Den nye fødsel

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 24/03-07


Udskriv
Oversigt


Hvad betyder det at blive født på ny? Det betyder, at enhver der fødes på ny bliver fuldstændig forandret, idet vedkommende får en hel ny natur. ”Derfor om nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, alt er blevet nyt.2. Kor. 5:17.

Det kan din forstand ikke forstå. Og du er tilbøjelig til at stole mest på din forståelse. Men søger du i oprigtighed frelse fra dine synder og fællesskab med HERREN, må du sætte troen på Bibelen højere end på din forstand.

Du forstår ikke ret meget af Guds plan for vor frelse. Og stoler du kun på din forstand, forstår du ingenting af den. Da lever du dit liv i mørke og forstår intet om det lys og den glæde, du får ind i dit liv, når hans ord føder dig på ny til et nyt liv.

Alt har han skabt smukt til rette tid; også evigheden har han lagt i deres hjerte, dog således at menneskene hverken fatter det første eller det sidste af, hvad Gud har virket. ” Præd. 3:11.

Er du født på ny vil Guds Ånd vidne om i dit liv, at du er et barn af Gud. ”For så mange, som bliver ledet af Guds Ånd, de er Guds børn. For I fik ikke trældommens ånd, så I igen skulle blive ført ind i frygt, men I fik barnekårets Ånd, og i Ånden råper vi: Abba, Fader! Ånden selv vidner med vor ånd, at vi er Guds børn.” Romerne. 8:14-16.

”Derfor er der da ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer efter kødet, men efter Ånden. Thi livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort mig fri fra syndens og dødens lov. For det, som var umuligt for loven, fordi den var magtesløst på grund af kødet, det gjorde Gud ved at sende sin egen Søn i syndig køds lighed og for syndens skyld: Han fordømte synden i kødet, for at lovens retfærdige krav skulle blive opfyldt i os, vi som ikke vandrer efter kødet, men efter Ånden…. Men I er ikke i kødet, men i Ånden, så sandt Guds Ånd bor i jer. Men hvis nogen ikke har Kristi Ånd, hører han ham ikke til. Men dersom Kristus er i jer, er vel legemet dødt på grund af synd, men Ånden er liv på grund af retfærdighed. Men hvis hans Ånd, som oprejste Kristus fra de døde, bor i jer, da skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også levendegøre jeres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i jer. … For dersom I lever efter kødet, skal I dø. Men hvis I ved Ånden døder legemets gerninger, skal I leve.…. ” Romerne. 8:1-13. Sml. Gal. 5:16-25.

Den nye fødsel indebærer, at du vil være renset fra al synd. ”Hvis vi vandrer i lyset, sådan som han selv er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu Kristi, hans Søns blod renser os fra al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, bedrager vi os selv, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed.” 1. Joh. 1:7-9.

”Hvis I bliver i mit ord, er I i sandhed mine disciple. Og I skal kende sandheden, og sandheden skal gøre jer fri. … Hvis Sønnen gør jer fri, da bliver I virkelig fri. Joh. 8:31-36.

At være født på ny er ikke det samme som at blive syndfri.


Alle kan overrumples af en synd, men dem, der er født på ny, bliver ikke i denne synd men vender sig fra den og bekender for Gud, at de har syndet. Da har de hans løfter om, at han for Jesu Kristi skyld tilgiver dem og renser dem fra al skyld.

De, der er født på ny, har langt lettere ved at sejre over en synd end den, der ikke er. De har lettere ved at se og indrømme og gøre op med sin synd. Der er tale om en absolut ny natur, der væmmes ved synd og ikke vil tåle den vedvarende i sit liv.

Har du synder, som du ved er i dit liv, men som du ikke gør noget for at sejre over, er det et vidnesbyrd om, at du ikke er født på ny. Og om sådanne står der: ”Den, som ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Joh. 3:3.

Syndens lænker kan være stærke, men Herrens løfte lyder, at dersom vi bliver i hans ord, ”skal I kende sandheden, og sandheden skal gøre jer fri. Joh. 8:32.

Vi bliver dog aldrig fri for kampen mod tvivlen og kommer ofte til at se på vore synder og ikke på Guds nåde, der ved tro på Guds offerlam frir os fra al synd. I skal derfor ”regne jer som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vor Herre.” Romerne. 6:11.

Disse ord burde gøre os fri for tvivlen. Vi skal ikke se på synden men regne os som døde for synden. Thi vi er på grund af vor tro på Jesus Kristus, som døde i vort sted, død med ham og er oprejst med ham til et nyt liv i hellighed og tro. ”Derfor er der da ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, dem, som ikke vandrer efter kødet, men efter Ånden.” Romerne. 8:1. Tror vi på, at der ingen fordømmelse er over os, kan vi kaste tvivlen ud og lukke troens vished om vor frelse ind.

På grund af vor tro på Jesus Kristus som vor frelser, ser Faderen på os på en ny måde. Vi er ikke mere ”under lov, men under nåde.Romerne. 6:14.

Korinterne tænkte også over dette emne. De var kommet fra mørkt hedenskab og havde taget imod evangeliet. Paulus skrev til dem: ” Og sådan var nogen af jer en gang. Men I blev renset, I blev helliget, og I blev retfærdiggjort i Den Herre Jesu navn og i vor Guds Ånd.1. Kor. 6:11.

Ønsker du at blive frelst og vil vide, hvad du skal gøre. Læs da følgende: ”Dersom du bekender Herren Jesus med din mund og tror i dit hjerte, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du blive frelst. Thi med hjertet tror vi til retfærdighed, og med munden bekender vi til frelse.” Romerne. 10:9-10.

Det er en omvæltning der betyder, at du skal blive fornyet i dit sind. (Ef. 4:23.) Dine vantro tanker skal kastes bort, og du skal ”iklæde dig det nye menneske, som er skabt til at leve i Gud, ved sandhedens retfærdighed og hellighed.” V.24.

Er du nået så langt, vil Gud Fader, Søn og Helligånd tage bolig i dig. (Romerne. 8:9,)

Forkert undervisning


Troen på Gud kommer ikke af sig selv men “af det, vi hører, og det, vi hører, kommer i kraft af Kristi ord.” Romerne. 10:17.

Tusinder er vildledt og vildleder andre og lærer kun om en kødelig kristendom og et liv uden sejre imod synden. Sådanne er under lov og ikke under nåde. Og deres lod vil være den evige fortabelse, dersom de ikke omvender sig. Som farisæerne, der hørte og læste meget men kom til en forkert tro, der førte dem til dom.

Begynd at læse Bibelen og bed Herren om tro i hjertet og kraft til at bekæmpe vantro og forkert information. Ellers kommer du let ind på den brede vej, der fører til fortabelse.

Forledt af forkert forkyndelse falder mange for den løgnelære, at det kun er legemet der synder, medens sjæl og ånd er fuldkommen. En lære, som er djævelsk og i høj grad ubibelsk. Thi også legemet skal være helliget. ”For vi ved, at vort gamle menneske blev korsfæstet med ham, for at det syndige legeme skulle blive frataget sin magt, så vi ikke længere skal være trælle under synden. For den, som er død, er retfærdiggjort fra synden.” Romerne. 6:6.

Læs også følgende vers: “Jeg formaner jer derfor, brødre, ved Guds barmhjertighed, at I fremstiller jeres legeme som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er jeres åndelige tjeneste. Bliv ikke dannet lig denne verden, men bliv forvandlet ved fornyelsen af jeres sind, så I kan prøve, hvad som er den gode, velbehagelige og fuldkomne Guds vilje.” Romerne. 12:1-2.

Det gamle, enkle budskab er nok


I vor tid jager mange af sted efter ny menneskekundskab om frelsen, som ikke kan frelse men kun er tom viden. Det gamle, men enkle budskab er af mange tilsidesat. Det giver et tomt liv, der hele tiden skal fyldes på med nye impulser. Modsat er det med den, der har smagt den sande frelse, som er en kilde der aldrig tørrer ud. (Joh. 4:14.)

Dette gamle, enkle budskab finder vi i Bibelen. Og er vi født på ny forstår vi mere og mere, jo mere vi grunder på dens livgivende ord, som aldrig skal erstattes af menneskeord. Har du drukket af den kilde, vil du aldrig tørste igen. ”…. hver den, som drikker af det vand, som jeg giver ham, skal aldrig i evighed tørste… det… bliver i ham en kilde, som flyder frem til evigt liv. Joh. 4:14.

Flyder denne kilde ikke i dig, har du en tørst, der aldrig slukkes. Du forsøger med tomme lærdomme af forskellig art, men intet hjælper, du er stadig lige tom. Bibelen er stadig en lukket bog for dig, og du vandrer rundt i åndeligt mørke.

Lad HERRENS ord bringe dig lys


Den person, der er i åndeligt mørke, tror det er en normal tilstand, thi han har aldrig oplevet andet. Salmisten siger: ”HERREN er mit lys og min frelse, hvem skal jeg frygte? HERREN er værn for mit liv, for hvem skal jeg ræddes?” Sal. 27:1.

Lykkeligt hvert menneske der kan sige dette. Thi de har lys i deres liv og Ordet taler til dem. Og deres livsvandring er ikke målløs.

Tydes dine ord, så bringer de lys, de giver enfoldige Indsigt.” Sal. 119:130.

Lad ved dit Ord mine skridt blive faste, og ingen uret få magten over mig! ” Sal. 119:133.

Salmisten ser sine fejl og ved, at det er uden for hans evner at få faste skridt, som kun Herren kan give.

Er du ikke født på ny, kan dine skridt ikke blive faste. Du kan være et nobelt menneske, der altid søger at gøre det korrekte. Men ind for Herrens altseende blik er du sort som kul, thi dine synder er mange. Intet menneske kan gøre det, som er ret. Men er du ikke født på ny, kan du ikke se det og mener måske, at der ingen eller kun er ubetydelige fejl hos dig. Men der står skrevet: ”Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny.” Joh. 3:3.

Er vi født på ny, kan vi sige med salmisten: ”Jeg glæder mig over dit ord som en, der har gjort et vældigt bytte.” Salme 119.162

Det er stærke ord men ikke for stærke, det har alle på ny fødte erfaret. Ved at tage imod disse ord har vi fået fællesskab med ham, der gav sit liv for os på Golgata, og som gav os Ordet, som er begyndelsen til al visdom. Vis er kun den, der ærer og frygter Herren. Og Ordet er en rettesnor for vort liv.

Alle, der er født på ny, er af Guds nåde hellige. Og så længe vi er i Kristus, kan vi hvile i troens vished om frelsen.


Debat: Den nye fødsel

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Frelse

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation