Er Promise Keepers en antikristelig organisation

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 29/06-02Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer, Joh 8:31-32 Med disse ord satte Jesus et klart skel imellem dem, der kalder sig hans disciple, og dem, der virkelig er det En Jesu discipel bekender sig til og lærer af alt det, Jesus har sagt og gjort og overgiver sig fuldstændig til Jesus Kristus Sande Jesu disciple har alle det karakteristik, at de forbliver i hans ord Dvs at de fortsætter i Kristi lære og ikke på noget punkt drejer bort derfra Og de ved samtidig, at de ikke er frelst, fordi de forbliver i Ordet, men fordi Ordet forbliver i dem.

Jøderne kendte ikke sandheden og var i en forfærdelig trældom på grund af deres uvidenhed om, hvad Ordet egentligt sagde til dem. Og denne trældom førte til synd og forvrængning af loven. I dag cr mange i trældom af samme årsag. Sandheden har aldrig fået lov al frigøre dem.

Hvilken Jesus


Promise Keepers bevægelsen (fremover PK) fald fra sandheden lige fra begyndelsen og ville ikke vedstå, at de havde anbefalet bogen The Masculine Journey, da den blev udsendt i mindst 50.00 eks., hvad der foreligger dokumentation for, at d gjorde. Jeg har tidligere udførlig skrevet både om at denne bog er New Age inspireret, og at den indeholder mange punkter, der er uforenelig med sand kristendom. Og der er i store kredse bekymring over den måde, på hvilken PK videregiver d kristne grundsandheder. De kendes på deres mange kompromiser i forhold til Guds ord. PK bliver mere og mere økumenisk. De har lukket en ikke lille del psykologi og tilmed verdslig bibelanskuelse ind i deres 1ære. Og på trods af mange forsøg på at retlede dem, har de afvist dem alle.

For at pege blot på et område, hvor PK udtrykker sig uklart, er at der i deres Ambassadør instuktions et sted står: Husk på, at når du kommer ud (for at kontakte kirker og præster på PKs vegne), at du da ikke repræsenterer dig selv og din egen personlige standpunkt eller læremæssige stade. Men at du repræsenterer en unik mission og deltager i opgaven som en enhed af unikke mænd. Læg mærke til, hvad det var, vi læste. Ingen må stå ved en mening, der afviger fra den, PK som helhed står for. Derfor kan også den enkelte glide uden om alle spørgsmål og blot vise hen til, at sådan lærer PK.

Men der er et problem, idet PKs synspunkter ikke er lig med Bibelens. Og man tager mange katolikker og mormoner m.fl., med i PKs rakker, uden der kræves omvendelse og tro på Jesus. De får blot at vide, at de er frelste og hører med i PK fællesskabet. Men er de frelste? Ikke så længe, de stadig fastholder deres egen kirkes lære. Katolikken vil holde fast ved den falske vej til false, der læres om i hans kirke, hvor der ikke læres om frelsen ved tro alene men ved tillægshandlinger som bønner til jomfru Maria og helgener, tro på skærsilden og bøn for døde og meget mere. Og mormonen skal fortsat tro på mormonkirkens okkulte system og anse, at den Jesus, der ophøjes, ikke er fra evighed af men er Satans broder.

Når man i PK kredse taler om Jesus, og der samtidig er grupper, som har diverse opfattelse om frelse og om, hvem Jesus virkelig er, er det naturligt at spørge: Hvilken Jesus er det, der bliver uret, fulgt og tilbedt? En katolik vil tænke på Jesus som den, der søndag efter søndag igen ofres på millioner af altre verden over. Og for mormonen vil beretningen om korset være uden betydning.

Dersom disse personer tager imod PKs lære, er de så frelst? Ikke med mindre de også tager afstand fra de falske lærdomme, de er oplærte i, og virkelig har taget imod frelsen ved tro på Jesus. Må PK da tilsige dem deres synders forladelse? Ikke uden at komme i modstrid med katolsk og mormonsk lære, thi disse personer er stadig tilknyttet deres kirker og fortsætter i de menigheder, de er kommet fra. De efterlever to forskellige synspunkter og kan kun opleve et ydre fællesskab med Jesus uden at være gået over fra døden til livet.

Hvem leder, PK eller Helligånden?


Bill McCartney, stifteren af Promise Keepers, taler meget om one leadership (et lederskab). Det synes som McCartney mener, at dette lederskab ikke skal være Kristi lederskab, eftersom mange af PKs bestemmelser håndhæves med militær fasthed (se 0 Timothy, Vol 12, Issue 9, 95).

Vi har imidlertid ikke brug for en ny organisation som PK. Kristus har altid været hovedet for kirken og udøvet sit lederskab gennem Helligånden. Los Angeles Times skrev 5/6/95 om PKs stormøder med over 70.000 deltagere, der begynder med 15 timers sang, bøn og instruktion med genfødte kristne, ledere fra den katolske kirke og fra mormonfællesskabet.

McCartney har aldrig bevist, at han har vendt ryggen til katolicismen, som i flere år var hans åndelige ståsted Og skulle han have gjort det, ville denne kirke se både ham og de øvrige katolikker, der er med i PK, som frafaldne Når katolske ledere ser med venlighed på PK, er det kun fordi deres medlemmer ikke forlader Den katolske Kirke ved at tilslutte sig PK Der er al mulig grund til at tage Bibelen alvorlig, når den opfordrer os til at være på vagt og stå faste i troen og være særke (1. Kor 16:13) , så vi ikke flyder med på falskhedens bølge

Trosbekendelse


I The Berean Call, nov 1995, stillede en læser dette spørgsmål: Hvad skal jeg svare en ven, der påstår, at PKs lære er stærk nok til at jævne uoverensstemmelserne imellem en katolik og en mormon?

Svar. PKs Ambassadors Instructional booklet siger. Udtalelsen om tro er blevet analyseret og overvejet, så det vil være muligt at give svar på de spørgsmål, der kan opstå, når kirker, præster og andre hører om PK. Svarene skal gengives med stor omhyggelighed, så de kan accepteres og godkendes af katolikkerne.

PKs repræsentant for øvre midtvesten, Steve Jenkins, der er katolsk karismatiker, finder, at dette svar tilfredsstiller både katolske og evangeliske præster. Og mormonerne, som får en lidt anden forklaring, er også tilfredse. Men lad os se på, hvor mange trosområder, katolikker og mormoner kan være enige om:

1. Vi tror, der er en Gud åbenbaret i tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden. Det kan katolikkerne tiltræde. Mormonerne tror også på en Fader, Søn og Helligånd, men er ikke enige i, at disse tre er en Gud.

2. Vi tror, at Bibelen er Guds skrevne, åbenbarede ord til mennesker, at det er ord-inspireret, taler med autoritet og er uden fejl i originale manuskripter. Katolikker og mormoner har afvigende opfattelser. Katolikkerne benægter en historisk nøjagthed og tillægger Kirken magt til at lægge vægt på traditioner. Mormonerne tillægger andre LDS bøger og skrifter og giver dem ligevægt med Bibelen.

3. Vi tror på Jesu Kristi guddom, at han blev født af en jomfru, levede et syndfrit liv, udførte undere, døde på et kors for at tilvejebringe vor forløsning. Han opstod legemlig, opsteg til Himlen, sidder ved Gud Faders højre hånd og går i forbøn for os. Og han vil komme tilbage til jorden i kraft og herlighed. Katolikker og mormoner er delvis enige, men lægger fejlagtige synspunkter til og trækker vigtige sandheder fra.

4. Vi tror på Helligånden som guddom og som en person. At han udfører undere ved at lede os til en ny fødsel og er tilstede i den enkelte troende og udstyrer kristne med kraft til at leve et helligt liv. Katolikkers og mormoners forståelse for den nye fødsel har et andet udgangspunkt og giver ingen sikkerhed for frelse.

5 Vi tror, at mennesket blev skabt i Guds billede, men at synd gjorde os til modstandere af Gud Denne modstand kan ikke fjernes uden frelsen ved tro, som er blevet gjort mulig ved Kristi død Katolikker og mormoner ser ikke frelsen som en gave Den kan kun erhverves gennem lydighed mod læren i deres respektive kirker Deres forståelse af frelsen sætter dem klart udenfor det, Bibelen kalder frelse I Joh 3:16 , Apg 16:31 og 1 Joh 3:16 siges der tydeligt, at kun ved tro på Herren Jesus bliver vi frelst

En katolik har ingen problemer med at tilslutte sig PKs udtalelser og tro på PKs system. Også mormoner anser afvigelserne for at være af mindre betydning og kan derfor godt tilslutte sig, Kan vi så mene, at alt er godt, fordi så mange nye troende er kommet til i PKs rækker? Nej, på ingen måde, thi det er bevislig en forkert tro.

Det kan ikke siges tydeligere end Mike Gendron siger det; Vi tror på den bibelske Jesus Kristus. At han til fulde er sand Gud og fuldt ud menneske. At han betalte for hele vor syndeskyld, da han døde på korset på Golgata At enhver person, som omvender sig og tror på Jesu Kristi liv, død og opstandelse som eneste vej til frelse, må ophøre med at tro på andre veje til frelse og evigt liv. Også i dette vil en katolik og en mormon have særmeninger og altid vende tilbage til deres menigheder for at få opbygget en god samvittighed ved den frelse, deres kirke lover dem for deres gode gerningers skyld.

Slut på svaret i The Berean Call.

Legaliseret trældom


The Berean Call, sept, 1997, skriver; PKs litteratur erklærer gentagne gange, at al kristen vækst begynder med, at vi afgiver løfter .. som vi agter at holde. Men Bibelen siger intet om, at vi skal afgive løfter, og PKs 7 løfter findes overhovedet ikke i Bibelen. PKs præsident, Randy Philips, siger, at de 7 løfter er ment som en guide til at bringe os nærmere Kristus, så vi kan ændre vore hjem. Men Bibelen har altid været fuldt ud tilstrækkelig. Hvorfor skulle menneskegjorte regler, som hverken Jesus eller Paulus brugte, pludselig være bedre?

På bagsiden af PKs bog med de 7 løfter er der afsat plads til kommentarer fra dem, som agter at efterleve dem. Men det er jo blot samme legaliserede trældom, som menigheden i Galatien måtte tage afstand fra.

Kardinal 0’Connor fra New York har sagt: Kirkens lære er, at jeg ikke på noget tidspunkt kan vide, hvad min evige skæbne bliver. Jeg kan håbe, jeg kan bede og gøre mit bedste - men jeg kan stadig intet vide. Pave Joh. Paulus II ved heller intet om, hvorvidt han kommer ind i Himlen, Moder Teresa heller ikke..., The New York Times, 1 febr. 1990. Det fortæller mig klart, at Den katolske Kirke helt og fuldt afviser Kristi løfte om et evigt liv som en fri gave og erstatter det med tomme ritualer, gerninger og sakramenter.

Jeg kan derfor ikke se andet, end der både fra katolsk og PKs side er tale om frelse med tomme fraser uden indhold. PK finder ikke fejl ved den katolske kirke men støtter fuldt ud denne, frafaldne kirke og opfordrer katolikker, som samtidig er med i PK, at forblive i deres egen menighed. (slut fra The Berean Call)

PK samarbejder med Den katolske Kirke


PK har ikke villet fortælle nogen om deres kontakt til Den katolske Kirke. Men sandheden kan ikke længere skjules. Den blev fortalt i OUR SUNDAY VISITOR, 20. juli 1997:

Der er mange, der rejser kritik af PK. Den er en Vineyard bevægelse, der fremmer humanistiske begreber fra psykologi, Den har multimillioner dollars i baghånden. Og den støtter fuldt ud Den katolske Kirke.

Ved PKs møder er der Måske 10-20 %, der er katolikker. Og PK synes at være på vej til at blive endnu mere imødekommende overfor Den katolske Kirke.

• Ved sine martsmøder bød PKs ledere Mike Timmis velkommen som nyt medlem. Timmis har gennem lang tid været leder for den katolske, karismatiske fornyelse.

• Ved adskillige mødekampagner dette år har PK haft den katolske prædikant, Jim Berluchi som taler.

• I juni var PK vært for en katolsk summit, der var hovedkvarter for katolske frivillige og ledere fra mange steder i landet.

• PKs grundlægger, Bill McCartney, har fortalt Our Sunday Visitor, at det har været hans mening fra starten med en fuld opbakning til Den katolske Kirke.

• Så sent som i 1995, identificerede McCartney sig selv som en katolik og indrømmede, at han stadig brugte rosenkransen. I dag benægter han dette, skønt han er glad for, hvad han har modtaget fra Den katolske Kirke.

I 1996 deltog 1.1 million mænd i PKs 22 rallies, og måske var 110.000 af dem katolikker. (citater fra The Berean Call slut.)

Eksperimenterende tro


Entusiasme kan ikke opveje de læremæssige mangler og uregelmæssigheder, hvorpå PK er opbygget. Ved tro bliver vi frelst, bevaret og ledt ad rette veje. Men PK bygger på en eksperimenterende tro, der pumper disse mænd op med positive oplevelser, som tilsyneladende ikke er i modstrid til Bibelen.

En af PKs metoder er PKs Mega-rallies med 8 ugers gruppe-undervisning, baseret på The Promise Keepers Study Guide, beregnet til undervisning af små grupper af mænd, og baseret på bogen The Masculine Journey: Understanding the six Stages of Manhood, by Robert Hicks and Dietrich Gruen. [Se min tidligere artikel om, hvad denne bog står for, og hvorledes den som helhed står udenfor sand kristendom. Som tidligere omtalt har den direkte indslag fra New Age indvielsesritualer og peger i det hele taget på en forkert lære.]

Gruppeterapi


Det følgende er delvis hentet fra Promise Keepers: Enecuntering Guys at risk, ved Sara H. Leslie.

Vil vi vide mere om PK, må vi nødvendigvis se på det filosofiske og teologiske materiale, de anvender i deres undervisning, og som anvendes over hele USA, og som også har vundet indpas i Danmark..

Disse PK kom-sammen-grupper er sammensat med det psykologiske formål at få mennesker i berøring med deres følelser, og er beregnet til kortere tids koncentreret undervisning, der ledes af trænede ledere, som hurtig opdager og afdækker de enkeltes indre følelser. Der opbygges en åben atmosfære med det formål, at deltagerne skal genfinde sig selv og opdage nye værdier. Hver deltager bliver accepteret, som han er uanset baggrund eller psykologisk bagage.

Ulykkeligvis er det Hicks study guide, PK anvender til gruppe-studier. Hver uge begynder med et nyt afsnit i dette studiemateriale. Emnet er Exploring the Issues With Other Men har for eks. til formål at nedbryde personlige barrierer og hæmninger. Derefter skal deltagerne dele følelser, meninger og opfattelser med hverandre. En kort karakteristik af en sådan gruppe er, at der ingen er, der har ret eller uret. Der bruges en serie åbne spørgsmål, hvoraf en del kan være med multisvar. PKs undervisnings-rejse omfatter adskillelse fra det, der ligger bag til indvielse til noget nyt.

Hicks fremkommer med sin egen teori om 6 udviklingstrin, der beskriver den mandlige rejse. Dertil anvender han hebræiske ord men også en ikke ringe del, som han har hentet fra Freuds og Jungs psykologi, og et omfattende materiale fra New Ages bevægelsens forfattere. Hermed når Hicks frem til at kunne beskrive det, han ser som de normale, mandlige erfaringer.

Gennem dette studiemateriale opfordres mænd gentagne gange til yderligere at gøre studie i mandebevægelsen, som Hicks anser, kirken har stort behov for at gå ind i.

Intet er for intimt eller for privat


I studiets første afsnit finder der en isbrydning sted, som kaldes folkets bingo. Det første spørgsmål kan være, om nogen har haft sex indenfor sidste uge (med sin hustru). De næste spørgsmål er for eks., om nogen er blevet misbrugt som barn. Om de er blevet straffet for denne forseelse osv. Derved åbnes der op for diverse detaljerede spørgsmål om private udsnit i de enkeltes liv med opfordring til at tale om deres ægteskabelige forhold. Alt dette har til formål at binde mændene sammen i enheder.

Mange hustruer til disse mænd bliver svært skadet følelsesmæssigt over at vide, at deres mand taler med andre mænd om deres private samliv, og om alt, hvad mand og hustru har sammen oplevelser. Hun må dele sin mand med en gruppe andre mænd, som hun måske ikke engang kender.

Promise Keepers er økumenisk, og der tilsigtes ikke frelse


Alle kan være med i PKs studiegrupper. Også homoseksuelle, som både kan være udøvende og på afvænning. Hermed opstår klart farlige situationer, som man ikke vil kunne løse. Thi ifølge Hicks sættes der netop fokus på de mandlige genitalier (phallus) som Hicks i realiteten opfordrer til at tilbede.

I studiegrupperne opfordres deltagerne til at fordybe sig i seksuelle fantasier og komme frem med hemmelige seksuelle tanker. Der er ingen grænselinjer, ingen regler og ingen tabu-områder.

Hvad Hicks bog kan føre med sig


En tragisk beretning er gengivet i PscychoHeresy Awareness Letter, side 6: Jeg talte for nylig med en kristen mand, som havde læst Hicks bog. Efter læsningen følte han, at han behøvede at udvikle en dybere maskulinitet for at indhente erfaringer i at være en såret kriger, For at blive såret valgte han at begå utugt. Han havde aldrig begået utugt. før, men Hicks bog havde ført ham dertil

De eneste sår, der har evighedsbetydning, er de sår, Kristus fik for vor frelses skyld Han blev såret for vore overtrædelser, knust for vore uretfærdigheder, os til fred kom straffen over ham, Es 53:5

Robert Hicks: Mænd har en stærk trang til at tilbede med deres phallus.

En sådan tanke er hentet fra hedenske kulturer, hvor unge mænd må gennemgå pinefulde ceremonier for at kunne blive regnet for mænd Men at ville indplantere sådanne indvielsesritualer i kristne kredse må anses for en vederstyggelighed, som blot viser, hvor langt PK er fra bibelsk kristendom I 1. Tess 5:22 står: Hold jer fra det onde i enhver skikkelse Og i 1 Joh 4:1 læser vi: Tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud; thi mange falske profeter er draget ud i verden Og der kan ikke herske tvivl om, at PK er en lære, inspireret af falske profeter

I det følgende stiller pastor Bill Randless McCartney en række spørgsmål efter et PK møde i Detroit, 29. april 1995:

McCartney, du sagde ved mødet, at enhver præst, som ikke ønskede at deltage i PKs møder ved præsternes sammenkomst i Atlanta i februar 1996, er nødt til at fortælle, hvorfor han ikke rejser til Atlanta for at vare med.

Du sagde i Detroit; Der er en stor hær af kristne mænd, der forsamles under vort lederskab. Vore lægfolk er ikke uniformerede eller inddelt i grupper. Der er ikke nogen enhedskommando.... Vi er ikke kommet her for at lede os selv. Vi går tilbage til vore menigheder og bliver ledt af vore hyrder. Gud har håndplukket dem. Han har givet dem stor begavelse. Han har trænet dem. Han har investeret i dem. Han har haft stor omsorg for dem.....

Vi samlede 100.000 lægfolk ved pastorernes møde i Atlanta 12-14 februar. Hvorfor? Fordi vi har brug for hver eneste af dem, og derfor bør de være der. Er der nogen, som ikke ønsker at rejse dertil, er han nødt til at begrunde, hvorfor han ikke ønsker at blive en af Guds håndplukkede ledere. (Promise Keepers, Detroit Silver Dorne, 29. april 1995).

Pastor Bill Randless spørger videre


Hr. Mc Cartney! Tror du på følgende udtalelser fra paven: På det universelle niveau kan vi konstatere, at hvis sejren kommer, vil den komme igennem Maria. Kristus vil sejre gennem hende, fordi han ønsker kirkens sejr gennem hende både nu og i fremtiden? (Pave John Paul II, from Crossing the Thresho1d of Hope).

Hvorledes kan vi finde fælles grund med nogen, som tror sådan? Hvilken basis for fællesskab findes der? Skrifterne befaler os til ikke at have fællesskab med nogen, der fornægter noget af Kristi lære.

Bill Randles spørger videre: Hvad vil PK gøre i anledning af år 2000? Og han gør opmærksom på, at nogle søger at rejse en utallig skare til at deltage i 2000 års sammenkomsterne, og viser hen til Jay Garys bog: The Star and 2000. Og New Age forfatteren, Robert Muller, som skrev New Genesis: Shaping Global Spirituality, i et forsøg på at kalde alle religioner sammen i en fælles anstrengelse for at kunne arbejde sammen for en en-verden religion.

Bill Randles skriver. Hr. McCartney! Efter hvad PK siger, tager PK ikke afstand fra Jay Garys bog. Derved fremmer de indirekte ham og hans ideer. Igen spørger jeg; Er PK i færd med at mobilisere en verdensvid støtte til ham i anledning af Jesu 2000 årige fødselsdag, som en festkulmination, der er opblandet med New Age bevægelsens synspunkter?

Er du, hr. McCartney, opmærksom på, at dette kæmpeprojekt omtales med følgende overskrift Tidernes tegn; Evangeliske kristne og New Age bevægelsens folk sammen?

Jeg bemærker, at New Age forfatteren Robert Muller, som står bag bogen. NEW GENESIS;

SHAPING A GLOBAL SPIRUALITY (At skabe global åndelighed), ivrigt arbejder for, at en en-verden religion må få stor betydning. Jeg kan ikke se andet, end at der er igangsat en kæmpestor forberedelse til at tage imod antikrist, Måske endnu ikke i egen person, men hans ånd bliver budt velkommen. Og hans markering vil blive endnu stærkere efter en sådan årtusindfest, som forførende ånder står bag.

Elsker vi sandheden mere end løgnen?


Lader vi os forblinde af de nye strømninger som et resultat af falsk salvelse, der får katolikker, mormoner, homofile og andre med hver sin forståelse af Jesus og Bibelen til at tro, at blot de går ind under samme betegnelse, er alt vel? Så lad mig pege på, at selv om en mormon holder PKs syv løfter, har han kun en moralsk sejr at se hen til, men de giver ingen frelse. Og uden frelsen ved tro på Jesus vil han gå fortabt. Og ligeså en katolik, der tror på pavens dogme om jomfru Maria (Piux XII, Mystei Carporis Christi, 1943): Om nogen derfor... tænker anderledes end af os bestemt... er han domfældt ved sin egen dom... og er faldet ud af kirkens enhed, og... pådrager sig de retsligt fastsatte straffe, såfremt han i ord eller skrift eller på anden måde vover at give udtryk for sin opfattelse. (Bullen Ineffabilis Dei, 1854 -Om Jomfru Marias ubesmittede undfangelse). Og følgende udtalelse: Hun bevarer os fra det onde, og hun bevarer os - om en tør sige det - fra sin søn, ligesom en moder i en familie går imellem, når det mandlige vanvid bryder ud (AD Sertillamges, Dominican, La Vie Catholique, Paris 1922). Og katolikken må tro, han må renses i skærsilden for at blive ren nok til himlen. Dersom en katolik holder fast ved den lære, er han ikke bedre stillet end mormonen i sin falske lære, selv om også han holder PKs syv løfter. (Slut på gengivelser fra pastor Bill Randless skrifter).

Psyko-åndelighed


Det følgende er delvis gengivelse fra The Berean Call, april 1994:

Der er sket et skred for mange kristne, så de ikke længere hviler i Guds ords løfter. Det, som ofte lyder som oprigtig kristen forkyndelse, er i stedet i stigende grad blevet erstattet af psyko-åndelige begreber, tekniker og metoder.

Ordet psyko-åndelighed vil ikke kunne findes i noget opslagsværk. Men meningen ligger lige for, idet det kort sagt er psykologi blandet med åndelighed. Association for Humanistic Psychology (ARP) skriver: ARP har altid haft held til at bringe åndelige bekymringer nær til hjertet... Vi har vendt åndelighed til (noget, der kan) behandles.

Men sand åndelighed har intet at gøre med psykologi (1. Kor 2:11) Et menneskes selvgranskning eller andres granskninger kan kun lede frem til et forkert resultat Sand åndelighed har intet med menneskevisdom at gøre (1. Kor 2:11) , som end ikke kan vurdere værdien af det, Skrifterne siger Sand åndelighed er et produkt, vi kun når frem til ved at tage imod og adlyde Guds ord (Joh 14:15) Tanken om, at mennesker kan lægge noget til Guds vej, er yderst tåbelig Men det er det, man prøver ved psyko-åndelighed

I PKs begyndelse i 1994, hvor man kun kunne samle omkring 50.000 mand til et møde, havde hver af de to talere før mødet modtaget Robert Hicks bog The Masculine Journey, for at få en bedre forståelse for de 6 trin på vej til manddommen. Forfatteren er præst og universitets professor i pastoral teologi. Og via hans bog får vi et glimrende indtryk af den perverse indflydelse, psyko-åndelighed kan få på kristendommen. (Hicks bog er desuden fyldt med inspiration, hentet fra indre-healing-therapisten Leane Payne, psykyatri-åndeligheds-forskeren Elizabeth Kübler-Ross og Sam Keen, som er tilknyttet New Age/Eastern mystical therapeutic center i San Francisko. Og det må bemærkes, at Keens bøger går stærkt imod bibelsk kristendom. Og at der er afsnit i Hicks bog, der er så langt under lavmål, smudsig og nedværdigende, at jeg har valgt ikke at omtale dem. Og det værste er, at Hicks prøver at træke Jesus ned på et ligeså lavt niveau.)

PK har givet udtryk for, at Promise Keepers ønsker at fremme materialer til unge mænd på linie med Hicks bog. PK har ivrigt forsøgt at benægte, at de har haft et nært forhold til denne bog, men det er ikke rigtigt. Deres lære er tværtimod knyttet til bogen med tætte bånd. Vi ser deraf, at PK ikke holder sig til sandheden. Og det må få indflydelse på hele vor bedømmelse af, hvad de siger om sig selv.

Skønt Hicks bog The Masculine Joumey mest er for mænd, må jeg påpege dens destruktive psyko-åndelige virkning også på kvinder. Karen Mains bog Lone/y No More er gengivelser af åndelige oplevelser, tanker, følelser, drømmetydning, samtaler med Gud (og vice versa) og hun skriver åbenhjertigt om sine inderste sår. De psyko-åndelige aspekter i hendes bog er gennemgående bygget på indre-healing, baseret på en blanding af Freud/Jungs opfattelser og åndelige øvelser og tekniker. Går nogen videre i forsøg på indre-helbredelser via denne teknik, snøres de let ind i et net, der er som en åndelig sump, som ingen af sig selv kan kommer fri af.

Psyko-åndelighed er også her en mudret affaldskanal, der transporterer det, som Bibelen kalder tom snak og indvendinger fra det, som på falsk grundlag kaldes kundskab, 1. Tim 6:20 Det, man i dag kalder psyko-åndelighed, har været ukendt for troende i henved 2000 år, hvor Helligånden har tilført både mænd og kvinder kærlighed, glæde, fred, langmodighed, godhed, trofasthed, blidhed og selvkontrol Hvad skal vi da med denne mudrede, forgiftede strøm, der kaldes psyko-åndelighed? Gud venter af os, at vi som Nehemias drager omsorg for, at det, der ikke hører hjemme i Herrens hus, kastes ud (Neh 13:4-8)

Vi ser, at Hicks bog er gennemsyret af en lære, der ikke er hentet fra Guds rene kilde. og at den så langt den når, bringer ødelæggelse og fordærv med sig. Men det er fra denne kilde PK opbygger sin lære. Kun ved at afsløre de sataniske snigveje kan vi være med til at hjælpe mennesker ud af de åndelige fængsler, som de befinder sig i. Vor Gud kan sætte mennesker i frihed. Oplysningerne på disse sider kan være midler til at åbne dørene til frihed for mange. vær derfor med til at sprede sandheden om psyko-åndelighedens trældom ud til andre. (Slut fra The Berean Call, april 1994)

***

Promise Keepers er uærlige i deres oplæring af unge mennesker


Det følgende er delvis gengivelser fra MEDIA SPOTLIGHT, Redmond

Guds ord må være vor første og eneste kilde til at oplære i gudsfrygt og i, hvorledes vi skal takle det at være menneske i en verden, der er underlagt synden. Men PK kommer til et andet resultat. Som allerede omtalt anbefaler man pastor Robert Hicks bog (hvis meninger er som samlet op af en skraldespand). Dernæst kommer PKs oplæringsmanualer og hele deres pyramidestruktur, hvor få i toppen bestemmer, hvad alle i fællesskabet skal tro.

PK er ikke ærlig i sine instruktioner Man citerer gerne disse ord: Hvis din broder synder imod dig, gå da hen og irettesæt ham som en sag bare mellem dig og ham Hvis han hører på dig, har du vundet din broder For hvor to eller tre er samlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem Matt 18:15 og 20 Men der mangler de fire mellemliggende, betydningsfulde vers; Men dersom han ikke vil høre, skal du tage med dig en eller to til, for med udsagn fra to eller tre skal hvert ord stå fast Og hvis han også nægter at høre på dem, så sig det til menigheden Men hvis han også nægter at høre på menigheden, skal hun være som en hedning og en tolder for dig Sandelig siger jeg jer Det, I binder på jorden, skal være bundet i Himmelen, og det, I løser på jorden, skal være løst i Himmelen Igen siger jeg jer Om to af jer på jorden bliver enige om noget, I vil bede om, så skal det blive gjort for dem af min Fader i Himmelen Matt 18:15 Hvorfor udelader PK ordene?: Dem, der synder, skal du irettesætte i alles nærvær, sådan at andre også kan frygte? 1. Tim 5:20

PK er tydeligvis så stærk præget af psykologiske teorier, at de for enhver pris vil undgå at skulle foretage en irettesættelse af en eller flere personer i deres fællesskab Paulus skriver til korinterne om det menneske, der ikke vil indordne sig under Guds lov; Udstød det onde menneske af jeres kreds, 1. Kor 5:13 Dvs, at det onde menneske meget vel kan være det, vi kalder et respektabelt menneske Vedkommende har blot på et eller flere områder ikke villet indrømme en synd, man på baggrund af Bibelen har fundet var uforenelig med at være med i en menighed Der fulgte utvivlsomt i Korint en offentlig bekendtgørelse, at NN ikke mere hørte til menigheden Hvilket førte til, at den øvrige menighed fik en særk påmindelse om, at Gud er hellig og kræver, at vi også er hellige i vor færden (Læs 1. Kor 5:13 og se, hvad Bibelen ikke blot lærer PK men os alle)

Det er tydelig, at mange af PKs skribenter og talere, såsom Gary Smalley, John Trent, James Dobson, Robert Hicks med flere er så bedraget af psykologi, at det har fået dem til at forstå Bibelen udfra psykologiens krogede veje og på ingen måde forstår Jesu ord, der kan føre til frelse for alle, der søger ham i oprigtighed.

Så kommer da troen af det, der høres, og det, vi hører, kommer ved Guds ord, Romerne 10:17 Altså kommer troen ved at høre ordene om Kristus Men det er ikke lige meget, hvad der forkyndes, for der er mange opfattelser af, hvem Jesus er, og hvad han lærte Derfor må vi vogte os for dem, der holder sig til en anden Jesus Der er kun frelse og kraft hos Bibelens Jesus, og han kan ikke adskilles fra sandheden

Forskellige udtalelser af PK


Promise Keepers grundlægger, Bill McCartney, går som før nævnt stærkt. ind for enhed på. tværs af trosretninger og opfattelser. Jeg vil citere blot to punkter: Promise Keepers er ligeglad med, om du er pinse. Elsker du Jesus, er du født af Guds Ånd. Promise Keepers er ligeglad med, om du er katolik. Elsker du Jesus, er du født af Guds Ånd. (Bill McCartney, Promise Keepers 94 Seize the Moment Mens Conference, Portland, Oregon, 18. juni, 1994.)

Hvor er budskabet om tro på Jesus og omvendelsens nødvendighed? Der er mange, der elsker Jesus, men som alligevel vil ende under Guds vrede i fortabelsen, fordi de ikke har fået del i den renselse, der kun fås ved tro på Jesu Kristi blod.

På denne baggrund kan vi igen fastslå, at PKs grundvold ikke er bygget på Bibelen men på antagelser. Vil de kunne rumme alle, kan de ikke have Bibelens faste konkrete læresætninger. Der er utvivlsomt mange katolikker, der elsker Jesus, men som ikke er frelste. På grund af deres kirkes manglende og urigtige lære om betydningen af Jesu offerdød på korset er de ikke nået længere end til at være religiøse. Deres kirke har holdt dem som slaver i sin stive autoritetskontrol, og holdt dem uvidende om den frihed, de kan opnå ved tro på Jesus.

Det er tydeligt, at Bill McCartney – der er vokset op i den katolske kirke - der på trods af flirt med Vimbers Vineyars bevægelse stadig i hjertet er katolik. Han tør tilsyneladende ikke stå alene men må have præster til at bakke sine synspunkter op. Ved et stort PK-møde sagde han: En af PKs store værdier er at ære præsterne ved vore lokale forsamlinger. (Geoff Corsuch with Dan Schaffer, side 50.} Og det lyder, som han ikke regner 1ægmænds ord for noget, når han siger: De kan ikke på ret vis uddele sandhedens ord. Præsterne må lære os. (Bill McCartney, Promise Keepers 94 Eize the Moment Mens Conferenee 18, juni 1994). Og det er klart underforstået, at det er katolske præster, han tænker på.

I dette synspunkt er McCartney også i modsætning til Guds ord I 1 Joh 2:27 står Den salvelse, som I selv har fået fra ham, bliver i jer, og l trænger ikke til, at nogen lærer jer, men hvad hans salvelse lærer jer om alt, er også sandt og ikke løgn - så skal I blive i ham, sådan som salvelsen har lært jer McCartney har lært meget sammen med Wimber i dennes Vineyard menighed Og det er en kendsgerning, at der har været en stærk Vineyard indtlydelse på PKs ledere Endvidere står Vineyard profeten, James Ryle, som er pastor ved Boulder Valley, Colerado, Vineyard menigheden, bag Promise Keepers ledelse Og Randy Philips - tidligere katolik - medlem af Boulder Valley, Colerado, Vineyard menigheden, er præsident for PK (For en yderligere analyse af Vineyard bevægelsen i dens afvigende lære og praksis, se bogen Wonders and the Word, Kindred Press, Winnipeg, Manitoba)

Promise Keepers pagtfællesskab imellem mænd


Det er vigtigt at bemærke, at PK opfordrer mænd til at oprette pagtfællesskab med andre mænd, der giver denne pagtgruppe af mænd ret til at få indsigt i alle ting og alle områder i hinandens liv. Det omfatter finanser, deres sexliv med deres hustruer, og deres skjulte liv med Gud. Pagten giver ret til at kræve fuld indsigt i enhver detalje i de andres liv. (Promise Keepers Work Book, Seize the Moment, Mens Conference, Portland Oregon, 18 juni, 1994.)

Ikke alle, som siger„. Herre, Herre! skal komme ind i himlenes rige...


Den store fremgang, PK har, skyldes ikke mindst den manglende viden om, hvilken grundvold, PK bygger sine læresætninger på Og når de store skarer løfter armene og afgiver de syv løfter, bliver mange betaget og glemmer, at der er advaret imod falske apostle og falske brødre Paulus skriver: Den slags mennesker er falske apostle, svigagtige arbejdere, der giver sig skin af at være Kristi apostle Og det er intet under; Satan selv omskaber sig til en lysets engel Derfor er det ikke noget stort, om hans tjenere også omskaber sig til retfærdighedens tjenere Men deres ende skal blive i samsvar med deres gerninger, 2. Kor 11:13-15 Og videre sagde Jesus: Ikke alle, som siger til mig: Herre, Herre skal komme ind i himlenes rige, men den, der gør min himmelske Faders vilje Mange skal sige til mig på den dag: Her«e, Herre! har vi ikke profeteret i dit navn, drevet dæmoner ud i dit navn og gjort mange kraftige gerninger i dit navn? Men da skal jeg sige til dem: Jeg har aldrig kendt jer Gå bort fra mig, I som bedriver lovløshed! Matt. 7:21-23 Prøv ånderne, om de er af Gud, 1. Joh 4:1

Bliv i den sande lære


Hør Paulus’ ord til Timoteus, som er fra Gud: Du må blive i de sandheder, som du har lært og er blevet overbevist om, for du ved, hvem du har lært dem af. Helt fra barndommen af har du kendt de hellige skrifter, som har kraft til at gøre dig vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hele Skriften er indåndet af Gud og er nyttig til lærdom, til overbevisning, til retledning og til oplæring i retfærdighed”, 2.Tim. 3:14-17.

I lyset af disse ord ser vi tydeligt, at der ikke er brug for store organisationer, der prøver at gøre vejen til Himlen mere forståelig eller lettere end den vej, Gud har anvist i sit ord. Vi må i ydmyghed være Guds medarbejdere og arbejde på vor frelse med frygt og bæven. Snarerne, vi kan indfanges i, er uendelige i antal, og vi må derfor gøre, hvad vi kan for at oplyse om dem, for at undgå dem.

Der er næppe tvivl om, at der er åndelig hunger efter at høre et stærkt budskab om den åndelige verdens realiteter. Men PK har mistet målet af syne og er på mange områder utroværdige. Følelsesmæssige højdepunkter har ingen åndelig værdi, dersom de er løsrevet fra Guds levende ord. Tilbedelses-lovsange, selv i timevis, kan ikke erstatte ydmyghed og ægte lovsang i hjertet. En tordnende bifald fra en stor skare kan få mange til at tro, at nu er de med på den rette vej. Men selv sådanne øjeblikke er for intet at regne imod i stilhed at gå ind for Gud og opleve hans fred i hjertet.

Vel er PK organisationen stor og populær Men engang var Jesus stillet overfor en anden stor skare Og da han så folkeskarerne, ynkedes han inderligt over dem, thi de var vanrøgtede og forkomne som får, der ingen hyrde har”, Matt 7:22

Det alvorlige er, at sammen med falsk lære kommer der en falsk Jesus. Det er tydelig, at det er en anden Jesus, Promise Keepers holder sig til, Eva blev bedraget af løgnens fader, og mange, mange er siden hen blevet det samme. Nogle har ladet sig standse af advarsler og tænkt sig om og igen fundet den rette vej, medens andre er fortsat på vildfarelsen og har spildt den givne nådetid. (Slut fra MEDIA SPOTLIGHT, Redmond.)

Lyt til advarslen om Promiee Keepers og undersøg, om ikke alt det, der er skrevet om PK i denne artikel, er sandt. En sandhed, som du måske ikke vidste om, fordi du har stolet på blinde ledere. Din evige tilværelse afgøres af, hvad du vælger her i livet. Vælg ikke skødesløs, men vælg at tro Bibelens gudinspirerede ord.


Debat: Er Promise Keepers en antikristelig organisation

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Menighedesliv

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation