Grundvolden Promise Keepers bygger på

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 11/07-98Kendt i Danmark under benævnelser som: Det for mænd! Mandemøder! eller andet. Men læren er den samme som den, Promise Keepers i USA står for, og den går beviselig ofte på tværs af sandheden.

Redaktør Jewell Van Der Merve siger om Promise Keepers i Discernment, mai/juni 1995:


Promise Keepers (fremover PK) har en struktur, som forsøger at forene mænd fra enhver trosretning. På baggrund af deres succes må vi nødvendigvis se på årsagen til PKs fremgang. Men for at forstå og bedømme, må vi nødvendigvis vide, hvorledes denne bevægelse begyndte. Så langt Van Der Merwe.

Men det er vanskelig at se, hvad PK læremæssig står for, idet PK er omhyggelig med at undgå diskussioner og altid søger at give et positivt billede af sig selv. PK har stærke forbindelser med New Age teologier via Robert Bly og Robert Hicks, som tydeligt forsøger at skabe en ny folke-teologi, hvor supergruppen opbygges ved gruppe-hjernevask.

PK faldt fra sandheden lige fra begyndelsen og ville ikke vedstå, at de havde anbefalet bogen The Masculine Journey, da den blev udsendt i mindst 50.000 eksemplarer, hvad der foreligger dokumentation for, at de gjorde.

Jesus sagde: ”Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer”, Joh 8:31-32

Med disse ord sætter Jesus et klart skel imellem dem, der kalder sig hans disciple, og dem, der virkelig er det. En Jesu disciplel bekender sig til og lærer af alt det, Jesus har sagt og gjort, og overgiver sig fuldstændig til Jesus Kristus. Sande Jesu disciple har alle det karakteristik, at de forbliver i hans ord og ikke på noget punkt drejer bort derfra. Og de ved samtidig, at de ikke er frelst, fordi de forbliver i Ordet, men fordi Ordet forbliver i dem.

Hvilken Jesus


Der er i vide kredse store bekymringer over den måde, på hvilken PK videregiver de kristne sandheder. De kendes på, de ofte går på tværs af Guds ord. Og de bliver mere og mere økumenisk og har lukket en ikke lille del psykologi og tilmed verdslig bibelanskuelse ind i deres lære.

For at pege på blot ét område, hvor PK udtrykker sig uklart, står der i deresAmbasssadør instruktions et sted: ”Husk på, at når du kommer (for at kontakte kirker og præster på PKs vegne), at du da ikke repræsenterer dig selv og din egen personlige standpunkt eller læremæssige stade. Men at du repræsenterer en unik mission og deltager i opgaven som en enhed af unikke mænd.” Altså ser vi, at ingen må stå ved en egen mening, der afviger fra den, PK som helhed står for. Derfor kan den enkelte glide uden om alle spørgsmål og blot vise hen til, at sådan lærer PK.

Men der et problem, idet PKs synspunkter ikke er lig med Bibelens. Og man tager mange katolikker og mormoner m.fl. med i PKs rækker, uden at der kræves omvendelse og tro på Jesus. De får blot at vide, at nu er de frelste og hører med i PK fællesskabet. Men er de frelste? Ikke så længe, de stadig fastholder deres egen kirkes lære. Katolikken vil holde fast ved den falske vej til frelse, der læres i hans kirke, hvor der ikke læres om frelsen ved tro alene men ved tillige at tro på jomfru Maria og helgener, tro på skærsilden, bøn for døde og meget mere. Og mormonen skal fortsat tro på mormonkirkens okkulte system og anse, at den Jesus, der ophøjes, ikke er fra evighed af men er Satans broder.

Når man i PK kredse taler om Jesus, og der samtidig er grupper, som har diverse opfattelse om frelse og om, hvem Jesus virkelig er, er det naturligt at spørge: Hvilken Jesus er det, der bliver æret, fulgt og tilbedt? En katolik vil tænke på Jesus som den, der søndag efter søndag igen ofres på millioner af altre verden over. Og for mormonen vil korset være uden betydning.

Selv om disse personer tager imod PKs lære, er de så frelst? Ikke uden de også tager afstand fra de falske lærdomme, de er oplærte i, og virkelig har taget imod frelsen ved tro på Jesus. Må PK da tilsige dem deres synders forladelse? Ikke uden at komme i modstrid med katolsk og mormonkirkens lære, som disse personer stadig er tilknyttet. De efterlever to forskellige synspunkter og har kun et ydre fællesskab med Jesus uden at være gået over fra ”døden til livet.”

Hvem leder, PK eller Helligånden?


Bill McCartney, stifteren af Promise Keepers, taler meget om ”one Leadership” (ét lederskab). Det synes som om McCartney mener, at dette lederskab ikke skal være Kristi lederskab, eftersom mange af PKs bestemmelser håndhæves med militær fasthed (se O Timothy, Vol 12, Issue 9, 95).

Vi har ikke brug for en ny organisation som PK. Kristus har altid været hovedet for menighen og udøver sit lederskab gennem Helligånden. Los Angeles Times skrev 5/6/95 om PKs stormøde med over 70.000 deltagere, der begyndte med 15 timers sang, bøn og instruktion med ”genfødte” kristne ledere fra Den katolske Kirke og fra mormonfællesskabet:

”McCartney har aldrig bevist, at han har vendt ryggen til katoliscismen, som i flere år var hans åndelige ståsted Og skulle han have gjort det, ville denne kirke se både ham og de øvrige katolikker, der er med i PK, som frafaldne Når katolske ledere ser med venlighed på PK, er det kun, fordi deres medlemmer ikke forlader Den katolske Kirke, når de tilsutter sig PK Der er al mulig grund til at tage Bibelen alvorlig, når den opfordrer til at være på vagt og stå faste i troen og være stærke (1. Kor 16:13) , så vi ikke flyder med på falskhedens bølge”

Trosbekendelse


I The Berean Call, nov 1995, stillede en læser dette spørgsmål: Hvad skal jeg svare en ven, der påstår, at PKs lære er stærk nok til at jævne uoverensstemmelsen imellem en katolik og en mormon?

Svar: ”PKs Ambassadors booklet siger: Udtalelsen om tro er blevet analyseret og overvejet, så det vil være muligt at give svar på spørgsmål, der kan opstå, når kirker, præster og andre hører om PK. Svarene skal gengives med stor omhyggelighed, så de kan accepteres og godkendes af katolikkerne.”

PKs repræsentant for Øvre Midtvesten, Steve Jenkins, der er katolsk karismatiker, finder, at dette svar tilfredstiller både katolske og evangeliske præster. Og mormonerne, som får en lidt anden forklaring, er også tilfredse. Men lad os se på, hvor mange trosområder, katolikker og mormoner kan være enige om:

 1. Vi tror, der er én Gud åbenbaret i tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden. Det kan katolikkerne tiltræde. Mormonerne tror også på en Fader, Søn og Helligånd, men er ikke enige i, at disse tre er én Gud.

 2. Vi tror, at Bibelen er Guds skrevne, åbenbarede ord til mennesker, at det er ord-inspireret, taler med autoritet og er uden fejl i originale manuskripter. Katolikker og mormoner har afvigende opfattelse. Katolikkerne benægter en historisk nøjagtighed og tillægger Kirken magt til at lægge vægt på traditioner. Mormonerne tillægger LDS bøger og skrifter og giver dem ligevægt med Bibelen.

 3. Vi tror på Jesu Kristi guddom, at han blev født af en jomfru, levede et syndfrit liv, udførte undere, døde på et kors for at tilvejebringe vor forløsning. Han opstod legemlig, opsteg til Himlen, sidder ved Gud Faders højre hånd og går i forbøn for os. Og at han kommer tilbage til jorden i kraft og herlighed. Katolikker og mormoner er delvis enige men lægger fejlagtige synspunkter til og trækker vigtige sandheder fra.

 4. Vi tror på Helligånden som guddom og som en person. At han udfører undere ved at lede os til en ny fødsel og er tilstede i den enkelte troende og udstyrer kristne med kraft til at leve et helligt liv. Katolikkers og mormoners forståelse for den nye fødsel har et andet udgangspunkt og giver ingen sikkerhed for frelse.

 5. Vi tror, at mennesker blev skabt i Guds billede, men at synd gjorde os til modstandere af Gud Denne modstand kan ikke fjernes, uden vi tror på Jesus som vor frelser og bliver født på ny Dette blev gjort mulig ved Kristi død på korset Katolikker og mormoner ser ikke frelsen som en gave, men at den kan kun erhverves ved lydighed mod læren i deres respektive kirker Deres forståelse af frelsen sætter dem klart udenfor det, Bibelen kalder frelse I Apg 16:31 og 1 Joh 5:11-13 siges det tydeligt, at kun ved tro på Herren Jesus bliver vi frelst


En katolik har ingen problemer med at tilslutte sig PKs udtalelser og tro på PKs system. Også mormoner anser afvigelserne for at være af mindre betydning og kan derfor også tilslutte sig. Kan vi så mene, at alt er godt, fordi så mange ”nye troende” er kommet til i PKs rækker? Nej, på ingen måde, thi det er bevislig en forkert tro.

Det kan ikke siges tydeligere end Mike Gendron siger det: ”Vi tror på den bibelske Jesus Kristus. At han tilfulde er sand Gud og fuldt ud menneske. At han betalte for hele vor syndeskyld, da han døde på Golgata. At enhver person, som omvender sig og tror på Jesu Kristi liv, død og opstandelse som eneste vej til frelse, må ophøre med at tro på andre veje til frelse og evigt liv.” Også i dette vil en katolik og en mormon have særmeninger og altid vende tilbage til deres menigheder for at få opbygget en god samvittighed ved den frelse, deres kirke lover dem for deres gode gerningers skyld. Slut på svaret i The Berean Call.

Legaliseret trældom


The Berean Call, sept. 1997, skriver: ”PKs litteratur erklærer gentagne gange, at al kristen vækst ”begynder med at afgive løfter… som vi agter at holde.” Men Bibelen siger intet om, at vi skal afgive løfter, og PKs ”syv løfter” findes overhovedet ikke i Bibelen. PKs præsident, Randy Philips, siger, at ”de syv løfter er ment som en guide til at bringe os nærmere Kristus, så vi kan ændre vore hjem.” Men Bibelen har altid været fuldtud tilstrækkelig. Hvorfor skulle så menneskegjorte regler, som hverken Jesus eller Paulus brugte, pludselig være bedre?

På bagsiden af PKs bog med ”de syv løfter” er der afsat plads til kommentarer fra dem, som agter at efterleve dem. Men det er jo blot samme legaliserede trældom, som menigheden i galatien måtte tage afstand fra.

Kardinal O´Connor fra New York har sagt: ”Den katolske Kirkes lære er, at jeg ikke på noget tidspunkt kan vide, hvad min evige skæbne bliver. Jeg kan håbe, jeg kan bede og gøre mit bedste – men jeg kan stadig intet vide. Pave Joh. Paulus II ved heller intet om, hvorvidt han kommer ind i Himlen, Moder Teresa heller ikke… ”. The New York Times 1. Febr. 1990. Det fortæller klart, at Den katolske Kirke helt og fuldt afviser Kristi løfte om et evigt liv som en fri gave og viser i stedet hen til tomme ritualer, gerninger og sakramenter.

Jeg kan derfor ikke se andet, end der både fra katolsk og PKs side er tale om tomme fraser uden indhold om frelsen. PK finder ikke fejl ved Den katolske Kirke men støtter fuldtud denne, frafaldne kirke og opfordrer katolikker, som samtidig er med i PK, at forblive i deres egen menighed. Slut fra The Berean Call.

PK samarbejder med Den katolske Kirke


PK har ikke villet fortælle nogen om deres kontakt til Den katolske Kirke. Men sandheden kan ikke længere skjules. Den blev fortalt i Our Sunday Visitor, 20, juli 1997:

Der er mange, der rejser kritik af PK. Den er en Vineyard bevægelse, der fremmer humanistiske begreber og psykologi. Og den støtter fuldtud Den katolske Kirke!

Ved PKs møder er der måske 10-20 %, der er katolikker. Og PK synes at være på vej til at blive endnu mere imødekommende overfor Den katolske Kirke!

 • Ved sine martsmøder bød PKs ledere Mike Timmins velkommen som nyt medlem. Timmis har gennem lang tid været leder for den katolske karismatiske fornyelse!

 • Ved adskillige mødekampagne dette år har PK haft den katolske prædikant, Jim Berluchi, som taler!

 • I juni var PK vært for en ”katolks summit”, der var hovedkvarter for katolske frivillige og ledere fra mange steder i landet!

 • PKs grundlægger, Bill McCartney, fortalte Our Sunday Visitor, at det fra starten var hans mening at få fuld opbakning fra Den katolske Kirke!

 • Så sent som i 1995, identificerede McCartney sig selv som katolik og indrømmede, at han stadig brugte rosenkransen. I dag benægter han dette, skønt han er glad for, hvad han har modtaget fra Den katolske Kirke!

  I 1996 deltog 1.1 million mænd i PKs 22 rallies, og måske var 110.000 af dem katolikker! Citater fra Our Sunday Visitor slut..

  Eksperimenterende tro


  Entusiasme kan ikke opveje de læremæssige mangler og uregelmæssigheder, hvorpå PK er opbygget. Ved tro bliver vi frelst, bevaret og ledt ad rette veje. Men PK bygger på en ekspirimenterende tro, der pumper disse mænd op med positive oplevelser, som tilsyneladende ikke er i modstrid til Bibelen.

  En af PKs metoder er deres Mega-rallies med 8 ugers gruppe-undervisning, baseret på The Promise Keepers Study Guide, beregnet til undervisning af små grupper af mænd, og på bogen The Masculine Journey: Understanding the sis Stages of Manhood, af Robert Hicks og Dietrich Gruen. [The Masculine Journey er en afskyelig bog, som lærer om unges seks-indvielsespunkter, som har indslag fra New Ages indvielsesritualer, og meget andet, som er direkte imod Bibelens lære.]

  Gruppeterapi


  Det følgende er delvis efter oplysninger fra Promise Keerpers: ”Encountering” Guys at risk, ved Sara H. Leslie.

  Vil vi vide mere om PK, må vi nødvendigvis se på det filosofiske og teologiske materiale, de anvender i deres undervisning, som anvendes over hele USA, og som også har vundet indpas i Danmark.

  Disse PK kom-sammen-grupper er sammensat med det psykologiske formål at få ”mennesker i berøring med deres følelser” og er beregnet til kortere tids koncentreret undervisning, der ledes af trænede ledere, som hurtig opdager og afdækker de enkeltes indre følelser. Der opbygges en åben atmosfære, der har til formål, at deltagerne skal genfinde sig selv og opdage nye værdier. Hver deltager bliver accepteret, som han er, uanset baggrund eller psykologisk ”bagage”.

  Ulykkeligvis er det Hicks studie guide, PK anvender til disse gruppe-studie. Hver uge begyndes der med et nyt afsnit i studiematerialet. Emnet er Exploring the Issues With Other Men og har for eks til formål at nedbryde personlige barrierer og hæmninger. Derefter skal deltagerne dele følelser, meninger og opfattelser med hverandre. Meningen er, at ingen af deltagerne skal have ret eller uret. Der bruges en serie åbne spørgsmål, hvoraf en del kan være med multisvar. PK undervisnings-”rejse” omfatter ”adskillelse fra det, der ligger bag, til indvielse til noget nyt”.

  Hicks fremkommer med sin egen teori om 6 udviklingstrin, der beskriver den mandlige rejse. Dertil anvender han hebræiske ord men også en ikke ringe del, som han har hentet fra Freuds og Jungs psykologi og et omfattende materiale fra New Ages bevægelsens forfattere. Hermed når Hicks frem til at kunne beskrive det, han ser som de normale, mandlige erfaringer.

  Gennem dette studiemateriale opfordres mænd gentagne gange til yderligere at gøre studie i mandebevægelsen, som Hicks anser, kirken har stort behov for at gå ind i.

  Intet er for intimt eller for privat


  I studiets første afsnit finder der en ”isbrydning” sted, som kaldes ”folkets bingo”. Det første spørgsmål kan være, om nogen har haft sex indenfor den sidste uge (med sin hustru). Det næste spørgsmål er for eks., om nogen er blevet misbrugt som barn, osv. Derved åbnes der op for diverse detaljerede spørgsmål til at binde mændene sammen i enheder.

  Mange hustruer til disse mænd bliver svært skadet følelsesmæssigt over at vide, at deres mand taler med andre mænd om deres private samliv, og om alt, hvad mand og hustru har sammen af oplevelser. Hun må dele sin mand med en gruppe andre mænd, som hun ikke engang kender.

  The Promise Keepers er økumenisk, og der tilsigtes ikke frelse


  Alle kan være med i PKs studiegruppe. Også homoseksuelle, som både kan være udøvende og på ”afvænning”. Hermed opstår klart farlige situationer, som man ikke vil kunne løse. Thi ifølge Hicks sættes der netop focus på de mandlige genitialer (phallus), som Hicks i realiten opfordrer til at tilbede.

  I studiegrupperne opfordes deltagerne til at fordybe sig i sexuelle fantasier og komme frem med hemmelige sexuelle tanker. Der er ingen grænselinje, ingen regler og ingen tabu-områder.

  Hvad Hicks bog kan føre med sig


  En tragisk beretning er gengivet i PsychoHeresy Awarenes Letter, side 6: ”Jeg talte fornylig med en kristen mand, som havde læst Hicks bog. Efter læsningen følte han, at ”han havde behov for at udvikle en dybere maskulinitet” for at indhente erfaringer i at være en ”såret kriger.” For at blive ”såret” valgte han at begå utugt. Han havde aldrig begåët utugt før, men Hicks bog førte ham dertil.”

  De eneste sår, der har evighedsbetydning, er de sår, Kristus fik for vor frelses skyld ”Han blev såret for vore overtrædelser, knus for vore uretfærdigheder, os til fred kom straffen over ham”, Es 53:5

  Robert Hicks: ”Mænd har en stærk trang til at tilbede med deres phallus.”


  En sådan tanke stammer fra hedenske kulturer, hvor unge mænd må gennemgå pinefulde ceremonier for at kunne blive regnet for mænd Men at ville inplantere sådanne indvielsesritualer i kristne kredse må anses for en vederstyggelighed, som blot viser, hvor langt PK er fra bibelsk kristendom I 1. Tess 5:22 står: ”Hold jer fra det onde i enhver skikkelse” Og i 1 Joh 4:1 læser vi: ”Tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne, om de er fra Gud; thi mange falske profeter er draget ud i verden” Og der kan ikke være tvivl om, at PK er en lære, inspireret af falske profeter eller falske ånder

  I det følgende stiller pastor Bill Randless en række spørgsmål til McCartney efter et PK møde i Detroit, 29. April 1995:


  ”Hr Mcartney! du sagde ved mødet, at enhver præst, som ikke ønskede at deltage i PKs møder ved præsternes sammenkomst i Atlanta i februar 1996, er nødt til at fortælle, hvorfor han ikke rejser til Atlanta for at være med.”

  Du sagde i Detroit: ”Der er en stor hær af kristne mænd, der forsamles under vort lederskab. Vore lægfolk er ikke uniformerede eller inddelt i grupper. Der er ikke nogen enhedskommando…. Vi er ikke kommet her for at lede os selv. Vi går tilbage til vore menigheder og bliver ledt af vore hyrder. Gud har håndplukket dem. Han har givet dem stor begavelse. Han har trænet dem. Han har investeret i dem. Han har haft stor omsorg for dem…”

  ”Vi samlede 100.000 lægfolk i Atlanta 12-14 februar. Hvorfor? Fordi vi har brug for hver eneste af dem, og derfor bør de være der. Er der nogen, der ikke ønsker at rejse dertil, er han nødt til at begrunde, hvorfor han ikke ønsker at blive en af de håndplukkede ledere. Promise Keepers, Detroit Silver Dome, 29. April 1995.

  Pastor Randless spurgte også


  ”Hr. McCartney! Tror du på følgende udtalelse fra paven: ” På det universielle niveau kan vi konstatere, at hvis sejren kommer, vil den komme igennem Maria. Kristus vil sejre gennem hende, fordi han ønsker kirkens sejr gennem hende både nu og i fremtiden”? Pave John Paul II, from Crossing the Threshold of Hope.

  ”Hvorledes kan vi finde en fælles grund med nogen, som tror sådan? Hvilken basis for fællesskab findes der? Skrifterne befaler os til ikke at have fællesskab med nogen, der fornægter noget af Kristi lære.”

  Bill Randless spørger videre: ”Hvad vil PK gøre i anledning af år 2000?” Og han gør opmærksom på, at nogle søger at rejse en utallig skare til at deltage i 2000 års sammenkomsterne, og viser hen til Jay Garys bog: The Star and 2000. Og New Age forfatteren, Robert Muller, som skrev New Genesis: Shaping Global Spirituality i et forsøg på at kalde alle religioner sammen i en fælles anstrengelse for at kunne arbejde sammen for en ”en-verden” religion.

  Bill Randless siger: Hr. McCartney! ”Efter hvad PK siger, tager PK ikke afstand fra Jay Garys bog. Derved fremmer de indirekte ham og hans ideer. Igen spørger jeg: Er PK i færd med at mobilisere en verdensvid støtte til ham i anledning af Jesu 2000 årige fødselsdag som en festkulmination, der er opblandet med New Age bevægelsens synspunkter?”

  ”Er du, hr. McCartney, opmærksom på, at dette kæmpeprojekt omtales med følgende overskrift: Tidernes tegn:Evangeliske kristne og New Age bevægelsens folk sammen”? [Der forefindes ikke noget svar fra McCartney på disse spørgsmål.]

  New Age forfatteren Robert Muller, som står bag bogen:New Genesis Shaping a Global Spirituality (At skabe global åndelighed), arbejder ivrigt for, at en ”én-verden” religion må få stor betydning. Jeg kan ikke se andet, end at der er igangsat en kæmpestor forberedelse til at tage imod antikrist. Måske ikke endnu i egen person, men hans ånd bliver budt velkommen. Og hans markering vil blive endnu stærkere efter en sådan årtusindfest, som forførende ånder står bag.

  Elsker vi sandheden mere end løgnen?


  ”Lader vi os forblænde af de nye strømninger som en resultat af falsk salvelse, der får katolikker, mormoner, homofile og andre med hver sin opfattelse af Jesus og Bibelen til at tro, at blot de går under samme betegnelse, er alt vel? Så lad mig pege på, at selv om en mormon holder PKs syv løfter, har han kun en moralsk sejr at se hen til. Men den giver ingen frelse. Og uden frelse ved tro på Jesus vil han gå fortabt. Og ligeså en katolik, der tror på pavens dogme om jomfru Maria.” (Piux XII, Mystei Corporis Christi 1943.) ”Om nogen derfor… tænker anderledes end af os bestemt… er han domfældt ved sin egen dom… og er faldet ud af kirkens enhed, og… pådrager sig de retsligt fastsatte straffe, såfremt han i ord eller skrift eller på anden måde vover at give udtryk for sin opfattelse”. (Bullen Ineffabilis Dei 1854 – Om jomfru Marias ubesmittede undfangelse.) Og: ”Hun bevarer os – om én tør sige det – fra sin søn, ligesom en moder i en familie går imellem, når den mandlige vanvid bryder ud.” (AD Sertillamges, Dominican, La Vie Catholique, Paris 1922.) Katolikken lærer, at han må renses i skærsilden for at blive ”ren” nok til himlen. Dersom en katolik holder fast ved en sådan lære, er han ikke bedre stillet end mormonen i sin falske lære, selv om han holder fast ved PKs syv løfter.” (Slut på gengivelser fra Bill Randless skrifter.)

  Psyko-åndelighed


  Det følgende er en delvis gengivelse fra The Berean Call, april 1994:

  Der er sket et skred for mange kristne, så de ikke længere hviler i Guds ords løfter. Det, som ofte lyder som ægte kristen forkyndelse, er i stedet i stigende grad blevet erstattet af psyko-åndelige begreber, tekniker og metoder.

  Ordet psyko-åndelighed findes ikke i noget opslagsværk. Men meningen ligger ligefor, idet det kort sagt er psykologi blandet med åndelighed.Association for Humanistic Psychology (AHP) skriver: ”AHP har altid haft held til at bringe åndelige bekymringer nær til hjertet… Vi har vendt åndelighed til (noget, der kan) behandles.”

  Men sand åndelighed har intet med psykologi at gøre (1. Kor 2:11) Et menneskets selvgranskning eller andres granskninger kan kun lede frem til et forkert resultat Sand åndelighed har intet med menneskevisdom at gøre (1. Kor 2:11) , som end ikke kan vurdere værdien af det, Skrifterne siger Sand åndelighed er et produkt, vi kun når frem til ved at tage imod og adlyde Guds ord (Joh 14:15) Tanken om, at mennesker kan lægge noget til Guds vej, er yderst tåbelig Men det er det, man prøver på ved psyko-åndelighed

  I PKs begyndelse i 1994, hvor man ”kun” kunne samle omkring 50.000 mænd til et møde, havde hver at de to talere før mødet modtaget Robert Hicks bog The Masculine Journey, for at få en bedre forståelse for de seks trin på vej til manddommen. Forfatteren er præst og universitets professor i pastoral teologi. Og via hans bog får vi et glimrende indtryk af den perverse indflydelse, psyko-åndelighed kan få på kristendommen. (Hicks bog er desuden fyldt med inspiration, hentet fra indre-healing-therapisten Leane Payne, psykiatri-åndeligheds-forskeren Elizabeth Kübler-Ross og Sam Keen, som er tilknyttet New Age/Eastern mystical therapautic center i San Francisko. Og det må bemærkes at Keens bøger går stærkt imod bibelsk kristendom. Og at der er afsnit i Hicks bog, der er så langt under lavmål, smudsig og nedværdigende, at jeg har valgt ikke at omtale dem. Og det værste er, at Hicks prøver at trække Jesus ned på et ligeså lavt niveau.)

  PK har givet udtryk for, at deres ønske er at fremme materiale, der er på linje med Hicks bog The Masculine Journey. Skønt denne bog mest er for mænd, må jeg påpege dens destruktive psyko-åndelige virkning også på kvinder. Karen Mains bog Lonely No More er gengivelse af åndelige oplevelser, tanker, følelser, drømmetydning og samtaler med Gud. Og hun skriver åbent om sine ”sår”. De psyko-åndelige aspekter i hendes bog er gennemgående bygget påindre-healing, baseret på en blanding af Freuds/Jungs opfattelser og åndelige øvelser og tekniker. Går nogen videre i forsøg på indre-helbredelse via denne teknik, snøres de let ind i et net, der er som et åndeligt sump, som ingen af sig selv kan komme fri af.

  PKs rødder


  PK har rødder, der går tilbage til de såkaldte Kansas City profeter, der blev en del af Vineyard fællesskabet. De bygger på visioner og personlige profetier og ”profetiske ord fra Herren.” Men deres mange falske profetier, som ikke er gået i opfyldelse, vidner stærk om, at de ikke er Herrens profeter.

  En af disse ”profeter”, Paul Cain, sagde i 1989, at Gud ville oprejse en ny hær, og at forståelsen af kristendommen vil blive radikalt forandret i vor generation. Han tror, at Gud har givet ham rollen at oprette denne, nye kristendomsorden. Og at Gud har noget at give til denne generation, som han aldrig tidligere har givet.

  Disse ”profeter” tilskyndede til at tro, at tidspunktet for de ”nye ting” snart ville være inde… At det nye ville blive baseret på tegn, undere og mirakler…. Og at tegnene ville være Guds bekræftelse på, at det var det rette budskab og den rigtige udsending.” Paul Cain, School for Prophecy 1989.

  James Ryle, Bill McCartneys pastor fra Colerado Vineyard, var og er part i denne ”profetiske” scene. [Bil McCartney er, som vi så før, grundlæggeren af PK.] Ryle var med i ”drømme og visions” konferencen. En af hans drømme var at involvere the Beatless, idet han mente, at the Beatless havde en salvelse til at videregive en ny musik. (Som jeg personlig vil kalde Satans musik, idet den leder til Satan-tilbedelse og narkomisbrug. HSS). Han sagde om sin drøm:

  Herren talte til mig: ”Hvad du ser i the Beatless, er gaver og lyd, som de har fra mig… Det er mit formål gennem dem at frembringe en musik til en verdensomspændende vækkelse…”

  Musik i New Age lighed


  James Ryle troede dermed, at Gud ville oprejse en ny musikform, og at når folk hørte den, ville de falde på deres ansigter for Gud. (Hearing Gods Voice in the Night, by James Ryle, Charisma May 1995.)

  Terrell siger: ”Ved at lytte til et bånd af James Ryle hørte jeg ved slutningen, at han bad: ”Herre, hjælp os at opbygge vor selvværd.”

  Her er vi ved sagens kerne…Det ses tydeligt, at der er hentet noget fra psykologi og fra New Age. Og ser vi på de to bøger fra mandebevægelsen ”Masculine Journey” (som PK støtter) og ”A Circle of Men” (som er det originale manual for støttegrupperne i mændenes hjælpe-grupper), skrevet af Bill Kaught (med-grundlægger af Den nye krigers trænings eventyr), var det interessant at bemærke, at kun den ene af bøgerne henviste til skriftsteder… Robert Bly, New Age-guruen for mandebevægelsen, får stor betydning i begge bøger.

  Psyko-åndelighed optræder under mange former


  Men den er som en mudret affaldskanal, der tranporterer det, som Bibelen kalder ”tom snak og indvendinger fra det, som på falsk grundlag kaldes kundskab”, 1. Tim 6:20 Psyko-åndelighed har været ukendt af kristne i henved 2000 år, hvor det var Helligånden, der tilførte både mænd og kvinder kærlighed, glæde, fred, langmodighed, godhed, trofasthed, blidhed og selvkontrol Hvad skal vi så med denne mudrede, forgiftede strøm, der kaldes psyko-åndelighed, som PK er en del af? Gud venter af os, at vi som Nehemias drager omsorg for, at det, der ikke hører hjemme i Herrens hus, kastes ud (Neh 13:4-8)

  Hicks bog er gennemsyret af en lære, der ikke er hentet fra Guds rene kilde, men som så langt den når bringer ødelæggelse og fordærv med sig. Men det er fra denne kilde, PK opbygger sin lære. Kun ved at afsløre de sataniske snigveje kan vi være med til at hjælpe mennesker ud af de åndelige fængsler, som de befinder sig i. Slut fra the Berean Call, april 1994).

  PK er uærlige i deres oplæring af unge mennesker


  Det følgende er delvis gengivelse fra MEDIA SPOTLIGHT, Redmond

  Guds ord må være vor første og eneste kilde til at oplære i gudsfrygt og i, hvorledes vi skal takle det at være menneske i en verden, der er underlagt synden. Men PK kommer til et andet resultat. Som allerede omtalt anbefaler man pastor Robert Hicks bog (hvis meninger om kristendommen er helt uacceptable).

  PK er ikke ærlig i sine instruktioner Man citerer gerne disse ord: ”Hvis din broder synder imod dig, gå da hen og irettesæt ham som en sag bare mellem dig og ham Hvis han hører på dig, har du vundet din broderFor hvor to eller tre er samlet i mit navn, der er jeg midt iblandt demMatt 18:15 og 20 Men der mangler de fire mellemliggende, betydningsfulde vers: ”Men dersom han ikke vil høre, skal du tage med dig en eller to til, for med udsagn fra to eller tre skal hvert ord stå fast Og hvis han nægter at høre på dem, så sig det til menigheden Men hvis han også nægter at høre på menigheden, skal han være som en hedning og en tolder for dig Sandelig siger jeg jer: Det, I binder på jorden, skal også være bundet i Himmelen, og det, I løser på jorden, skal være løst i Himmelen…” Matt 18:15 Hvorfor udelader PK befalingen: ”Dem, der synder, skal du irettesætte i alles nærvær, sådan at andre også kan frygte”? 1. Tim 5:20

  Det er tydelig, at mange af PKs skribenter, Robert Hicks med flere, er så bedraget af psykologi, at det har fået dem til at forstå Bibelen udfra psykologiens krogede veje.

  Forskellige udtalelser af PK


  PKs grundlægger, Bill McCartney, går som nævnt stærkt ind for enhed på tværs af trosretninger og opfattelser. Jeg citerer to punkter: ”PK er ligeglad med, om du er pinse. Elsker du Jesus, er du født på ny af Guds Ånd.” ”PK er ligeglad med, om du er katolik. Elsker du Jesus, er du født af Guds Ånd.” (Bill McCartney, Promise Keepers 94 Seize the Moment Mens Conference, Portland, Oregon, 18.juni, 1994.)

  På denne baggrund kan vi igen fastslå, at PKs grundvold ikke er bygget på Bibelen men på antagelser. Det er tydeligt, at Bill McCartney – der er vokset op i Den katolske Kirke – på trods af flirt med Vimbers Vineyard stadig i hjertet er katolik. Ved et stort stævne sagde han: ”En af PKs værdier er at ære præsterne ved vore lokale forsamlinger.” (Geoff Corsuch with Dan Scaffer, side 50.) Og: ”Præsterne må lære os.” (Bill McCartney Promise Keepers 94 Seize the Moment Mens Conference, Portland, Oregon, 18.juni, 1994.) Og det står klart, at det er katolske præster, han tænker på.

  I dette standpunkt er McCartney i modstrid til 1 Joh 2:27 , hvor der står: ”Den salvelse, som I selv har fået fra ham, bliver i jer, og I trænger ikke til, at nogen lærer jer, men hvad hans salvelse lærer jer om alt, er også sandt og ikke løgn…” McCartney har lært meget sammen med Vimber i dennes Vineyard menighed Og det er en kendsgerning, at der har været en stærk Vineyard indflydelse på PKs ledere (For yderligere analyse af Vineyard bevægelsen i dens afvigende lære og praksis, se bogen Wonders and the Word, Kindred Press, Winnipeg, Manitoba)

  PKs pagtsfællesskab imellem mænd


  PK opfordrer mænd til at oprette pagtsfællesskab med andre mænd, der giver denne pagtgruppe af mænd ret til at få indsigt i alle ting og områder i hinandens liv. Det omfatter financer, deres sexliv med deres hustruer, og hver en deltalje af alt andet. (Promise Keepers Work Book, Seize the Moment, Mens Comference, Portland Oregon, 18. Juni 1994.)

  Det alvorlige er, at sammen med falsk lære kommer der en falsk Jesus. Det er tydelig, at det er en ”anden Jesus”, PK holder sig til. Eva blev bedraget af løgnens fader, og mange er siden blevet det samme. Nogle har ladet sig standse af advarslerne og tænkt sig om og igen fundet den rette vej, medens andre er fortsat i vildfarelsen og har spildt den givne nådetid. (Slut fra Media Spotlight, Redmond.)

  Lyt til advarslen om Promise Keepers og undersøg, om ikke alt det, der er skrevet om PK i denne artikel er sandt. En sandhed, som du måske ikke vidste om, fordi du har stolet på blinde ledere. Din evige tilværelse afgøres af, hvad du vælger her i livet. Vælg ikke skødesløs, men vælg at tro Bibelens gudinspirede ord.

  Oversat og samlet, okt. 1997, af
  Holger Skov Særkjær


 • Debat: Grundvolden Promise Keepers bygger på

  Skriv kommentar

  Navn*
  E-mail* (vises ikke)
  Kommentar*

  Emne: Menighedesliv

  Information & kontakt

  Kontakt

  Skriv til Tagryggen, på mail:

  Ophavsret

  Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
  Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
  Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

  Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation