi tager mange af Guds største velsignelser som en selvfølge. Men de er ikke en selvfølge. Gaven at være i Kristus er dyrekøbt og betalt med Jesu Kristi blod. Og er du i Kristus, er du et barn af Gud og er retfærdig og hellig og kommer ikke for dommen. Der er meget der er os givet, fordi vi er i Kristus...
af Holger Skov Særkjær, d. 02-09-04

- Et udkaldt folk

I 1.Tess. 1:1 skriver Paulus: ”Til tessalonikernes kirke…” Det græske ord, som oversættes til kirke, er ekklesia og betyder et udkaldet folk. Guds folk er kaldt ud af verden. Og hver gang, vi læser om kald i Bibelen, viser det hen til Guds kald. Gud kalder nemlig sit folk ud fra denne verden. (Ap.g. 15:13-18.) Flere gange i Joh. 17 viser Jesus hen til, at de troende er givet ham af Faderen, som har kaldt dem ud af verden...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-12-99

- Evigheden

Hvor skal du være i evigheden? Det ligger dybt i de fleste af os at tro på et liv efter døden, idet noget inde i os vidner om det. Denne følelse kommer fra Gud, som har lagt evigheden ned i os. (Præd. 3:11.) Og dersom vi værner om denne ”evighed” i vort hjerte og har åbne øjne overfor naturens vidnesbyrd om en stor skaber, har vi en uendelig rigdom at bygge vort liv på. Der er talrige vidnesbyrd om et liv efter døden...
af Holger Skov Særkjær, d. 02-07-04

- Evigt liv eller fortabelse

”Syndens løn er døden, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.” Romerne 6:23. Så enkelt og så stærkt kan det siges. Vælger vi døden er det en evig adskillelse fra Gud. Der bliver ofte sagt, at døden er noget naturligt og en del af livet. Men Bibelen lærer os, at sådan har det ikke altid været. Døden blev først en del af vores verden, da vi brød med Guds vilje og plan for vort liv...
af Holger Skov Særkjær, d. 02-08-03

- Faderhusets Djarling; sekter og parallelle samfund

For ikke mange dage siden, var navnet Djarling ukendt for mig - indtil en ven af mig viste mig nogle musikvideoer med Kristina Djarling, som fik mig til at se nærmere på denne energiske unge dame. Jeg er egentlig blevet så træt af at beskæftige mig med outrerede sekter der kalder sig frikirker, så som Københavns Bibeltrænings Center (KBC), Faderhuset, Evangelist og des lige. Men jeg bliver provokeret til at skrive, når jeg oplever at Bibelens alvorlige budskaber præsenteres så aggressivt og fjendsk, som Kristina Djarling buldrer frem med...
af Kim Andersen, d. 29-06-13

- Forventer vi en vækkelse?

Vi sidder måske med en kikkert for øjet og skuer i det fjerne efter en vækkelse. Gennem årtier har det været sagt, at den er lige om hjørnet. Men førend et folk kan blive vakt op, må vi give Gud lov at begynde vækkelsen i os selv. Vi må se efter i vort hjerte, om det er rede til, at Gud kan begynde sin plan med os, at vi vil give ham vort hele hjerte og sind. Det kan være de små ting der viser, om vi er helt med Herren eller ej; om vi bygger op eller nedbryder Guds værk...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-03-05

- Født på ny

Jeg har siddet og funderet over, hvad vil det sige at være født på ny? – Hvilken virkning har på ny fødslen på os og hvordan mærker vi om vi er født på ny? Efter at have grundet over det, har jeg fundet det så vigtigt – altafgørende for forståelsen af Guds rige og dermed også Bibelens skrevne Ord. Er vi ikke født på ny, kan vi ”ikke se Guds rige” (Joh. 3:3). Det vil sige vi ikke forstår eller ser Bibelens alvor, Guds veje og Hans vilje...
af Kim Andersen, d. 25-10-04

- Genstridighed og egenvilje

En hellig Gud HERRENS befaling lyder således til sit folk til alle tider: ”I skal være hellige for mig, for jeg, HERREN, er hellig, og jeg har skilt jer ud fra folkeslagene til at være mine.” 3. Mos 20:26. Qãdôsh, det hebræisk ord for hellig, bruges i GT både om Gud, mennesker og ting. Ordet kommer af en rod, som betyder afsondre, udskille, pletfri, ren eller ophøjet! Det tilsvarende græske ord er hagios, der betyder ophøjet over verden, og at vække undren og respekt! Guds hellighed kommer klart frem i Es...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-12-02

- Gud deler ikke sin trone med nogen

Tre slags mennesker Der findes ifølge Bibelen tre slags mennesker. 1/ Dem, som ikke har modtaget frelsen ved tro på Guds Lam. "… et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds Ånd, thi det er ham en dårskab, og han kan ikke forstå det, thi det må bedømmes åndeligt" 1. Kor 2:14. 2/ Dem, der har taget imod Guds frelse men ikke ønsker at gå videre. "Brødre, jeg kunne ikke tale til jer som til åndelige, men kun som kødeligsindede, som til spæde børn i Kristus...
af Holger Skov Særkjær, d. 31-10-03

- Guds fulde rustning

Hvad ved vi om betydningen af at tage Guds fulde rustning på? Ved vi, at for at leve "værdig Herren" (Ef. 4:1) i alle forhold, må vi have rustningen på, fordi vi stadig er i kamp mod Satans hær? Vi får let den tanke, at modstanden er af menneskelig art, af kød og blod (Ef. 6:12). Men vor fjende er farligere. Vi møder modstand fra mennesker og fra vort eget jeg men især fra Djævelen og hele ondskabens åndehær...
af Holger Skov Særkjær, d. 28-09-02

- Guds sandhed & Satans løgne

Foruden at ville få os til at føle os gode får Satan os til at jage efter, hvad han har at tilbyde af verdens lyst, rigdom og ære Han gør alt for at få os til at ringeagte Bibelen og tro, at der blot er tale om en gammel bog, som i dag er uden betydning Men det er dårskab at mene således I Sal 14:1 står, at ”dårerne siger i hjertet: ”Der er ingen Gud” I King James Version står der videre: ”De har gjort afskyelige ting, der er ingen, der gør godt” I Romerne 3:16 står: ”…der er ødelæggelse og elendighed på deres veje” Og i vers 18: ”De har ingen respekt for Gud” Således ser Gud på uomvendte mennesker De er alle afvegne, fordærvede, ingen gør godt, end ikke én eneste (jf vers 12) I vers 19 læser vi: ”… hver mund skal stoppes og hele verden stå strafskyldig for Gud” Det, vi selv formår eller som loven kan drive os til, hjælper os ikke ”Nu er derimod Guds retfærdighed blevet åbenbaret uden nogen lov, den retfærdighed, som er bevidnet af loven og profeterne”, vers 21 (Se også 1...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-08-98

- Gå ud fra Babylon

Mange jøder blev ført som fanger til Babylon. Men Jeremias profeterede, at dette fangenskab ville ophøre efter 70 år (25:11 og 29:10). Og vi læser i Ezra 1:5 , at Gud vakte mange ledere, familieoverhoveder, præster og leviter til at vende tilbage til Jerusalem, da de var blevet frie. Rejsen til Jerusalem var vanskelig og farlig og ville vare over fire måneder. Og desuden vidste de, at Jerusalem lå i ruiner, og at mange af dem, der nu boede der, ikke ville være dem venlig stemt...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-07-99

- Hele Skriften er inspireret af Gud

”Hele Skriften er indåndet af Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til retledning og til oplæring i retfærdighed” 2. Tim 3:16 “Hele Skriften” viser hen til hele Bibelen (Gamle og Ny Testamente) fra skabelsesberetningen i 1.Moseb. til beskrivelsen af den nye himmel og den nye jord i Joh. åb. “Hele Skriften” er givet af Gud til hellige mennesker gennem Helligånden (2...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-06-02

- Hellere Jesus end sølv og guld

Sangen I´d rather have Jesus than silver or gold har ledt mig til at skrive om, at Jesus skal være først og størst i vort liv. Vi må elske ham højere end vore ønsker om hus eller jord, menneskers bifald eller verdens anerkendelse. Ja, Jesus er alt, hvad min hungrende ånd tørster efter. Jeg vil hellere have Jesus end alt andet! I Præd. 5:3 står der: ”Når du giver Gud et løfte, skal du ikke tøve med at indfri det...
af Holger Skov Særkjær, d. 22-03-02

- Hellig og retfærdig ved tro på GUDS LAM

Vi læser i Kol. 1:1: “Paulus, Jesu Kristi apostel ved Guds vilje…” En apostel var Guds ambassadør og kunne tale på Guds vegne, og det gjorde Paulus ofte. Men selv om Paulus talte på Guds vegne, læser vi ikke hans ord med samme ærbødighed som udtalelser fra Gud. Nogle taler endog ringeagtende om ham. Paulus skriver dette ”til de hellige og trofaste brødre i Kristus, som er i Kolossæ...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-04-04

- Herren er min faste borg

Mange gribes let af frygt og ængstelse for, hvordan det skal gå, når og hvis.....? Men vi kan frimodigt sige: "Herren er min hjælper, jeg vil ikke frygte; hvad kan et menneske gøre mig?" Hebr 13:6. Vi skal ikke frygte, thi Herren har givet os så mange skønne og herlige løfter om sin faderlige omsorg. Han vil beskytte os i farer - om ikke på vor måde så på sin egen. Vi kan trygt stole på Guds løfter: "Er Gud for os, hvem kan da være imod os?" Romerne 8:31...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-05-03

- Herren er min Hyrde – for hvem jeg vil være dåre.

Hvorfor er der aldrig nogen der siger noget? Selvom Guds folk og verdens mennesker går til grunde, har menneskene i dag mere travlt med at skabe sig et ry i denne verden, end at risikere deres gode navns omtale for Guds skyld. Om så mennesker beriger sig på evangeliet igennem løgn så som ”jo flere penge du giver, desto flere får du”, så vælger man i dag at se udelukkende på de gode ting der er blevet sagt...
af Kim Andersen, d. 15-11-03

- HERREN vor Guds vingård

Herrens vingård, som han har gjort alt for, gav ham kun rådden frugt ”Han hakkede og rensede den for sten. Han plantede ædle vinstokke i den. Midt i den byggede han et vagttårn og opsatte også en vinpresse. Han forventede, at den skulle give ædle druer, men rådden frugt var alt den gav. Og nu, du som hører til i Jerusalem, og fra Juda, døm nu mellem mig og min vingård! Hvad mere var der at gøre for min vingård, som jeg ikke har gjort med den? Når jeg forventede at den skulle give druer, hvorfor gav den ikke andet end rådden frugt? Nu vil jeg lade jer vide, hvad jeg vil gøre med min vingård: Jeg vil nedrive gærdet rundt om den, så den bliver til græsmark for får...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-02-02

- Herrens ledelse

”For dette er Gud, vor Gud i al evighed, Han skal lede os, også gennem døden.” Sal. 48:15. Hvilket vidunderligt løfte at Herren vor Gud vil lede den troende hele vejen her på jord; ja, også gennem døden. Herren er i sandhed vor gode hyrde; og hvor har vi brug for en god hyrde hele vejen af vort liv.. Det hebræiske ord for lede og vejlede er nahag, som betyder føre, vise vej, dirigere...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-10-08

- Hjertet Gud vækker op

Fra en tale, Tim St. Clair holdt på konferencen ”Hjertets råb for vækkelse” i Lancaster, Pensylvania, 26-29 maj 1998. Gengivet i Herold Of His Coming. Hvad er det Gud ser på, når han ser efter, i hvem han kan begynde en vækkelse? Vi læser i Es 57:15 : ”Så siger Den Høje og Ophøjede, Han, som troner for evigt Han, som har navnet Hellig: I det høje og hellige bor jeg, og hos den, som har en sønderknust og ydmyg ånd, for at genoplive de ydmyges ånd, og for at gøre de sønderknuste hjerter levende” Og i Es 66:2 står: Jeg vil se til ”den, som er ydmyg og knust i ånden og som skælver for mit ord” Noget synes at ske med os, jo længere vi kommer bort fra vort nye liv i Kristus fra de dage, hvor vækkelsens vinde blæste fra Gud Vi kan have de bedste forudsætninger, når vi samles i menigheden eller til en konference, men vi kommer let til at fokusere på taleren i stedet for på Gud Og vi kan komme dertil, hvor vi sætter mere fokus på noget andet end vor gudfrygtighed, og på vore sædvaner istedet for vort eget hjerte Vi ser ofte mere på, hvorlænge vi har været frelste end hvorledes sjælen har det nu...
af Tim St. Clair, d. 31-10-98

- Hvile i, at vi har fælleskab med Gud

Vi kan hvile i, at vi har fællesskab med Gud, ved at lære, hvad Bibelen siger om Herren vor Gud, og ikke at ville have noget med Djævelen, anklageren og hans gerninger, at gøre. 1.Joh. 1. kap. er en gave, thi der står alt det, vi har brug for at vide derom. Læs for eks 1. Joh 1:3 : ”Det, som vi har set og hørt, det forkynder vi for jer, for at også I kan have samfund med os. Og vort samfund er med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus...
af Holger Skov Særkjær, d. 28-07-03

- Hvilken vej går du?

Vi går alle på enten den smalle eller den brede vej – men hvilken? Et er nødvendigt fremfor noget andet, nemlig at søge Guds rige og hans retfærdighed Heri er mange enige Men det gamle menneskes viljestærke sindelag hindrer os ofte i helhjertet at følge Jesus og ikke blot i munden at kalde ham Herre Bibelen skjuler ikke, at der løbende er konflikt imellem de to naturer, der er i os - vor gamle natur, og den gudgivne, vi fik ovenfra, da vi blev født påny (Joh 3:3) Ingen kan komme ind i Guds rige, uden deres liv er blevet forandret ved at blive født påny Født påny kan også oversættes til: Født ovenfra Gennem vor fysiske fødsel bærer vi ikke omvendelsens frugter, kun ved at blive født påny ovenfra For at analysere, hvilken vej vi går og hvilke frugter vi bærer, vil vi se på det efterfølgende Dersom vi ikke lever og vandrer i Ånden, viser vi, at vi har glemt eller tilsidesat, at Guds nåde er dyrekøbt Paulus skriver: “I Ånden venter vi med iver på det håb om retfærdighed, som vi har i tro” - “Vandrer i Ånden, og ikke i kødets lyster For kødets lyster er imod Ånden og Ånden imod kødet Kødets gerninger er åbenbare Det er ægteskabsbrud, hor, urenhed, skamløs utugt, afgudsdyrkelse, trolddom, had, stridigheder, jalousi, vrede, selvhævdelse, splittelse, partier, misundelse, mord, drukkenskab, usømmelige fester og andre lignende gerninger Om sådanne gerninger siger jeg jer på forhånd...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-07-02

- Hvorledes kan vi overleve som kristen?

Kun den uopmærksomme ser ikke alt det, der er ved at ske med naturen, med den kristne tro, verden som et hele og med Den Nye Verdensorden, som gør sit bedste for at få antikrist sat på tronen. Når det sker, vil han ikke tåle at nogen, der ikke vil tilbede ham, skal have lov at leve. Han vil gøre livet så besværligt, at mange, der forud har læst om den tid, bliver ængstelige. Men vi skal imødegå al ængstelse ved at stole på Guds løfter ”…og vente på hans Søn fra Himlene, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede...
af Holger Skov Særkjær, d. 07-04-05

- Håbet løfter os op til glad udholdenhed

”Må håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så I kan være rige på håb ved Helligåndens kraft.” Romerne 15:13. Dersom prøvelser på ånd og legeme er svære at bære, oplever mange samme situation som Asaf, som i en sådan situation skrev denne salme: ”Jeg var tæt på at snuble, mine trin var lige ved at glide ud. Thi jeg blev harm over de hovmodige, da jeg så, at det gik de ugudelige vel...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-11-02

- Ingen vinder frem til den evige ro, som sig ej vældig fremtrænger

Der er en beretning om Johannes Døber, der kom i en krisesituation vedrørende sin tro, som har en del at lære os i en lignende situation. Der er næppe tvivl om, at Johannes Døber havde en stærk tro. Men nu var kan kommen i en krise ved at være kastet i fængsel. Han sendte derfor en af sine disciple til Jesus med det enkle spørgsmål. ”Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?” Luk...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-05-04

- Jeg har det imod dig

I Åb. 2.3 kap. læser vi om det påbud Johannes fik om at skrive til de forskellige menigheder. Og det har også noget at sige til os i dag? Efesus og Smyrna Jesus sagde til Johannes: "Skriv til menighedens engel i Efesus: "Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd, han, som vandrer midt imellem de syv guldlysestager (de syv menigheder): Jeg kender dine gerninger og dit arbejde og din udholdenhed, og jeg ved, at du ikke kan fordrage de onde; og du prøver dem, som kalder sig selv apostle, skønt de ikke er det, og du har fundet, at de er løgnere; og du har udholdenhed og har døjet ondt for mit navns skyld og er ikke bleven træt...
af Holger Skov Særkjær, d. 31-10-01

- Jeremias, profeten for vor tid

Jeremias kaldtes som profet, ikke blot for det jødiske folk, men også for de omkringliggende nationer. Hans røst burde høres også i dag, for de ord, han bragte fra Herrens dengang, er også til vor tid, og hans advarsler rækker helt frem til endetiden. Han lærer os, at vi ikke bør tænke store tanker om os selv men lære af Guds vise ord. Han siger også, at dem der har et budskab fra Herren, ikke skal frygte for menneskenes hårde ansigter men tale med frimodighed...
af Holger Skov Særkjær, d. 04-03-02

- Jesus os til trøst og gavn, frelsernavnet ville bære

Jesus kom for at frelse syndere Det er et af de skønneste budskaber, vi kan høre, og ”det er troværdig tale og fuld modtagelse værd, at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere”, 1. Tim 1:15 Paulus skriver også: ” det for verden ringe og det foragtede, det, der ikke var noget, udvalgte Gud for at gøre det, der var noget, til skamme”, 1 Kor 1:28 Hvilken Gud vi dog har Han elsker den ydmyge og at samle dem op, der ikke er noget særligt i verdens øjne, og bruger dem til at herliggøre sig selv Kristus kom fra Himlen, hvor han var almægtig Gud, og lod sig føde som et menneskebarn for at blive verdens frelser...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-08-98

- Kaldet til at være hellige

Paulus skrev til romerne, at han var kaldet til at være en apostel, sendt af Jesus Kristus med det specielle formål at forkynde evangeliet. Romerne 1:5. Og i vers 7 står: ”Til alle… som er Guds elskede, kaldede til at være hellige: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.” Lad os se på, hvad det betyder at være hellig. 1/ At være hellig betyder at være sat til side som indviet og helliget...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-09-03

- Kaldt til regnskab

Oversat fra Prophecy today Scenen er hjertegribende, ubeskrivelig og forfærdelig. Skønt der er en utallig skare mennesker, er det tydelig, at opmærksomheden er rettet mod mig, og jeg hører en stemme. Men selv om scenen er ubeskrivelig, så er personen der taler, det endnu mere. Bibelens beskrivelse kommer mig i hu, hvor der står: ”Hoved og hår hvidt som uld, så hvid som sne, øjne som flammende ild … ansigt lig solen i al sin glans...
af Prophecy today, d. 13-12-98

- Kraft gennem sejrende bøn

Først vil vi se på, hvad sejrende bøn kan betyde Vi har mange beretninger om sådanne bønner, blandt andet om Kornelius, officer ved den italienske hærafdeling (Apg 10:1) Han var en gudfrygtig mand, som af hele sit hjerte elskede Israels Gud og var gavmild og flittig i bønnen Og han bad uden tvivl om sine synders forladelse og at blive frelst (vers 43 og 11:14) Han havde gennem længere tid søgt Gud for at nå videre i sit gudsforhold, og Guds nåde havde allerede udvirket store ting i ham Nu var timen kommen, hvor Gud ville svare på bønnerne, Kornelius indtrængende havde bedt Pludselig stod en engel foran en forfærdet Kornelius, som sagde: ”Hvad er det, herre?” Engelen sagde til ham: ”Dine bønner og sine almisser er steget op til Gud som et ihukommelsesoffer”, v...
af Holger Skov Særkjær, d. 21-06-98

- Kristne i krisesituationer

Christians in a World of Crisis”Glæd jer altid”, siger Bibelen, og det er en befaling til alle kristne. Og Gud siger, at det omfatter alle tider og under alle forhold. Glæde er ikke vort valg men en befaling fra Gud. Og dersom vi prøver at tilsidesætte denne befaling, undergraver vi Guds eget bud til os.Gud ejer ikke vort hjerte, førend vi har vor glæde i at tjene ham. Jeg vil tydeliggøre det i disse i 3 trin...
af Thomas Manton (1700 tallet), d. 04-09-01

- Kristus og Golgata i centrum

Mange lader sig narre til at tro, at en kristendom kan være uden at have Jesu Kristi død og opstandelse i centrum. Paulus sagde: "Vær klar over, at vi, der er blevet forenet med ham ved hans død, visselig også skal være i lighed med ham i hans opstandelse. Idet vi ved, at vort gamle menneske blev korsfæstet med ham, så dette gamle, syndens legeme mistede sin magt, så vi ikke mere skulle tjene synden...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-01-05

- Kun en tåbe frygter ikke den åndelige verden

Kun en tåbe frygter ikke den åndelige verden Kristeligt Dagblad, 29. august 1995 Af Ingerlise Provstgaard -------------------------------------------------------------------------------- Stor letsindighed at »gamle karismatikere« og frikirkefolk anbefaler latter-vækkelsen i Toronto. -------------------------------------------------------------------------------- En morgen så jeg i JyllandsPosten et billede af nogle mennesker, der sad på klapstole i et telt og grinede ustyrligt...
af Ingerlise Provstgaard, d. 08-08-01

- Kun JESUS KRISTUS kan fjerne din synd

Det ses af mange som unfair og arrogant at sige, at der ikke er frelse på nogen anden måde end ved tro på Jesus Kristus. Men det er ikke arrogant, thi det er Jesus selv, der siger det og har påbudt os at lære alle folk at tro dette budskab. (Matt 28:19.) Jesus sagde det så klart: ”Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig.” Joh 14:6. Og: ”I er nedenfra, jeg er ovenfra...
af Holger Skov Særkjær, d. 12-02-03

- Lad dig ikke rive med af floden

"Hver den, som hører disse mine ord og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig mand, som byggede sit hus på klippen. Og skylregnen faldt, og floderne kom, og vindene blæste og slog imod dette hus, men det faldt ikke; thi det var grundfæstet på klippen. Men hver den, som hører disse mine ord og ikke gør efter dem, skal lignes ved en dåre, som byggede sit hus på sand. Og skylregnen faldt, og floderne kom, og vindene blæste og stødte imod dette hus; og det faldt, og dets fald var stort...
af Holger Skov Særkjær, d. 15-10-01

- Levende tro til frelse

Den enkle tro Der var nogle mænd fra Judæa, som kom til Antiokia og lærte brødrene der sådan: "Hvis I ikke bliver omskåret efter skikken fra Moses, kan I ikke blive frelst." Paulus og Barnabas fik derfor et ikke lille ordskifte med dem. ”Det blev da bestemt, at Paulus og Barnabas og nogen andre af dem skulle drage op til apostlene og de ældste i Jerusalem og lægge stridsspørsmålet frem for dem… Og da de var kommet til Jerusalem, blev de modtaget af menigheden og apostlene og de ældste...
af Holger Skov Særkjær, d. 02-11-02

- Livets eller dødens lov

“Livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort mig fri fra syndens og dødens lov.” Romerne. 8:2. Sejren vindes ved, at vi kender og lever under Kristi nåde og således erfarer dens kraft. Ingen indvendinger og ingen nederlag ses i romerbrevet 8. kap. Grundlæggende for det sejrende liv er forsikringen om, "at der ingen fordømmelse er for dem, som er i Kristus Jesus". Vers 1. Sandheden er som præsenteret i kapitlerne 1-7 den nye "livets Ånds lov"...
af Holger Skov Særkjær, d. 23-08-05

- Med Kristus er jeg korsfæstet

Vi har hørt eller læst om prædikanter, der har talt om vækkelse. Kristne i dag vil gerne høre om vækkelse. Og det ville være skønt med en vækkelse. Men flertallet kan ikke tænke sig at leve efter apostlenes kristendom. Vi har det jo hyggeligt, som vi har det! Nutidens prædikanter skal helst være positive, så de føles behagelige at lytte til, og leder til at vi kommer til at synes bedre om os selv...
af Holger Skov Særkjær, d. 13-07-05

- Renset fra syndens urenhed

Løsesummen Efter syndefaldet i Eden er alle mennesker underlagt ufuldkommenhed, synd og død. For at blive friet fra denne tilstand er det nødvendig at der betales en "løsesum", så vi igen kan komme til at stå rene og antagelige i Guds øjne. Adam fik et fuldkomment liv ved skabelsen men forliste det ved ulydighed. Der måtte derfor tilvejebringes en løsesum for at løskøbe ham, for at hans efterkommere igen kunne få muligheden for at opnå det evige liv...
af Holger Skov Særkjær, d. 22-04-03

- Romerbrevet - Guds gave

Romerbrevet [Del 2] Dette afsnit fra 7:1 er bedst til brug ved et dybtgående studie, hvor de forskellige emner tages op og evt. belyses ved indbyrdes samtale. Der er så mange fundamentale sandheder i det, Paulus siger, som vi ikke uden videre virkelig forstår. Vi skal dog ikke tro, at alt i Bibelen er vanskelig. Frelsen ved tro på Jesus er så ligetil, at børn kan forstår den. Men når det gælder dybere ting, er det som at komme i en højere klasse i skolen, hvor der stilles større krav for at opfatte, hvad der tales om...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-03-01

- Sandheden - Guds hegn

”Jeg er fårenes dør - om nogen går ind gennem mig, han skal blive frelst.” Joh 10:7 og 9. Fårene i ”Det hellige Land” blev i ældre tid om natten lukket ind i et indelukke med en åben døråbning. En god hyrde satte sig altid i denne døråbning om natten, så ingen kunne komme ind eller ud uden hyrdens godkendelse. Således sætter Gud et hegn om os, for at bevare os mod det onde...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-12-02

- Snart er vi hjemme

Har du taget imod Guds frelse ved tro på Guds LAM, betyder det, at du har sluttet en kontrakt med den eneste, sande Gud. Da er du en privilegeret person, der når som helst kan træde frem for nådens trone gennem en permanent åben linje. Du kan bede ham om alt, - men han giver os kun det, der er til det bedste for os - men gentag ikke din bøn om og om igen. Gør i stedet din bøn til en tak for alt det, du allerede har fået og vil få...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-10-03

- Stol på Herren - men ikke på dig selv

”Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier” Ordsp 3:5-6 Denne salme fik mig til at tænke på en lidt ældre artikel, som jeg skrev for nogle år siden Ved at læse den fik jeg tilskyndelse til at anvende den igen Helt siden Satan fristede Eva til ulydighed imod Guds påbud, har han ført krig imod menneskeheden, både på det politiske og det åndelige område, og kastet blindhed ud over alle, der ikke ved tro på Jesus er løst fra det åndelige mørkes magt Menneskesindet indfanges i Satans forførende spil, og vi kan derfor ikke se Guds rige, om end vi selv vil, og kan ikke tage imod sandheden, fordi vi ikke kender sandhedens Ånd, som Gud giver til dem, der hører ham til (Joh 14:17 og 1 Kor 2:14) Magterne i Satans rige arbejder i os, og kan mere eller mindre styre os, dersom vi ikke er blevet frigjorte og overflyttet fra mørket til lyset ved tro på Jesus (Ef 2:2) Verdens børn er fremmede for livet i Gud og formørket i deres tankegang (Ef 4:18) Det var for at udfri os fra Satans magt, at Jesus påtog sig menneskeskikkelse og kom til jorden, for at det sande lys skulle lyse i mørket, for at vi kunne få syndernes forladelse Jvf ...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-06-02

- Stå imod fast i tro

En befaling. Sløvhed. Sindet. Den farlige slummer. Sværdet - Guds ord. Du er fortabt. Et nederlag. Gjort tavs. Nedbrudt helbred. Forandring af indstilling. Nedtrykthed. Ude af stand til at stå imod. Kold og livløs. Viljen i funktion. Indtag din trosstilling i Kristus! Vanskelighed ved at bede. Gør det. Afbrydelser og forstyrrelser. Stumhed. Triumferende liv. Hvis jeg ikke står djævelen imod, vil det meget snart komme til at stå galt til med mig...
af I. J. Perryman, d. 06-05-01

- Synd er oprør imod HERREN

Der står i 1. Joh. 3:4-5: ”Hver den som synder, begår også lovbrud, og synd er lovløshed. Han blev åbenbaret for at tage vore synder bort, og i ham er der ikke synd.” Lader disse ord dig uberørt? Mener du, at du er et godt menneske, der ikke er noget at sige på? Men du har sikkert et hemmeligt område i dit liv, som ingen må vide noget om. Og selv prøver du at glemme, at du har et sådant område...
af Holger Skov Særkjær, d. 03-04-05

- Synd, frelse og perfektion

Denne artikel er skrevet til mennesker der kender Jesus, som er blevet frelst og renset for synd. Er du en person der hårdhjertet lever i vedvarende synd, da må du omvende dig og få din sag i orden med Gud, før artiklen kan tale til dig. Der findes mange bud på, hvordan læren om frelse skal forstås. Én lære siger, at når man er blevet frelst, så kan man på ingen måde undslå sig. En anden lære tager den tanke endnu videre, og siger at nåden er uimodståelig, og alle der frelses, er fra verdens grundvold blevet udvalgt af Gud til frelse, og undgår ikke frelsen...
af Kim Andersen, d. 26-03-10

- Syndere - eller hellige?

“Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, må give jer visdoms og åbenbarings Ånd i erkendelse af ham, og at jeres forstands øjne bliver oplyst, så at I kan forstå, hvilket håb I fik ved hans kald, og hvor rig på herlighed hans arv er blandt de hellige, og hvor overvældende stor hans kraft er for os, som tror, efter indgrebet af hans mægtige styrke, hvorved han virkede i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i den himmelske verden, højt over al myndighed og magt og kraft og herredømme og over hvert navn, som nævnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-03-02

- Tid er en hellig betroelse

Oversat fra Herold Of His Coming ”Udnyt tiden, thi dagene er onde”, Ef 5:16 Livet består af øjeblikke. Tiden er gylden. Og igennem årene bliver tiden os mere dyrebar. Vi har 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og 3.692 helligdage i et livsforløb på 70 år. Hvis vi sover 8 timer og arbejder andre 8, har vi stadig 8 timer tilovers ud af hver 24 timer. Hvad gør vi med den tid? Wesley, der blev i 83 år, var en ihærdig arbejder...
af E. E. Wordsworth, d. 01-11-98

- Troens kamp

Satan lokker til synd David blev lokket til at gå imod Guds påbud, og vi bliver lokket til det samme. Vi læser følgende om David og om konsekvenserne, hans synd fik for ham og folket, han var konge over. ”Satan trådte op mod Israel, og han lokkede David til at holde folketælling over Israel.” 1.Krøn. 21:1. Vi vil også læse beretningen i 2. Sam. 24:1, hvor der står: ”Herrens vrede flammede igen op mod Israel, og han æggede David til at tirre folket og sagde: ”Gå hen og hold folketælling i Israel og Juda!” I 1...
af Holger Skov Særkjær, d. 12-05-02

- Vend om

I denne ”sidste dage” tid, hvor mørket sluger alt hvad det kan få lov til at sluge, er det vigtigt at tage kampen op mod djævelens angreb. Over alt lurer farerne. Og man kan hurtigt komme til at føle sig ekstremistisk, religiøs eller fanatisk, når man skal tage de ting op, som rent faktisk er djævelens taktik, for at trække os og vores børn væk fra Gud, og hindre dem i at forstå Guds rige...
af Kim Andersen, d. 16-02-02

- Venner eller tjenere

I er mine venner, hvis I gør det, jeg befaler jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, thi en tjener ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg har kaldt jer venner, for alt det, jeg har hørt af min Fader, har jeg gjort kendt for jer.” Joh 15:14-15. Mange kristne tænker ikke til fulde over disse ord og kommer derfor aldrig ind i vor Frelsers inderlige nærhed. De ser sig selv som tjenere. Men en tjener arbejder for løn, medens en ven med glæde arbejder i hans herres interesse...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-08-03

- Vi skal regne os selv for døde

Regn jer selv for døde fra synden men levende for Gud…”, Rom. 6:11 Og regne det, Gud siger, for sandhed. Men ofte går vi let hen over visse afsnit i Bibelen, fordi vi ikke rigtigt forstår, hvad vi læser. Vi må gå tilbage til Rom. 6:6 for bedre at forstå, hvad vi skal regne med: ”Vi ved jo, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet med ham, for at det syndige legeme skulle miste sin magt, så vi ikke mere skulle trælle for synden...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-12-01

- Ydmyghed og levende tro

”Gud står de stolte imod, men de ydmyge giver han nåde” Jak. 4:6. ”Ved ham har vi også ved troen fået adgang til den nåde som vi står i…”. Rom. 5:2. Når jeg har valgt en overskrift om ydmyghed og tro, er det fordi den stolte ikke kan eller vil indse, han er en synder og har behov for Guds nåde. Sådanne står i vejen for sig selv ved at ligne ”farisæeren (der) stod for sig selv og bad: ”Gud! jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, tyve, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som denne tolder...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-02-02