Født påny ved tro på Jesus

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 13/12-01To former for tro


”Men da han (Jesus) var i Jerusalem i påsken på højtiden, troede mange på hans navn, da de så hans tegn, som han gjor-de. Men Jesus selv betroede sig ikke til dem, fordi han kendte alle.” Joh. 2:23-24.

Der er to former for tro. Den, som de havde, der troede på grund af tegn og undere. Og den tro, som de har, der er født på ny og tror uden at have set. Jesus betroede sig ikke til dem i den første gruppe. Hvorfor? Fordi de ikke kunne ville forstå, hvad han havde at sige dem.

Bibelen fortæller også om to slags visdom, en kødelig og den, der er ovenfra. Jakob skriver, at den ”visdom”, der står bag misundelse, egennytte og forvirring ikke er den visdom, som kommer ovenfra, men er en jordisk, sjælelig og djæ-velsk visdom. (Jak. 3:14-16.) Der er to slags mennesker: Dem der er født på ny – ovenfra, og dem, der ikke er. Vil du, at Jesus skal betro sig til dig – åbenbare sig for dig - må du fødes på ny. Og nu spørger du måske som Nikodemus: Hvor-ledes kan dette ske?

Jesus svarer ikke direkte på Nidokemus´ spørgsmål men siger i stedet: Det, du virkelig trænger til, er at blive født på ny, ellers kommer du ikke til at kunne se Guds rige! Nikodemus spurgte: Hvorledes kan dette ske? Jesus svarede: ”Sande-lig, sandelig* siger jeg dig, uden nogen bliver født af vand og Ånd, kan han ikke komme ind i Guds rige.” Joh. 3:5.
* I den græske tekst står der Amen, amen, som direkte er overført fra det hebræiske ord for tro (amam). Og amam står for absolut tro og tillid. Og det er i absolut tro og tillid, vi skal modtage Jesu ord.


Jesus taler her ikke om vanddåb som en nødvendighed for at kunne tage imod gaven, som det er at blive født på ny. Ordet vand i dette vers viser hen til Guds ord. I 1.Peter 1:23 står der klart, hvorledes vi skal forstå det. ”…genfødte, som I er, ikke af forkrænkelig, men af uforkrænkelig sæd, ved Guds levende og blivende ord.” Og Jakob bekræfter denne op-fattelse: ” Efter sin vilje fødte han os ved sandheds ord, for at vi skulde være en førstegrøde af hans skabninger.” Jakob 1:18.

Vand viser i Bibelen også hen til Guds Ånd. Vi læser i Joh. 7:38-39: ”Den, som tror på mig, ud fra hans indre skal der, som skriften har sagt, flyde strømme af levende vand. Men dette sagde han om Ånden, som skulle gives til dem, der troede på ham. Men Ånden var endnu ikke kommen, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.”

Ordet og Jesus kan ikke adskilles


Jesus går videre i sin undervisning til Nikodemus og uddyber den store sandhed om, hvorledes et syndigt menneske kan møde Gud i hans hellighed. Han fortæller, at ligesom Moses satte slangen op på en pæl i ørkenen (læs 4.Moseb.21:4-9), må Menneskesønnen på samme måde hænges op på en pæl. For at ligesom Gud helbredte folk for deres slangebid, når de i tro så hen på slangen på pælen, ville alle, der i tro ville se hen til Jesus, der var naglet til en pæl, blive renset for deres synd og få et nyt liv fra ham. Det er i betydningen af AMAM, vi skal møde Jesus i dette nye liv. Altså i TRO og TILLID.

Gud er ikke en vred Gud, der ønsker at dømme os. Han vil i stedet frelse os og har udgydt sit blod for os og derved so-net vore synder. Det er med den forståelse, vi med tro og tillid skal møde Gud i hans ord.

Altså fødes vi på ny ved i tro og tillid at tage imod det, vi læser i Bibelen, som er skrevet af mennesker, der var inspire-ret af Guds Ånd. Hvad læser vi da i Ordet? ”Men så mange, som tog imod ham, dem gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn; de er født, ikke af blod, heller ikke af køds vilje, heller ikke af mands vilje, men af Gud.” Joh. 1:12. Vi skal altså med tro og tillid tage imod Jesus. Ordet og Jesus kan ikke adskilles. (Se Joh. 1:1.) Tager du imod Ordet, tager du dermed imod Jesus. Ordet er vor åndelige føde, som vi skal have for at vokse op til et sundt liv i tro på Jesus.

En ernæringsekspert fortalte fornylig om følgerne ved at spise forkert. Børn bliver uregerlige og ophidsede. Og voksne, der skal arbejde, mangler energi og bliver hurtig trætte. På det åndelige plan får vi meget forkert mad. Mange elsker ”mælkemad” og ”blødt brød”, bliver ”underernærede” og får en række åndelige følgesygdomme.

Det er en tragedie, at mange prædikener i dag er som ”mælkemad”, der ikke giver tilhørerne den viden, de har behov for til at vokse op til åndelig modenhed. For at få åndelig modenhed må vi først blive født på ny. Og er vi født på ny, giver Gud os gerne alt det, der er nødvendig for at vokse i hellighed, hvis vi vil modtage det. Peter skriver: ” …hans gud-dommelige magt har skænket os alt, hvad der hører til liv og gudsfrygt ved erkendelsen af ham, som kaldte os ved sin herlighed og guddomskraft. Ved dette er vi blevet skænket de største og mest dyrebare løfter, for at vi gennem dem skulle få del i guddommelig natur, efter at vi er flygtet bort fra fordærvelsen i verden.” 2.Peter 1:3-5.

Guds børn skal undgå synd


Vi har set, at vi ved tro fødes på ny. Og når vi er født på ny, er alt blevet nyt. I 1 Joh. 3:9-10 står: ”Hver den, der er født af Gud, gør ikke synd, fordi Guds sæd bliver i ham; han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Derved blive Guds børn og Djævelens børn åbenbaret: Hver den, der ikke opøver retfærdighed, er ikke af Gud. (Er ikke født på ny.)”

Johannes skriver her om den nye natur fra Gud, som vi får, når vi fødes på ny. Denne natur kan ikke synde. Men som Paulus så klart giver udtryk for, er vi i en stadig kamp. Han skriver: ”Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke; men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Dersom jeg da gør det, som jeg ikke vil, så er det ikke mere mig, der udfører det, men synden (det gamle menneske), som bor i mig. Så finder jeg da den lov hos mig, at det onde ligger mig for hånden.” Rom. 7:19-21.

Ingen kan undgå at synde, men synd må ikke være en vane, eller noget vi hænger fast i. Vi skal komme ud af sådanne situationer så hurtigt som muligt, så det at synde bliver undtagelsen og ikke reglen. Johannes skriver: ”Mine Børn! dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Og dersom nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige.” 1.Joh. 2:1. Og Paulus skriver i Rom 6:14: ”… synd skal ikke herske over jer; I er jo ikke under lov, men under nåde.”

Den på ny fødte skal jage efter at gøre det gode og at stå det onde imod. Skellet imellem Guds børn og Djævelens børn skal være åbenbare.

For den person, som ikke er født på ny og styres af Djævelen, er det naturlig at synde og leve i synd, thi Djævelen har syndet fra begyndelsen og er syndens ophav. Men Guds børn skal undgå synd, fordi Gud er hellig og hader synd.

Er vi født på ny af Guds Ånd, elsker vi andre, som også er født af Guds Ånd. Jesus formanede sine disciple til at elske hverandre. (Matt. 5:43-48.) Og Johannes skriver: ”Vi elsker, fordi han elskede os først.” 1.Joh. 4:19. Den, der ikke el-sker andre, der er født på ny af Guds Ånd, formår heller ikke virkelig at elske Gud.

Alle, der er født på ny, er af Guds familie og afskyr mørkets veje og vil vandre i Guds lys. Jesus sagde til Nikodemus: ”Men den, som gør sandheden, kommer til lyset, for at hans gerninger må blive åbenbare; thi de er gjorte i Gud. Joh. 3:21. (”Men de som gør, hvad der er ret, kommer med glæde frem i lyset, for at alle skal kunne se, at de gør, hvad Gud vil.” Living Bible.)

Jesus døde ikke for os, for at vi skal fortsætte i synden


Et på ny født menneske må høre på Djævelens anklager om og om igen, at vi umuligt kan være Guds børn, så meget som vi synder. Da gælder det om ikke at tvivle på Guds løfter men holde fast i dem. Vi læser i 1.Joh. 1:9: ”Hvis vi be-kender vore synder, er han (Jesus) trofast og retfærdig, så han forlader os synderne og renser os fra al uretfærdighed.” Og i Es. 1:18 står: ”Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger HERREN. Er jeres synder som skarlagen, de skal blive hvide som sne; er de end røde som purpur, de skal dog blive som uld.” Hvem kan da anklage os? Vore synder er os for-ladte, vi er renset fra al uretfærdighed.

”Om nogen er i Kristus, da er han en ny skabning; det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!” 2.Kor. 5:17. En leven-de kristen er en ny skabning og er ikke og må ikke være styret af kødets lyster men ønske at være Gud til behag.

Jesus led ikke døden for os, for at vi skulle fortsætte i synd efter behag. I Gal. 6:7-8 står: ”Far ikke vild; Gud lader sig ikke spotte; thi hvad et menneske sår, det skal han også høste. Thi den, der sår i sit kød, skal høste fordærvelse af kødet; men den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.” ”Gud lader sig ikke spotte”: Vi spotter Gud, dersom vi blot le-ver videre i vore gamle synder, efter vi er født på ny. Men hvorfor gør vi det? Det er fordi, vi stadig til en vis grad lever i kødet og ikke er nået op til hele fylden i Kristus.

At vide, at Jesus døde for vore synder, er ikke nok. Det ved Satan også, men han når aldrig målet. Der skal nemlig en omvendelse til for at blive frelst. Der står i Kol. 3:1-3: ”Når I altså er blevet oprejste med Kristus, da søg det, som er oventil, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tragt efter det, som er oventil, ikke efter det, som hører jorden til. Thi I er døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud.”

Gud tilregner os ikke skyld, når vort liv er skjult i Kristus. Da lever vi ved Ånden og skal gå videre skridt for skridt, le-det af Ånden. Vi læser i Gal. 5:24-25: ”Men de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet med dets lidenskaber og begæringer. Når vi lever ved Ånden, da lad os også vandre efter Ånden!” Og i Gal. 5:13: ”I blev jo kaldet til frihed, brødre! Kun må I ikke bruge friheden som en anledning for kødet.”

Jesus gav sig selv for os, for at vi skal være frie, ikke frie til synd men til hellighed. I Gal. 5:16-17, 19 og 21 står: ”I skal vandre efter Ånden, så fuldbyrder I ikke kødets begæring. Thi kødet begærer imod Ånden, og Ånden imod kødet; disse står nemlig hinanden imod, for at I ikke skal gøre, hvad I har Lyst til….kødets gerninger
er åbenbare, såsom: utugt, urenhed, uterlighed….strid, drukkenskab, svir og deslige; hvorom jeg forud siger eder, ligesom jeg også før har sagt, at de, der øver sådanne ting, skal ikke arve Guds rige.”
Er vi født af Ånden, er vi ikke mere kødets børn men Åndens. Vi skal derfor stræbe efter at lære af Ånden. Vi begynder med ”mælk” men skal gå over til ”fast føde”. Vi skal være døde for syndens natur og lære at herske over vort syndige kød.. I Rom. 6:11-12 står: ”Således skal også I regne jer selv for døde fra synden men levende for Gud i Kristus Jesus. Så lad da ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster.” Synd kan forekomme men er ikke og må ikke være en del af os eller have rum i vore hjerter.

Peter skriver: ”Hans guddommelige magt har skænket os alt, hvad der hører til liv og gudfrygtighed ved erkendelsen af ham, som kaldte os ved sin herlighed og kraft, hvorved han har skænket os de største og dyrebare forjættelser, for at I ved dem skal få del i guddommelig natur og undfly fordærvelsen i verden, som skyldes ondt begær. Anvend derfor al flid på i tro at udvise dyd, i dyden kundskab, i kundskaben afholdenhed, i afholdenheden udholdenhed, i udholdenheden gudsfrygt, i gudsfrygten broderkærlighed og i broderkærligheden kærlighed til alle. Thi når dette findes hos jer og er i tiltagen, lader det jer ikke stå uvirksomme eller ufrugtbare i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus; for den, som mang-ler dette, er så blind og svagsynet, idet han har glemt renselsen fra sine fordums synder. Derfor, brødre! gør jer des mere flid for at befæste jeres kaldelse og udvælgelse; thi når i gøre dette, skal I ingen sinde snuble.” 2.Peter 1:3-10.

Omvendelse


Omvendelse er ikke det første skridt til frelse. I Rom. 10:17 står: ”Troen kommer af det. som høres, men det, som høres, kommer igennem Kristi Ord.” Uden om Kristi ord er der ingen vej til omvendelse, og uden den ingen frelse. Uden at forstå, vi er syndere under Guds dom, og at kun han er en soning for vore overtrædelser, har vi ikke brug for Jesus.

Omvendelse er at give Guds Ånd ret i, at vi er oprørere imod Gud, når vi synder imod hans ord og hans hellighed.

Vi kan ikke skjule en synd for Gud. ”Guds ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveægget sværd og trænger igennem, indtil det deler sjæl og ånd, led og marv og er dommer over hjertets tanker og motiver. Ingen skabning er usynlig for hans åsyn; men alle ting er nøgne og udspændte for hans øjne, hvem vi skal stå til regnskab.” Hebr. 4:12-13.

Er vi født på ny, er det er ikke de enkelte synder, der skiller os fra Gud – hvis vi vender os fra dem og bekender dem for ham. Men fortsætter vi i dem, skiller det os fra Gud. Israel var ført ud af Ægypten, men de fortsatte i deres synder og ville ikke afstå fra dem. Gud ville give dem hvile i løftets land, men de ville ikke tage imod Guds vej og fortsatte at dyrke afguder.

At blive født på ny er som et gå ”ud af Ægypten”, - ud fra verden. - Da skal vi ikke blot give Gud ret i, at vi er syndere og erkende, at hans ord er sandhed, men må se på os selv på samme måde, som Gud ser os. Da må vort legeme ikke me-re stilles til syndens tjeneste men gives til Gud som et helligt offer. (Jvf Rom. 12:1-2.) Da ønsker vi mere at behage Gud end at følge vort køds lyster. Vi møder stadig fristelser, men der står i 1.Kor.10:13: ”Der er ikke kommet andet end menneskelige fristelser over jer, og trofast er Gud, som ikke vil tillade, at I fristes over evne, men som sammen med fri-stelsen også vil skabe udgangen af den, for at I må kunne stå den igennem.”

Mange prædikanter prøver at overtale folk til omvendelse ved kun at tale om Guds kærlighed og bruge følelsesladet musik. Er det at følge de anvisninger, Jesus gav sine disciple? Nej! Han sagde, de også skulle ”lære dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Efter omvendelse følger lydighed imod Gud.

Er vi blevet omvendt, skal vi lade os fylde af alt det, Guds Ånd har at give os: ”Lad Kristi ord bo rigeligt iblandt jer, så I med al visdom lærer og påminder hverandre med salmer, lovsange og åndelige viser, idet I synger med ynde i jeres hjerter for Gud. Og alt, hvad I gør i ord eller i handling, gør det alt sammen i vor Herres Jesu navn.” Kol. 3:16-17.

Den samme nådens Ånd, som førte os til omvendelse og levende tro på Jesus, vil også føre os til en stadig vækst og større aktiv tjeneste for Jesus.

Synd har forfærdelige følger


Efter at Eva syndede ved at gå imod Guds forbud, sagde Gud til hende: ”Jeg vil meget mangfoldiggøre dit svangerskabs møje; med smerte skal du føde børn; men til din mand skal din attrå være, og han skal herske over dig! Og til Adam sagde han: Fordi du lyttede til din hustrus tale og spiste af træet, som jeg sagde, du ikke måtte spise af, skal jorden væ-re forbandet for din skyld.” 1.Moseb. 3:16-17.

Denne forbandelse ligger stadig over jorden og os mennesker. Vi forgifter jord, vand og luft. Og menneskene lider un-der virussygdomme og diverse former for pest m.m. som en følge af syndefaldet.

Synd har altid forfærdelige følger, uanset om det er en ”lille” eller en ”svær” synd. Fristelserne kommer som et resultat af kødet kontra vor tro. Jakob skriver: ”Enhver fristes, når han drages og lokkes af sit egen begær; derefter, når begæret har undfanget, føder det synd, men når synden er fuldvoksen, føder den død.” Jakob. 1:14-15.

Fristelsen kommer fra vor egen lyst eller fra inspiration fra Satan. Han kan ikke tvinge os til at synde men kun friste os til det. Men han kender vore svagheder, og det giver ham magt over os. Vi skal stræbe efter at stå ham imod – og vi kæmper ikke alene. Guds Ånd i os strider med på vor side, og derfor kan sejren vindes.

Vi kan kun sejre over fristelserne ved kraften, vi får ved tro på Jesu blod. ”Vi har ikke en ypperstepræst, som ikke kan have medlidenhed med vore skrøbeligheder, men en, som har været fristet i alle ting i lighed med os, dog uden synd. Lad os derfor træde frem med frimodighed for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i ret-te tid.” Hebr. 4:15-16. Ved den hjælp får vi mod til at ville være Gud til behag.

Tro og gerninger


Som Jesu disciple drives vi af Guds Ånd til at gøre Faderens vilje, så godt som vi med hans hjælp forstår og formår. Studerer vi Skrifterne med det formål at forstå Guds vilje, vil han vejlede os til den rette vej. ”Talsmanden, (rådgiveren) Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alle ting og minde jer om alle ting, som jeg har sagt jer.” Joh. 14:26. Men vort kød og vore egne ønsker kan være så stærke, at vi ikke vil tage imod Helligåndens vejled-ning.

Tro kræver, at vi ejer det, troen gør levende for os og handle derefter. Jakob skriver: ”Ligeså er også troen død, dersom den ikke har gerninger.” Jak. 2:17. Det er sagt, at dersom vor tro ikke arbejder, dør den ligesom muskler, der ikke bliver brugt. Tro producerer gerninger. Men gerninger uden tro er værdiløse som et middel til frelse.

Jesus siger: ”Jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; thi uden mig kan I slet intet gøre.” Joh. 15:5. Og i Matt. 7:24-27: Derfor: hver den, der hører disse mine ord og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig mand, som byggede sit hus på klippen . Men hver den, der hører disse mine ord og ikke gør efter dem, skal lignes ved en dåre, som byggede sit hus på sand. Og skylregnen faldt, og floderne kom, og vindene blæste og slog imod dette hus,… og dets fald var stort.

Det er sagt, at gerninger viser, hvilken slags tro vi har. Jakob skriver: ”…vær ordets gørere og ikke blot dets hørere, el-lers bedrager I jer selv.” Jakob 1:22. Og i 4:17: ”Den, som ved at handle ret og ikke gør det, for ham er det synd.”

Vi møder også disse ord: ”Men den, der har verdens gods og ser sin broder lide nød og lukker sit hjerte for ham, hvorle-des kan Guds kærlighed blive i ham?” 1.Joh. 3:17. Når vi læser sådant, skynder vi os så at komme videre, fordi det be-rører os ubehagelig? Eller betragter vi alt, hvad vi ejer som noget, der alene tilhører Gud og lader ham bestemme over, hvad det skal bruges til?
Jesus sagde i sin bjergprædiken til folket disse alvorlige ord: ”Men hvorfor kalde I mig ”Herre, Herre!” når I ikke gør, hvad jeg siger? Hver den, der kommer til mig og hører mine ord og gør efter dem, - hvem han er lig, skal jeg vise jer. Han er lig et menneske, der byggede et hus og gravede i dybden og lagde grundvolden på klippen; men da en over-svømmelse kom, styrtede floden imod dette hus, men den kunde ikke rokke det; thi det var bygget godt. Men den, som hører og ikke gør derefter, han er lig et menneske, der byggede et hus på jorden uden grundvold; og floden styrtede imod det, og det faldt straks sammen, og dette hus fald blev stort. Luk. 6:46-49. Det er lig det, vi før læste i Matt. 7:24-27 og betyder det samme, at kun dersom vi bygger vort liv på Jesus Kristus, kan vi frelses.

Nådetiden er ikke uden ende


Jesus ser hele tiden efter, hvordan vi bygger vort ”hus”. Han har lang tålmodighed med os, men den varer ikke ved, hvis vi nægter at følge Helligåndens vejledning. Jesus siger i en lignelse: ” En havde et figentræ, som var plantet i hans vin-gård; og han kom og ledte efter frugt derpå og fandt ingen. Og han sagde til vingårdsmanden: Se, i tre år er jeg nu kommen og har ledt efter frugt på dette figentræ og ingen fundet; hug det om; hvorfor skal det tilmed gøre jorden unyt-tig?” Men han svarede og sagde til ham: ”Herre! lad det stå endnu dette År, indtil jeg får gravet om det og gødet det; måske vil det bære frugt i fremtiden; men hvis ikke, da hug det om! Luk. 13:6-9.

Da hug det om! Nådetiden til at opnå tro, omvendelse og helligelse er ikke uden ende. Tager vi ikke imod nåden, når kaldet kommer, bliver vi forhærdede – som Israel blev det – og vil ikke mere i stand til at vende om til Gud. Hvor længe Gud vil kalde, ved vi ikke, det afhænger af vort hjertes hårdhed, og om vor hjertedør står på klem.

Gud vil os det bedste og har betalt den højeste pris for os. Men vi har fået en fri vilje. Gud tvinger ingen til at vende om til ham men siger os sandheden igen og igen for at se, om vi dog kommer til fornuft og vender om fra dødens til livets herlige vej. Han siger kærligt: Kom, thi nu er alt er rede!

Jesus sagde til sine disciple: ”Når jeg … har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, der skal også I være.” Joh. 14:3. Og han kommer snart! Vær da rede, thi han kommer i den stund, du ikke venter det.

Og vi, som har omvendt os, er født på ny og følger Jesus, vil jublende svare tilbage: Ja, kom Herre Jesus! (Åb. 22:20.)

April 2001
Holger Skov Særkjær


Debat: Født påny ved tro på Jesus

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Frelse

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation