Formaning til Kristi legeme

af Kim Andersen
Lagt på d. 03/11-02Der findes mange meninger og der findes mange veje at gå. Men Gud, jordens Skaber ved hvem alting kom til, den eneste som frelser, den eneste Gud som er, har kun en vej og vi må lære Ham og Hans vej at kende og holde os tæt til Ham for ikke at gå evig fortabt.

Gud sagde til jøderne i Jer 6:16 ”Dette siger Herren: »Stil jer ved vejene, og se jer om; spørg efter de gamle stier; følg vejen til det gode, så skal I finde hvile for jeres sjæle!« Men de svarer: »Det vil vi ikke!«”

Vi hedninger som er kommet til tro på den levende Gud, på Jesus Kristus, at Han døde for vor skyld, at Hans Blod har skaffet forsoning for vore synder og bragt os frelse ved troen på Ham, er ved Guds nåde blevet podet ind på det træ – blevet en del af det folk som Gud har udvalgt og hører Ham til. Til os i dag siger Gud det samme: ”Stil jer ved vejene og spørg efter de gamle stier” og hvad siger vi i dag til Herren Gud, den Almægtige ved hvem der ikke findes forandring eller skygge som kommer og går, men som til evig tid er den samme? ”Det vil vi ikke”.

Nej kristenheden i dag er nøjagtig som jøderne var i Jeremias tid.

Jeg tror at snarerne og fælderne i dag er meget mere tætte og indsyltede i løgn fra vores modstander Djævelen end på den tid. Og de kristne i dag, er så ufattelig uoplyste og interesserer sig ikke for at undersøge hvordan verden ser ud. De er igennem mange år blevet vænnet til en falsk ånd og et falskt evangelium, og bliver vrede og vil ikke finde sig i man kommer med det gamle evangelium som blev os overgivet af disciplene. De vil ikke spørge efter de gamle stier og finder sig kønt i som Paulus siger ”at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.” (2 Kor 11:4)

Mange unge mennesker i dag har sagt ja og er blevet frelst til et evangelium som lover dem succes, åndelige manifestationer og et socialt sammenhold som binder dem tæt sammen i deres tro og følge af dette evangelium. Mange gamle i troen på Jesus har desværre også konverteret til dette evangelium, hvor kamp, lidelse og forfølgelse ikke længere er en realitet. Dette evangelium er så kraftig fortyndet og udvasket at flere og flere kristne lader sig forvilde til at tro at Gud er den samme i den kristne tro, som i den muslimske, buddhistiske, hinduistiske tro m.fl.

Gud siger til Hans folk, at vi skal stille os ved vejene og spørge efter de gamle stier. Grunden til vi skal det, er fordi Djævelen har fået sneget sine veje ind og fået flyttet ”spotlightene” over på de veje, som leder væk fra de gamle stier. At det er stier som Gud nævner, er ikke nogen tilfældighed. Det er ikke nogen bred motorvej som vi skal spørge efter. Men stierne, hvor det kræver vilje til at søge Gud for vejledning, og erkendelse af at vi ikke selv kan finde vej, men må have Herren Jesus som en lygte for vor fod.

Men de kristne i dag vil ikke gå på de gamle stier. De vælger at gå de veje hvor der er plads til deres egoisme og favorit synder, sammen med alverdens tegn og undere som viser omverden at Gud lever og ønsker at møde verden i dag. Og mange nyfrelste i dag, har den opfattelse at de ikke behøver at lade kristendommen fylde hele deres liv, men at der stadig er plads til dem selv og deres egen frie vilje. Der er ganske enkelt god plads på de brede veje, til at det gamle menneske kan hænge ved uden at det mærkes som en belastning.

Dette er bl.a. grunden til at så mange menigheder er gået i opløsning. Lunkenhed imod sandheden. Satan har splittet gode sunde forsamlinger med stridigheder omkring sandheden, og er i gang med igen at samle dem i enighed om løgnen.

På de gamle stier, er der ikke plads til det gamle menneske at følge trop. Men som stien snor sig, må det gamle menneske vige og gå til grunde, for at det nye menneske kan finde plads til livet med Gud.

”Det vil vi ikke” siger de kristne og går deres egne veje, hvor der er nemmere at komme frem, hvor livet ikke er besværligt og hvor alle deres behov og krav bliver opfyldt. Modstand i form af irettesættelse og formaning, eller tvivlsspørgsmål i det stille sind, bliver med en kvik bemærkning eller en trussel i Jesu navn afværget og vi vender os til den brede vej igen, så der uden problemer kan fortsættes i den retning man har valgt.

Saul var en mand som blev salvet af Gud til at være konge over Israel, men på grund af ulydighed, ville Gud ikke bruge ham, og fandt en anden – David, til at være konge over Israel. (1.Sam 13:8-14)

Saul, valgte sin egen vej. Han ville ikke vente på Gud, og prisen derfor var at han mistede tjenesten ind for Gud. Gud forkastede ham, og var ikke længere med ham. Gud svarede ikke Saul når han rådspurgte profeterne og endnu engang brød Saul Guds bud, da han ville have det på sin egen måde, ved at gå til en åndemaner, der skulle fremmane Samuel.

Da folket omkring Saul blev bange og begyndte at forlade ham, måtte han finde på noget i en fart for at redde situationen.

Sådan er også menigheden i dag. Vi vil ikke søge Gud, eller vente på Gud. Vi prøver at beordre Ham til at være med os i det vi selv ønsker.

Vi vil have vækkelse i denne tid, og i årtier har profetierne lydt, at Herren vil komme med sin ånd og vække dette land, omvende det og frelse det.
Jeg er sikker på det er Guds vilje, at alle mennesker skulle komme til Ham. Ingen tvivl om det. Jesus ofrede sit eget liv på grund af os.

Men, vi vil have vækkelse nu og har ikke tid til at vente på Gud. Eller rettere, vi vil ikke vente på Gud. Vi går egenrådige frem med vore egne planer og lægger Gud bag os, for verden bryder op med os, og vil ikke have med os at gøre, hvis vi ikke finder på noget i en fart. Holder vi fast i det gamle evangelium som er Guds kraft til frelse, vil verden ikke høre og forfølgelsen af sand kristendom bliver pludselig at mærke på egen krop.

Derfor vælger menigheden i dag at se efter andre veje, hvor succes og synlig tilfredsstillelse i form af store projekter og horder af mennesker er at finde. Veje hvor alle kan være med, hvor kærligheden er i centrum og alle de gode ting i evangeliet bliver udført på kommando.

Frugten af menigheden skal være fremtræden og efter vores værdier. Frugten skal være 1000 vis af mennesker som bliver frelste. Store tegn og undere for at vise at Gud lever, og at vi er i besiddelse af Hans kraft. Bestiller vi ikke hjælp udefra, vil disse frugter ebbe ud, så verden og andre menigheder vil kikke på os med skepsis. Derfor med skræk og rædsel, som Sauls soldater, leder vi efter veje hvor vi kan klemme os ind i trafikken og finde succes og få vores egoistiske behov og lyster dækket.

Mennesker som får øje på de gamle stier og råber ”STOP – jeg har fundet vejen”, bliver i hast prentet som modstander af vækkelsen og succesen, og alt bliver sat ind for at tvinge disse mennesker til at tie. Man hænger dem ud hvor man kan, mærket som farisæer, et uægte gudsbarn og uden besiddelse af Helligånden. Man er ganske klar til at ”korsfæste” et sådan menneske, for at den storslåede kristendom ikke skal komme til kort.

Men Gud ønsker ikke dette show. Han ønsker at styrke sit folk, og udruste dem i denne tid vi lever i. Han ønsker at opretholde sin menighed med sit Ord og sin sandhed. Gud ønsker ikke at vi går i forvejen for Ham og forbereder vejen, så succes og popularitet møder Ham.

Denne tankegang er blevet så indprentet i kristenheden i dag, at det er normalt at gå forud for Gud. Vi arrangerer store møder og samler alt udstyr nødvendigt for at få storslåede arrangementer til at lykkes. Menighederne lurer tricks af ved hinanden, og kopierer hinandens succes oplevelser. Tegnene og underne bliver betragtet som et bevis for at Gud er med, og ingen vover at tale imod de salvede arrangementer, eller salvede gudsmænd som ikke er andet end dygtige løgnere og kvaksalvere.

Vi sender bud efter store helbredelses magere for at tiltrække mennesker. Laver TV udsendelser og trykker papirer op og ned med succes oplevelser. Og hele vores vækkelse kører på skinner.

Det er en forkert vægtning af tingene. Gud ønsker ikke at vise sig igennem disse ting. Han velsigner ikke vore arrangementer, når vi selv arrangerer og planlægger hvad der skal ske.

Vi siger: ”Vi skal have nogle helbredelser, det trækker folk til” og så inviterer vi eks. Charles Ndifon. Vi reklamerer på store plakater med ”Helbredelsesmøder”. Kom og bliv helbredt. Vi taler ikke om frelse, men ny livskvalitet, ikke om omvendelse men helbredelse. Personen der er i besiddelse af helbredelses kraften bliver trækplasteret og vi tør ikke nævne noget på disse plakater som indikerer noget så oldtidsagtigt som frelsen ved Jesu blod.

Gud siger at han vil møde os med sit Ord. Han siger at troen kommer af det som høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. (Rom 12:6)

Hvilken tro og udrustning får mennesket ved at blive helbredt? Troen kommer ikke i kraft af tegn og undere, men i kraft af Bibelens Ord. Hvorfor lægges der ikke længere vægt på det? – ”Jo men det gør der jo også. Vi underviser ud fra ordet og læser op af Bibelen” siger de. Men alt bliver gjort med henblik på dette arrangements succes. ”Nu skal folk høre hvad Gud kan”, og bagefter kommer miraklerne. Det trækker folk til.

Når Djævelen kommer for at slagte og ødelægge, behøver han blot at trykke lidt på folks sygdomme igen, og så er troen væk. ”Så kunne Gud alligevel ikke hvad de sagde”. Eller uden man mærker det bliver det hverdag, og Gud er igen noget man snildt klarer sig uden.
Havde disse mennesker fået Ordet prædiket så det var blevet levende i dem, havde de kunne jage Djævelen på flugt med det Ord. De ville kunne have stået Djævelen imod og opnået den sejr som menigheden mener at have givet dem, hvis Ordet var blevet prædiket og det havde fået lov til at slå rod.

Jeg ved ikke hvor mange eksempler der er på mennesker der alligevel ikke blev helbredt ved Charles Ndifons møder. Hvad er det for en kraft han arbejder med? Når Jesus eller disciplene helbredte mennesker med Gud kraft, gik helbredelsen så i sig selv igen efter nogle dage? Nej, den Sønnen sætter fri, skal virkelig være fri. Gud gør ikke noget halvt. Helbreder Han, så er vi raske. Så kan en stakkels ”look alike” helbredelses mand som Ndifon, jo være hurtig i vendingen og sige, ”Jamen din tro er ikke stor nok” eller ”Du skulle have gjort større engle hop for at vise din tro”. Sådan tale er løgn, og er ikke at spøge med. Djævelen bruger sådanne udtalelser til at knække et menneskes forhold til Gud, hvor mistillid og skepsis erstatter blind tro på Gud den Almægtige.

Gud accepterer ikke at vi sender bud efter folk som Charles Ndifon, eller Reinhard Bonnke for at få vore syge helbredt. Han ønsker at møde sin menighed fordi vi søger Ham. Hvorfor sætte vores lid til disse mennesker, når Paulus i Bibelen siger at Gud i menigheden har udrustet mennesker med nådegaver til betjening af hinanden. (1. Kor 12:28) Findes disse nådegaver ikke, må vi søge Gud for dem. Helligånden giver nådegaverne til hvem Han vil (1. Kor 12:11), så vi må i enhed bøje os ind under Guds plan og vilje for vores menighed og i ydmyghed bede om, at Han må møde vore behov.
Det nytter ikke vi springer dette over, og inviterer andre mennesker for at få dækket vore behov. Vi må selv søge Gud, at han må møde os med sit Ord, så vi ved troen kan modtage Guds gaver og kraft, som Han stadfæster hvor Ordet bliver prædiket ufortyndet, så troen og det indre menneske kan vokse. (Mark. 16:20, Ap.G. 14:3)

Nej, de gamle stier er for træge og får hårde at gå på, for det moderne menneske i dag. Alt er blevet gjort nemmere og vi er blevet vænnet til at vi intet skal mangle. Er der noget vi ikke vil eller gider, kan vi ofte betale os fra det. Alt er blevet overfladisk fordi ingen kender til trængsler og prøvelser. Det er blevet umoderne at tale om frelse og omvendelse fra synd. Der er ingen der gider beskæftige sig med disse ting, og vælger i stedet at gå vejene hvor mirakler og livsstils kristendom er det dybeste og mest nidkære der er at finde.

Vi er såre fattige fordi vi har forkastet det gamle evangelium. Vi sulter til døde åndeligt set i Danmark, og vi tillader djævelen at vederkvæge vores sjæl igennem mirakler og dejlige, varme følelser af nærvær, for at fortrænge den fatale situation.

Vi sælger hellere vor sjæl til Djævelen, for at slippe at tage Jesu kors på os og følge ham, hvor hårde tider af prøvelser venter for at slibe og forme os til at være stærke, kærlige og inderlige mennesker for Jesus Kristus.

Fjendens strategi


Selvom det er umuligt for menneskeheden at kende alle facetter af Satans strategi, vil jeg belyse et par af dem.

Tegn og undere bliver uden skepsis accepteret at være Gud.
Der er sat mange kræfter ind på at føre de kristne vild. Vildfarelsen stikker så enormt dybt i denne tid, at ét menneske ikke kan rumme hele den djævelske plan. De fleste kristne er ikke interesseret i at undersøge terrænet, og falder derfor i mange af Satans fælder fordi de er uoplyste og uinteresseret i at kende fjendes strategier. Sådanne mennesker bliver lunkne fordi de ikke deltager i den åndelige kamp som vi står i. Og derfor bliver de blinde og reagerer aggressivt over for mennesker som deltager aktivt i kampen. Deres eget liv bliver dem mere end nok. Men for et menneske der frygter Herren Jesus, vogter og værner om den sande tro, og har ikke sit liv for kært til at give afkald for at tage korset op.

I mange år er moral og etik blevet ødelagt og de kristne, som burde holde fast ved Bibelens moral og lære, føler sig så kloge og visker Guds skarpe linier ud med udsagnet at verden har ændret sig. Mennesker i dag skal mødes på en anderledes måde, og kulturen er anderledes m.m. Gud har ikke forandret sig, og Bibelens budskab ord for ord er stadig sandt og fyldestgørende og er den eneste kilde til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed (2 Tim 3:16)

Vidste du at musikken er et virkelig brugt redskab til at ødelægge sund moral, livssyn m.m.?

Næsten alle kendte artister indenfor musikken i dag, er bevidste om deres tro og overbevisning, og bevidste om at formidle deres livssyn og overbevisning igennem musikken og teksterne. De emner som ville blive forkastet hvis man bare brugte ord til at formidle budskaberne, bliver ved hjælp af musik taget imod uden bedømmelse fra modtageren og derved kan disse musikere med et antikristeligt livssyn latterliggøre den levende Gud, og promovere deres egne guder.

Vidste du at John Denver er af den overbevisning at han en dag vil være så fuldkommen at han ikke vil være menneske mere, men en Gud? (Fra magasinet Newsweek 20. december 1976) – En parallel til hvad man kan læse i den sataniske bibel 4:3, ”Sig til dit hjerte: jeg er min egen frelser” – Han bruger musikken som et værktøj til at formidle hans livssyn.

Paul Simons sang ”Bridge over troubled water” som bliver brugt i div. kristne gospelkor er i virkeligheden en hyldest til stofrusen. Det er stofferne der skaber en bro over problemernes hav. I samme tankegang kan man bedre forstå teksten ”all your dreams are on their way” (Alle dine drømme er på vej) og ”I will ease your mind” (Jeg vil give dig ro i sindet).

Van Morrisson, som mange erkender som kristen, er tilhænger af druidereligionen, som herskede 200 år før Kristus, som havde okkulte sataniske ritualer endda med menneskeofringer. Disse druider brugte Stonehenge som kultsted, hvilket stadig er et vigtigt okkult tilbedelses sted for Newage i dag.

Carlos Santana er hinduist, og har opkaldt sig efter en hinduistisk guddom.
Tina Turner er buddhist.
Elton John siger at han aldrig har skrevet en sang som ikke er skrevet i heksesprog, og har sit hjem fyldt med smykker og bøger i forbindelse med satanisme og trolddom.

Satanisme er en regel mere end en undtagelse for dagens artister, og de kristne synger uvidende om tekstens mening med på disse sange. Og uden de mærker det bryder det al moral ned, og gør mennesket mindre modtagelig for sandheden og mere modtagelig for mørkets ånder. Baglæns budskaber er stadig et brugt redskab, som går lige forbi hjernens resonans og tanke center, lige til underbevidstheden, hvor det pludselig dukker op som var det vores egne tanker. Når disse tanker dukker op i vort sind, er dæmonerne eksperter i at forklæde tankerne i varme dejlige følelser, som lokker os til at acceptere disse tanker, endda som var det Helligånden der talte til os.

På grund af at moralen er faldet og vi er forblændet, er menneskeheden blevet egoistiske, og for den kristne del, viser det sig bl.a. i deres krav til Gud.

Kristne i dag forventer sig som sagt succes og helbredelse, de kræver tegn, undere og mirakler og tager Guds nåde for givet og mener at de har krav på Hans gaver.
Ærbødigheden og respekten for Gud er faldet drastisk, og viser sig at have åbnet op for forkerte ånder i det som engang var Guds hus. Kristenheden er fattig og uden kraft i dag, fordi de igennem lang tid har accepteret dette succes evangelium og fordi de tillader åndelige kvaksalvere at udføre mirakler og helbredelser i deres forsamling.

De tager glædeligt imod enhver der med synlige tegn kan helbrede og gøre undere. Ingen gider gøre sig den ulejlighed at undersøge hvem der kommer med ”gaver” til dem. De antager at det er som da farisæerne anklagede Jesus for at uddrive onde ånder ved Beelzebul. (Matt 12:24). Jesus siger så at ”Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og en by eller et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Og hvis Satan uddriver Satan, er han kommet i splid med sig selv; hvordan kan hans rige så bestå?” (Matt 12:25-26)

Kender de da slet ikke deres modstander Djævelen? – ved de ikke at han kan efterligne Guds tegn og undere?
Når Djævelen gør noget, er det kun en efterligning. Kun den Sønnen sætter fri, bliver fri. Satan driver ikke sig selv ud. Han bliver skam i huset, men ved synligt skuespil, efterligner han et mirakel, en helbredelse eller et under.

Se på buddhismen, hinduismen eller Newage. Der sker der også helbredelser, tegn og undere. Er det så også de kristnes Gud der virker der, når Djævelen ikke formår at uddrive sig selv? Nej langt fra. Satan er et højt intelligent væsen, en ypperlig skabning som kan efterligne Gud og narre alle som ikke formår at skelne skidt fra kanel. Han kender din tankegang min ven! Og han ved præcis hvornår han skal slå til for at føre en antikristelig tanke ind i dit sind, som du er åben for. Selv når du læser Bibelen, læser han med og kommer med bemærkninger, men giver dig æren for den geniale tanke. Det er på den måde fejlfortolkninger og vranglære opstår. Derfor er bønnen vigtig, at vi dækker os under Guds beskyttelse til ånd, sjæl og legeme. Gør vi ikke det, er vi nøgne i kampen, og vil i løbet af kort tid, være et redskab i fjendens hænder.

Åndelige fupnumre bringer sjælelig glæde og tilfredsstillelse. Satan er ekspert i at få eks. latter og gråd til at virke åndeligt. Mennesker falder og er under indflydelse af Ånden mener de. De samme manifestationer sker under Newage møder, og mange kristne mener at det netop er fordi Satan har kopieret den del af det åndelige. Men adskillige historier viser at mennesker fra Newage kommer til sådanne kristne møder, fordi de får det samme – visioner, berøringer af ånden m.m. - og de siger at mange gange er kraften stærkere ved disse kristne møder. De kender ånden fra deres egne møder.

Er Helligånden sådan? Er Helligånden en kraft man kan mærke i et lokale? – som mennesker fra mørkets rige kan komme og suge af, og gå bort med veltilfredshed?
Helligånden er ikke en ”kraft” men en person, som hviler over Guds folk. Helligånden er ikke til stede i et lokale, men er i dig, hvis du tilhører Gud.
Tilhører et menneske ikke Gud, er Helligåndens opgave at lære dette menneske om synd, dom og retfærdighed, for at dette menneske må nå til synderkendelse og blive frelst.
På pinsedagen, var Helligånden over de folk som var Guds. Der viste sig tunger af ild, og de talte på andre sprog. Det var ikke hele byen Helligånden var over, men de 120 som i samhørighed søgte Herren i oven salen, blev fyldte med Ånden, så evangeliet kunne nå ud til alle folkeslag.

Harry Potter er en okkult bog. Men jeg vil alligevel tage lidt inspiration fra bogen for at vise dig noget.

I bogen tales der om én del af befolkningen som er hekse og troldmænd, og en anden Mugglere, som ikke kender til den verden som troldmændene og heksene lever i. Mugglerne lever bare og er uden at vide det påvirket af den anden del af befolkningen – troldmændene.

Drager man en parallel til den virkelige verden som vi er i, kan man faktisk se nøjagtig samme sag. Verdens mennesker og en meget stor del af de kristne mennesker, er uden at vide det ofrer for den okkulte verden.
Den sataniske verden i alle sine afskygninger, planlægger og styrer i enhed verden efter deres plan – hvilket ender op med at være en verden styret af deres herre, Satan.
Mennesker i almindelighed og de her forblindede kristne, lader sig upåvirket, uoplyste og ubemærket lede af denne sammensværgelse.
De ønsker ikke at undersøge hvorfor der sker hvad der sker, og ligger ikke mærke til den drejning tingene tager.

Kristne mennesker i dag har meldt sig fuldstændig ud af den åndelige kamp, har valgt at spille med på Newages melodi, og synger så højt med på versene, at de i deres iver efter at være lige så synlige med tegn og undere som deres åndelige modstandere, vælger kærligheden til løgnen og bliver forblindet så de ikke kan se klart.

De bliver trukket rundt i manegen og uden at de mærker det, lader Gud dem få deres vilje, så de mister kontakten med Guds Ånd, og bliver trukket ind under denne okkulte verdens ånd, som efterligner sandhedens Ånd så de ikke kommer til at savne deres religiøse normer.

Igennem mediet musik, som jeg har været inde på, men også visualiseringen som film, plakater m.m. giver, nedbryder også meget kraftigt sand kristendom, og udbytter Gud virke med heksekraft og trolddom. Starwars er et fremragende eksempel på dette. Her snakker de om ”kraften”, ”må kraften være med dig”. Det er faktisk på samme måde hekse siger det. Hekse taler ikke om heksekraft og hekse, men om kraften og udøvere. Kristne i dag ligger mære vægt på kraften end på den der giver kraften. Ligesom Newage og andre vildfarende retninger. Søger du kraften får du en anden herre end Jesus Kristus. Søger du Gud igennem Ordet, vil du finde Ham, og Han vil blive din Herre.

Ikke min vilje men din


Kristne i dag, er igennem denne succes lære, blevet vænnet til at deres vilje er Guds vilje. Gud velsiger os siger de. Undervisningen mange steder siger, ”tag et skridt i tro og bed Gud velsigne dig”, så kan det ikke gå galt. Hvis Gud er for os, hvem kan så være imod os? Spørger de.

Jeg vil minde dig om, hvordan det gik Israel da de som andre lande ville have en konge. Israel gik til Samuel og krævede en konge, og Samuel rådspurgte sig med Gud. Gud sagde at Han ville give Israel hvad de bad om, og en konge endda udvalgt af Gud fik de.

Men, blev det til velsignelse? Mon de havde fået en konge, som påførte Israel så megen trængsel, hvis de havde husket en lille detalje – ikke min vilje Gud, men din.
Lige som Jesus bad, i Getsemane have. ”Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog, ikke som jeg vil, men som du vil.” (Matt. 26:39)

Hvad var der mon blevet af Paulus, hvis han havde beordret at hans torn i kødet at forsvinde? – Gud sagde ”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.” (2 Kor 12:9)
Paulus siger selv at han ville blive hovmodig, hvis denne torn blev fjernet. Hovmodighed, som Bibelen siger, går forud for fald, så Paulus havde mistet Guds nåde, og mistet sit kald, hvis han havde rejst sig i hovmodighed, lige som Satan selv gjorde. Det kostede også ham hele hans himmelske liv.

Djævelen gjorde som kristne i dag gør, føler sig større end Gud. Kristne ville sikkert aldrig sige direkte med sin mund, at de er over Gud. Men handlingerne viser hvad deres hjerte tænker. At de går forud for Gud, hovmoder sig m.m. Konsekvensen er, at Gud vælter disse mennesker, måske ikke fysisk, men åndeligt ved at tage sin velsignelse og kraft fra dem. Nådegaverne fungerer ikke længere i Guds kraft, men Satan tager over og efterligner Guds tegn og undere.

Djævelen er et levende bevis for hvad oprør, forhærdelse og hoven tankegang over for Gud fører til. Mange fører han med sig i disse ækle synder. Vi må ikke glemme at uden Gud er vi intet. Uden Ham, formår vi ikke intet. Hvordan kan vi få så vanvittige høje tanker om os selv, at vi drager til selvtægt og gætter os til hvad Guds vilje er. Der er kun en der hjælper til med det, og det er vor fjende, som med sine 6000 år i profession ved nøjagtigt hvordan det skrøbelige kød bliver vinderen.

Jeg ved at de mennesker der læser dette, som har valgt sandheden fra til fordel for selvbehag, bliver meget vrede og mener at alt hvad denne artikel siger, er løgn, overdrevet og Åndsforladt. Men den der har forkastet sandheden er blevet sjælelig og kan ikke forstå eller bedømme det åndelige (1. Kor. 2:14). Derfor trækker disse helbredelses arrangementer så mange mennesker til, der af hele sit hjerte og hele sin sjæl suger alt til sig, som føles rart og ser ud af noget.

”Jamen mennesker bliver hjulpet igennem disse mirakler, og får bedre livskvalitet”. Hvad er det værd? – hvad er ideen med disse ting, når mennesket ikke når til synds erkendelse, omvender sig og bliver frelst? Om så Ordet nåede et par mennesker, og de fik den helbredelse de kom for, så ville Satan i løbet af meget kort tid, snuppe den smugle sæd der var blevet sået. Det siger Bibelen. Bild ikke dig selv ind at disse mennesker er interesseret i vedvarende at komme i en kirke for at aflægge sig sine synder, sin livskvalitet for at følge Jesus.

Mange mennesker bliver efterladt desillusioneret fordi de blev helbredt – og så ikke alligevel. Mange eksempler er givet på at de helbredelser man hører om på Charles Ndifons møder, ikke er vedvarende – eller slet ikke er.

Måske var det bedre for et menneske at forblive sygt, for derigennem at søge Gud for lindring ved at følge Jesus, blive en discipel og vokse sig stærk med ordet, så frelsen kunne få lov til at bringe fred og helbredelse til ånd, sjæl og legeme. Det var jo den pris Jesus betalte.

Kære læser. Er du tiltrukket af kraften mere end af Ham der giver kraften, er tiden nu at omvende dig. Hold dig fra disse menigheder som roser sig af tegn og undere for at reklamere for deres tro. Det er ikke værd at indlede sig på.
Der er mange beretninger om mennesker som er blevet helbredt. Til gengæld har de mistet trangen og lysten til at læse Guds Ord, og bliver derfor ledt væk fra stierne som for Guds sande folk er en glæde at gå på.

Flere og flere arrangementer af denne genre vil komme, og forvirringen vil blive større og mørket tættere. Tiden er nær til Jesu genkomst, og vi må gøre os klar. Vi må stille os ved de gamle stier og sige ja til Jesus hver dag, hver time og hvert minut for ikke at blive ledt væk i Satans hårde greb. Vi må ikke blive lunkne og finde nok i os selv, som Laodikea menigheden der er bredt ud over hele verden. Vi må kende vores svagheder og tillade Herren at være stærk igennem disse, så Han alene får æren.

Vi må tillade Gud at arbejde bag vores ryg, tillade Ham at gøre med os hvad Han vil. Vi må passe på ikke at rose os selv og blive hovmodige, for ingen er stærke nok til at kunne bære den ære Gud skal have, uden at blive lunken og finde nok i sig selv.


Debat: Formaning til Kristi legeme

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Frafald generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation