Er WILLOW CREEK en sand lære?

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 13/12-01Bill Hybel er senior pastor ved Willow Creek association med en stab af 50 præster under sig, og hans menighed har 12.000 medlemmer, hvoraf mange har en katolsk forståelse. Kirkens program, som de kalder ”søger-tjenesten”, går ud på, at alle skal befinde sig godt. Derfor forkynder Hybel kun det, folket ønsker at høre, og ikke hvad, Bibelen siger.

Bill Hybel og hans familie er tilhængere af psykologisk rådgivning. (Se nærmere i Hybels bog Rediscovering Church, side 114-118.) Hybel har studeret mange psykologiske bøger og været med til mange kurser om dette emne. Hans lære fremmer derfor også tanken om psykologi fremfor at søge Bibelen som rådgiver. Og fru Bill Hybel skriver om ”uopda-gede sår dybt inde i sig…” (Læren om Inner Healing, som også New Age støtter.)

Hybel går ligeledes ind for pseudo-psykologi, der stammer fra hedenske og okkulte filosofer. Og Willow Creek har træ-nede psykologer i kirkens stab.

Hybel taler varmt for selvagtelse og egenkærlighed. Han har taget den frafaldne Robert Schullers tanker til sig og har også været taler i Schullers kirke. Ligeledes er han glad for Pat Robertson og Chuck Colson, der er store sympastisører af den katolske kirke.

Promise Keeper


Det var også Hybel, der var promotor af Promise Keepers (kendt i Danmark under navnet: Det for mænd), som er en bevægelse, der har rødder i den katolske kirke og har mange homoseksuelle blandt sine medlemmer. Denne bevægelse bygger på verdslig psykologi og ubibelsk feminisering af mænd. Promise Keepers beskrivelse af Jesus er, at han er en ”phallic messias” (phallic, latinsk benævnelse for mandens kønsdel), der frister til at udføre homoseksuelle handlinger. Hybel har skrevet en række artikler i Promise Keepers magazin New Man og i flere af deres bøger. (Se nærmere i Ether Zone On-line. (http://etherzone.com/).

Bevægelsen Promise Keepers (PK) spredes som en ild. Og sætter vi os ind i dens lære ser vi, at der er grund til at advare mod dens ubibelske principper. PKs syv løfter er en blanding af sandhed og løgne, der fremmer en ubibelsk religiøs en-hed, som absolut er forbudt i for eks. 2.Kor. 6:14 til 7:1 og Ef. 5:11.

Af PKs syv løfter, som alle mere eller mindre inderholder noget, der er i strid med Bibelen, ser vi på punkt 4, hvor der står, at en mand skal ære og agte sin hustru. Det bryder PK selv, idet mændene i PK skal dele alt med hverandre – også alt det, han og hans hustru har tilfælles. Det er ikke at ære og agte hustruen.

PKs ledere er meget tæt forbundet med og er velkomne i Den romersk katolske Kirke. Den kirke, der gennem århundre-der har været sande kristnes fjender og har udgydt et uhørt stort antal hellige menneskers blod. Den erklærer godt nok, at den har ændret sin lære, men det er ikke sandt, hvilket kan ses i de lande, hvor den har suveræn magt. Det må derfor bedrøve enhver sand kristen, at PK siger god for katolicismen og fuldstændig har afvist at skille sig fra denne, falske læ-re.

David W Cloud (Fundamental Baptist News Service) siger klart, at PKs budskab er for homoseksuelle, og fortæller, at 10-20 % af alle, der med i PK, er katolikker.

Både Willow Creek og PK godkender og bruger psykologiske teknikker. De får derved en skadelig indflydelse på krist-ne og på menighederne som helhed. Er vi tro mod Bibelen, må vi derfor sige fra overfor, PK og den katolske kirke, som begge spreder en åndelig gift og er med til at fratage kristne den løn, Gud giver til alle, der i tro tjener ham. (1.Kor. 3:9-15, 2.Joh. 8 og Åb. 3:8-11.)

Den romersk katolske Kirke


Eftersom Willow Creek står Den romersk katolske Kirke nær, ser vi deri et tegn på, at den er gået bort fra sand bibelsk tro. Den katolske tro opstod i 312 eft Kr., da kejser Konstantin overgik til den kristne tro. Men han beholdt samtidig sin hedenske tro. Det er berettet, at han frem til sin død år 337 var engageret i at bygge både hedenske templer og ”kristne” kirker. Og indtil sin død blev Konstantin ved med at bære titlen PONTIFEX MAXIMUS som overhoved for det hedenske præsteskab. En titel, som paverne senere overtog – og som den nuværende pave også har.

Ved Konstantins ”omvendelse” blev meget af den hedenske tro kristianiseret, og hedenske guddomme tilbedt i kirkens navn. Hedenske helligdage blev fejret som kristne helligdage. Således blev den hedenske fest Saturnalia fejret som en fest for Jesu fødsel. Og jomfru Maria blev tilbedt som himlens dronning. Og kristne, der ikke var enig i alt dette, blev forfulgt.

Vel lærer den katolske kirke, at Jesus er Gud, men også, at hans død for os på korset ikke er tilstrækkelig til frelsen. Der må et ophold i skærsilden til, før den troende kan gå til paradis. Denne lære er helt og fuldt af hedensk oprindelse og modsat det, der står i Joh. 19:30 og Hebr. 10:10.

Maria regnes i dag af katolikkerne som ”hellig”, som ”Guds moder” og som ”medforløser”. Og en katolik skal bede 10 bønner til hende hver dag, medens kun 2 bønner direkte er påbudt til Gud. Pave Pius XII betegnede Maria som himlens dronning og som dronning for hele verden. Og ifølge katolsk lære var hun født uden synd og var ude af stand til at syn-de.

Den katolske Kirke lærer også, at ingen kan frelses udenom denne kirke. Og dens forbandelse over alle andeledes tæn-kende står stadig ved magt. Og paven anses stadig for ”ufejlbarlig”, når han taler som pave. Alt dette tager Willow Creek ikke afstand fra, som enhver oprigtig kristen må gøre, fordi vi ikke kan have lod og del i dette åndelige mørke.

Den katolske Kirke lærer ligeledes, at for at få tilgivelse, skal enhver synd, selv de mest intime, bekendes for en katolsk præst. Og den viden, som disse præster derved får indsigt i, misbruges ofte til egen fordel.

Der findes ingen synd, som kirken ikke kan tilgive. Tilsidesat er Bibelens ord om, at der kun er tilgivelse ved tro på Jesu blod udgydt for os på Golgata.

Paulus forudså en sådan tid og skrev: ”Den tid kommer, da de ikke mere skal holde den sunde lære ud, men efter egne lyster tager sig selv lærere, efter hvad der kildrer dem i øret, og de vender ørerne bort fra sandheden og vender sig til myter.”2.Tim. 4:3-4.

Og Paulus skriver om sådanne: ”De har skin af gudsfrygt, men har fornægtet dens kraft. Dem skal du vende dig fra.” 2.Tim. 3:5. Teorier, strategier, teknikker, social psykologi iblandet lovsang til egen ære, kan få adrealinet til at løfte os op i et kødeligt velbehag men fører os ikke nærmere et liv i hellighed med Gud.

Willow Creeks mål er, at alt skal være stort


Det er helt forkert ikke at acceptere Guds vej til hellighed og i stedet tro, at hyperaktivitet, følelsesmæssig aktivitet og gruppeterapi kan gøre det ud for troen på Guds ord.

”Vi læser: ”Så siger HERREN: Forbandet være den mand, som stoler på mennesker, og som holder kød for sin arm, hvis hjerte viger fra HERREN.” Jer. 17:5.

Og Paulus skrev: ”Derfor skal Gud sende dem en stærk vildfarelse, for at alle dem, som ikke troede sandheden, men havde glæde i uretfærdigheden, skal blive dømt.” 2.Tess. 2:11.

Willow Creeks medlemmer skal underskrive en pagt om, at de ikke vil kritisere menigheden eller dens ledelse, men sto-le på, at den udgør en guddommelig mission. En sådan pagt er ikke efter Guds sind.
I Willow Creek tager man med åbne arme imod folk fra New Age, marxister, humanister, homoseksuelle og feminister, og gør alt for at de skal føle sig hjemme, men giver disse mennesker sine egne ideologier, sin måde at tilbede på og sin musikform fremfor Bibelens sande budskab. At den sande lære om gudsfrygt derved undertrykkes, ses der stort på, når blot menigheden vokser.

Willow Creeks mål er store arrangementer, en stor kirke, stort musikprogram, store tilbedelsesmøder, og præster, der kan fortælle gode historier og sjove jokes. Der forkyndes ikke Bibelens krav om omvendelse. At vi skal fødes på ny for at se Guds rige. Om fortabelse. Eller om det vigtige budskab om korset og Jesu forsoningsblod. Jo, medlemmerne i Wil-low Creek har det godt, rigtig godt. Eller har de det alligevel ikke godt i den sidste ende?

Overalt i Willow Creek bruges en teknik, som omfatter en slags hjernevask, idet en gruppe samles og beslutter, at hvad gruppen enes om, er Guds vilje. Der ses ikke på, hvad Gud selv siger er hans vilje. Det drejer sig ikke om, hvad der er rigtigt, men om hvad, man beslutter skal være det rigtige. Derved kan det rigtige blive forkastet og det forkerte vedtaget.

Ud fra denne opfattelse er det, Bill Hybel sagde om hans gode ven Bill Clinton, da denne måtte vedstå og bekende sine seksuelle udskejelser. Da sagde Hybel: ”Alle har syndet.” Ja´a, vel… vi har ALLE syndet Bill. Det fortæller Bibelen os i Rom. 3:23. Det er ikke noget nyt…..” Vi ser herved, at Hybel ønsker alle ind under socialismens paraply med tolerance og følelsen af at være en enhed.

Teknikker og propaganda


Hvad siger Bibelen om tolerance? ”Elsk ikke verden, ikke heller de ting, som er i verden! Dersom nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham.” 1.Joh. 2:15.

Og Jesus sagde: ”Jeg er vejen og sandheden og livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig.” Joh. 14:6.

Willow Creek og mange andre ønsker at omforme Gud til at være en Gud efter vort eget behag, som vi kan kalde på ef-ter behov. Hans gode gaver er velkomne, men man ønsker ikke at høre om, at hans hellighed kræver straf over synden, som kun kan slettes ved Jesu blod. Der er i stedet aktivitets programmer på millioner af kr. Og rock musik og store salgscentre skal give folk indhold i deres liv.

Dem, der besøger Willow Creek, har ingen anelse om, hvor nøje alt er planlagt bag denne kirke-vækst-bevægelse. (Se The Market-Driven Church: A Look Behind the Scenes. By Gary E. Gilley.) En humanistisk marketings strategi, der bruger teknikker og propaganda til at indfange søgerne.

Fuldkommen tilsidesat bliver de vigtige ord i Ordspr. 1:7: ”Herrens frygt er kundskabs begyndelse.” Og ligeledes orde-ne: ”Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himmeriges rige, men den, der gør min Faders vilje, som er i Himlene.” Mange skal sige til mig på hin dag: ”Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn?” Og da vil jeg sige dem ligeud: ”Jeg kendte jer aldrig; vig bort fra mig, I, som øver uret!” Matt. 7:21-23.


Baner Willow Creek og dens anskuelser vej for antikrist?


Ved at betragte Willow Creek er vi vidne til et stort frafald til afguden, der hedder rigdom, magt og indflydelse. Læs Luk. 4:1-13. I vers 5-7: ”Djævelen førte ham op og viste ham alle verdens riger i et øjeblik. Og Djævelen sagde til ham: Dig vil jeg give al denne magt og disse rigers herlighed; thi den er givet til mig, og jeg giver den, til hvem jeg vil. Hvis du vil tilbede mig, skal alt det være dit.

Det er det samme i dag. Verdens herlighed bliver givet til os, dersom vi vil tilbede denne verdens gud.

Paulus advarer os med disse ord: ”Se til, at der ikke skal være nogen, som fanger jer ved verdslig visdom og tomt be-drag efter menneskers overlevering og verdens børnelærdom og ikke efter Kristus.” Kol. 2:8.

Mange, som har været fanget i Willow Creeks lærdomme, har skrevet til førnævnte Paul Proctor og med sønderknuste hjerter berettet om, hvorledes de er blevet vildledte af Willows Creeks præster. Proctor tror, at Gud tillader denne be-vægelses fremgang, for at Guds folk kan blive sigtet.

Willow Creek er forum for den pantheistiske samling, The Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders, der bliver ledet af FN. En én verdens religioner på banen, som FN og ikke Gud står bag.

Mange veje til Gud?


David Staal, talsmand fra Willow Creek, har sagt, at alle veje til Gud ikke er ens at se på, men målet er det samme.

Det er det modsatte af det, Bibelen lærer. Det er den nye verdensordens røst, der lyder gennem David Staal, siger Paul Proctor. Vi må ikke glemme Jesu ord: ”Jeg er vejen, sandheden og livet, der kommer ingen til Faderen uden ved mig.” Joh. 14:6. Og: ”Gå ind ad den snævre port; thi den port er vid, og den vej er bred, som fører til fortabelsen, og de er mange, som gå ind ad den; og den port er snæver, og den vej er trang, som fører til livet, og de er få, som finde den.” Matt. 7:13-14.

Der er altså kun én vej til Gud. Men i Willow Creek må ingen tro, at det er svært at finde vej til Gud, derfor gør man ”vejen bredere” ved at skifte kærligheden til Guds ord ud til fordel for kærlighed til kirkevækst.

Paul Proctor siger videre i sine artikler, at mange af Satans kødelige mål bliver fremmet gennem kirke-vækst-bevægelsen i Willow Creek. Og at i den fremmes frafald gennem et afkortet evangelium, som ikke er kristendom men hedensk skøgetjeneste. Uanset hvad Willow Creek forkynder, så er der ikke frelse i nogen anden (end gennem Kristus); ”thi der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn, ved hvilket vi kan blive frelste. Ap.g. 4:12.

Det er moderne at ændre opfattelse af ordene i Rom. 3:23, hvor der står: ”Alle har jo syndet, og de mangler æren fra Gud”, til at skulle forstås således, at alle er syge og mangler den normale sundhed, der betragtes som en fysisk uorden, som en psykolog kan afhjælpe.

Altså kan synd – og syndens virkninger – fjernes af en psykolog. Glemt er Jesu ord om, at han kom for at frelse synde-re. Og mange - endog bekendende kristne – vender sig bort fra dette og bruger den verdslige vej til at få det bedre. Til-sidesat bliver ordene: ”Ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Derfor, den, som vil være verdens ven, bliver Guds fjende.” Jakob 4:4. (Se sommer oplaget 1990 af PsychoHeresy Update EastGate Publishers. 4137 Pri-mavera Road, Santa Barbare, CA 93110. Nu under navnet PsychoHeresy Awareness Letter.)

Megakirker


Rick Warren, som er præst ved Saddleback Valley Community Church i Orange Country, Californien, har 14.000 med-lemmer i sin kirke og har indflydelse over titusinder af præster og kirkeledere gennem sin kirke-vækst seminarer. War-ren har det princip, at dersom noget virker, så er det helt rigtigt. Han siger, at moderne kirker skal forlade de gamle veje, efterligne nutidens kultur og møde folk med nutidens jazz og rock. Han henviser til, at Noa prædikede gennem årtier og kun frelste sin familie. Men at Gud vil, vi skal have succes, ellers er vi som et ufrugtbart træ, som Jesus forbander.

Da Warren begyndte sin kirke, brugte han de samme metoder som Robert Schuller og Bill Hybels, og det gav store re-sultater. Warren siger for eks.: ”Vi bruger humor i vore tjenester. Vi synger ikke sange eller salmer men har vor egen musik med en komplet pop/rock orkester.

Det, der også kendertegner sådanne megakirker som Willow Creek, er deres form for lovsang, der nærmest er et show, der skal opløfte sindet til en tilstand, hvor deltagerne glemmer at analysere det, de deltager i, og som har til formål at er-statte det tomrum, som Guds hellighed skulle udfylde. Det skal være sjovt at være med i Willow Creek.

En sådan kirke ligner Laodikea menigheden, vi læser om i Åb. 3:15-18, til hvem Gud siger: ”Jeg kender dine gerninger, at du hverken er kold eller varm. Gid du var kold eller varm! Derfor, fordi du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. fordi du siger: ”Jeg er rig og har vundet rigdom og mangler intet,” og ikke ved, at du er den elendige og jammerlige og fattige og blinde og nøgne. Jeg råder dig til, at du af mig køber guld, lutret i ilden, for at du kan blive rig, og hvide klæder, for at du kan klæde dig dermed, og din nøgenheds skam ikke skal blottes, og øjensalve til at salve dine øjne med, for at du kan se.”

Læg mærke til forskellen mellem dette og Åb. 2:9-11, hvor der står: ”Jeg kender dine gerninger, din trængsel og din fat-tigdom - men du er dog rig! - jeg ved om bespottelsen fra dem, som siger de er jøder og ikke er det men er en Satans synagoge (falske kristne). Frygt ikke for, hvad du vil komme til at lide!… Vær tro indtil døden, så vil jeg give dig livets krone. Den, som har øre, hører, hvad Ånden siger til menighederne! Den, som sejrer, skal ikke rammes af den anden død (helvedes ild.)”

Pop - psykologi


Meget lidt af læren i Willow Creek synes at være hentet fra Bibelen, men ligner en del det seneste, der er kommet frem i pop-psykologi. Lidt er dårligt, medens stort er godt, er Willow Creeks mål. Og man regner ud, hvor meget det koster at forme en ny kristen. Selv det liberale New Yorker magazine ser et problem i den nye prædikenform, hvor prædikanten studerer publikum for at få et indtryk af, hvad de gerne vil høre. Derved narres de som blinde ind på den ”brede vej”, fordi verdensånden derved bliver deres ledestjerne.

Gennem tiderne har menighederne kæmpet mod tidsånden, ikke altid vundet men dog kæmpet. I dag leder Willow Creek mange til at tro, at Skrifterne har fejlet i at svare på menneskers nød. Willow Creek mener, at alt, som kirken kan gøre, er at lade verden styre menigheden i stedet for at lade Ordet gøre det. (The Coming Evangelical Crisis, ved John H. Armstrong.)

Hvorledes har dette kunnet ske? Ved at vi har ændret vort budskab fra at være en kraft til at være en farce. Psykologi kan på ingen måde erstatte Bibelens budskab.
”Hele tanken om kirkevækst, som Willow Creek forstår den, skyldes for en stor del Robert Schuller, hvis formål er at få mennesker til at gå ind i kirken og derefter give dem det, de ønsker.” (Citeret i Willow Creek Seeker Service, ved G. S. Pritchard, side 51.)

Blot at prædike er ifølge Schuller spild af tid. Folk skal mødes med følelser og imødeses af psykologiske behov. (Pritshard, side 53.) Og ifølge Schuller er menneskers værste problem, at de har mistet deres selvagtelse.

Som Robert Schuller var arkitekten bag den ”brugervenlige kirke” i Willow Creek, blev Bill Hybels manden, der førte tanken ud i livet. I denne ”nye kirkeform” er synd reduceret til sygdom, og synderen ses som et offer for vor tid. Og da sker det, som profeten Jeremias talte om. ”De læger mit folks synd på en let måde, idet de siger: Fred, fred! skønt der ikke er nogen fred.” Jer. 6:14.

Pritchard siger (side 233): ”I stedet for at se på Guds ansigt får denne nye lære folk til at se på den moderne psykologi”. Og han skriver videre, at hovedparten af de bøger, der sælges i Willow Creek, er psykologi og selvhjælps bøger.

Attraktiv kristendom


Der er en afgrundsdyb forskel imellem de nytestamentlige menigheder og menigheder, der er opbygget efter Willow Creeks mønster. De første kirker/menigheder søgte at være bibelske på enhver måde. Medens lederne i disse nye søger at være folket til behag ved at fravige Bibelen.
´
Det ”nye evangelium” skal ifølge Willow Creek være attraktiv. Men der sker det ved denne forkyndelse, ganske som Pritchard skriver, at folk derved bliver vaccineret mod kristendom. (Pritchard, side 316.)

Der er intet sted i Skrifterne noget, der bekræfter, at en attraktiv forkyndelse leder til frelse. Paulus skriver i stedet: ”Budskabet om korset er vel for dem, som fortabes, en dårskab, men for os, som frelses, er det en Guds kraft.” 1.Kor. 1:18. Evangeliet afslører synd, fordømmer stolthed, overbeviser et vantro hjerte, og viser, at den menneskelige selvret-færdighed intet er værd men er fuldkommen værdiløs. ”Som urene blev vi alle, som en tilsølet klædning al vor retfærd.” Es. 64:5.

Vi må uvilkårlig tænke på, om ikke disse kirker sælger de gamle sandheder og intet får til gengæld. Sandheden er, at kirker som Willow Creek, som mener, de taler et stærkt budskab, i stedet er årsag til, at kirke og menighed mister sit budskab og i virkeligheden står med tomme hænder overfor deres tilhørere.

PsychoHeresy skriver om Jung:


”Mange har sikkert ikke hørt om C.G. Jung, men hans indflydelse i kirker og menigheder er meget stor. Tænk blot på Robert Hicks bog The Masculine Journey, der blev givet til 50.000 mænd, som i 1993 var med til Promise Kepers stæv-ne. Både Jung og Freud har en okkult forståelse, som de søger at føre ind i den sande kristentro.”

Meget af det, Jung skrev, var inspireret af dæmoner. Jung havde en sådan, som han kaldte Philemon. Selv siger Jung: ”Philemon repræsenterede en kraft, som ikke kom fra mig selv. Philemons store indsigt rådede mig ofte til diverse valg, når jeg var i tvivl.”

Se følgende værker om Jung og Freud:
1. Sigmund Freud. The Future of an Illusion, trans. and edited by James Strachey. New York: W.W. Norton and Company, Inc., 1961, p. 43.
2. Thomas Szasz. The Myth of Psychotherapy. Garden City: Doubleday/Anchor Press, 1978, p. 173.
3. C. G. Jung. The Archetypes and the Collective Unconscious, 2nd ed., trans. by R.F.C. Hull. Princeton: Princeton University Press, 1969, p. 4.
4. Calvin S. Hall and Gardner Lindzey. Theories of Personality. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1957, p. 80.
5. Jung, The Archetypes and the Collective Unconscious, op. cit., p. 7.
6. C. G. Jung. Memories, Dreams, Reflections, ed. by Aniela Jaffe, trans. by Richard and Clara Winston. New York: Pantheon, 1963, p. 55.
7. Victor Von Weizsaecker, Reminiscences of Freud and Jung. Freud and the Twentieth Century, B. Nelson, ed. New York: Meridian, 1957, p. 72.
8. Jung, Memories, Dreams, Reflections, op. cit., p. 183.
9. Spiritus contra Spiritum: The Bill Wilson/C.G. Jung Letters: The roots of the Society of Alcoholics Anonymous. Parabola, Vol. XII, No. 2, May 1987, p. 68.
10. Ibid., p. 69.
11. Ibid., p. 71.
12. C. G. Jung quoted by Richard Noll. The Jung Cult. Princeton: Princeton University Press, 1994, p. 188.

Ligesom Daniel så det kommende romerrige sat sammen af forskellige dyr (Dan. 7:1-7), således synes Willow Creek at være stykket sammen af blandede opfattelser, hentet fra forskellige menigheders eller personers synspunkter. Willow Creek er præget af John Wimber, Promise Keepers, Den katolske kirke og ikke mindst Robert Schuller.

I Schullers seneste bog Self-Esteem the new Reformation (Selvagtelse en ny reformation) skriver han for eks., at synd ikke skal forstås som lovløshed. At skyldfølelse er tab af selvagtelse. Og er denne selvagtelse ikke tilstede, er en person i helvede. (Se 14-15.)

Schuller lærer, at frelse ikke er udfrielse fra synd, død og helvede men ”udfrielse fra skam til herlighed… fra skyld til stolthed… fra frygt til kærlighed…fra vantro til tro… fra hykleri til ærlighed.” (Side 151.) Det er at blive en ”muligheds tænker.” [Visualisering.] (Side 99) Og hans teori er, at omvendelse ikke er at vende os fra synd og tro på Kristi fuldbragte frelse (1.Tess. 1:9 og Ap.g. 2:38), men at blive ændret fra selvfornedrelse til selvagtelse. En sådan teori er så langt som den kan være fra tolderens bøn, som havde Guds velbehag: ”Gud vær mig synder nådig!” Luk. 18:13.

Schuller samler kort sagt det op, han kan finde af teologisk ”affald” som frafaldne og liberale har efterladt ved ”vejsi-den”. Det grundlæggende, at Jesus kom for at frelse syndere (1.Tim. 1:15), har han ingen brug for i sin teori. Og heller ikke det herlige budskab i Joh. 3:16 eller budskabet i Rom. 5:8, at ”Gud beviser sin kærlighed over for os, ved at Kristus døde for os, medens vi endnu var syndere.”

Og tænk på, hvilken afstand han lægger til Paulus, der siger: ”Det være langt fra mig at rose mig uden af vor Herres Je-su Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden.” Gal. 6:14. Og hvor stor afstand der er mellem ham og Paulus, når denne siger: ”Gør intet af egennytte eller lyst til tom ære, men i ydmyghed agte hverandre højere end jer selv.” Filp. 2:3.

Når du vurderer, hvad Willow Creek står for, må du tænke på, at denne kirke og dens lære er tæt forbundet med Schul-ler.

”Den slags mennesker er falske apostle, svigefulde arbejdere, som påtager sig skikkelse af at være Kristi apostle..” 2.Kor. 11:13. ”Dem skal du holde dig borte fra.” 2.Tim. 3:5.

Vælg, hvem du vil følge


Mange siger måske Herre, Herre! men når ikke målet, fordi de har fulgt en forkert herre. Lær i Bibelen om, hvilken Herre der er den er rette. Læs, hvad Bibelen siger om omvendelse og om at fødes på ny. Og lær af den, at Gud står de stolte imod, men de ydmyge giver han nåde. (Jak. 4:6 og 1.Peter 5:5.) Har du disse ord for øje, vil du ikke kunne føle dig hjemme i Willow Creek.

Gud har givet os sit ord, for at vi ikke behøver at fare vild. Vælg i dag, hvem du vil tjene. Det, du vælger, er et valg for evigheden, hvor det er forsent at angre de forkerte valg, du traf her i livet.

Vælger du at gå ud fra de falske lærers vej og følge Jesus helt, vil han gøre alt nyt for dig og give dig af livets vand uforskyldt. (Se Joh. åb. 21:5-6.)

Juni 2001
Holger Skov Særkjær


Debat: Er WILLOW CREEK en sand lære?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Menighedesliv

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation