Stol på Herren - men ikke på dig selv

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 26/06-02”Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier” Ordsp 3:5-6 Denne salme fik mig til at tænke på en lidt ældre artikel, som jeg skrev for nogle år siden Ved at læse den fik jeg tilskyndelse til at anvende den igen

Helt siden Satan fristede Eva til ulydighed imod Guds påbud, har han ført krig imod menneskeheden, både på det politiske og det åndelige område, og kastet blindhed ud over alle, der ikke ved tro på Jesus er løst fra det åndelige mørkes magt Menneskesindet indfanges i Satans forførende spil, og vi kan derfor ikke se Guds rige, om end vi selv vil, og kan ikke tage imod sandheden, fordi vi ikke kender sandhedens Ånd, som Gud giver til dem, der hører ham til (Joh 14:17 og 1 Kor 2:14) Magterne i Satans rige arbejder i os, og kan mere eller mindre styre os, dersom vi ikke er blevet frigjorte og overflyttet fra mørket til lyset ved tro på Jesus (Ef 2:2)

Verdens børn er fremmede for livet i Gud og formørket i deres tankegang (Ef 4:18) Det var for at udfri os fra Satans magt, at Jesus påtog sig menneskeskikkelse og kom til jorden, for at det sande lys skulle lyse i mørket, for at vi kunne få syndernes forladelse Jvf Apg 26:18

Ligesom vi er omgivet af luften, er vi altid omgivet af et åndeligt rige Paulus skriver således: “I var førhen mørke, men nu er I lys i Herren”, Ef 5:8 En kristen, som har oplevet sand omvendelse, kan både høre Guds ord og forstå det Dog skal vi som børn læres op til at forstå Og deri er nogle kommet længere end andre Men alle må vi være i stadig vækst og gå fremad i Jesu fodspor

Ulydighedens blindhed

Det fører altid straf med sig ikke at ville adlyde Gud Adam og Eva fik deres, og vi får vores I Es 29 læser vi om, hvad der ville komme over Jerusalem på grund af ulydighed Gud siger ved profeten: “Stir jer kun blinde, vær drukne uden vin og rav uden drik! Thi Herren har udgydt over jer en dvalens ånd, tilbundet jeres øjne (profeterne), tilhyllet jeres hoveder (seerne)”, Es 9-10 Og i versene fremover ser vi, at de ikke ville kunne forstå, dersom de prøvede at læse i Skrifterne Og i Es 44:18 står: “De skønner ikke, de fatter ikke; thi deres øjne er lukket, så de ikke ser, og deres hjerter, så de ikke skønner” Det er denne blindhed, Jesus vil fjerne fra alle, der kommer til tro på ham

Ved en lejlighed advarede Jesus farisæerne og sagde: “Til dom er jeg kommen til denne verden, for at de, som ikke ser, skal blive seende, og de, som ser, skal blive blinde”, Joh 9:39 Satan har magt til at sende falsk lære, så endog nogle, som før var séende, bliver blinde Han sender ikke blot en falsk lære, men der sker noget med den, i hvis hjerte den får indpas Paulus skriver til galaterne: “Hvem har forhekset* jer” Gal 3:1

* Forhekset er oversat fra det græske baskaino, der betyder at udføre hekseri Vi møder samme ord i Ordsp 23:6 , hvor der frit oversat står: Spis ikke brødet hos en, der har “onde” øjne (Se den tydeligere tekst i Septuaginta) Vi kan altså blive “forhekset”, dersom vi ikke forbliver i Guds sandheds lys

Gud gør dem “blinde”, der tror de er klogere end Guds ord og selvvalgt søger længere og længere ind i den dårskab, som det er ikke at ville tro hele Guds ord, og endnu mindre adlyde det.

Løgnens ånd kommer fra “løgnens fader”


Da jøderne agtede deres egen retfærdighed højere end den retfærdighed, Gud giver dem, der omvender sig og kommer til ham, sendte Gud blindheden over dem, så de blev frataget den sidste smule dømmekraft, de havde Og angående hedningerne kan vi læse i Romerne 1:27 , at fordi de kendte Gud* men ikke ærede ham som den sande Gud, blev deres tanker tomme

* Kendte Gud! Dette ord skal her forstås således, at ved at se på naturen, kunne de ikke undgå at se, at alt var styret og opbygget af en levende Gud, der havde alting i sin hånd.

De gjorde Gud til en uforståelig hemmelighed og byttede Guds herlighed ud menneskegjorte billeder af alle former Men fordi de erklærede, at de var vise, medens de i gerninger viste, at de var dårer, overgav Gud dem til deres hjerters onde lyster, så både mænd og kvinder vanærede deres legemer ved at give sig selv hen til unaturlige sexformer Vi ser i Romerne 1:22-24 og også andre steder i Bibelen, at når mennesker ikke anser, at det at kende Gud er noget værd, giver han dem ofte hen til homofilt begær

Hele verden er under Satans kontrol, og han formår at fange mange ikke-troende ind i et net af masse-hypnose Derfor er skellet imellem troende og vantro som et svælg, ingen kan overstige, dersom Gud ikke frier de vantro ud af Satans kontrol Mere skarpt end Johannes siger det i 1 Joh 5:19 , kan det ikke siges: “Vi véd, at vi er af Gud, og at hele verden er i den Ondes vold” Dette er forskellen Hele verden er indsnøret i Satans net og kan mere eller mindre ikke tænke klar, idet sådanne er døde i deres overtrædelser og synder (Ef 2:1-9) Medens alle dem, der tror på Herren Jesus og på Guds ords sandhed, er sat fri (Joh 5:19) Derfor har mørkets kræfter heller ikke mere nogen magt over dem (Kol 1:13) De er fornyet i deres sind (Romerne 12:2) Og de har fået Kristi sind (1 Kor 2:16) At få et nyt sind vil sige, at de ikke længere bliver indfanget i Satans hekseri og er sunde i troen (Tit 1:13) , og derfor bliver de ikke drevet rundt efter enhver lærdoms vind (Ef 2:1-9)

Når Satan får magt over et menneskes sind, sender han sine vildfarelser derind. Derfor er der kamp om sindene. Allerede i barneårene bliver der fra Satans side gjort meget for at få kontrol over børnene. Dagens tegneserier er vigtige redskaber, idet de ofte er fyldte med okkultisme, der skridt for skridt leder børnene i hans arme. Også i både radio og TV synes mange programmer at være under hans kontrol. Resultatet udebliver ikke. Mange børn er allerede i en tidlig alder optaget af det okkulte og er eksperter i at lyve og begå ulovligheder i stigende grad. Og vantro forældre ser ofte blot til, medens deres børn mere eller mindre bliver indfanget i Satans snare. Og jo længere de kommer derind, des sværere bliver det at bryde ud igen.

“Hjertet er bedrageligt fremfor alt og uhelbredeligt sygt”, Jer 17:9

Verden prøver om og om igen at helbrede befolkningen fra dens svigefulde hjerte. Men hjertet kan ikke læges ved den behandlingsform, verden kender. Uden Gud er virkningen af et “sygt” hjerte så forfærdelig, at mange søger lindring ved spiritus, narkotika og meget andet. Men det hjælper ikke. Tværtimod erfarer sådanne, at deres problem, hjertet, ikke kan læges. Og derfor begås der så mange “syge” handlinger.

Holder vi der tror os ikke nær til Gud og adlyder Ordet, vil vi også komme til at begå “syge” handlinger, der fører til, at vi ikke længere kan se, hvad der er ret og uret indfor den hellige Gud. Derfor påstår sådanne, at de har Guds velbehag og velsignelse over deres liv, selv om de er homofile eller er utugtige på anden måde eller ikke tager det så nøje og tilsidesætter sandheden. Det er altsammen et udslag af et “sygt” hjerte. Men i mange tilfælder anses en “syg” kristendom i dag for det normale. Og de få, der taler imod de “syge” områder iblandt kristne, anses for fanatikere. I dag er det glemt, at Gud er hellig og kræver, at vi også skal stræbe efter at være hellige, dersom vi vil være med ham både her og i evigheden.

Vor gamle natur er fjendskab imod Gud (jvf Romerne 8:7)

Hele vor natur søger automatisk til de mørke områder, hvor Gud ikke får lov at styre og råde Og mange er så blinde, at de ikke kan se, at det, de trænger til, er en ny fødsel (Joh 3:3)

Men, siger du, der er dog mange gode mennesker, uanset de ikke er kristne! Det er rigtigt set udfra et menneskeligt synspunkt Men i Guds øjne er de fortabte syndere, idet den største synd, der kan begås, er at ikke tro på Jesus Han siger: “Dersom I ikke tror, at jeg er den, JEG ER, skal I dø i jeres synder”, Joh 8:24

Med ordene JEG ER bekræfter Jesus, at det er Gud, der taler til dem (Se om Jeg Er i 2. Mos 3:14) Gud har i egen person talt til os Og vil vi ikke tro på det, han siger, må det stå klart, at så kan han heller ikke have noget fællesskab med os Og langt mindre tilgiver han vore synder, dersom vi ikke indrømmer vor synd eller ser, vi har brug for hans tilgivelse

I Ordsp 25:28 står: “Den, der ikke kan lægge bånd på sit eget sind, er som en nedrevet by uden mur” Og Jakob skriver: “… Rens jeres hjerter, I, som lader sindet drages til begge sider”, 4:8b Men “Hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, noget nyt er blevet til”, 2. Kor 5:17 Når det sker, bliver den uhelbredelige sygdom i vore hjerter helbredt Der sker noget med det menneske, der fødes påny og derved bliver fri for denne sygdom Og denne, uhelbredelige sygdom, som Jeremias skrev om, kan vi kun holde afstand til, dersom vi højst af alt ønsker at have Kristi sind (1 Kor 2:16)

Det at drages til begge sider er et udslag af vor gamle natur. Der må altså ske noget udover det, vi selv formår. Mindre end en ny fødsel, hvor alt bliver nyt og det gamle er forbi, hjælper ikke i vort forhold til Gud.

Lidelser og afsavn betyder intet i sammenligning med evigheden hos Gud


Paulus siger: “Jeg er overbevist om, at lidelserne i den nuværende tid er for ingenting at regne sammenlignet med den herlighed, som skal blive åbenbaret på os”, Romerne 8:18 (Se også 2. Kor 4:17 og 1 Kor 2:9)

Det værste, vi har oplevet, vil være som intet, når vi står ind for Hærskarernes Herre Selv det at måtte dø, fordi vi følger Jesus, er intet mod det at måtte dele herligheden gennem evighedernes evigheder sammen med ham Er livet byrdefuldt - og det er det for manges vedkommende - må vi huske, hvad Gud sagde til Paulus, da han bad om at blive fri for “en torn “, der nagede ham, 2. Kor 12:7 Han sagde: “Min nåde er dig nok; thi i magtesløshed udfolder min kraft sig helt”, vers 9

Vi er mange, der må leve med en “torn” i kødet. Men vi skal ikke fortvivle. Vi har Guds ord for, at i netop en sådan tilstand kan Guds kraft udfolde sig.

Hvis du ikke adlyder Herren… skal han slå dig (5. Mos 28:15-35)

Kun tåber lader sig styre af hjertet. De viser, de er tåber, når de ikke tror på ham, som alene ved, hvad vantro og ulydighed fører med sig og vil frelse dem derfra. Ved sine ord, som ingen kunne tilbagevise, og ved undere, som intet menneske kunne udføre, viste Jesus, at han var og er den sande Gud.

I sit ord har han tydeligt sagt, at vantro uvægerlig fører til dom og en evighed i Helvede, hvor der vil være en fortvivlet tænderskæren. Hvorfor vil de mange ikke lytte til ham, som aldrig har sagt noget usandt og som gav sit liv for at frelse os? Fordi hjertet er så let at bedrage! Og vi, som tror på Gud, er endog til en vis grad smittet af verdens ligegyldighed. Var vi ikke det, ville vi gøre noget mere for at nå de mange, der føler ligegyldighed overfor evangeliets ord om evig frelse.

Blot for at nævne enkelte af de mange, som ramtes af Guds dom på grund af vantro og ulydighed: Adam og Eva ramtes af Guds forbandelse, fordi de ikke troede på, hvad Gud sagde. Det blev en forbandelse for Lots hustru, til hvem Gud sagde, at hun ikke måtte se sig tilbage, men gjorde det og blev ramt af den samme dom, som Gud lod regne ned over Sodoma og Gomorra som straf for deres mange homoseksuelle synder. Kong Saul vidste, hvad Gud sagde, men gjorde noget andet. Derfor endte han sine dage under en ond ånds indflydelse. Vi ved også, hvad Gud har sagt, men gør ofte ikke derefter.

Israel valgte selv at gå igennem deres forskellige trængsler. Gud advarede dem, førend de syndede, ganske som han i dag advarer os. Men Israel reagerede ikke på advarslerne og måtte igennem trængsler, som indtil nu har varet mere end 2000 år og vil forsætte, indtil Jesus kommer igen ved tidernes ende. Deres trængsler får ende. Men alle vantro og dem, der med vilje er ulydige, og ikke får disse synder bekendt og tilgivet, dømmes ind for Guds domstol til evig fortabelse i smerte og gråd. Hvorfor vælger de mange så ikke at tro og adlyde? Fordi hjertet er blindt, sygt og forvirret!

“Genstridighed er som spådomssynd, og trods er som overtrædelse og afgudsdyrkelse”, 1. Sam 15:23 Menneskehedens historie er en lang beretning om genstridighed og trods overfor Gud Vi har tilsidesat det at sætte lydighed først og møder ofte frem med noget, vi sætter højere end Gud Men Gud ser efter lydighed Er vi lydige, bærer vi de frugter, som kun kan komme fra en sand omvendelse Og har vi oplevet den, spørger vi ikke om dette eller hint kan tages med i vort liv Da siger vi hellere: Lidt med Guds velsignelse er bedre end meget uden

Den gudgivne frihed misbruges

Ved Kristi død blev flere skillevægge brudt ned For eks den imellem jøder og hedninger (se 5 Mos 7:6 og 14:1-2) En jødisk mand takkede Gud i sin morgenbøn for, at han ikke var født som hedning, slave eller som en kvinde I Kristus findes der ikke mere sådanne skel Derfor skriver Paulus, at der ikke mere er forskel imellem det at være jøde eller græker, træl eller fri, mand eller kvinde; thi alle er ét i Kristus (Gal 3:28) Det vil sige, alle har lige ret til frelse Men i NT ser vi, der stadigvæk var slaver på trods af, de var blevet kristne Der var altså forskel, bortset fra frelsen ved tro på Jesus Nogle var herrer, medens andre var slaver Således er nogle kaldet til at tale Guds ord og til at være hyrder, medens andre ikke er det og kun skal tale om Ordet, når lejligheden gives Men der er det problem, at mange tiltager sig retten til at være prædikant, selv om de ikke fuldtud agter at holde sig til Bibelens lære Og det kommer der ikke noget godt ud af Galaterne blev vildledte til at tro, de kunne blive Abrahams børn ved at holde loven, og overså, at Abrahams sæd, som alle kunne blive velsignet ved, var Kristus At være Abrahams kødelige børn bringer ingen velsignelse Kun dersom vi er i Abrahams sæd, KRISTUS, får vi del i Guds velsignelse ved tro (Gal 3:28)

Det er nødvendig at læse Bibelen, som den er givet os, og ikke, som vi selv vil forstå den. Skarevis af mennesker er blevet vildledte, ja, forheksede ved at lytte til nogle, som ikke er ledt af Helligånd men stykker lidt sammen, som er revet ud af sammenhængen i Bibelen. Det kan komme til at lyde så besnærende, at mange forlader den gamle vej, som Bibelen anviser så tydelig, og istedet følger mennesketeorier, der på visse områder er i direkte modstrid med Bibelens lære.

Tænk, hvilken kaos det ville medføre, dersom alle valgte at forstå færdselsloven på deres egen måde Gud har ikke kaos i sit rige Derfor må vi betænke, at vi ikke kan lade os styre af vort hjerte, for det bedrager os Der er kun én rettesnor, dersom vi vil tilhøre Gud og få del i frelsen ved tro på Jesus Og det er at kaste hjertets bedrageriske meninger bort og adlyde Ordet Det blev sagt i ældre tid: Tro, som der står, så skal du få, som der står! Og vi kan tilføje: Dersom vi adlyder Gud, erfarer vi, at vort bæger flyder over med Guds velsignelse Er vi villige til at adlyde Gud fremfor vort bedrageriske hjerte, vil han lade “mig ligge på grønne vange* Til hvilens vande leder han mig, han kvæger min sjæl, han fører mig ad rette veje** for sit navns skyld… I mine fjenders påsyn dækker du bord*** for mig, du salver**** mit hoved med olie, mit bæger flyder over”*****, Sal 23:2-3 og 5

*De grønne vange er en anden beskrivelse af den nåde, vi har i, at Herren er vor hyrde og har rigelig adgang til den åndelige ernæring, vi behøver.

** De rette veje er den smalle vej, der fører os til det evige liv (Matt 7:14) af nåde og for Jesu navns skyld Gennem sit ord og ved sin Ånd fører han synderen ad salighedens vej til det sikre mål

*** Selv under den Ondes fjendske angreb vederkvæger Gud vor sjæl ved et rigt dækket bord med al den åndelige næring, som Kristus giver.

**** At salve med olie viser hen til Helligånden, som giver os glæde, lys og indsigt, 1 Joh 2:20

***** Bægeret, der flyder over, er et billede på, at Herren ikke sparer, når han til sine troende uddeler de himmelske vederkvægelser, som behøves på vandringen gennem dette liv.

Jesus er den gode hyrde og siger: “Jeg kender mine, og mine kender mig”, Joh 10:14

Som den gode hyrde forløser han fårene ved at dø i deres sted (vers 11, 15, 17-18 og 1. Pet 2:24)

Faderen elskede Jesus, fordi han ofrede sit liv for fårene (Vers 17).

Jesus sagde: Alle, som hører min røst og ikke adlyder den, er ikke mine får Jeg kender mine får, og de følger og adlyder mig daglig Til alle som adlyder og følger mig, giver jeg evigt liv, og de skal aldrig fortabes, eller rives ud af min hånd (Joh 10:26-29 , Matt 19:27-30 , Mark 10:28-31 , Luk 9:23 , 18:28-30, Gal 6:7-8 , Romerne 6:16-23 og 8:1213)

Som altid viser Jesus tilbage til løfterne i det Gamle Testamente, i særdeleshed til Ez 34:23 , som lover Israel en god hyrde Sande lærere er hyrder, men benævnelsen den gode hyrde tilhører Jesus alene Og det viser han ved at han gav sit liv for dem, han vogter

Jesus sagde: ”Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd” Matt 10:28

Hvile i troen på Jesus Kristus

Hos Jesus er det eneste sted, hvor bange sjæle kan finde hvile Dette budskab har alle brug for i dag, thi på et eller andet tidspunkt bliver vi alle bange Det kan være ved sygdom eller ind for døden Men budskabet om, at Jesus er vejen, sandheden og livet, er svækket i vor tid, og mange, der er i en svær situation og trænger til hvile og trøst, kender ikke til hvilen ved tro på Jesus, og da bryder angsten ud Men det bedrøver Jesus, thi han har sagt: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile” Matt 11:28

Vor tid er ond og lægger byrder på mange. Og dem, der ikke kender Jesus og henter kraft fra ham til at komme gennem alt det svære, bliver rastløse og jager endnu stærkere af sted end før for at dulme de stigende byrder. Nogle søger lindring i hårdt arbejde, andre i alkohol eller narko eller helt andre ting. Kun de færreste ved, at den eneste hvile findes i troen på Jesus.

I en gammel sang hedder det:
Er du træt og syg og tung om hjertet,
sig det til Jesus, sig det til Jesus!
Er din glæde død, men ej din smerte,
sig det til Jesus just nu.
Rinder tårer ned ad dine kinder,
Sig det til Jesus, sig det til Jesus!
Trykkes du måske af skjulte synder,
Sig det til Jesus just nu.

Idag er mange af dem, der kendte denne vej, ikke mere hos os. Og derfor kan vejen være vanskelig at finde. Men vi har Bibelen, der fortæller om alt det, Jesus gjorde for at sige os, at han er vejen til livet og til glæden, der aldrig hører op.

Løgnen er ofte beklædt med ”guld”, medens sandheden fra Gud kommer usmykket til os. Mange ser på den forgyldte løgn. Men når nødens time kommer, opdager de, at det kunstigt opreklamerede intet er værd, og de står alene med byrderne og knuges af angst for det ukendte, de er på vej til.

Der er en vej, som verden ikke kender, men som Bibelen viser hen til. Bryd op fra det forjagede liv og gå i troen på Jesus ind i hans hvile, hvor der altid er godt i være. Han indbyder dig til at komme, som du er, og tro på ham, som han er. Just nu!

Der er mange ”ulve” i fåreklæder, som lover dig hvile, men hvis budskab er tomt og ikke kan bringe trøst til dig på nødens dag Derfor må du vælge at ville tro på Jesus Også når han siger: ”Den, som kommer til mig, vil jeg ingenlunde kaste ud” Joh 6:37

Vælg, førend de svære tider kommer, thi da har du ingen kraft og rives med ind i frygtens uendelige dybder. Vend dig til Jesus – just nu! Sig til ham, at du beder ham komme til dig med sit levende ord. Han har med sit blod betalt for at være din frelser. Tro ham og kom til ham – just nu!


Debat: Stol på Herren - men ikke på dig selv

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Kristenlivet generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation