Sandheden - Guds hegn

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 08/12-02


Udskriv
Oversigt


”Jeg er fårenes dør - om nogen går ind gennem mig, han skal blive frelst.” Joh 10:7 og 9.

Fårene i ”Det hellige Land” blev i ældre tid om natten lukket ind i et indelukke med en åben døråbning. En god hyrde satte sig altid i denne døråbning om natten, så ingen kunne komme ind eller ud uden hyrdens godkendelse.

Således sætter Gud et hegn om os, for at bevare os mod det onde. Hegnet er den fuldkomne sandhed, til hvilken Jesus Kristus er døren. Johannes skriver i 1. Joh 5:18 : ”Vi ved, at den, som er født af Gud, ikke synder*. Men den, som er født af Gud, tager sig i vare, og den onde rører ham ikke.”

* Eller kan ikke leve i synd. Det øjeblik, vi går udenfor hegnet, advarer Helligånden os. Og vi må da vende om for at forblive i Guds varetægt, hvor den onde ikke kan røre os.

Det skal ikke forstås sådan, at vi her på jord kan opnå en status, hvor vi ikke synder. Vi er i samme situation som Paulus, der skrev: ”Jeg ved, at i mig, i mit kød, bor intet godt. For viljen har jeg, men at gøre det gode magter jeg ikke, thi det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke; men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg.” Romerne 7:18-19. Derfor skal vi fortløbende bekende hver en overtrædelse og opnå syndernes forladelse. Gør vi det, forbliver vi indenfor hegnet. Men vælger vi at ville smage syndens frugt, da giver Gud os hen til et uværdigt sind. (Se Romerne 7:18-19 og Ap.g 7:42.) Og da er vi i stor fare for ikke mere at kunne vende om til Gud igen. Men førend det er forsent må vi omvender os og holde os til sandheden, så vi igen kan være indenfor Guds hegn.

Se hvor stor vægt Bibelen lægger på sandheden

I Sal 19:10 står: “Ærbødighed for HERREN er ren, varer for evigt. HERRENS love er sande og er alle retfærdige.”

I Sal 26:3 læser vi: ”Din miskundhed står mig for øje, jeg vandrer i din sandhed.”

I Sal 40:12 bekender David: ”Du, HERRE, vil ikke lukke dit hjerte for mig, din nåde og sandhed skal altid være mit værn.”

I Sal 51:8 skriver han: ”Du elsker sandhed til det inderste; og i det skjulte lærer du mig visdom at kende.”

Og i salmerne lærer vi at bede: ”Lær mig din vej, Herre! At jeg kan vandre i din sandhed. Giv mig et helt hjerte, så jeg frygter dit navn.” Sal 86:11.

Der var nogle jøder, der var kommet til tro, men troen var ikke på Skriftens grund. Og Jesus sagde til dem: ”I er nedenfra. Jeg er ovenfra. I er af denne verden. Jeg er ikke af denne verden! Derfor sagde jeg til jer, at I skal dø i jeres synder. For hvis I ikke tror, at det er mig, der er JEG ER (se 2.Moseb. 3:14), skal I dø i jeres synder. Joh 8:23-24.

Og videre sagde han til dem: ”I er af jeres fader, Djævelen, og I vil følge jeres faders lyster. Han var en morder fra begyndelsen og står ikke i sandheden, for der er ingen sandhed i ham. Når han taler løgn, taler han ud fra sit eget, thi han er en løgner, ja løgnens fader.” Joh 8:44.

Efter at have læst dette må vi alvorligt overveje, om vi har Gud eller Djævelen til fader? Flotte ord er intet værd. Det er om vi bærer omvendelsens frugter, der betyder noget.

Gud har sat et sandhedens hegn om os. Men går vi udenfor hegnet, er vi ikke sande børn af FADEREN, dersom vi ikke skyndsomt vender tilbage igen.

David sagde: ”Jeg vandrer i din sandhed.” Lad os også gøre det og ikke gå udenfor hegnet, som medfører Guds vrede.

David sagde også: ”Din nåde og sandhed skal altid være mit værn.” Når Gud ved sit ord vil korrigere os, vil vi så lade os vejlede? Eller er vi som jøderne bundet til andet end til Guds ord? Det er alvorligt, thi da er vi Djævelens børn og kan ikke arve Guds rige. Da bedrager vi kort sagt os selv.

Kun sandheden helliger og frelser


Det er ved sandheden vi kan sejre. Og det er sandheden, der føre os fra mørke til lys. ”Den, som gør sandheden, kommer til lyset, for at hans gerninger skal blive åbenbare, at de er gjort i Gud.” Joh. 3:21. ”Sandheden skal gøre jer fri.” Joh. 8:32. Det er sandheden, der helliger og renser: ”Hellige dem i din sandhed!” Joh. 17:17. Og vi læser 1. Pet 1:22 : ”Eftersom I i lydighed mod sandheden… har renset jeres sjæle…” 1. Pet 1:22.

”I ham blev også I, efter at I fik høre sandhedens ord, evangeliet om deres frelse… beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd.” Ef. 1:13.

Det er sandheden, og kun sandheden, der kan få os til at bære frugt til Guds ære.

I Kol 1:5-6 står: ”På grund af det håb, som ligger rede til jer i Himmelen, det som I før har hørt gennem sandhedens ord fra evangeliet, som er kommet til jer, ligesom det også i hele verden bærer frugt….”

”Din sandhed vil vedblivende bevare mig.” Sal 40:11. At vige fra sandheden er dødens vej udenfor hegnet.

Brug ikke Herrens navn til løgn


”Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.” 5. Moseb 5:11. King James.

Falsk profeti er at misbruge Herrens navn, og tager vi sådanne til os som sandheds ord, får vi også del i Guds straf for det.

Vi læser i Romerne 1:21-22 : ”For selv om de kendte Gud, ærede eller takkede de ham ikke som Gud, men blev tomme i deres tanker, og deres dåragtige hjerte blev formørket. Medens de gjorde krav på at være vise, blev de bare dårer.”

I vers 25 står: ”De byttede Guds sandhed ud med løgnen.” Og i vers 28: ”Gud overgav dem til et uværdigt sind.” Skulle vi da bytte Guds sandhed ud med falsk lære og forførelser, der har til formål at drage os bort fra sandheden?

Paulus skriver: ”Vor kamp er ikke mod kød og blod, men mod magterne, mod myndighederne, mod verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mod ondskabens åndelige hærskarer i himmelrummet.” Ef. 6:12.

Skal vi sejre mod alt dette, er det nødvendigt at blive i sandheden. (Ef. 6:14.) Og vi må vedblivende vokse i kundskab om sandheden, thi derved har vi fællesskab med Gud.

Lad os gøre disse ord til vor bøn: ”Du er min klippe og min fæstning. Derfor, for dit navns skyld, led mig og før mig! Drag mig ud af garnet, som de har lagt ud for mig, thi du er min styrke. I din hånd overgiver jeg min ånd. Du har forløst mig, Herre, sandhedens Gud.” Sal 31:4-6.

Dem, der bruger Herrens navn til løgn, lægger snarer for os i form af falske lærdomme, falske profetier, falsk undervisning, falsk tungetale, falsk menighedsstruktur, falske ledere og falsk forståelse af Bibelen. Er vi gået udenfor hegnet, er vi et let bytte for alt dette og kommet bort fra den eneste farbare vej til Gud, nemlig Jesus Kristus, som er ”fuld af nåde og sandhed.” Joh 1:14.

Jesus Kristus er ”vejen, sandheden og livet.” Joh. 14:6. Og Helligånden, sandhedens Ånd, leder os til hele sandheden. (Joh 16:13.) Vi må inderligt bede Herren: ”Send os dit lys og din sandhed! Lad dem lede mig!” Salme 43:3.

Vi skal jage efter at fylde vort liv med sandheden, som er Jesus Kristus. Paulus kunne sige. ”Så sandt som Kristi sandhed er i mig…” 2. Kor 11:10. Kan vi sige det samme?

Løgnen tager vor fred


”Herren er nær hos alle, som kalder på ham… i sandhed.” Salme 145:18. Dvs, at er vi indenfor hegnet, hører Gud os, når vi kalder. Men er vi udenfor – dvs villig til at tro på Satans diverse løgne, som tidligere omtalt - er vi i faresonen for aldrig at kunne blive fri. Jesus sagde: ”Hvis I bliver i mit ord, er I i sandhed mine disciple. Og I skal kende (komme til at forstå) sandheden, og sandheden skal gøre jer fri.” Joh 8:31-32.

Dermed siger Johannes, at dem, der bliver i sandheden, kender Guds sande glæde, fordi de udfriede fra løgnens bånd kan gøre Guds vilje. (John. 3:21.) På den måde ærer vi Gud og hans værk. Og derved bliver vore byrder lette og vor vej fuld af lys.

Daniel bad: ”I henhold til det, som er skrevet i Mose lov, er hele denne ulykke kommet over os. Alligevel kom vi ikke frem med vor bøn for Herren vor Guds åsyn, og vi vendte os ikke om fra vore misgerninger så vi kunne forstå din sandhed.” Dan 9:13. Det er også manges situation i dag, der godt ved, at forholdet til Gud ikke er helt i orden, men alligevel fortsætter på den forkerte vej.

Det er det, der med få undtagelser kendertegner kristne og menigheder i vor tid. Den første kærlighed til Gud er borte, og i stedet er der kommet kærlighed til penge og verdslighed, og derfor er de på vej til, at ”lysestagen” flyttes fra dem. (Jf. Åb 2:5.) Som menigheden i Efesus, der ikke tog advarslen alvorlig og forlod den første kærlighed, gør mange i vor tid det heller ikke. Men lad os i stedet sige som Josua: ”Jeg og mit hus, vil tjene Herren.” Josua 24:15.

Vi læser i 1. Sam. 7:3-4: ”Hvis I vil vende tilbage til Herren af hele jeres hjerte, skal I fjerne de fremmede guder… og af hjertet holde fast ved Herren og tjene ham alene. Så vil han redde jer” Hvor vi dog trænger til at få fjernet falskhed og løgn fra os. Vi trænger til, at vi vil høre sandheden og til at få vilje til at ville rense vort hjerte og sind for løgn og forstillelse. Og ikke sige som jøderne, da Gud sagde til dem: ”Stil jer ved vejene, og se jer om; spørg efter de gamle stier; følg vejen til det gode, så skal I finde hvile for jeres sjæle!” Men de svarer: ”Det vil vi ikke!” ”Jeg stiller vægtere ud for jer, lyt til hornet!” Men de svarer: ”Det vil vi ikke!” Jer 6:16-17.

Og i Sal 4:3 står: ”Mennesker, hvor længe vil I krænke min ære? Hvor længe vil I elske tomhed og søge løgn?”

Det er sandheden om os. Mange menneskers liv er tomhed og løgn. Og det er at leve udenfor hegnet, hvor vi i høj grad let bliver offer for diverse magters bedrag. Vi må i stedet købe øjensalve af Gud, så vi kan se det. (Åb 3:18.) Og bede om, at flere må få nåde til at se, at ikke alt det, der kaldes kristen tro, er bibelsk, og kun søge sandheden, som er Jesus Kristus. Kun sandhedens Ånd, der udgår fra Faderen og Sønnen, kan levendegøre denne sandhed for os.

Forhærdelse


Hvert menneske er dyrekøbt af Gud. I 1. Pet 1:18-19 står: “Han betalte for dig med Kristi dyrebare blod…”

Hvorfor vender da så mange sig til løgneånder, selv om Gud advarer os om ikke at lade dem forføre os? Mange tror, at vi ikke behøver at tage Guds advarsler med løgneånder alvorlig. Men læs 1. Kong 22:19 og se, hvordan løgnens ånd forførte Akabs 400 profeter: ”Mika sagde: ”Så hør da Herrens ord! Jeg så Herren sidde på sin trone, og hele himlens hær stod til højre og til venstre for ham. Herren spurgte: Hvem vil lokke Akab, så han drager op og falder ved Ramot i Gilead? Nu råbte den ene ét, den anden noget andet. Men så trådte en ånd frem, stillede sig foran Herren og sagde: Jeg vil lokke ham! Herren spurgte ham: Hvordan? Han svarede: Jeg vil gå hen og blive en løgneånd i munden på alle hans profeter! Herren sagde: Du er i stand til at lokke ham, gå hen og gør det! Altså er det en løgneånd, Herren har lagt i munden på alle dine profeter her, thi Herren truer dig med ulykke.”1. Kongeb 22:19-23

Vi kan undre os over denne løgneånd. Men lad os læse, hvad der står om Farao: ”Herren forhærdede Faraos hjerte, og han hørte ikke på dem, som Herren havde sagt til Moses.” 2. Mos 9:12. Farao havde så længe og så ofte forhærdet sit hjerte imod Herren, at Gud nu gav ham hen i forhærdelsen. Dvs at Farao var så forhærdet, at han ikke ville høre på advarslerne. Derfor drog Gud sig tilbage, og Farao var nu helt i mørkets magt og moden til dom og undergang.

Det samme må være sket for Akab, der valgte at høre på løgneånder, der med Guds tilladelse bedrog ham. Akab valgte at gå udenfor sandhedens hegn med forfærdelige følger for ham.

Det er alvorlig tale, men det er sandheden, som den er. Mange menigheder bliver i vor tid ledet af løgneånder og føjer yderligere hån imod Gud til med ånders narrespil i form af ubibelske manifestationer, Gud ser, at det er det, de vil have, og så giver han tilladelse dertil. Dvs, at han give dem hen i forhærdelse, fordi de ikke elsker sandheden.

”Modsig ikke sandheden… Føl ikke skam ved at bekende dine synder, kæmp ikke mod flodens strøm. …. Kæmp indtil døden for sandheden, så vil Gud Herren stride for dig.” Siraks visDom 4:24-28.

Giv agt på sandheden


Læs disse alvorlige ord, som også er sagt til os: ”Gå hen og skriv det op på en tavle i deres påsyn og optegn det i en bog,så det kan være for kommende dage til evig tid! For det er et genstridigt folk, løgnagtige børn, børn, der ikke vil høre Herrens lov. De siger til seerne: I skal ikke se! – og til profeterne: I skal ikke skue det, som er ret for os! Tal forførende ord til os!” Es 30:8-10.

Vi går udenfor hegnet, når vi søger til dem, der taler forførende ord og ikke sandheden. Sådanne, som rejser langt for at høre en løgn, men ikke vil gå et skridt for at høre sandheden.

”Guds vrede åbenbares fra Himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, som undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. Thi hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og forstås af hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For skønt de kendte Gud, ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte.” Romerne 1:18 – 21.

Kan det være rigtigt, at mange i vor tid undertrykker sandheden? Ja, desværre! Sandheden ender ofte på et sidespor, medens løgnen er i høj kurs. Og mange kristne ser til i tavshed og lader løgnen være herre. Det er at gå udenfor sandhedens hegn, hvor vi er et let bytte for forførelser af enhver art, da vi ikke er dækket af sandheden.

Løgnen kan være svøbt pænt ind i begreber, som vi kalder medlidenhed eller nødvendighed. For eks. er abortspørgsmålet omgivet af løgne. Vi tør ikke åbent tale om det udfra, hvad Bibelen siger om det. Altså vil vi ikke give agt på sandheden men være i mørket og bedrage os selv. Men en dag kommer alt frem i lyset – også det, vi har gemt i mørket.

Gransker vi vor levemåde, viser det sig, at den ofte ikke kan leves indenfor hegnet. Vi tænker måske ikke over det, fordi vi er så vant til det. Vi taler usandt pr. refleks. Og de ”små ræve”, der hærger vor vingård, får lov at hærge videre. ”Fang dog rævene, de små ræve! De ødelægger vingårdene, nu vor vingård der står i blomst.” Højs 2:15. Vi trives desværre godt med disse ”ræve”, som huserer udenfor sandhedens værnende hegn.

Vi læser i Apg 5:1-4 en forfærdelig beretning om en mand, der var kommet udenforhegnet. ”En mand, der hed Ananias, og hans hustru Safira, solgte en ejendom, og med sin hustrus vidende stak han nogle af pengene til side og kom kun med en del af dem og lagde dem for apostlenes fødder. Da sagde Peter: ”Ananias! hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for Helligånden og stukket nogle af pengene for jorden til side? Var jorden ikke din før salget? Og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du dog finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for.” Apg 5:1-4 – 4.

Vi forstår af denne beretning, at Ananias og hans hustru foregav overfor menigheden, at de gav hele beløbet, medens i de hemmelighed havde taget et beløb til side til sig selv. Det var deres, og de kunne have beholdt det hele eller hvad, de valgte. Men de løj for Helligånden og nedkaldte en hård straf over sig.

Vi kan og skal give agt på sandheden og indse, at enten er vi indenfor eller udenfor hegnet.

Indenfor eller udenfor?


Til dem, der holder ud i troen og bliver indenfor, siges der så vidunderligt i 2. Pet 1:2-4 : ”Nåde være med jer og fred i rigt mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre, eftersom hans guddommelige kraft har skænket os alt, som tjener til liv og gudsfrygt, ved erkendelsen af ham, som kaldte os ved herlighed og guddomskraft. Ved dette er vi blevet skænket de største og dyrebareste løfter, for at I gennem dem skulle få del i guddommelig natur, efter at være flygtet bort fra fordærvelsen, som tilhører lysten i denne verden.” King James.

”Gå ind gennem den trange port! For vid er den port og bred er den vej, som fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind gennem den. Og trang er den port og smal er den vej, som fører til livet, og der er få, der finder den.” Matt 7:13-14.

Disse ord sagde han, der også sagde: ”Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig.” Joh 14:6.

”Alt, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og stolthed over livets goder, er ikke af Faderen, men er af verden.” 1. Joh 2:16. Lyst, stolthed og livets goder må aldrig blive herre over os, men vi skal ved kraft fra Gud blive herre over sådant.

Sandheden, som er Jesus Kristus, er en kostelig skat. Giv agt på den som det dyrebareste, du ejer. Ejer du den, da ejer du alt, hvad hjertet dit kan begære. Og ejer du den ikke, er alt, hvad du har, intet værd, men har kostet dig din sjæl. Brug nådens tid, medens nåden er at finde.

Indenfor eller udenfor, bryllupssalen engang.
Indenfor eller udenfor, evigheden så lang?
Indenfor eller udenfor? Spørges i ord og i sang.
Indenfor eller udenfor, hvor skal du stå engang?

* * * * *

”Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.” Joh 3:21.

”I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.” Joh 8:32-33.

”Enhver, som er af sandheden, hører min røst.” Joh 18:37-38.

”For Guds vrede åbenbares fra Himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed.” Romerne 1:18-19.

”Over dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretten, kommer vrede og harme.” Romerne 2:8.

”Vi formår ikke noget imod sandheden, men kun for den.” 2. Kor. 13:8


Debat: Sandheden - Guds hegn

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Kristenlivet generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation