Bedøm vor tid i lyset af ORDET

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 19/10-04Denne artikel er især skrevet til dem, der lever på ydre fromhed og en kristen livsstil, og som flirter med dæmonisk lære. Der er i vor tid stor mangel på seriøs oplysning om faren ved at flirte med dæmoner. Derfor kan diverse rollespil, Pokémon og Harry Potter bøger med flere få utrolig stor indpas. I 1. Tim. 4:1 står: ”Ånden siger udtrykkelig, at i de sidste tider skal nogen forlade troen og vende deres opmærksomhed mod forførende ånder og dæmoners læresætninger.” Det er netop det, vi ser ske med det til følge, at det åndelige mørke mere og mere dækker vort land. Og mange er tilfredse med dette mørke, thi deri kan utugt og pædofili få lov at trives uimodsagt.

Jeg anbefaler alle, der kan læse engelsk, at se dokumentarfilmen The occult in Your Living Room, af Stephen Dollins. Han er exsatanist ypperstepræst og giver en god indsigt over de åndelige kræfter bag ouija board, astrologi, tarot kort, psychics, teletubbies og Pokemon og forklarer om faren ved rock musik. Og meget mere.

Jeg vil også anbefale bogen Blood on the Doorposts, af Bill & Sharan Schnoebelen. En bog, der er god at læse og værdifuld som opslagsbog, og som forhåbentligt vil afholde mange fra at begå dumheder, der koster dyrt.

Falsk salvelse


Tag ikke let på advarsler om dæmoners aktivitet, thi de udgør en stor fare, også i mange menigheder, der er ført vild og tillader en falsk salvelse at virke i dem. Jeg advarer mod menigheder, der tillader Vassula Rydén, som kaldes den største nulevende profet, at tale i menigheden. Hun bruger automatskrift, dvs at en ånd styrer hendes hånd. Derved får dæmonen sine budskaber ud på skrift.

På trods af at V. Rydén bliver styret af dæmoner, tager mange menigheder imod hende som en ægte Guds profet. Men ved at lytte til hende får tilhørerne let selv en dæmon som herre i deres liv.

Vi har set mange eks. på falsk salvelse. Hvoraf nogle af de værste har foregået i Toronto og Pensacola menighederne. Mange flere former for falsk salvelse forekommer spredt rundt omkring og fra den samme ånd, hvor de samme manifestationer sker.

Men dersom du læser Bibelen, går til Herren og vil forstå sandheden, kan du komme fri for dæmonisk tryk, så du kan komme ind på den smalle vej, der fører til Perleporten. Mange, også her i vort land, er blevet åndelig hjemløse, fordi deres menighed har valgt at godtage en falsk salvelse. Men heldigvis er også en del gået ud af sådanne menigheder. Til dem vil jeg sige: Vær ved godt mod. Gud slipper ingen, der søger ham i oprigtighed.

I Bibelen læser vi mange steder om dæmoner og onde ånder. I dag gives der ofte udtryk for, at sådan er det ikke i dag. Men dæmoner virker i allerhøjeste grad også i dag. Men så længe Satan kan holde os i uvidenhed om dette, nægter vi, at de er hos os og gør ikke noget som helst imod det. Da er vi er i den situation, han gerne vil have os.

Dæmoners aktiviteter


Dæmoner påfører os ødelæggelser uden grænser. For eks er narko en dæmonisk indførelse i manges liv. Og bl.a. var rock og roll musikerne en kilde, narkoen spredtes igennem. Før deres tid var der ikke narko i vort land.

Flere og flere stoffer kommer til, bl.a. ecstacy, der ligesom narko giver psykiske følger som for eks. psykose med vrangforestillinger. Dvs. at de fantasier, en sådan person har, føles virkelige, måske i form af at være forfulgt. Flere og flere unge mennesker er i dag i behandling efter brugen af dette stof, som de endda mente, de havde styr på. Man ved, at ecstasy giver hjerneskader på både pattedyr og mennesker. Skader, som medfører vedvarende depression, dårlig hukommelse og nedsat evne til at lære. Og jo mere og jo oftere man indtager ecstasy, jo større bliver de psykiske følger.

Også utugt er en følge af dæmoners aktivitet og er blevet almindelig i de sidste årtier. Der har altid fundet utugt sted, men slet ikke i det omfang, vi kender i dag. Det er en ”frihed”, som dæmoner har ført mange af nutidens mennesker ind i, som i stedet derved er blevet Satans trælle. Desværre er det i bredt omfang også kommet ind i menighederne, og at personerne derved mister deres frelse – hvis de har været frelst – tales der ikke om. Læs skriftens ord derom: ”Ved I ikke, at de uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken de, som lever i hor, eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, som lader sig bruge til unaturlig utugt med mænd, eller mænd som driver utugt med mænd, eller tyve eller grådige eller drukkenbolte eller spottere eller pengeudpressere skal arve Guds rige.” 1. Kor. 6:9-10.

I Sverige er det kommet så vidt, at det er strafbart at oplyse om, hvad der står i Bibelen om homoseksuelle og lesbiske.

Vi læser i 1. Kor. 6:18: ”Flygt fra hor! Enhver synd, som et menneske gør, er udenfor legemet. Men den, som lever i hor, synder (også) mod sit eget legeme.”

Det at mangle tro på Ordet, der kan lede os til frelse, skyldes også dæmonisk aktivitet.

Ved du for lidt om dæmoners virke, bør du for eks. se dokumentarfilm om dette, som både vil ryste og chokere dig og give dig noget at tænke over.

Bill Schnoebelen - Tidligere Sort Magi satanist, - tilsluttede sig Frimurerlogen, fordi det var en logisk udvidelse af hans okkulte aktiviteter. Som en Sort Magi troldmand blev Bill oplært i ”Illuminist Planen for den Ny Verdens Orden.” En dag bad Bill sin hekseleder om at oplære ham i den stærkeste satanisme. Hekselederen bestemte sig for dette men sagde, at hvis han ville til den dybeste grad, måtte han gå til Mormontemplet i Salt Lake, hvor den mest kraftfulde satanisme blev praktiseret.

Da Jesus Kristus frelste Bill Schnoebelen, frelste han en mand, der havde prøvet alt i 3 forskellige områder af satanisme. Hans bøger afspejler i omfattende grad disse områder. Læs for eks. Føromtalte bog Blood on the Doorpost. En advanceret lærebog i åndelig krigsførelse.

Dæmoner er farlige på ethvert område, men de er underlagt Jesu Kristi sejr over Satan og hans magter, og de må vige, hvor Guds Ånd får lov at virke.

Stephen Dollins fortæller i sin dokumentarfilm om et lille barn, der skreg i tre måneder, så forældre og pårørende derved blev helt udslidte. Da kom der en mand, der bad over barnet og læste for dem om kraften ved at tro på Jesu Kristi blod. Da de tog imod dette, holdt barnet omgående op med at skrige, og der blev ro i huset.

Sådan en ”skrige”-dæmon kan forældre selv have ført ind i huset ved for eks. at have købt en eller anden ting, der har været brugt til afgudsdyrkelse eller lignende. Dersom du ikke tror, at sådant kan ske, vil jeg igen anbefale dig at læse en af de før anførte bøger.

Okkultismen


Dæmoner kan også følge en slægt, hvis forfædre har valgt at tilhøre Satan. Da kan en af Satans ånder følge med en efterfølgende ægtefælle til det nye hjem og giver sig snart til kende på en eller anden måde. I Kurt Kocks bøger fortælles i rigt mål om ånders forfærdelige virke. De kan for eks. tage magten, dersom en person for sjov læser et horoskop. Og denne person bliver ikke fri, førend synden er bekendt for Gud og vedkommende slutter med at læse horoskoper.

At du måske ikke ved noget om alt det, der står i denne artikel, kan være porten til, at du bliver narret. Spil og bøger som Pokemon og Harry Potter narrer således mange til at indbyde dæmoner i deres sind og deres hjem. Ved en offentlig udsendelse i Japan om Pokemon er det rapporteret, at over 600 børn blev grebet af epilepsi lignende kramper. Og det er ikke underligt. I Pokemon bøger og -kort findes billeder af heksagrammer og anden stærk okkultisme.

Eller du har måske i dit hjem okkulte symboler. Et af dem, der af mange regnes for at være uskyldig, er den såkaldte Davidsstjerne, som også findes i det israelske flag. Den har intet med David at gøre men er et af de stærkeste okkulte symboler, der findes.

I Amos. 5:26 står: ”Sandelig, I bar Sakkut (en assyrisk babylonisk afgud), deres konge (Moloks tabernakel), og Kevan (en assyrisk, babylonisk afgud), jeres gudebilleder, deres guders stjerne, som I havde lavet jer.” Den samme stjerne-figur er anvendt i kabalismen og udbredt i en del af de gamle, hedenske lande.

Vi elsker Israel og ved også, at Gud elsker dette folk. Men dersom de ikke forkaste det okkulte i deres land, vil de komme til det gennem forfærdelige og uhørte trængsler, som vil ramme dem. Først da vil landet sørge over det, de gjorde mod deres Messias, da de afviste ham og slog ham ihjel. Jeg citerer fra Zak. 12:9-13 ”På hin dag vil jeg søge at tilintetgøre alle de folk, som kommer imod Jerusalem. Og så udgyder jeg over Davids hus og Jerusalems indbyggere nådens og bønnens Ånd, så de ser hen til ham, de har gennemstunget, og sørger over ham, som man sørger over en enbåren søn, og holder klage over ham, som man holder klage over den førstefødte. På hin dag skal sorgen blive stor i Jerusalem som sorgen over Hasdadrimmon i Megiddos Dal. Landet skal sørge, hver slægt for sig, Davids hus slægt for sig og deres kvinder for sig, Natans hus slægt for sig og deres kvinder for sig, Levis hus slægt for sig og deres kvinder for sig, Sjimitternes slægt for sig og deres kvinder for sig. På hin dag skal en kilde vælde frem for Davids hus og Jerusalems indbyggere mod synd og urenhed. Og på hin dag, lyder det fra Hærskarers HERRE, udrydder jeg afgudernes navne af landet, så de ikke mere skal ihukommes; også profeterne og urenhedens ånd driver jeg ud af landet.”

Spil og bøger om Pokemon og Harry Potter bruger et væld af ugudelige symboler. Men Gud deler ikke sin hellighed og nådens og bønnens Ånd med dem, der flirter med afguder. Det gjaldt og gælder Israel, og det gælder os. Regningen derfor kommer. Men mange når på grund af flirt med dæmoner aldrig at høre Guds kald til omvendelse og frelse, fordi Satan narrer dem til at tro, at ydre fromhed og en kristen livsstil er nok. Men kun nådens og bønnens Ånd kan få os til at tage imod hans frelse af hele vort hjerte.

Kristi kors


Ordet kors findes ikke i den græske tekst Der står i stedet stauros eller stauroo. Vines Expository Dictionary af det Nye Testamente oplyser, at STAUROS betyder en pæl eller planke.

Ordet kors kom til i løbet af de første århundreder. Kejser Konstantin, der på skrømt omvendte sig til kristendommen ca år 314. Med ham ved magten var det let at ændre stauros til T (Tau), som var nært knyttet til afguden Tammuz. Og det blev så udbredt, at man i kristne kredse også begyndte at bruge dette T, som ligner et kors. Dog ændredes det med tiden til den korsform, vi kender i dag.

Dr. Bullinger, The Companion Bible, appx. 162 skriver:

Crosses were used as symbols of the Babylonian Sun-god...It should be stated that Constantine was a Sun-god worshipper...The evidence is thus complete, that the Lord was put to death upon and upright stake, and not on two pieces of timber placed at any angle.

”Kors (T) var brugt som symbol for den babyloniske solgud. Konstantin tilbad solen… Og det må fastslås, at Jesus Kristus døde på en pæl.”

Pastor Alexander Hislop skriver i The Two Babylons, siderne. 197-205, at korset er et hedensk symbol… at Tau er tegnet på Tammuz, den falske Messias….. Tau er brugt af kaldæerne (babylonierne) og ægypterne, som brugte den originale form af bogstavet T.

Rev. Alexander Hislop, The Two Babylons, pp. 197-205, frankly calls the cross this Pagan symbol...the Tau, the sign of the cross, the indisputable sign of Tammuz, the false Messiah...the mystic Tau of the Chaldeans (Babylonians) and Egyptians--the true original form of the letter T--the initial of the name of Tammus...the Babylonian cross was the recognized emblem of Tammuz.

I Encyclopedia Britannica, 11th. edition, vol. 14, p. 273, læser vi: “I de ægyptiske kirker var korset et hedensk symbol for liv….”

Også græske dictionaries og leksika og andre studiebøger skriver enstemmigt, at stauros betyder en oprejst pæl eller planke.

Det må således fastslås, at Tau, der var babylonernes og ægypternes Tammuz, blev ført ind i kirkerne, fordi Konstantin dyrkede denne solgud.

Tammuz er desuden identisk med grækernes Adonis. Og tilbedelsen af Tammuz var vidt udbredt. Vi ser i Ez. 8:14: ”Så førte han mig hen til indgangen til HERRENS huses nordport, og se, der sad kvinder og græd over Tammuz.”

Der er i øvrigt mange beviser på, Vestal jomfruerne i det hedenske Rom samt ægypterne bar kors i en kæde om halsen. Og buddhisterne og talrige sekter i Indien tegner korstegnet på deres efterfølgeres hoved.

En del kristne holdt fast ved ordet stauros, men efterhånden blev ordet kors så almindelig, at alle i dag tror, at ”kors” er det rette ord. Om vi siger stauros eller kors er ikke det primære. Det er, at vi tror på, at det er Jesu Kristi blod der flød på Golgata, der kan frelse os.

Følgende steder er ordet XULON brugt, der også betyder en pæl eller stage. Apg. 5:30, 10:39, 13:29, Gal. 3:13 og 1. Pet. 2:24.

Afsnittet her om ordet kors er skrevet, for at vise, at korset oprindeligt var et okkult symbol.

Gudløsheden hersker i de kristne lande


Lever du et liv i vantro og selvglæde, er Satan godt tilfreds med dig, thi da udgør du ingen fare for hans rige. Anderledes er det derimod, dersom du er vendt om til Gud og lever efter hans ord. Da er du en stor fjende af Djævelen, og han gør ekstra meget for at fange dig i en af sine mange fælder. Med de mange former for efterligninger af sand tro han har i sit regi indfanget kæmpeskarer, der ikke har - eller bruger – den nådegave at bedømme ånder. I det er Benny Hinn en af de mest typiske eksempler. Også Unification Church - moonbevægelsen - er så grotesk, at man skulle tro, at alle kunne se, at Moon ikke kan være det, han siger om sig selv.

Måske holder du selv afstand til dæmoner men tillader, at dine børn indbyder dem i dit hjem. Det fører til, at børnene bliver oprørske og selvrådige og går veje, du ikke bryder dig om og som kan ende i satanisme, heksekunst, frimureri o.m.a. Det er dig, der skal være herre i dit hus, og du bør vælge at have Hærskarers Herre som din husven og kaste det ud, som tilhører Satan. Gør du ikke det men fortsætter på forhærdelsens vej og ikke gør det du kan, for at have et helligt hjem og et helligt sind, er du på vej til at misbruge dit liv, så du for evigt vil være under Guds vrede..

Læs om, hvad Gud påbød Israel, da de gik ind i Kana´ans land. Og om, hvad der ville ske dem, dersom de ikke adlød Herren. Israel adlød ikke, og Guds vrede ramte dem og har været over dem i snart 2000 år. Men fordi det er Guds udvalgte folk, vil han for fædrenes skyld her i endens tid kalde dem til omvendelse og lede dem hjem til det land, han gav til Abraham, Isak og Jakob. Men vi har ikke de samme løfter at se hen til. Vi har haft og har endnu en nådetid, hvor vi har indbydelsen til at komme og tage imod Guds frelse gennem Jesu Kristi blod.

Det er kommet så vidt blandt de ”gamle” kristne landes befolkning, at man nærmest gør grin med Bibelen. I visse stater i USA må Bibelen ikke anvendes i skolerne eller på offentlige steder. Og vi efterligner også dette i vort land. Dæmonerne har ikke arbejdet forgæves. Vort land er på det nærmeste blevet et gudløst land. Ingen tør – eller vil - nævne synden ved rette navn. Vi er ramt af gudløshedens skygge. Og vi tåler det gudløse i vor midte. Vi tillader, at evangeliet forvrænges, så det ikke fører til omvendelse og frelse med kun til en anden livsstil.

Dæmoner kan få mennesker til at tro, at forskellige manifestationer er Helligåndens virke. Og få andre til at tro, at det er Jesus Kristus, der gæster dem, medens de dag for dag ledes ind i et dybere, åndeligt mørke. Men heller ikke dette kan de fleste se.

I konstant krig


Alle kristne, der er født på ny, er i en uophørlig, åndelig krig. Vi læser i 2. Kor. 10:3: ”Thi selv om vi færdes i kødet, så fører vi ikke kamp efter kødet. For vore stridsvåben er ikke kødelige (vi fører ikke krig på verdslig vis) men i Gud er vi mægtige til at rive fæstningsværker ned; med disse kan vi rive tankebygninger og enhver højde ned, som går imod kundskaben om Gud, og tage hver tanke til fange under lydigheden mod Kristus.”

Vi i en konstant krig mod Satan og hans fyrster og kræfter, mod denne verden og dens fristelser, som er midler, der får de slette lyster i os til at spire. Den Onde har sit artilleri stillet op til en konstant beskydning imod os på ethvert område, specielt designet til hvert menneske, som han ved er farlige for hans krigsførelse. Satan kender vore svage punkter og sætter netop ind på disse. Et af hans midler er at tage modet fra os og gøre os nedtrykte, så vi mister evnen til at være på vagt eller få os til at bruge kødelige og selviske principper. Kun ved at bruge Bibelens åndelige våben kan vi sejre over ham.

Nogle ved ikke, de er indviklet i denne kamp. Men det er Satans strategi at få dem til at tro sådan. Derfor opfordrer Gud os til at være årvågne og iføre os hans fulde rustning.

Satan fører krig mod Gud og hans folk på mange områder. Læs for eks. Kol. 1:13-14 her, og læs den derefter i den danske Bibel, og du vil se, at der mangler vigtige ord i den danske: ”Han er den, som har friet os ud af mørkets magt og sat os over i sin elskede Søns rige. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forladelse.” Det er meget vigtige ord, der her er udeladt i den danske Bibel. Og vi læser i Hebr. 9:22: ”…. uden blodsudgydelse bliver der ingen tilgivelse.”

Satan har ingenting imod kristne, der ikke får tilgivelse for deres synder. Derfor vil han ikke, at blodet skal nævnes hverken i skriften eller i forkyndelsen.

Der er sikkert nogle, der ser det farlige, der foregår i vor tid, og i sandhed søger Guds frelse og hans retfærdighed. Til dem vil jeg sige. Vær ikke bange for tilsyneladende at stå alene med Gud. Måske går der kun et kort, måske en længere tid, før du finder sande venner, der vil det samme som du. Men Gud giver også kraft til en ensom vandrer. Med Bibelen i hånd farer du ikke vild, dersom du i oprigtighed søger Yahshua, Jesus Kristus, som er vejen, sandheden og livet. Har du ham i hjertet, har du alt både i liv og i død.

”Derfor, som Den Hellige Ånd siger: I dag, når I hører hans røst, da forhærd ikke jeres hjerter som ved forbitrelsen (oprøret), på fristelsens dag i ørkenen.” Hebr. 3:7-8.

Vær ikke ”den kloge” der tror, at du ved nok om advarsler til at kunne overhøre det her beskrevne. Det, du har læst i denne artikel, burde få dig til selv at undersøge alt, om det forholder sig som beskrevet. Har du måske et eller andet i dit hus, der tilhører Satan, vil han binde dig, så du vanskelig eller slet ikke kan tage imod Guds frelse og retfærdighed.

Vi er i en opbrudstid. Ærbødigheden for Bibelens ord er mange steder borte, og gudløsheden har bredt sig. Aktiviteterne for at få den sidste rest af den kristne kultur fjernet er som et finmasket net. Kun den, der lever med Bibelens ord i sit hjerte, undgår dette net.

Søg Herren i oprigtighed og hold dig fri fra steder, hvor budskabet om frelse og nødvendigheden af at leve et helligt liv ikke forkyndes klart. Tiden viser, at meget snart vil ske. Vær derfor rede!


Debat: Bedøm vor tid i lyset af ORDET

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Frafald generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation