Frelsens grundvold

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 31/10-04


Udskriv
Oversigt


Adskillige, som nok har deres gang i kirke og menighed, er ikke frelste og har et ringe kendskab til frelsen ved tro. Derfor vil jeg i denne artikel forsøge at skrive om frelsens grundvold og om den afgørende betydning, Jesu Kristi blod har.

Mange har arbejdet sig træt i forsøg på at blive “god nok” til at kunne tage imod den glæde og fred, Bibelen lover. De har lyttet til prædikener i årevis men er ikke kommet længere end til, at de nu er træt af at vente på ”den fred, der overgår al forstand”. Fil. 4:7. Gud længes efter at kunne give den til dig. Men det kan han ikke, så længe du tror, du selv kan fortjene denne fred, som hviler i det, som Yahshua Messias, Jesus Kristus gjorde for os på Golgata.

Da Johannes Døber så Jesus komme til sig, sagde han: Se det Guds Lam, som bærer verdens synd!” Joh. 1:29. Dette “Guds Lam” var virkeliggørelsen af de gammeltestamentlige brænd- og syndofre, som var forbilleder på Yahshua Messias, der blev gjort til syndoffer for os på Golgata. I Fil. 2:6-7 står: ”Han, som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode at være lig Gud, men han udtømte sig selv (græsk ekenosen, han afstod fra at bruge sin guddomsmagt til bestemte tider) og tog en tjeners skikkelse på sig og kom i menneskers lighed.”

To former for tro


”Men da han (Jesus) var i Jerusalem i påsken på højtiden, troede mange på hans navn, da de så de tegn, som han gjorde. Men Jesus selv betroede sig ikke til dem, fordi han kendte dem.” Joh. 2:23-24.

Der er to former for tro. Den, som de havde, der troede på grund af tegn og undere. Og den tro, som de har, der er født på ny og tror uden at have set. Hvorfor betroede Jesus sig ikke til dem i den første gruppe. Fordi de ikke ville kunne forstå, hvad han havde at sige dem.

Bibelen fortæller også om to slags visdom. Jakob skriver, at den ”visdom”, der står bag misundelse, egennytte og forvirring ikke er den visdom, som kommer ovenfra men er en jordisk, sjælelig og djævelsk visdom. (Jak. 3:14-16.) Der er altså to kategorier af mennesker: Dem, der er født på ny – ovenfra, og dem, der ikke er. Og nu spørger du måske som Nikodemus: Hvorledes kan jeg fødes på ny? Det kan du ved, som der står i Romerne. 10:17: ”Så kommer da troen af det vi hører, og det vi hører, kommer ved Guds ord.” Men vær forsigtig med, hvad du hører, at du ikke kommer til at tro på en anden Jesus end vor Frelser, Guds Lam. Det er så let at blive narret, dersom vi ikke kender Bibelen og holder os til den.

Soning for vore synder


Soning for vore synder kan ikke defineres bedre end med disse ord fra en gammel sang: Det, der var os imod, blev udslettet med blod! Og som der står i Es. 53:5: ”Han blev såret (gennemboret) for vore overtrædelser. Han blev knust for vore misgerninger. Straffen, for at vi skulle få fred, ramte ham…” Den straf, som er over ethvert menneske, fordi vi ikke overholder Guds bud, tog Guds Lam på sig. Han opfyldte loven til mindste punkt. Derfor kan kun han, som var fuldkommen retfærdig, gå i vort sted og bære vore overtrædelser og synder.

I Kol. 1:14 står i de gode bibeloversættelser: ”I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forladelse.” Den, der har fået sine synder forladt, er hellig og retfærdig ind for Gud og har fred med ham. Går du til Gud i bøn om at få dine synder tilgivet, er din bøn til Guds behag og vil blive opfyldt..

Læs Romerne. 5:8: ”Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, medens vi endnu var syndere.” 2. Kor. 5:21: ”Ham, som ikke kendte til synd, gjorde Gud til synd (syndoffer) for os, for at vi skulle få Guds retfærdighed i ham.” Og Hebr. 3:14: ”Vi har fået del i Kristus, så sandt vi helt til enden holder fast på den tillid, vi havde fra begyndelsen.” Da har vi del i Kristi retfærdighed og er ikke længere under Guds vrede og dom.

Han ”tog os til nåde i den elskede.” Ef. 1:6. I følgende vers læser vi igen: ”I ham har vi forløsningen ved hans blod, tilgivelse for overtrædelserne, efter hans nådes rigdom.” Og i Apg. 13:38 læser vi: ”Lad det derfor være kendt for jer, brødre, at ved ham bliver syndernes forladelse forkyndt jer.”

Men vi kan ikke have Guds fred og få syndernes tilgivelse, dersom vi går selvretfærdighedens veje: ”Hvis vi vandrer i lyset, som han selv er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu Kristi, hans Søns blod, renser os fra al synd.” 1. Joh. 1:7. Og i 1. Joh. 1:9 står: ”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os synderne og renser os fra al uretfærdighed.”

Du intet kan gøre til din frelse


”Alle har syndet og har mistet Guds ære. Men de bliver retfærdiggjort ufortjent af hans nåde ved forløsningen, som er i Kristus Jesus.” Romerne. 3:23.

I spørgsmålet om tilgivelse af vore synder er der ingen tid at spilde. Søg Herren ”i dag”. Hebr. 3:7. Ingen ved, hvor de er i det næste minut. Læs om den rige mand i Luk. 16:23-25: ”Og da han slog sine øjne op i dødsriget, hvor han var i pine, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Og han råbte og sagde: Fader Abraham! forbarm dig over mig, og send Lazarus, for at han kan dyppe det yderste af sin finger i vand og læske min tunge; thi jeg pines svarlig i denne Lue. Men Abraham sagde: Barn! kom i hu, at du har fået dit gode i din livstid, og Lazarus ligeså det onde; men nu trøstes han her, og du pines.” Den rige mand kom for sent til at bede om tilgivelse og frelse. Hvor forfærdeligt!

Nogle kryber på deres knæ lange afstande for at komme frelsen nærmere. Andre pålægger sig selv den ene bod efter den anden. Men ingen kan gøre noget til sin egen frelse, som den gældbundne tjener ikke kunne købe sig selv fri. Vor skyld kan kun slettes med helligt blod, der blev udgydt for os ved at en retfærdig døde i vort sted, som det skete på Golgata.

Skik jer ikke lige med verden (Romerne. 12:2)

”Elsk ikke verden…” 1. Joh. 2:15. Mange af vor tids kristne skikker sig lige med verden, fordi verden med sine løgne er kommet ind i dem, så de nok har fået kristendoms skin men ikke dens kraft. (2. Tim. 3:5.)

Ingen vinder frem til den evige ro,
som sig ej vældigt fremtrænger;
sjælen må kæmpe en kamp for den tro,
hvoraf vor salighed hænger.
Porten kaldes trang, og vejen hedder smal,
kronen dig venter blandt de genløstes tal;
men det gælder trænge, ja trænge sig frem,
ellers ej Himlen du vinder.

Ingen – heller ikke du – vinder frem til den evige ro, dersom du ikke hele tiden trænger dig frem og tager Bibelens ord meget nøje, også når den siger: Skik dig ikke lige med verden, men vær hellig. Vil du høre Herren Jesus til, kan du ikke elske verdens levevis.

I en gammel bog med prædikener fra forrige århundrede fandt jeg som et bogmærke et fotografi af en skare mennesker. Jeg tænkte uvilkårligt: Hvor er de mon nu? Kunne de tale til os i dag, ville de sikkert tale alvorsord til os, som vi måske aldrig tidligere har hørt. Nogle ville som den rige mand fortælle om, hvor forfærdeligt det er ikke at blive frelst, medens de levede og endnu kunne vende om til Gud. Andre om de kampe, de måtte igennem for at nå ind i Guds riges salighed.

Ak, vidste du, som går i syndens lænke,
hvor hårdt det er, det sjælens slaveri,
du skulle dig ej øjeblik betænke
at søge ham, som dig kan gøre fri.
Oh, hvilken salig dag du fik,
om du begyndte nu i dette øjeblik!

Ak, kendte du, at man sig ej kan drømme
i himlen ind, det ej så let er gjort,
hvor skulle du din lunkenhed fordømme
og lede om den rette snævre port.
Oh, hvilken jammer ende fik,
om du begyndte nu i dette øjeblik.

Ja, du kunne, om du ville, hvis ej din lunkenhed stod i vejen for dig. Du ser på andre, som glæder sig i verdslighed og tænker, at kan de være glade i deres levevis, kan du også gå samme vej. Men du skal selv tage beslutningen om at skifte vejbane og komme ind på den smalle sti, der er den eneste vej til Himlen. Du må have Bibelen som vejleder til at nå frem til den vej og blive født på ny. Dvs at din ånd bliver levende, så Helligånden kan tale til dig.

Kristus kan give os et nyt liv


Paulus skrev: ”Også jer har han levendegjort, da I var døde i jeres overtrædelser og synder, som I forhen vandrede i, ledet af denne verdens tidsånd og af herskeren over luftens rige, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn. Til dem hørte vi også alle forhen, da vi fulgte vort køds lyster og gjorde, hvad kødet og tankerne ville, og af natur var vi vredens børn ligesom de andre. Men Gud, som er rig på barmhjertighed, har på grund af den store kærlighed, hvormed han elskede os, gjort os levende med Kristus, os, som var døde på grund af vore overtrædelser — af nåde er I frelst!” Ef. 2:1-5.

Så længe du ikke er født på ny, er du åndelig død på grund af synd og gør, hvad kødet og tankerne vil. Men det behøver ikke være således. Dersom du kommer til Gud med bøn om at lede dig til en ny fødsel, og du samarbejder med ham ved at læse i Bibelen (for eks. den norske Bibelen, Guds ord, som er en langt bedre oversættelse en den danske.) Da er du på ret vej, ”thi troen kommer af det, vi hører, og det vi hører, kommer ved Guds ord.” Romerne. 10:17.

Det er af stor betydning, hvad vi hører og ser. Ved kun at høre menneskemeninger kommer vi ikke til tro men bliver en af de mange livsstilskristne, som er åndelig døde.

”Ikke enhver, der siger til mig: ›Herre, Herre!‹ skal komme ind i Himmeriget, men den, der gør min himmelske Faders vilje. Mange skal sige til mig på hin dag: ›Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn?‹ Og da vil jeg sige dem rent ud: ›Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I, som øver uret.” Matt. 7:21-23.

Hitler sagde: ”Hvilken lykke, at menneskene ikke tænker.” Og vi kan tilføje, at dersom menneskene tænkte på følgerne af ikke at omvende sig, ville de blive forfærdede og jage af sted for at nå deres evige frelse. Men mange tænker ikke, og vil komme til at opleve de ovenstående ord af Jesus i en forfærdelig grad.

I dag er nådens tid. I dag er Gud at finde. Grib om nåden og bed Helligånden guide dig til at finde vejen, sandheden og livet. Det er Jesus Kristus, der kalder sig selv således. Han må komme ind i dit liv og være din Herre. Da kan sandheden bo i dig. Og som en nådegave til dig vil han give dig et nyt liv.


Debat: Frelsens grundvold

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Frelse

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation