Snigmord på kristendommen

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 16/02-04En ny tidsalder


Vor tid er forandringens tid. Alt skal være anderledes og er anderledes. Den tid, hvor børn gik i søndagsskole er forbi. At skolerne har respekt om kristendommen tilhører også en svunden tid. Også kirker og menigheder har ændret sig. Det gudfrygtige er stort set borte og erstattet af show og under­holdning.

Disse forandringer rammer især børn og unge, fordi det nye omringer dem fra alle sider. Okkulte spil og blade, især Harry Potter, fylder børnenes sind. Sådant er absolut ikke blot underholdning men leder ind i okkultisme på en sjov måde. Og derved bliver børn fortrolige med åndeverdenen.

Og på grund af denne, nye tidsalders påvirkning er forældre ikke i stand til at værne om børnene, idet mange stort set selv er uvidende på dette område, medens den ældre gene­ration havde viden om, at spiritisme og sligt skal man holde sig fra. Børn og unge er derfor uvidende om faren ved den okkulte bølge, der ruller frem lige fra børnetegneserier til diver­se andre udsendelser i radio og TV.

Mange spillefilm for både voksne og børn er ligeledes byg­get på okkultisme, som derved bliver en del af vort liv. For børns vedkommende er det blevet en naturlig sag at give okkultismen en vis plads i deres fantasi. Og at sådant er forbudt ifølge Bibelen er de fleste helt uvidende om.

De unges gud i dag er sex og sport


Men dette er kun en del af de mange angreb, der rettes mod børn og unge. Internettet har gjort, at pædofile rigtig kan udfolde sig. Vi har da heller aldrig førhen haft så mange mord på børn, der først er blevet misbrugt til sex.

Den tvungne sexundervisning i skolerne har fremmet ly­sten, og man ved at piger helt ned til 10-11 års alderen bru­ger P piller. Og det er ikke sjældent at høre om overgreb på børn helt ned til spædbarnsalderen. Men det er ikke under­ligt, eftersom sex i alle afskyelige former findes i diverse smudsblade. Og helt galt er det gået, efter at Danmark som et af de første lande tillod fri porno.

I vor tid er der gjort meget for at tage barndommen fra bør­nene. De klædes udfordrende og lærer at opføre sig som små voksne og møder alle former for perversiteter indenfor sex. Og på samme tid har vi love, der beskytter visse af dis­se perversiteter.

Det er ikke en tilfældighed men en nøje planlagt strategi for at fjerne den kristne kultur og for at bane vej for antikrist. Vindes børnene, er slaget vundet. Den seksuelle frigørelse har ført en forbandelse ind over nationerne som følge af, at der siden det 18. århundrede i stigende grad er løbet storm mod al moral og gudfrygtighed.

Meget måtte ske, før denne frigørelse fra moralen kunne blive en realitet. Der var først kampen for kvindefrigørelse, der førte til, at kvinderne ville være herre over deres egen krop. Hermed var vejen banet for fri abort og sexundervis­ning ud over alle grænser. Abort er langt mere ond end vi tænker os. Man anvender for eks. dele af aborterede fostre i skønhedsindustrien. Umoralen blandt børn er steget vold­somt. Frække film og pornoblade har ført til, at talen om sex næsten er blevet almindelig.

Den nye kultur førte også en ny musikform (rock) med sig, der opfordrer til endnu mere oprør mod forældre og sam­fundets orden. Og brugen af narko og spiritus er steget markant.

Direkte angreb på kristendommen


Store dele af børn og unge er efterhånden revet løs fra en værdig kristen kultur. Derved er døren åben for nye reli­gioner og for ateisme. Følgen af alt dette er, at rodløshed fylder manges sind, som nogle ikke kan leve med. Og selvmord er blevet stadig hyppigere både blandt børn og unge.

Stærke kræfter arbejder bevidst på at undergrave kristen­dommen og øge den seksuelle frihed.

Friedrick Nietzshe (1844-1900), tysk filosof, udarbejdede en ny måde at tænke på, som var et direkte angreb på kri­stendommen, som han så som født ud af svaghed og som fornuftens fjende. (Encyclopaedia Britannica.) Hans ud­gangspunkt var, at Gud var død, og dermed var også al mo­ral og sandhed død.

Sigmund Freud (1856-1939) havde også en massiv indfly­delse på en ny tænkemåde. Han havde mange elever og til­hængere. Det var Freuds idéer om psykoanalyse og Darwins tanker om udvikling, der gav ekstra fart i at ændre samfun­det til det destruktive samfund, vi ser i dag.

I Education reporter fra sept. 2001 skriver Joe Larson, at Marxisme og humanisme er de mest brugte filosofier i Ame­rikas oplysningssystem. Skolerne er fyldt med vold, mord, voldtægt, uønsket gravitet, narko, mangel på respekt og et grimt sprog. Og Bibelen bliver betragtet som en bog fuld af myter. Danmark følger på dette område stærkt i USAs spor.

Ingen plads for kristen moral


Kirker og menigheder bliver mere og mere ugudelige. For eks har biskop John Robinson gjort sig til talsmand for, at vi skal revolutionere imod den gamle moralske opfattelse, og byde sex under alle former velkommen.

Vi i vort land siger måske ikke ligeud, at vi er enige i dette, men i praksis er vi. Kun enkelte hist og her holder sig sta­dig til bibelsk kristendom. Det er moderne at tage vel imod sexundervisning, og ligeledes at sex før et ægteskab er ac­ceptabelt.

Et lille hæfte, Learning to Live with Sex (Lær at leve med sex), forklarer man de unge, at de ikke skal være bekymret for at have sex, selv om de ikke er gift. Og at de kan være sikre på, at der er stor majoritet for at godkende sex før ægteska­bet. Således falder alle moralske barrierer.

En sådan undervisning er helt klart styret i en humanistisk (kristendomsfjendtlig) stil. Dr Williams konkluderer, at sex-undervisningen i realiteten er propaganda for en sex-revolution.

Jeg har brugt fakta fra USA, fordi sådanne oplysninger ikke kommer åbent frem her i Danmark. Der sker mange æn­dringer i det stille, så samfundet ikke lægger mærke til det. Og på den måde glider sexrevolutionen stille frem, uden der protesteres imod den.

Kirkens og menighedernes røst høres ikke, for de er stort set døde. Der findes kun enkelte medlemmer hist og her, der holder sig til Gud og Bibelen. Men onde mennesker og bedragere bliver stadig værre og værre. De forfører og bliver forført. 2. Tim 3:13. Og vi kan tage dette vers med også.. Da skal menneskene være sådanne, som elsker sig selv, elsker penge, praler, er stolte, spotter, er ulydige mod forældre, er utaknemlige, vanhellige, uden naturlig kærlig­hed, utilgivende, bagtalere, sådanne som er uden selvtugt, brutale, som er uden kærlighed til det gode, forrædere, fremfusende, opblæste, og sådanne, som elsker lysten høje­re end de elsker Gud. De har en ydre form for gudsfrygt, men fornægter dens kraft. Sådanne skal du vende dig bort fra! 2. Tim 3:2-5.

Disse formaninger bliver tilsidesat, og derfor breder lun­kenheden og frafaldet sig i hast, som vi har set det ske især i de sidste årtier.

Opfyldelse af Satans mål


Den seksuelle revolution har ikke bragt den frihed, som blev lovet, tværtimod. Mange ægteskaber er blevet knust og børn blevet rodløse. I mange ægteskaber hedder det i dag dine børn, mine børn og vore børn. Hvordan kan vi dog tro, at sådanne familieforhold kan blive gode og trygge for børnene? Det er i stedet som arnesteder, hvor utryghed ulmer og leder til, at mange af sådanne børn bliver lette at lokke ind i bander og grupper, hvor de accepteres af kam­meraterne.

Når kristendommen lukkes ude, kommer hedenskaben ind og giver frit slag for fri sex og ombytning af ægtefælle for en nat og meget, meget mere. Kan børn bevares moralsk i et sådant miljø? Men det er sådan, Satan ønsker det. Hans mål er at ødelægge familiemønstret. Derfor er der så mange alene mødre i dag. Og derfor bor unge sammen og får børn uden for ægteskab.

Skynd jer ud af Sodoma


Den moderne seksuelle frihed er snigmord på det menne­skelige legeme. Og ganske som forudsagt i Matt 24:37-39 oplever vi, at som det var i Noahs dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: De spiste, de drak, de tog til ægte og de blev givet til ægte, helt til den dag da Noah gik ind i arken og vandfloden kom og ødelagde dem alle. På samme måde var det også i Lots dage: De spiste, de drak, de købte, de solgte, de plantede, de byggede.... Sådan skal det også være den dag, Menneskesønnen bliver åbenbaret.

Lot fik besøg af engle, der kom for at føre ham og hans fa­milie ud af byen, førend Gud sendte sin dom over den. Det rygtedes snart, og mændene i byen omringede Lots hus. Vi læser følgende om besøget i l.Moseb. 19:1-5: De to engle kom til Sodoma ved aftenstid. Lot sad i Sodomas byport, og da han så dem, rejste han sig og gik dem i møde, kaste­de sig til jorden for dem og sagde: Kom med hjem og overnat hos jeres tjener og få vasket støvet af jeres fødder. Så kan I gå videre i morgen tidlig! De svarede: Nej, vi overnatter på torvet. Men han blev ved at nøde dem, indtil de tog hjem til ham.... Næppe var de gået til ro, før huset blev omringet af mændene i byen, fra den yngste til den ældste, hver eneste én. De råbte til Lot: Hvor er de mænd, der er kommet til dig i nat? Kom ud med dem til os! Vi vil ligge med dem!

I versene 9-17 læser vi videre, hvad der skete: Flyt dig!« sagde de og føjede til: Her kommer han som fremmed og vil bestemme! Nu vil vi gøre noget ved dig, som er værre end det, vi vil gøre ved dem! De trængte ind på Lot og var ved at sprænge døren. Da rakte de to mænd hænderne ud, trak Lot ind i huset til sig og lukkede døren. Og de slog mændene uden for døren med blindhed fra den mindste til den største, så de var ude afstand til at finde døren.

Så sagde de to mænd til Lot: Hvis der er andre her, som hører dig til, svigersønner, sønner eller døtre, ja enhver, der hører dig til i byen, så før dem bort herfra, for vi skal øde­lægge dette sted. Herren har hørt deres høje skrig, og nu har han sendt os for at ødelægge byen. Lot gik hen til sine svigersønner, som skulle giftes med hans døtre, og sagde: Skynd jer væk herfra, for Herren vil til at ødelægge byen. Men hans svigersønner troede, han holdt dem for nar. Da det blev lyst, skyndede englene på Lot og sagde:Tag nu din hustru og dine to døtre, som du har her, for at du ikke skal miste livet på grund af byens synd! Da han tøvede, tog mændene ham og hans kone og hans to døtre ved hån­den og førte dem uden for byen, thi Herren ville skåne dem. Da de havde ført dem ud, sagde de: Flygt for livet! Se dig ikke tilbage, og gør ikke holdt noget sted i Jordanda­len. Bring dig i sikkerhed i bjergene, for at du ikke skal mi­ste livet!

Det er et billede på Guds nåde mod sine hellige. Endnu en­gang vil Gud redde dem, der regner med ham. Han vil tage alle sande troende bort fra jorden, før hans vredes tid bry­der ud. Men mange af de kristne er ikke på ny fødte og for­venter ikke, at Gud vil hente sit folk, så de spiser og drikker og følger deres lyster af enhver art. Men snart kommer den tid, som da englene førte Lot ud af Sodoma.

Antikrists tid


Mændene i Sodoma blev vrede på Lot, fordi han ikke ville give dem, hvad de i deres lyst krævede. I dag bliver mange vrede over det, der skrives om, at vor tid er lig den i Lots dage, ganske som forudsagt. Vågner du op ved at læse denne artikel, bør du skynde dig ud af byen. Tidens tegn og Skrifterne fortæller, at vor tidsalder er nær den endelige afslutning, og da kommer de syv forfærdelige år, som san­de kristne ikke skal opleve, fordi Gud forinden har taget dem ud af verden. (Se mine artikler om bortrykkelsen.) Men de moderne kristne, der ikke tror på hele Bibelen eller vigtige afsnit som jomfrufødslen, helvedes eksistens og an­dre væsentlige beretninger, vil komme til at opleve disse syv år under antikrist.

Vi læser om antikrists tid i 2. Tess 2:3-10: Lad ingen forfø­re jer på nogen måde! Først må frafaldet komme og syn­dens menneske åbenbares, fortabelsens søn. Han, som står imod og ophøjer sig over alt det, som kaldes Gud eller som bliver tilbedt, idet han sidder i Guds tempel og viser sig selv frem, som om han er Gud.... Og nu ved I, hvad der holder igen, så han kan blive åbenbaret i sin egen tid. Thi lovløshedens hemmelighed er allerede nu i virksomhed. Kun må den, som nu holder igen, først tages bort. Og da skal den lovløse blive åbenbaret. Ham skal Herren ødelæg­ge med sin munds ånde og tilintetgøre ved sin genkomst i herlighed. Den lovløses komme er efter Satans virksom­hed med al kraft, tegn og løgnens undere og med al uret­færdighedens forførelse blandt dem, som går fortabt, fordi de ikke tog imod kærligheden til sandheden, så de kunne blive frelst.

Vor generation er i færd med at miste alle moralske værdier med social ødelæggelse og seksuel kaos som resultatet. Derfor vil folk se sig om efter en stærk leder, der kan redde samfundet ud af dette kaos.

Da kommer antikrist, den falske messias, som deres leder. Og da begynder den onde tid, som efterhånden bliver så ond, at mange vil søge døden. Er du ikke med blandt Guds hellige, der er blevet taget bort før denne onde tid, vil det blive meget, meget svært at vende om til Gud og blive en af hans hellige. Og sådanne vil på trods af en eventuel omven­delse til Gud forblive på jorden og gå den onde tid igen­nem.

Der bliver først fred på jorden, når Kristus kommer igen i herlighed og griber antikrist og kaster ham i ildsøen, hvor han må forblive i al evighed. Vi læser også om hans falske profets skæbne i Åb 19:20: Da blev dyret grebet og sam­men med ham den falske profet, som gjorde tegn foran dy­rets øjne, hvormed han havde forført dem, som tog imod dyrets mærke, og dem, som tilbad hans billede. Disse to blev kastet levende i ildsøen, som brænder med svovl.

Nådetiden er ved at rinde ud


Guds vrede er stor over dem, som går Satans ærinde. Som ødelægger mennesker med sex og anden synd og ikke om­vender sig. Folkene på Noas tid og dem i Sodoma omvend­te sig ikke og gik fortabt. Således også vi, hvis vi ikke vender om til Guds frelse.

Nådetiden er ved at rinde ud, og menneskene i dag er som flest ligesom folkene på Lots og Noas tid. De hører den ene advarsel efter den anden men reagerer ikke. Og det gør Gud vred. Israels folk gjorde under ørkenvandringen Gud vred, fordi de konstant afviste hans forskrifter. Derfor svor han, at de ikke skulle komme ind i det lovede land. Det samme sker os, når vi konstant afviser hans nåde og går videre på øde­læggelsens vej og øver alle former for ugudelighed. Der­iblandt rock, som især for mange unges vedkommende er en afgud, de har med sig overalt.

Musik i Satans regi har magt over sindene og er en last, mennesker ikke uden videre kan gøre sig fri af. Han er en mester i at gøre folk blinde og døve, så de ikke ser eller hø­rer advarslerne mod synden. Sådanne, der har sex og rock som deres gud, har valgt og gør alt for at herliggøre deres afgud og bliver vrede, når nogen taler dem imod.

I visse lande er man nået så langt, at kristne bliver slået ihjel, eller man nedbrænder deres huse i vrede imod Gud. Situationen i vort land er ikke modent til dette endnu. Men vi er på vej. Og med den fart alt sker i dag, kan det komme førend vi tænker. Hvad der før tog årtier for nationale æn­dringer, sker nu ofte på en måned.

Tjener du den sande eller mørkets gud?


Store ting kan ændres på blot en time. På mindre end én time d. 11. sept. 2001 blev hele verdenssituationen ændret og er aldrig blevet den samme igen og vil heller aldrig bli­ve det. Det er også et stort tegn på, at Den ny verdensorden er ved at bryde frem. Denne ny Verdensorden er gudsfjendtlig og antikristelig og gør det sværere at leve som en sand kristen.

Du har fået mange opfordringer til at besinde dig og vende om fra de mange diverse forførelser til en ægte omvendel­se. Men har du gjort det? Eller har du måske endog været en af dem, der leende har kasseret opfordringerne og fortsat din egen vej?

Har du valgt en gud, som du synes om, fordi han tillader dig at gøre alt det, der behager dig bedst. Som giver dig lov til at synde, blot synden er pakket pænt ind, så den i dine og mange andres øjne er acceptabel?

For at komme med blandt de hellige, som Gud tager op til sig, førend de onde år under Antikrist kommer, må du følge dette råd: Kom ud fra dem og vær adskilt, siger Herren. Rør ikke det, som er urent, så skal jeg tage imod jer 2. Kor 6:17. Og denne advarsel: Men udenfor (Guds rige) er hundene (homoseksuelle) og troldmændene og de, som le­ver i hor, og morderne og afgudsdyrkerne og hver den, som elsker og gør løgn. Åb 22:15.

Vi må ikke lade os friste af Den ny Verdensorden og dens mange tilbud. En sæbeboble er smuk, men at jage den er tomhed. Således er det tomhed, at kristne bruger tiden til at høre på prædikanter, som kun selv har tomhed at bringe. Ved at lytte til sådanne, bliver man modtagelig for verdens tomhed og bliver selv tom.

Hvis du ser på en hvid farve og flytter øjnene bort et øje­blik, kan du ikke afgøre, om der i mellemtiden er kommet en nuance af gråt i billedet. Dersom vi ikke ser på Jesus og på Ordet hele tiden, kan vi ikke se, at vor forståelse bliver mere og mere grå. Vi tror den er hvid, men sammenligner vi den med Bibelens sandhed, ser vi, hvor meget løgn, der er kommet ind i den sande kristendom.

Jeg hørte for kort tid siden Roskildes biskop tale godt om den nye sexkultur. Det lød så rigtigt det han sagde, men med en gudgiven Ånds visdom var det let at høre, at han var fortaler for frafald. Og han er ikke den eneste. Når vi ser tilbage på kirke og menighed i et tidsrum af årtier, ses det klart, at nutidens kristne mere og mere ligner Laodikea menigheden. Om dem sagde Jesus, at han ville spy dem ud af sin mund. Det vil han også gøre med os, hvis vi ikke omvender os. I dag er nådens tid. I dag er Gud at finde. Sov ikke denne tid bort men brug den til at være en flittig læser af Bibelen. Søg, så skal I finde.... den, som søger, han finder. Den kan gøre dig vis til frelse, det kan tomme prædiker ikke.

Spurgeon (1834-1892) sagde: Giv mad til fårene, ikke un­derholdning. I dag vil flertallet have underholdning. Men ingen kan mættes og ledes til frelse ved underholdning. Læg mærke til den store forskel mellem Bibelens opfor­dring til omvendelse og vor tids show-prægede forkyndel­se, der nedtoner det sande budskab og i stedet bringer livlø­se prædikener.

Find den smalle vej, som Bibelen beskriver som vejen, og vær sikker på, at du kommer ud af Laodikea. Det kan komme til at koste dig meget. Men Jesus sagde: Den, som vil frelse sit liv (tænker mest på sig selv), skal miste det, men den, som mister sit liv (tænker først på Guds rige) for min skyld, skal finde det. Matt 16:25.

Du har brug for en, der kan frelse dig


Du har måske indtil i dag hørt og hørt og dog intet hørt. For dig haster det med at søge Gud, dersom du vil leve med ham i evigheden.

Verden kan ikke hjælpe dig. Og snart har du behov for hjælp, thi du skal stå ind for Kristi domstol, og har du ikke forinden taget imod hans frelse, er der et stort regn­skab, du skal gøre rede for. Du har virkelig brug for en frel­ser, og det er nu, du skal finde ham og blive født på ny. Det haster, du har ingen tid at spilde.

Er din Bibel slidt ved flittig brug, eller bruger du den sjæl­dent? Du har brug for at høre sandheder om og om igen, de dyrebare sandheder, der kan sætte dig i frihed.

Hører du i din menighed ikke om omvendelse, helliggørelse, og at du må fødes på ny til en levende tro på Jesus Kristus, er det et forkert sted du kommer. Misbrug ikke mulig­heden for at blive frelst, så du i evigheden kan være i Guds herlighed. Ellers kommer du for Guds domstol, hvor du selv skal betale for dit oprør mod Gud. Og du har intet at betale med.

Menneskesønnen er kommet for at søge og frelse det, som var fortabt. Luk 19:10. Derfor, som Helligånden siger: I dag, når I hører hans røst, så forhærd ikke eders hjerter som i forbitrelsen, på fristelsens dag i ørkenen, hvor eders fædre fristede mig og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger i fyrretyve år. Derfor væmmedes jeg ved denne slægt og sagde: Altid farer de vild med hjertet; og de ville ikke vide af mine veje. Så svor jeg i min vrede: Sandelig, de skal ikke gå ind til min hvile. Se til, brødre! at der aldrig i nogen af jer skal findes et ondt, vantro hjerte, så han falder fra den levende Gud. Men for­man hverandre hver dag, så længe det hedder i dag, for at ikke nogen af jer skal forhærdes ved syndens bedrag. Thi vi har del i Kristus, såfremt vi holder den tillid, vi havde i be­gyndelsen, urokkelig fast til det sidste. Da der blev sagt: I dag, når I hører hans røst, så forhærd ikke eders hjerter som i forbitrelsen. Hvem var det da, som hørte hans ord og dog gjorde ham forbitret? Var det ikke alle dem, der var draget ud af Ægypten, førte af Moses? Og hvem var det, han væmmedes ved i fyrretyve år? Var det ikke dem, som syndede, og »hvis døde kroppe faldt i ørkenen«? Og om hvem svor han, at de ikke skulle gå ind til hans hvile, undtagen om dem, som havde vist sig ulydige? Så ser vi da, at det var på grund af deres vantro, de ikke kunne gå ind. Hebr 8:7-19.

Lad os være på vagt, at vi ikke overlistes af syndens bedrag eller forhærdelse. Vi kan miste det, Gud har givet os. Gud gjorde meget for det folk, han førte ud af Ægypten, men al­ligevel nåede de ikke målet. Det samme kan ske for os, dersom vi ikke giver agt på Guds ord.

Matt 7:7-8. Gør det, førend det er for sent.


Debat: Snigmord på kristendommen

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Frafald generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation