Tro og lydighed fører til sejr

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 12/10-06Gudsfrygts skin


”Lad jer ikke forføre; Gud lader sig ikke spotte. Thi det et menneske sår, det skal han også høste. For den, som sår i sit kød, skal høste fordærvelse af kødet. Men den, som sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.” Gal. 6:7-8.

Lad jer ikke forføre. Det er det, der sker for mange af de kristne. Guds folk har altid skullet være på vagt for ikke at få islet af hedenskab blandet ind i den sande tro på Herren Jesus Kristus. Men aldrig har der været så alvorlige angreb fra Satan som i dag. Det, der har været skrevet om i Bibelen ville komme, er nu kommet.

”Ånden siger udtrykkelig, at i de sidste tider skal nogen forlade troen og vende sin opmærksomhed mod forførende ånder og demoners læresætninger.” 1. Tim. 4:1.

For den tid kommer, da de ikke skal udholde den sunde lære, men efter sine egne lyster vælge sig lærere, efter hvad som kildrer dem i øret. De skal vende sine ører bort fra at høre sandheden og vende sig til myter.”2. Tim. 4:3-4.

”Da skal menneskene være sådanne, som elsker sig selv, elsker penge, praler, er stolte, spotter, er ulydige mod forældre, er utaknemlige, vanhellige, uden naturlig kærlighed, utilgivende, bagtalere, sådanne som er uden selvtugt, brutale, som er uden kærlighed til det gode, forrædere, fremfusende, opblæste og som elsker lysten højere, end de elsker Gud. De har en ydre form for gudsfrygt men fornægter dens kraft. Sådanne skal du vende dig bort fra!” 2. Tim. 3:2-5.

Her har vi forklaringen på, hvorfor det står så slemt til i vor tid. Vi har overflod af gudsfrygts skin men stor mangel på ægte gudfrygtighed. Mange ved ikke engang, hvordan ægte kristendom viser sig i et omvendt menneskes liv. Og ved slet ikke hvordan ægte omvendelsens frugter ser ud. Kristne i dag har glemt at være lys i verden, og for manges vedkommende har de intet lys for dem, der går i mørke. I mange kirker og menigheder får de fremmødte ”stene” i stedet for ”brød”, som erhvert ord, der udgår af Guds mund.

Hvert menneske, der mener de er en kristen, må spørge sig selv om de lever af sten eller af de ord, der udgår af Guds mund. Spørge sig selv, om de kun har en ydre form for gudsfrygt og fornægter dens kraft. Der står, at sådanne skal en sand kristen vende sig bort fra.

Lider nogen af en farlig, smitsom sygdom, holder du dig borte fra en sådan. Men tænker du på, at gudsfrygts skin
er stærkt smitsom? Ved at komme sammen med sådanne, visner din gudsfrygt og bliver kun til et skin.

Lydighed er mere værd end offer


Min bedstefar var en gudfrygtig mand. En nat vækkede Gud ham og sagde til ham, at han med det samme skulle gå hen og tale med præsten, der var alvorlig syg. Der var en ret lang vej gennem skoven, og min bedstefar cyklede aldrig. Men han gjorde sig færdig og skyndte sig af sted. Da han nåede frem, bankede han på, og præstefruen åbnede døren og sagde: Gud ske lov, at du er kommet, min mand har sådan bedt om, at Gud netop ville sende dig! Han var lydig, da Herren kaldte.

I dag har flertallet bil eller i hvert fald en cykel. De fleste ville sikkert mene, at et sådant ærinde kunne vente til det blev morgen, eller tænke over om det nu også var Guds røst eller egne tanker, de hørte. Mine får kender min røst, siger Jesus. Kender vi den, og retter os efter den.

Vor almægtige Gud ser langt mere på, om du adlyder hans ord, end om du giver ham store gaver. Mange menighedshuse er udsmykket til det utrolige, medens menigheden som sådan ikke ærer Gud ved lydighed. Sådanne menigheder har Herren ikke behag i. Ulydighed er for Herren ligeså afskyelig som trolddom. Og at være stædig og gå egne veje er ligeså slemt som at tilbede afguder. Forkaster vi Herrens ord, forkaster han os. (jf. 1.Sam,15.22-23.)

Måske er der ikke mange, der vil følge dig på vejen til lydighed. Men gå så vejen alene, den er alligevel så smal, at du må gå den alene med Kristus. Du må møde Herren alene og blive rede til at sige: ”Din vilje ske!” Hvad har du ud af at vinde hele verden, dersom du må bøde med din sjæl?

”Jeg er blevet korsfæstet med Kristus. Det er ikke længere mig som lever, men Kristus lever i mig. Og det liv, som jeg nu lever i kødet, lever jeg i tro på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv for mig.” Gal. 2:20.

Altså: Det liv, jeg nu lever som født på ny, er et resultat af, at jeg tror på Guds Søn.

Hvordan lever jeg mit liv? Er det kun i et skin af den sande tro? Eller er jeg en Kristi efterfølger, der lever et liv i lydighed der vidner om, at jeg ikke følger denne verdens mønster? Det er så let at følge med strømmen, dvs at ligne verden i levevis, klædedragt m.m. Men det er ikke det, vi er kaldede til.

Hvad kan sammenlignes med værdien af det evige liv med Gud? Intet, om vi så ejede hele verden med al dens herlighed. Men mange kristne bærer sig ad som tåber, når de ikke agter på den uvurderlige skat hos herlighedens Herre fremfor en kødelig kristendom

Et sejrende liv.

Vi fristes let til at gøre livet magelig og ikke altid at skulle kæmpe os frem til et sejrende liv i alle forhold.

Er det da muligt at leve et sejrende liv?

”Som der står skrevet: ”For din skyld bliver vi dræbt dagen lang. Vi bliver regnet for slagtefår. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som elskede os.” Romerne. 8:36-37.

”Lad os jage efter at lære Herren at kende!” Hoseas 6:3. Men hvad gør vi? Fylder mange sig ikke med vranglærdomme, ja, endog flirter med direkte løgnelærdomme. Jo, det er desværre således. Men hvorfor?

Fordi at folk fik overflod efter 2.verdenskrig, forlod mange Herren og begyndte at følge fremmede guder, som Israel gjorde. Se 5. Mos. 32:15-17. Og Djævelen indfanger mennesker ved diverse spil og film, bl. mange andre Pokemon og Potter-bøgerne. De sidste er direkte lærebøger i satanisme. Børn bliver voksne, og deres børn bliver endnu mere okkulte og vælger, at Gud ikke skal bestemme over dem. I stedet vil de bestemme over Gud. Mange præster og forkyndere har ikke holdt sig til den sande lære, og adskillige af dem er endog gået foran i frafaldet og godkender lærdomme, der er vederstyggelige for Herren.

Herrens vægtere må jo være ”døde”, eftersom noget sådant kan foregå. Læs Bibelen og døm selv. Man sætter mange ord og sætninger i Bibelen ud af kraft og lader bare, som de ikke står der. Men alle vil en dag skulle xtå til regnskab for sådant. Og dem, der lader hånt om Guds ord, vil opleve hvad det vil sige at afvise Guds frelse ved tro på Jesus Kristus. For sådanne vil evigheden være uden Gud i selvfordømmelse i Helvede.

Alle kan blive frelst fra dette sted. Denne frelse er købt ved Jesu Kristi død på Golgata. Men et sådant frelsende budskab vil mange ikke tro på og ikke engang læse eller høre om det. De har tid til alt andet, men vil ikke bruge tid på at høre om den frelse, der alene kan fri dem fra den dom om skyld og straf, der med smerte og gråd gælder i al evighed.

Hvor går vejen til frelse og tro


Hver den, som påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Hvordan kan de da påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på ham, som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre, uden at der er nogen som forkynder?Romerne. 10:13-14.

Den der vil frelses, må høre og læse om sandheden, vejen og livet. Dvs at du må lære Jesus Kristus at kende og høre eller læse hans ord i Bibelen. Læs om apostlene og Paulus i Det nye Testamente. Og læs, at Jesus Kristus alene er sandheden, vejen og livet. Mange kender dele af sandheden men ikke hele sandheden. Jesus alene er hele sandheden, hele vejen og hele livet,

Du er ligestillet med Abraham, der var omgivet af afgudsdyrkere. Herren bød ham at drage til et andet land, som han ville give ham og hans efterkommere. Abraham blev kaldet til tro på den evige Yahweh (Herren) og var lydig. Også du er kaldet til at komme til tro på Yahshua (Jesus Kristus). Tager du imod denne tro, fødes du på ny ovenfra. En ”fødsel”, der ikke kan forklares men kan erfares. Hvor herligt det er at opleve denne, nye fødsel. Alt bliver nyt, og det gamle er forbi. Sker dette ikke fuldt ud, er det dig selv, som i vantro holder igen.

Hvor finder vel hjertet sin salige ro?
Hos Jesus, ja kun hos Jesus!
Hvor findes den grundfaste klippe for tro?
Hos Jesus, ja kun hos Jesus!

Hos Jesus, hos Jesus;
Der trives min sjæl
så usigelig vel!
Det kan ej forklares,
det kan kun erfares,
hvor saligt der er hos Jesus.

Ser vi nogen, der arbejder sig frem i en båd mod en strid strøm, ser vi dem slide hårdt for at komme frem. Til tider synes de næsten ikke at vinde terræn, men de arbejder troligt videre og er glade over hver en lille sejr. Men holder de op med at padle, river flodens strøm dem med sig, og snart rammer deres båd en sten eller andet, der rager lidt op, og båden kan enten blive knust eller svært beskadiget. For mange kristne er det gået ligedan, og de gør ikke noget for at rette op på det men fortsætter nedturen på samme tid, som de overbeviser sig selv om at alt er vel.

Sådanne har brug for at læse Hebr. 12:1-3: ”Derfor skal også vi… løbe med udholdenhed i den kamp, som er lagt foran os, mens vi ser på Jesus, troens ophavsmand og fuldender. På grund af den glæde, som ventede ham, udholdt han korset og agtede ikke på skammen, og har nu sat sig ved højre side af Guds trone. Ja, se på ham, som har udholdt en sådan modsigelse fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og modløse i jeres sjæle.”

”Jesus sagde til sine disciple: Hvis nogen vil komme efter mig, må han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. Thi den, som vil frelse sit liv, skal miste det, men den, som mister sit liv for min skyld, skal finne det. For hvad gavner det et menneske, om det vinder hele verden, men taber sin sjæl? Eller hvad kan et menneske give i bytte for sin sjæl?” Matt. 16:24-26.

”Derfor, om det da er nogen trøst i Kristus, om der er nogen opmuntring i kærligheden, om der er nogen samfund i Ånden, om der er nogen hjertelag og barmhjertighed, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sindelag og den samme kærlighed, og vær en sjæl og have det samme sind. Gør ikke noget ud fra ønsket om egen nytte eller lyst til tom ære, men enhver skal med ydmygt sind anse de andre højere end sig selv. Ingen af jer må bare tragte efter det som er bedst for en selv, men også efter det som gavner andre. Lad det sind være i jer, som også var i Kristus Jesus. Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode at være lig Gud, men han udtømte sig selv, tog en tjeners skikkelse på sig og kom i menneskers lighed. Og da han i sin fremtræden var fundet som et menneske, fornedret han sig selv og blev lydig til døden, ja, til døden på korset.” Fil. 2:1-8.

”Til slut, mine brødre, bliv stærke i Herren og i hans vældige styrke! Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan være i stand til at stå imod Djævelens listige knep. For vor kamp er ikke mod kød og blod, men mod magterne, mod myndighederne, mod verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mod ondskabens åndelige hærskarer i himmelrummet. Tag derfor Guds fuldle rustning på, for at I kan være i stand til at stå imod på den onde dag og at blive stående efter at have vundet sejr i alle ting. Stå derfor fast, med sandheden ombundet om livet, iført retfærdighedens brynje og ombundet på fødderne med den beredskab til kamp, som fredens evangelium giver. Løft frem for alt troens skjold; hvormed I er i stand til at slukke alle de brændende pile fra den onde. Og tag imod frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.” Ef. 6:10-17.

Det er at blive på vejen til frelse og tro. Men mange falske lærer, fremmet af kødelig kristendom, øger deres territorier hele tiden uden vi ser eller mærker det. Næste fase er lunkenhed, og sidste fase er åndelig død. Og en, der er åndelig død, reagerer ikke på nogen ting.

Født på ny


I en magelig kristendom har du det så hyggeligt. Derfor søger du en menighed, hvor du finder fæller, der har det på samme måde; en menighed, hvor der ikke tales om frelsens vished eller om at være født på ny. Er det tilfældet er din åndelige fattigdom så elendig, som den kan blive. Men ser du med disse linjer din fattigdom, er der håb. Thi kommer du med din fattigdom til Herren Jesus Kristus og beder om nåde, giver han dig det, du mangler. Hvilken salig dag det bliver! Da bliver alting nyt for dig, og du sejrer, hvor du før snublede eller faldt.

Den på ny fødte ved, at alt det der i verden, inklusiv øjnenes lyst, ikke er givet os af Faderen. ”Bliv fornyet i jeres sind ved Ånden, og iklæd jer det nye menneske, som er skabt af Gud, ved sandhedens retfærdighed og hellighed.” Ef. 4:23-24. Et menneske, der kommer fra mørke til stærkt sollys, ser sig undrende omkring over alt det, der kan ses. Græsset, som før var grønt, har i lyset fået glans og spil over sig, og blomsterne ligeså. Alt i naturen er blevet nyt. Sådan oplever en på ny født kristen sin dag, når Åndens lys er kommet ind i et menneskes liv. Det at være frelst fra den kommende dom ind for Kristi domstol, er at komme fra trældommens frygt for dommen til barnekårs glæde med fred fra Gud vor Fader. Det kan ej forklares, det kan kun erfares, hvor saligt der er hos Jesus!

Den fortabte søn sad i det fremmede og ønskede at mætte sig med den mad, svinene fik. Da kom han til fornuft og sagde: Jeg ved, hvad jeg vil. Jeg vil stå op og gå til min fader, indrømme mine fejl og sige: Jeg er ikke længere værd at være din søn, lad mig blot være som en af dine daglejere. Men Faderens glæde var så stor over sønnens tilbagevenden, at han satte den bedste mad på bordet og klædte ham i højtidsklæder. Det er det, Gud Fader gør, når vi kommer til ham som en fortabt synder. Da iklædes vi hellighed og tilregnes retfærdighed. (Se Romerne. 4:7-8.) Hvordan kan nogen dog spilde deres liv og leve uden Guds tilgivelse?

Du skal vide, at efter du er født på ny ovenfra, vil du føle trang til at leve et helligt liv. Du er renset fra syndens grumme urenhed ved, at Kristus kom for at frelse mennesker fra deres synder, og ikke i deres synder. (Matt. 1:21.)

Gud Faders plan for os er langsigtet. “Han (Gud Fader) udvalgte os i ham før verdens grundvold blev lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige frem for ham i kærlighed. Ved Jesus Kristus har han forudbestemt os til barnekår hos sig, efter sin viljes gode velbehag, til pris for sin nådes herlighed. Ved den tog han os til nåde i Den Elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, tilgivelse for overtrædelserne, efter hans nådes rigdom. Denne nåde lod han komme rigelig over os med al visdom og indsigt.” Ef. 1:4-8.

Men dette herlige budskab kan forvrænges i en lejesvends mund. Af en sådan mands mund hører du ikke det budskab, du lige har læst. I stedet får du fyldstof, som du ikke kan blive født på ny af. Og uden du bliver det, kan du ikke se Guds rige. (Joh. 3:3.) Den fortabte søn ønskede blot at mætte sig med det, svinene fik at æde, førend han stod op og kom hjem til sin fader. Det er en sådan ”svineføde”, du får af lejesvendene. Ønsker du stadig at mætte dig med det? Sig hellere at du vil stå op og gå til din fader og indrømme, at du har været en dåre, der har levet af svineføde. Du har måske helt fra din barndom valgt at forlade den rigelige føde i ”Faderens hus”. Måske har du aldrig set eller hørt de sande ord i Bibelen, som du læste før. Men de har stået der hele tiden, og Gud Fader har set langt efter dig, om du dog ikke skulle komme hjem til ham.

”Jeg skammer mig ikke over evangeliet om Kristus, for det er en Guds kraft til frelse for hver den, der tror.” Romerne. 1:16. Frelse er at Gud giver os kraft til at bryde syndens magt, fordi han tog den på sig selv og sonede den for os. Alting gjorde han nyt, det gamle er forbi, noget nyt er kommet til.

Lad dig ikke narre


Uden vi har tænkt over det eller ej, er der hos os sået en udsæd, som spirer op og bliver stor, hvis den ikke holdes nede. Denne udsæd kan være forfærdelig at høste, men vi kommer alle til det. ”Lad jer ikke forføre; Gud lader sig ikke spotte. For det et menneske sår, det skal han også høste. Thi den, som sår i sit kød, skal høste fordærvelse af kødet. Men den, som sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.” Gal. 6:7-8.

Der er en høst for alle. Har du ikke vendt dig om til Gud, er der en stor og dårlig høst i vente. Da skal du selv svare for alle dine fejl – store og små imellem hinanden. Allerede før du begynder listen over dine synder, er du allerede dømt, fordi du ikke har troet på Guds Søn. Men dommen bliver hårdere og hårdere eftersom din liste gennemgås. Gud har ikke villet det sådan for dig, idet han har købt en plads i herligheden til dig, men du har ikke villet tage imod den. Husk ordene: Den, som sår i sit kød (sit eget ego), skal høste af kødet! Har du sået i selvviskhed eller i gudfrygtighed?

Ingen tror vel, at de kan snyde Gud, men mener dog, at kun deres egen opfattelse af Bibelen er den rette. Men ingen vil klare frisag ved Kristi domstol ved egen fortolkning af Bibelen. Jesus Kristus kom til jord som vor frelser for at blive det syndoffer, Faderen tager imod som fuldkomment helligt. Dette offer er den eneste vej til frelse for os. Og på grund af dette offer kan enhver, som tror på ham, blive hellig og retfærdig i Kristus Jesus.

En egen retfærdighed er lig en snavset klædning, som må skiftes ud med Kristi retfærdigheds klædning, som han giver til alle dem, der tror på ham og fødes på ny og derved får del i hans hellighed.

”Også jer gjorde han levende, I som var døde i jeres overtrædelser og synder, som I førhen vandrede i, ledet af tidsånden i denne verden og af fyrsten over luftens magt, den ånd, som nu er virksom i ulydighedens børn. Sådan levede også vi alle før i vort køds lyster, og vi gjorde det, som kødet og tankerne ville. Vi var af naturen vredens børn som de andre. Men Gud er rig på miskundhed. Og på grund af sin store kærlighed, som han elskede os med, gjorde han os levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtrædelserne. Af nåde er I frelst! Og han oprejste os sammen med ham og satte os sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overvældende rigdom i godhed mod os i Kristus Jesus. Thi af nåde er I frelst ved troen; det skyldes ikke jer selv, det er Guds gave, ikke af gerninger, for at ikke nogen skulle rose sig. For vi er hans værk, skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud har gjort færdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.” Ef. 2:1-10.

En god beskrivelse af mennesker, før de lærer Gud at kende og tager imod frelsen ved tro på Kristus. Der kommer sikkert en del spørgsmål frem hos mange. Men Bibelen svarer på dem alle. Dog kan ingen forstå, hvad der står, dersom de ikke har vendt sig til Gud i tro på at han er til, og at det er hans hellige Ånd, der har givet os Skrifterne. Uden at Helligånden åbner Skrifterne, er de blot en række beskrivelser som ikke siger os noget.

Hos mange står Bibelen bagerst på hylden, og en del har den tro, at det er en bog med myter og gamle fortællinger. Djævelen er specialist i løgne, og hans løgn om Bibelen bliver troet af mange, og derfor er de i åndeligt mørke og ender livet i dette mørke. Først da opdager de, at de er blevet narret. Læs Luk. 16:20 ff og se Jesu beskrivelse af en, der først i dødsriget, hvor han var i pine, opdagede, at han var blevet narret. Hans ønske var, at der måtte blive sendt bud til hans brødre med en advarsel. Men svaret lød: ”De har Moses og profeterne, dem kan de høre!” I dag har vi tilmed Det nye Testamente, der også advarer om, at dem, der ikke omvender sig her i livet og tror på frelsen ved tro på Herren Jesus Kristus, ender i helvede.

De fleste køber ikke en vare, før de har set, om den er tilfredsstillende. Men mange går ind i evigheden uden nogensinde at have læst Bibelen, eller de har forkastet dens budskab og derved forkastet Guds frelse. Derfor vil han også forkaste dem. (Se 2. Tim. 2.!2.)

Alle må vælge sit evige opholdssted, medens de lever her på jorden. Gud har sagt tydeligt, hvor forfærdeligt det er at dø under hans vrede. Læs sandheden om frelsen ved tro og tag imod sandheden. Kast Djævelens løgn ud af dit liv. Han var en løgner og en morder fra begyndelsen og vil dig intet godt. Men gør det i dag. Læs seriøs i Bibelen og bed Helligånden åbne dens ord for dig. Den kan give dig den rette anvisning på frelsen og lede dig frem til, at du fødes på ny. Mange tror, at de kan bekende sig som kristen og leve blandt kristne, medens sindet og lysten stadig delvis er i verden. De nyder gerne verdens glæde, fordi de ingen rigtig glæde har i Herren. Vær ikke længere åndelig død men levende og vælg helhjertet at holde dig til Guds åbenbarede ord: Bibelen!


Debat: Tro og lydighed fører til sejr

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Frelse

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation