Kort orientering

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 08/07-98I en artikel skriver Neil Richardson i Christian Witness Ministries om Det andet Vatican konsil (1962-65), der lagde en strategisk, økumenisk plan for at forene alle kristne i én kirke, nemlig Den romerske Katolske. En lang række protestantiske ledere underskrev theEvangelicals & Catholics Together: The Christian Mission in the Third Millennium. (Evangeliske og katolske tilsammen i den kristne mission i det tredje årtusinde). I dette skrift lover de, de ikke vil ”stjæle” hinandens medlemmer.

Men at paven ikke agter holde dette løfte ses af følgende: I 1995 udsendte paven et skrift, hvis indhold lød: Ut Unum Sint (At de alle må være ét). Det var en invitation til at tilslutte sig den katolske lære.

Den ”evangeliske” ærkebiskop af Canterbury gik straks varmt ind for, at enhedstjenesten ”tilhørte biskoppen i Rom.” Og i december samme år aflagde han et offentligt besøg hos paven, hvor han erklærede, at han var kommet til at ”elske og beundre” den katolske kirke.

I 1997 offentliggjorde en anglikansk biskop, at der intet var i vejen for at have ”fællesdåb” af protestanter og katolikker. (Slut på Richardsons artikel).

Men der er et svælg imellem den protestantiske og den katolske lære Katolikkerne lærer for eks, at Kristi offer på korset ikke var tilstrækkelig, og der derfor må fortsættes med ”blodløse ofre” i Messen Medens Bibelen lærer, at Jesu offerdød på Golgata var tilstrækkelig forløsning for vore synder til alle tider (Se Hebr 9:12 , 26, 28, 10:10, 12 og 14) Enheden i troen, som Jesus taler om i Joh 17 Kap, er Guds hensigt, men den kan kun forekomme ved, at alle omvender sig og kommer til tro på Jesus som frelser og bygger sit liv med Gud på, at hele Skriften er inspiret af Guds Ånd

Den romerske katolske Kirke hører ikke til sand kristendom men er en anden religion, idet den prædiker et andet evangelie, hvor nåden fornægtes og ligeledes troen på Guds inspiration af Skrifterne. Og de har den afskyelige lære, at Maria er medforløser, og at man skal bede til hende for at blive bønhørt.

Den katolske kirke vinder stadig fremgang. Den sender specielle folk ud, som arbejder iblandt protestanter. Og får mange af dem, der ikke ser klart, til at arbejde for sig. Disse udsendte katolikker anvender mange talemåder overfor protestanterne, som aldrig høres i Den katolske Kirke, såsom: Født på ny, åndsfylde osv. Men det er kun talemåder for at få folk til at tro, de har samme åndsoplevelser. Den katolske Kirkes formål er at opsluge alle trosretninger til at blive ét, med paven som overhoved. Og den er meget langt fremme med denne hensigt, idet katolisismen umærkelig foretager det ene skridt fremad efter det andet imod, at vi skal ændre vor opfattelse og en dag være rede til at tage endnu større skridt hen imod en enheds-kirke. Vær med til at oplyse om og bede imod disse undergravende kræfter, der vil narre vort folk. HSS


Pave Peter?


Moriel, New Zealand, skriver, at det skulle blive meget problematisk, dersom en etnisk jøde, kardinalen i Paris, Jean Marie Lustigere, blev den næste pave. Pavedømmet er en anti-kristelig institution, der kræver at være Kristi stedfortræder. Og Moriel skriver, at en del tyder på, at et af de to dyr i Åb. 13. Kap. må være en etnisk jøde. Rom. 11. og Åb. 7. Kap. synes at pege på, at jøderne vil komme til at have afgørende betydning som Jesus-troende i de sidste dage. Det er selvklart, at Satan vil fremstille en efterligning af Kristus. Moriel vover dog ikke at sige, at Lustigere er den endelige antikrist eller den falske profet, og det skønt paven både er en antikrist og en falsk profet, vi må være på vagt overfor. Hvis Lustigere bliver pave, skal vi ikke blive overrasket, dersom han antager sig navnet ”Peter”, idet den katolske kirke anser, at apostlen Peter var den første pave i Rom.

Igen må vi se på, at evangeliske kristne tager vel imod de idéer, Den katolske Kirke har. Pat Robertson og Chuck Colson med mange flere kendte prædikanter har for eks. adopteret romersk katolske synspunkter.

Og det er ikke overraskende, at Jim Schutz fra Den Kristne Ambasssade i Jerusalem rejste til Toronto og fik del i de såkaldte Toronto oplevelser. Og på samme tid er Ambassaden involveret i neognostisk forståelse og omgås pengeprædikanter som Ulf Ekman og Morris Cerullo.

Det peger altsåmmen hen imod, at rigtig mange kristne bliver gjort rede til at tage imod antikrist og den falske profet. Ved at tage imod forførelser fra Den katolske Kirke, og fra Toronto, Pensacola m. fl., er vejen banet for en endnu større vildfarelser. HSS

Det andet komme


Moriel skriver videre, at forarbejdet til fejringen af år 2000 er i fuld gang. Pavedømmet proklamerer, at år 2000 vil bringe os kristus-lignende typer som Jay Gary og andre. Vi kan næppe tro, at alle disse bevidst er bedragere (skønt nogle uden tvivl er det), men mange har ikke evnen til at bedømme og er uvidende om, at de bedrager sig selv. Men Pat Robertson og Den internationale kristne Ambassade baner vej for det store frafald. Vejen for antikrist bliver banet i det net af bedrag, der nu lægges ud fra mange protestanters side.

Et andet forfærdeligt bedrag er læren om ”Kongerige nu” teologien, hvor det læres, at kirken skal komme til at triumfere over verden, før Kristus kan komme igen Og at Kristus vender tilbage til kirken gennem en fødsel af manifest-sønner og sildig regns lære om drengebarnet Det var imod sådant, at Jesus advarede os i Matt 24:23-27

Også mange er indfanget i falskheden i genoprettelses bevægelsen, march for Jesus, Alpfa kurser, økumeniske bevægelser, Promise Keepers og andre lærdomme, der ikke stemmer med Skriftens lære. (Slut fra Moriel).

Lance Lambert


Et andet angreb på den sande kristendom kommer desværre fra Lance Lambert, der erklærer, at nytestamentlig lære ikke længere betyder det samme, som da NT blev skrevet.

I et lydbånd argumenterer han for, at vi ikke behøver at prædike evangeliet for jøderne, og at de fleste jøder bliver frelst ved direkte åbenbaring og ikke ved, at nogen vidner for dem En sådan udtalelse er selvfølgelig usandfærdig Paulus siger: ”Hvorledes skulle vi kunne høre, uden der er nogen, som prædiker”, Romerne 10:14 Den ortodokse jøde, Gershom i Haifa, har personligt oplevet det Han havde en smerte i sit liv i mange år, idet han mistede sin hustru og 5 børn i holocaust Og denne fyrretyveårige smerte lægtes først, da en ”hedning” talte til ham om Jesus, og han blev frelst – ikke på Lance Lamberts måde men ved at høre om Jesus

Christian Witness Ministries skriver


”… ham, der hersker over mennesker, må være retfærdig og herske i gudsfrygt Han er som lyset om morgenen, når solen stiger op, en morgen uden skyer, som det spæde græs, der spirer frem af jorden, når det er rede og solen skinner efter regn”, 2. Sam 23:3-4 , (citeret efter King James version)

Mange menigheder er faldet fra troen ved forførelse ”læremæssig og moralsk af falske brødre, som har givet agt på dæmoners og forførende ånders lære… Det er med sorg, vi har været vidne til forførelse og læremæssige fejl…. Vi har været vidne til, at mange brødre er blevet ledt ind i bedragerisk lære og gjort til fanger i Satans rige.”

Her tænkes ikke kun på vore politiske men også kristne ledere. Det er på tide at vælge dem, Gud vil bruge som hyrder og lærere. Mange kristne er ingen af delene. Derfor er vor tid periode, hvor forfølgelser leder store skarer vild. ”Vejen” gøres bredere og bredere og vranglære skyder op og kvæler det, der er tilbage af sand kristendom. Det er gået præcis, som William Booth sagde ved dette århundredes begyndelse: ”

Det tyvende århundredes alvorligste farer vil blive: Religion uden Helligånden. Kristendom udenKristus. Syndernes forladelse uden omvendelse. Frelse uden genfødsel. Politik uden Gud. Himmel uden helvede.”

Således er det mange steder, idet falsk lære er blevet moderne. Og mange tror gerne næsten på hvad som helst blot ikke på sandheden. HSS


Christian Witness Ministries skriver videre, at Falsk vækkelses-ild er endog indført i mange menigheder. Mange kristne er faldet i dyb ”søvn”. Mange vandrer uordentligt og er på vej til at komme under Guds vrede. Homoseksualitet, pædofile mænd og afgudsdyrkelse forefindes iblandt kristne. Og man følger et andet evangelie.

Falske lærere og profeter anerkendes. Man godtager løgnelære og falske undere. Og der opfordres til at leve på følelser og på en undervisning, der åbent strider imod Guds ord. Læg mærke til, hvor kraftigt Gud i sit ord advarer imod sådant, og at han siger: I er ikke mit folk, og jeg er ikke jeres Gud! Kun lydighed mod Guds inspirede ord kan frelse os fra at blive bedraget. Gengivet i forkortet form efter artiklen i Christian Witness Ministries af pastor Kerry William Angilley.

David Forbes skriver om den indflydelse, Sildig regns bevægelsen har haft


Igennem to år har det været umulig at finde en acceptabel grund for det, der kaldes Toronto velsignelsen og finde et forsvar for de bizarre fænomener, der har fundet sted. Meget er hentet fra Jonathan Edwards tid med dens store vækkelse (1734-1742).

Men det er en fordrejet forståelse, Toronto-folkene søger at give om Edwards. Det er en kendsgerning, at han var en inspireret bibellærer. Han talte om Guds vrede over synd, så folk virkelig kom til at frygte for helvede, dersom de ikke omvendte sig og kom til tro på Jesu liv og opstandelse. Edwards tale var så levende, at der blandt hans tilhørere kom stærke følelsesmæssige reaktioner, når de af Helligånden blev overbevist om deres synd. De fysiske fænomoner såsom gråd og råb var et udbrud af sjælenød og angst for Guds vrede og for at ende i helvede, og ikke som Toronto-folkene tager det til indtægt, en forløber for de manifestationer, der foregår hos dem, og som vi kan læse om i Guy Chevreaus bogCatch the Fire(Grib ilden).

Læser vi om Edwards, forstår vi snart, at han ikke troede på, at de fænomener, der fulgte i sporene efter hans prædiken, var et resultat af Helligåndens arbejde iblandt dem. I modsætning tror Toronto-folkene, at manifestationerne er et bevis på, at de er under Helligåndens magt. Der er altså ingen sammenligning imellem Edwards lære og læren i Toronto, der i stedet forblinder folk, så de tager imod en falsk lære.

Branham


Sildig regns læren blev styret af ”profeter”. At nævne dem alle er for omfattende, men lad os for eks. se på William Branham. Han var overbevist om, at hele verden stod overfor en omfattende vækkelse, og vi derved ville få en sejrrig kirke. Og han lærte, at man kunne få pinsevelsignelsen ved, at nogle i kredsen lagde hænder på dem. Men Branham havde stærke okkulte tendenser. Han sagde, at han altid havde en engel svævende over sig, og derfor kunne han udrette sine undere. Og Paul Cain, som var nær forbundet til Branham, erklærede, at han var den største profet i det tyvende århundrede. Men det ses klart, når man læser om Branham, at han var en falsk profet af format, som forførte utrolig mange mennesker.

Sildig regns effekten breder sig


David Forbes skriver: I Oktober 1950 var mange ledere fra Indien, Øst Afrika, Ætiopien, Japan, New Zealand og flere lande i Europa, bl.a. England, samlet i Toronto. Og her fik Sildig regns bevægelsen stor indflydelse. Og frugterne udeblev ikke. Hundredvis af kirker og tusinder af kristne, særlig i USA, blev ramt af skandaler, og teologien afveg mange steder fra Bibelens lære.

Den karismatiske bevægelse blev mange steder fra sin spæde begyndelse vildledt af Sildig regns læren. Og halve sandheder og falsk oversættelse af Skrifterne holdt sit indtog. Især Paul Cain og John Wimber var med til at sprede den forvirrede og falske lære.

Da læren kom til England i 1990erne, faldt hundredvis af kirkeledere for de falske profetier, og ødelæggelsen tog med fuld styrke fat i England.

Det er én ting at være iklædt en kraft, den kan Satan også give. Noget helt andet er at være iklædt kraft og hellighed fra Gud selv. Men mange havde ikke bedømmelsens nådegave og kunne derfor ikke skelne mellem løgn og sandhed; imellem det, der kom fra Gud, og det, der kom fra forførende ånder. Det er ikke blot i England, det er således, men desværre også i vort land og i mange, mange andre lande. Skal vort folk ikke ende som dem, der siger Herre! Herre! men hvor Jesus siger, at han aldrig har kendt dem, må vi derfor omvende os fra al falsk lære og vende os til, hvad Bibelen siger om frelsens vej og om et liv i efterfølgelse af vor Herre Jesus. Det er nu i dag, afgørelsen træffes; thi i morgen er vi blevet yderligere forhærdet, dersom vi ikke tager Guds advarsler alvorlig.

Med David Forbes artikel foran mig har jeg i forkortet form søgt at gengive meningen af det, han skriver deri. Kun enkelte sætninger er mine egne, men jeg bryder ikke den linje, Forbes lægger i sit skrift. Hss

Det efterfølgende er hentet fra Prophecy Today

Martyrer


David Barratt har beregnet, at i 1996 blev 156.000 kristne martyrer for deres tro. Flere kristne end i de sidste adskillige århundrede er i dette århundrede blevet dræbt for deres tro på Jesus.

Papua New Guinea


East-West Church and Ministries beretter, at den højeste koncentration af protestantiske missionærer noget steds i verden findes i Papua, New Guinea. Der er der en missionær for hver 1690 indfødt.

Kristendommen i Indre Mongoliet vokser


Challenge Weekly skriver: Menighederne i Indre Mongoliet vokser hurtigt, fordi Helligånden arbejder stærkt iblandt dem. Der er nu omkring 40 store samfund i hovedbyen Hohhot, hvor antallet af kristne i de sidste 13 år er steget fra 2.000 til 15.000.

Bibler til Irak


Siden Golf-krigen har the Bible Society of Jordan sendt over 20 tons Bibler og religiøse skrifter til Irak hvert år. The Jordan Evangelical Theological Seminary blev officielt registreret for blot tre år siden og har i den tid undervist mange irakiske mænd og kvinder. Og en film om Jesus i baghdadi dialekt med oversættelse til kaldæisk og Ashuri vil meget snart blive udsendt.

Sudan


The Missionary news digest beretter, at der kun findes én synlig Episcopal kirke i det sydlige Sudan. Alle de andre 585 kirkebygninger er enten ødelagt eller overtaget af den radikale, islamiske regering.

Canada


Det er blevet fortalt, at lederne af the United Church (de forenede kirker) i Canada har vendt sig bort fra Bibelens sandheder. Og nogle har endog fornægtet, at Jesus Kristus er Gud og ligeså fornægtet hans fysiske opstandelse.

Samlet og oversat i juli 1998 af:
Holger Skov Særkjær


Debat: Kort orientering

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Assorteret

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation