Hvorledes kan vi overleve som kristen?

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 07/04-05


Udskriv
Oversigt


Kun den uopmærksomme ser ikke alt det, der er ved at ske med naturen, med den kristne tro, verden som et hele og med Den Nye Verdensorden, som gør sit bedste for at få antikrist sat på tronen. Når det sker, vil han ikke tåle at nogen, der ikke vil tilbede ham, skal have lov at leve. Han vil gøre livet så besværligt, at mange, der forud har læst om den tid, bliver ængstelige. Men vi skal imødegå al ængstelse ved at stole på Guds løfter ”…og vente på hans Søn fra Himlene, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede.” 1. Tess. 1:10.

Herren er vred på grund af al den vantro, verden har mødt ham med. Og hans vrede bliver i stigende grad udgydt over jorden. Men Gud har ikke til hensigt at ramme dem, der har vendt sig om til ham.

Når bortrykkelsen kommer

Jeg gentager et udsnit af en artikel, jeg skrev for et par år siden:

”Budskabet, der sjældent bliver forkyndt, er om bortrykkelsen, som vil ske meget snart.

Yahshua (Jesus Kristus) kommer da i luften og kalder de hellige op til sig og fører dem til Himmelens bryllupssal.

Når bortrykkelsen lignes ved et bryllup, er det fordi den på mange områder vil foregå parallel som til et jødisk bryllup i ældre tid. En jødisk kvinde, der venter på sin brudgom, klæder og opfører sig anderledes og er i alt tro mod sin brudgom, som hun ved kommer og henter hende til faderens hus. Det er et fuldkomment forbillede på bortrykkelsen. I dag er alle, der med længsel venter på Yahshua, bruden, der i et helligt liv bier på brudgommen og gør alt for at være rede.

I 1. Tess. 4:13-18 læser vi: ”Jeg vil ikke, at I skal være uvidende om dem, som er sovet ind, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For dersom vi tror, at Jesus døde og stod op igen, skal Gud føre dem frem, som er sovet ind i Jesus Kristus, sammen med ham. Dette siger vi til jer med et Herrens ord, at vi, som lever og bliver igen til Herrens genkomst, skal på ingen måde komme i forvejen for dem, som er sovet hen. Thi Herren selv skal med et råb, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra Himmelen. Og de døde i Kristus skal stå op først. Derefter skal vi, som lever og er igen, blive rykket op i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være med Herren. Derfor skal I trøste hverandre med disse ord!”

Ordet “rykket op” i vers 17 kommer fra det græske harpazo, der betyder at blive fanget op eller grebet i hast. Handlingen sker i en sådan hast, at tiden ikke kan deles. Derfor kommer kun de med, som er rede.

Bortrykkelsen forekommer for mange som noget fjernt og uvirkeligt. Derfor gør adskillige ikke den store indsats for at være rede og uplettet af verden. Vi kan ikke helliggøre os selv, men vi skal ligne en brud der ved, hun tilhører brudgommen. Gør vi det, vil det præge alt i vort liv.

Læs disse ord: ”Thi før verdens grundvold blev lagt, har han udvalgt os i ham til at være hellige og uden dadel for hans åsyn.” Ef. 1:4. Er det et sådant liv, vi søger at leve? Eller nøjes vi med en from livsstil? En sådan bringer os ikke med i bortrykkelsen. Bibelen siger: Søg først af alt Guds rige og hans retfærdighed. (Matt. 6:33.) Medens mange derimod kun søger at få det bedste ud af livet og glemmer at søge Gud og leve efter hans vilje.

Bibelen betegner perioden mellem bortrykkelsen og Jesu synlige komme som en mørkets og trængselens dag. (Læs Es.34. kap.) Bortrykkelsen af de hellige bliver den store adskillelsens dag. En salig dag for dem, som er rede til at drage med. Men en grådens og fortvivlelsens dag for dem, der ikke er rede og derfor ikke kom med. Vi er blevet advaret på forhånd og blevet anvist en vej ud af det kommende kaos. Vejen hedder: Troen på Yahshua Messias (Jesus Kristus) og hans fuldbragte værk på Golgata!

”Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede (trængselstiden) men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham.” 1. Tess. 5:9-10. Læs også Es. 33:14-24.

De kommer ikke med i bortrykkelsen


Mange kristne lever i en søvnlignende tilstand og observerer ikke de åndelige tilstande, der hersker i nutiden. Og slet ikke tidens tegn. For sådanne vil bortrykkelsen komme uventet, hvor de ikke er rede. Andre tror på en ”anden Jesus” og er således faldet ud af den levende tro. De kommer heller ikke med.

Paulus skrev til menigheden i Galatien: ”Jeg undrer mig over, at I så snart vender jer bort fra ham, som kaldte jer i Kristi nåde, til et anderledes evangelium, som slet ikke er et andet. Men der er nogen, som forvirrer jer og vil forvrænge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra Himmelen skulle forkynde jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, han være forbandet! Som vi har sagt før, siger vi nu igen: Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I har taget imod, han være forbandet! Er det nu mennesker eller Gud, jeg vil overtale? Eller forsøger jeg at være mennesker tilpas? Hvis det fremdeles var menneskegunst, jeg ville vinde, var jeg ikke Kristi tjener. Men jeg gør kendt for jer, brødre! at det evangelium, som blev forkyndt af mig, ikke er fra noget menneske. For jeg har ikke modtaget det fra noget menneske men ved Jesu Kristi åbenbaring.” Gal. 1:6-12.

Forbandet være han, der tager imod ”en anden Jesus”. Og det er det, mange gør i dag. ”Den anden Jesus” er dæmoner, som fordrejer den sande lære om frelsen og får dig til at tro, at alt står vel til med dig, selv om du er åndelig død. Denne falske ånd fører dig i hast længere og længere væk fra den sande Jesus Kristus. Og til sidst ser du slet ikke, at du har brug for ham og lukker dine øjne for, at bortrykkelsen er ganske nær, som også tidens tegn vidner om.

Det er i Bibelen forudsagt, at der i vor tid vil forekomme dæmoners lærdomme: ”Ånden siger udtrykkelig, at i de sidste tider skal nogle forlade troen og vende deres opmærksomhed mod forførende ånder og dæmoners læresætninger. Det sker ved løgnlæreres hykleri, ved sådanne, som har fået brændemærket sin egen samvittighed.” 1. Tim. 4:1-2. (Et område, der har fået brandsår, er ufølsomt. Derfor er en brændemærket samvittighed ufølsom.)

Lytter du til løgnelærere, kan du ikke forvente at høre sandheden om Kristi forsoningsdød for os, og at du skal fødes på ny for at komme ind i Guds rige.

Den største begivenhed, der nogensinde er hændt, vil næst efter Jesu Kristi opstandelse og udgydelse af Helligånden på pinsedagen være opstandelsen af de hellige til herlighed i forbindelse med bortrykkelsen som den absolutte sejrens krone på frelsen. Graven kan ikke holde de døde tilbage, når basunen lyder. Og alle afdøde og nulevende, som er født på ny, bliver rykket op i skyen for at møde Herren, og så skal vi altid være sammen med Herren. (1. Tim. 4:17.).

Tænk, at blive narret til ikke at være rede og må forblive på jorden i de vredens år, der kommer i antikrists tid, hvor der er fest og glæde i Himlen, når de forløste hellige både fra gravene og de levende fra hverdagens møje nu er hjemme, hvor synd og sorg aldrig mere kan ramme dem. (Uddrag fra tidligere artikel slut.)

At antikrist vil komme står fast. Det kan vi ikke forhindre. Men vé dem, der hjælper til at han kan træde frem. (Se Matt. 18:7.) Den Nye Verdensorden er et sådant satanisk hjælpemiddel til at få antikrist og hans djævelske diktatur godkendt. Der er næppe tvivl om, at han i begyndelsen kommer med løfter om bedre og mere retfærdige tider for menneskeheden. Men straks, han har fået magten, vil hans virkelige hensigter blive mærkbare – at dræbe alle, der ikke vil adlyde ham.

Frygt ikke døden, dersom du er født påny


Det er umuligt at sige forud, hvorvidt de hellige er bortrykket før antikrist træder frem, eller det først sker, når det onde for alvor begynde at kunne mærkes.

Guds ord er fuld af dyrebare løfter om, at han aldrig vil slippe eller forlade dem, der tror på ham. Han har selv sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlade dig. Hebr. 13:5.

Der står om Abraham: “Dette er summen af Abrahams leveår: Et hundrede og fem og halvfjerds år. Så udåndede Abraham og døde i god alderdom, gammel og mæt af dage, og blev forenet med sin slægt.” 1. Mos. 25:7-8.

Er det ikke skønne ord? En på ny født person dør, når Gud giver ånden lov at slippe legemet, og tager dette menneske hjem til Himlen.

Døden vil for mange være en fjende. Men lever vi vort liv med Kristus, er vi skjult i ham og skal ikke frygte døden. Thi han har sagt. ”Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den levende; og jeg var død, men se, jeg er levende i evighedernes evigheder, og jeg har Dødens og Dødsrigets nøgler.” Åb. 1:18.

Selv om vort legeme dør, er vor ånd vågen i paradis. Jesus sagde til røveren: ”Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis. Luk. 23:43. Jeg er helt forvisset om, at røveren så ville være sig bevidst om, hvor han var.

Ingen dom venter dem, som er i Kristus Jesus. (Romerne. 8:1) Og der findes ingen skærsild, men en evig tilværelse under Guds vrede for dem, der ikke er født på ny.

Ingen kan rive dem, der er født på ny, ud af Guds hånd. Gud har magt over alle ting. Der falder end ikke en fugl til jorden, uden Gud Fader ved om det. ”Sælges ikke to spurve for en penning (Ca. 4 Øre)? Og ikke én af dem falder til jorden uden jeres Faders Vilje.” Matt. 10:29.

Det skal stå klart for os, at Gud også har kontrol over verdens begivenheder. Han har hele verden i sin hånd. Det er sådanne ord, vi skal huske i de dage, hvor vor tro sættes på prøve. Gud redder sit folk, men ofte først når alle andre muligheder for redning er slut.

”Gransk i Herrens bog og læs: Ingen af disse skal mangle. Ikke én skal savne sin mage. Det er ham, som lægger dette bud i min mund, det er Hans Ånd som samler dem.” Es. 34:16.

“Kongens hjerte er som en vandbæk i Herrens hånd. Han bøjer det derhen, hvor kan vil.” Ordsp. 21:1. Og i Es. 44:6-7 læser vi: ”Så siger Herren, Israels Konge, hans Forløser, hærskarernes Herre: Jeg er den første, og jeg er den sidste. Foruden mig er det ingen Gud. Hvem er som jeg? Lad ham udråbe det, gøre det kendt, og lægge det frem for mig.”

Og Jesu løfte, som vi læser i Matt. 6:25-34, er også til os i dag:

”Derfor siger jeg jer: Bekymrer jer ikke for jeres liv, hvad I skulle spise, eller hvad I skulle drikke; ikke heller for jeres legeme, hvad I skulle iføre jer. Er ikke livet mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se på himmelens fugle; de sår ikke og høster ikke og sanker ikke i lader, og jeres himmelske Fader føder dem; er I ikke meget mere værd end de? Og hvem af jer kan ved at bekymre sig lægge én alen til sin vækst? Og hvorfor bekymre I jer for klæder? Betragter liljerne på marken, hvorledes de vokser; de arbejder ikke og spinder ikke; men jeg siger jer, at end ikke Salomon i al sin herlighed var klædt som en af dem. Klæder da Gud således det græs på marken, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skulde han da ikke meget mere klæde jer, I lidettroende? Derfor må I ikke bekymre jer og sige: Hvad skulle vi spise? eller: Hvad skulle vi drikke? eller: Hvormed skulle vi klæde os? - efter alt dette søger jo hedningerne -. Thi jeres himmelske Fader ved, at I har alle disse ting nødig. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alle disse ting gives jer i tilgift. Bekymre jer derfor ikke for den dag i morgen; thi den dag i morgen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok i sin plage.”

Jeg vil så tydeligt som jeg kan vise hen til, at bortrykkelsen er meget nær. (Se 1. Kor. 15:50-58 og 1. Tess. 4:13-18.).At den vil ske før de syv trængselsår, kan der ikke herske tvivl.

På mange områder får vi det ene vidnesbyrd efter et andet, at bortrykkelsen er nær og dermed også den sidste tidsalder, jorden kommer til at opleve.

Det er nu, du skal gøre dig rede til at være med i bortrykkelsen og være hos Kristus i de syv år, trængslen varer. Når den tid er forbi, kommer Jesus Kristus, ledsaget af sine hellige i deres herlighedslegemer og stiger ned til jorden og sætter sin fod på Oliebjerget.. I Judas vers 14 står. Se, Herren kommer med ti tusinder af sine hellige.” Og i Zak. 14:5 læser vi: ”Og HERREN min Gud kommer og alle de hellige med ham.” Disse hellige skal være konger og præster for Kristus i 1000 år.

Denne korte artikel svarer langtfra på alle de spørgsmål, vi kunne stille. Men er artiklen med til at få dig til med eftertanke at vælge, at du vil tilbringe evigheden hos Gud i evig glæde, og ikke sammen med Djævelen under Guds uudslukkelige vrede, er mit mål nået.

Ingen vinder frem til den evige ro,
som sig ej vældigt fremtrænger;
sjælen må kæmpe en kamp for den tro,
hvoraf vor salighed hænger.
Porten kaldes trang, og vejen hedder smal,
kronen dig venter blandt de genløstes tal;
men det gælder trænge, ja trænge sig frem,
ellers ej Himlen du vinder.


Debat: Hvorledes kan vi overleve som kristen?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Kristenlivet generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation