Frelse


- Ben, kød og blod

Det er et svært men interessant emne at prøve at forstå. Der er noget særligt ved blodet, som jeg vil prøve at fremhæve i denne artikel. Blev mennesket skabt som vi er i dag, eller blev vi forvandlet, da vi syndede – og i så fald hvornår og hvordan? Vi ved at naturen ændrede sig på grund af synden, for da Adam fik sin dom, siger Gud: ”torn og tidsel skal den (jorden) bære dig”, og det fortæller os at en ændring, noget nyt som Adam ikke hidtil havde kendt, var trådt i kraft...
af Kim Andersen, d. 26-04-07

- Den evige frelse

Jeg har tidligere skrevet om Calvinisme, hvor læren om den evige frelse, sammen med forudbestemmelse, indgår som element. Hvis forudbestemmelsen, der lærer at Gud i sin retfærdighed fra evighed af, har bestemt sig for hvem, Han vil frelse og hvem, Han vil kaste ud i evig adskillelse fra Ham, trækkes ud af ligningen, står man med en lære som ganskevidst kommer tættere Kristi evangelium, end Calvinismen...
af Kim Andersen, d. 02-08-08

- Den nye fødsel

Hvad betyder det at blive født på ny? Det betyder, at enhver der fødes på ny bliver fuldstændig forandret, idet vedkommende får en hel ny natur. ”Derfor om nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, alt er blevet nyt.” 2. Kor. 5:17. Det kan din forstand ikke forstå. Og du er tilbøjelig til at stole mest på din forståelse. Men søger du i oprigtighed frelse fra dine synder og fællesskab med HERREN, må du sætte troen på Bibelen højere end på din forstand...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-03-07

- Der står skrevet

Der står skrevet! Disse ord må også være vort sejrsvåben, thi vejen til åndelige sejre er at blive i Bibelens sandheder. Jesus siger, at den, som er en slave af synden, er ikke fri. Men friheden kommer ikke i sin fylde til os på et øjeblik. Vi må begynde med at lære Skrifterne at kende. Sandhedens første punkt begynder med, at vi tror på Gud Fader, Yahshua Messias (Jesus Kristus) og på Helligånden...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-10-03

- Det er blodet, der frelser

Der er i GT af Herren udpeget fire jødiske fester/helligdage om foråret, der viser hen til Jesu Kristi første komme. De tre første kaldes på hebræisk mikrah, en slags opregning eller prøve. Altså en beredelses prøve på det, der skulle komme. Det ser vi på lidt senere. Hebræerne i Ægypten Israels børn (hebræerne) blev meget dårligt behandlet i Ægypten i deres tid der, fordi kong Farao var bange for, at de skulle blive for mange...
af Holger Skov Særkjær, d. 04-03-05

- Det glemte Evangelium

Når man lytter til prædikanter i dag, som prædiker et budskab der er rettet mod synderen som endnu ikke er frelst, så hører man et tomt og overfladisk budskab, der bringer det Glædelige Budskab i en forkvaklet og splittet form. Det flyver hen over hovedet på synderen, der har behov for logik i Frelsebudskabet om Jesu Kristi død og opstandelse, for at betale prisen for dine og mine overtrædelser...
af Kim Andersen, d. 12-01-05

- Det skjulte liv med Gud

”Dersom vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han forlader os synderne og renser os fra al uretfærdighed. ” 1. Joh. 1:9. Vejen til fuld tilgivelse går gennem, at vi fuldt ud vedstår vore synder. Gør vi det, ser Gud, at vi mener noget med vor omvendelse. Det kan tage år at se og erkende vor syndeskyld. Vi har dog fra første stund, vi vender om til Gud og angrer vore synder, hans fuldkomne tilgivelse...
af Holger Skov Særkjær, d. 29-03-06

- Djævelens kamp mod Guds frelsesplan

I Gal. 4:4-5 står der således om Jesu fødsel: ”Men da tidens fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår”, Gal. 4:4-5. Guds profetier i GT og NT vil alle blive opfyldt i den rette tid. Utallige profetier blev opfyldt på Jesu fødsel, liv, død og opstandelse. Utallige andre profetier er blevet opfyldt, eller venter stadig på at blive opfyldt, f...
af Eskild Skov Særkjær, d. 09-01-06

- En fuldkommen frelse

Med frelse fra lysten til synd begynder den fuldkomne frelse hos dem, der søger HERREN, som er ordenens Gud og opdrager sine børn til at være en pryd i sin familie. Unddrager vi os Guds opdragelse, vanærer vi Guds hellige navn og kan ikke tage imod de gaver, Gud giver til dem af sine børn, som vil gå ad hans veje. Det er en gudgiven gave at nå så langt, at vi kan hade det onde og elske hellighed...
af Holger Skov Særkjær, d. 03-12-04

- Et større og fuldkomnere offer

”Ordet om korset (græsk stauros stage er dårskab for dem, som går fortabt, men for os, som bliver frelst, er det en Guds kraft.” 1. Kor. 1:18. Dem, som går fortabt, har ikke kunnet indse, at Jesu Kristi død har nogen betydning, og afviser denne afgørende oplysning, som Bibelen viser hen til mange gange. Hvorfor er det da så vigtigt at tro, at Jesus døde for os? Fordi ”næsten alle ting renses med blod, og uden blodsudgydelse opnås der ingen tilgivelse...
af Holger Skov Særkjær, d. 29-04-05

- Frelsens grundvold

Adskillige, som nok har deres gang i kirke og menighed, er ikke frelste og har et ringe kendskab til frelsen ved tro. Derfor vil jeg i denne artikel forsøge at skrive om frelsens grundvold og om den afgørende betydning, Jesu Kristi blod har. Mange har arbejdet sig træt i forsøg på at blive “god nok” til at kunne tage imod den glæde og fred, Bibelen lover. De har lyttet til prædikener i årevis men er ikke kommet længere end til, at de nu er træt af at vente på ”den fred, der overgår al forstand”...
af Holger Skov Særkjær, d. 31-10-04

- Født påny

At miste et dyrebart klenodie kan bringe stor sorg. Således bedrøver det Gud, når han – måske på grund af vor uvidenhed - mister et dyrekøbt menneske, fordi vi ikke er blevet oplært på ret måde. At blive en Jesu efterfølger er enkel og ligetil. Det er menneskers tillæg til Guds enkle vej, der gør vejen byrdefuld. Jesus brugte megen tid med at tilbagevise sådanne tillæg. Engang ”spurgte farisæerne og de skriftkloge ham: "Hvorfor vandrer dine disciple ikke efter de gamles overlevering, men holder måltid med vanhellige hænder?" Mark...
af Holger Skov Særkjær, d. 14-01-02

- Født påny ved tro på Jesus

To former for tro ”Men da han (Jesus) var i Jerusalem i påsken på højtiden, troede mange på hans navn, da de så hans tegn, som han gjor-de. Men Jesus selv betroede sig ikke til dem, fordi han kendte alle.” Joh. 2:23-24. Der er to former for tro. Den, som de havde, der troede på grund af tegn og undere. Og den tro, som de har, der er født på ny og tror uden at have set. Jesus betroede sig ikke til dem i den første gruppe...
af Holger Skov Særkjær, d. 13-12-01

- Grundvolden er Jesu Kristi blod

Jesu ord: ”Det brød, som jeg skal give, er mit kød, og jeg giver det, for at verden skal leve”, Joh 6:51, kan vi forstå i lyset af Es 53:5-6: ”Men han blev såret for vore overtrædelser, han blev knust for vore misgerninger. Straffen for, at vi skulle få fred, ramte ham, og ved hans sår har vi fået lægedom. Vi for alle vild som får. Vi vendte os hver til sin vej. Misgerningen, vi alle var skyld i, lagde Herren på ham...
af Holger Skov Særkjær, d. 30-05-03

- Hvad vil det sige at blive frelst?

Ordet frelse kan betyde flere ting: Redde, frelse, befri, bjerge, udfri, hjælpe, sætte fri, frigøre eller betale løsesum for. Hvad er det så, vi skal frelses og sættes fri fra? Det er syndens alvorlige følger. Jesus sagde: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl.” Joh. 8:34. Måske ved du det ikke, men er du ikke frelst, er du en træl under Satans regime...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-05-02

- Hvorledes finder jeg frelsens vished og bevarer den?

”Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?” ”Tro på Herren Jesus, så skal du blive frelst”, Apg 16:30-31 Er det overhovedet muligt at opnå vished om vor frelse? Ubetinget ja! Og uden vished om frelsen mangler en kristen noget væsentligt, der giver glæde og kraft, og får ikke alt det, Gud vil give sine børn. Det første, vi skal gøre for at få vished, er at tro på Jesus Hele hans formål med at komme til jorden var at give os liv, ja, overflod af liv Og ”så mange, som tog imod ham, dem gav han kraft til at blive Guds børn”, Joh 1:12 Selv sagde Jesus, at den, der tror på ham, ikke skal fortabes men have evigt liv Men han sagde også, at dem, der ikke tror, er allerede dømt, fordi de ikke har troet på ham (Joh 1:12 og 18) Jesus vil, at vi skal finde hvile i at høre ham til Men han véd, vi let bliver frygtsomme, og at vi ofte ser på vore synder i stedet for på ham Derfor sagde han: ”Vær frimodig, dine synder er dig forladte”, se for eks Matt 9:2 og Luk 7:48 Og i 1JohannEs 2:12 står: ”Jeg skriver til jer, fordi jeres synder er jer tilgivet for hans navns skyld” Læg mærke til, at Johannes ikke siger, at deres synder engang skal ...
af Holger Skov Særkjær, d. 03-09-98

- Hvorledes får jeg frelsens vished?

Kan vi få vished om vor frelse? Og kan vi bevare den? Ubetinget ja! Det første, vi skal gøre for at få denne vished, er at tro på Jesus. Hele hans formål med at komme til jorden var at give os liv, ja, overflod af liv. Og ”så mange, som tog imod ham, dem gav han kraft til at blive Guds børn”, Joh. 1:12. Selv sagde Jesus, at den, der tror på ham, ikke skal fortabes men have evigt liv. Men han sagde også, at dem, der ikke tror, er allerede dømt, fordi de ikke har troet på ham (Joh...
af Holger Skov Særkjær, d. 27-12-01

- Hvorledes kan jeg vide, at jeg er frelst?

I Rom. 8:16 står der: ”Ånden selv vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn.” Det er Guds Ånd der bekræfter, at vi er frelste, dersom vi tror, at ”hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Søns, blod renser os fra al synd.” 1. Joh. 1:7. I 1.Joh. 1:3 læser vi: ”Det, vi har set og hørt, forkynder vi også jer, for at også I må have samfund med os; men vort samfund er med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus...
af Holger Skov Særkjær, d. 13-12-01

- Jesus - vor stedfortræder

Oversat fra Jack van Impes artikel The Lord Jesus Christ: The Sinner's Substitute Måtte vi i sandhed lære og erkende, at Jesus Kristus er verdens frelser, idet han gav sit blod som et offer for vore synder, da vi var hjælpeløse og fortabte. Vi kender alle til, at når en skolelærer bliver syg, indsættes der en anden i stedet for. Lad os fæste os ved disse ord i stedet for, når vi tænker på, hvad Jesus Kristus gjorde for os...
af Jack van Impes, d. 01-12-01

- Kun Guds ord kan give en levende tro

Jesus talte i en lignelse til folkeskaren: ”Se, en sædemand gik ud for at så. Og det hændte, da han såede, at noget af sædekornet faldt ved vejen, og himmelens fugle kom og spiste det op. Noget andet faldt på stengrund, hvor der ikke var meget jord. Det spirede snart op, fordi der ikke var dyb jord. Og da solen steg, visnede det. Og noget andet faldt blandt tjørn. Og tjørnene voksede op og kvalte det, og det bar ingen frugt...
af Holger Skov Særkjær, d. 04-07-06

- Mangelvare - syndenød

Hver den, som er født af Gud, kan ikke forblive i de samme synder I vor tid præges især Vesten af en ”smidevæk” kultur, selv om en ting er fuld funktionsdygtig. Det eneste den fejler, er blot at den ikke er ny. Denne mentalitet præger også kristendommen, så også her kasserer man det gamle, meget af det, som Bibelen lærer, kastes ud. Da Paulus besøgte Korint sagde han: ”Jeg agtede ikke at vide noget iblandt jer uden Jesus Kristus og ham korsfæstet...
af Holger Skov Særkjær, d. 03-07-07

- Nåden i Kristus

På vor vandring mod det evige hjem bliver vi ofte ængstelige, fordi vi ikke har noget at bringe med os. Og selv om vi ved, at alt er af nåde, er det alligevel så tomt, når vi ser de mange mistede muligheder til at bringe et levende vidnesbyrd om frelsen ved tro ud til andre. Da må disse ord trøste os: ”Så ligger nu retfærdighedens krans rede for mig, som Herren, den retfærdige dommer, vil give mig på den dag – ja, ikke bare mig men alle, som har glædet sig til hans komme...
af Holger Skov Særkjær, d. 28-09-07

- Sand GUD og sand Menneskesøn

Nogle forstod ikke Jesus og undrede sig over hans autoritet, da han sagde: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer, JEG ER var før Abraham." Joh. 8:58. (JEG ER, græsk: EGO EIMI. Guds eget navn, se 2.Moseb. 3:14.) 2. person i guddommen har været Gud fra evighed af. Det er svært for os at forstå, thi for os har alting en begyndelse og en afslutning. I Prædikeren læser vi om vor be- grænsning: ”Alt har han skabt smukt til rette tid; også evigheden har han lagt i deres Hjerte, dog således at menneskene hverken fatter det første eller det sidste af, hvad Gud har virket...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-02-02

- Tag imod Jesus og lev i ham ved tro

”Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det.” Kol. 2:6-7. Hvorledes bliver vi grundfæstede i troen? Vi får fremgang i sandheden om Jesus, når vi har taget imod kaldelsen og med vor mund bekender tro på Jesus. Kundskab om Guds ord gør troen stærkerer og vor kærlighed til Jesus varmere. Denne sandhed er skjult for de vantro men åbenlys for alle, der hører Jesus til...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-04-02

- Til dig der har alt - men ikke det allervigtigste

Et er fornødent Dersom du er en i mængden, der iler af sted til dit arbejde, udfylder dit job og iler hjem igen. Og hvor fridagene bliver brugt uden du nåede det, du ville. Da må du tænke på, at et er fornødent, og det er at du sørger for, at din sjæl har det godt, og at du er på den vej, som Gud ved sit ord viser dig. Det er godt at have bil og hus og måske sommerhus og penge i banken...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-06-02

- Tro og lydighed fører til sejr

Gudsfrygts skin ”Lad jer ikke forføre; Gud lader sig ikke spotte. Thi det et menneske sår, det skal han også høste. For den, som sår i sit kød, skal høste fordærvelse af kødet. Men den, som sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.” Gal. 6:7-8. Lad jer ikke forføre. Det er det, der sker for mange af de kristne. Guds folk har altid skullet være på vagt for ikke at få islet af hedenskab blandet ind i den sande tro på Herren Jesus Kristus...
af Holger Skov Særkjær, d. 12-10-06

- Ægte glæde

”Må de glæde sig af hjertet, de som søger Herren.” 1. Krøn. 16:10. Der findes en falsk og ægte glæde. Dem, der søgte Herren i den gamle pagt, søgte og kendte den ægte og overstrømmende glæde. Det var glæde der fyldte dem, når de drog op til HERRENs hus. Ligeledes giver Salmerne udtryk for ægte glæde men også ægte sorg. Havde de en glæde, som vi mangler? Er vi så fyldte med surrogat glæder, at der slet ikke er plads til ægte? Uden den fylder os, har vi ikke glæden over frelsen, og over, at vi i alle forholde hører HERREN til...
af Holger Skov Særkjær, d. 13-10-06