Faret vild og mistet den rette vej

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 08/04-02”Mit folk var vildfarne får,
deres hyrder førte dem vild, på afveje i bjergene;
de strejfede om, over bjerg og høj,
og glemte deres hvilested.” Jer. 50:6.


En vej til frelse – mange veje til helvede


Konger og profeter var hyrder for folket. Også Gud kaldes hyrde. (Es. 49:8.) Den kommende Messias kaldtes hyrde. (Ez. 34:23.) Og Jesus kalder sig den gode hyrde, den sande hyrde, som giver sit liv for fårene. (Matt. 18:12-14 og Hebr. 13:20.)

Gud bedrøves, når hans dyrekøbte lam bliver ledt vild, fordi ”de kødelige vil det kødelige.” Rom. 8:2. De åndelige ledere fortæller den usminkede sandhed, medens de kødelige kun fortæller det, der kildrer ørerne, og leder dem vild. Men vi læser: ”Vi skylder ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve.” Rom. 8:12-13.

Lige så vel som den rette vej fører til Himlen. Lige så sikkert fører de forkerte til helvede. Jeg har valgt dette stærke udtryk, fordi det i Bibelen står talrige gange, dog ikke altid i de danske overs.

Hvert døgn dør mange, der har valgt at sige nej til Guds frelse. Nogle har skønsmæssigt beregnet, at mindst 120.000 mennesker går fortabt hver dag. Hvor ender de? Desværre undlader mange prædikanter at advare imod helvede, og derfor tror adskillige ikke, at der findes et sådant sted. Men Jesus talte ofte om helvede som et virkeligt sted. For eks. i Matt. 25:41: ”Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild (helvede), som er bestemt for Djævelen og hans engle.” Til dette sted kommer alle dem, der har ladet sig forføre af falske forkyndere eller på anden afvist sandheden om frelsen ved tro på Jesus Kristus.

Hvor er helvede?


Dr. Maurice Rawling skriver i sin bog Beyond Death´s Door (Bag dødens dør) side 85, at han mener, at helvede findes et eller andet sted i jordens indre. Og The Birmingham News skrev 10.april 1987 under overskriften Earth´s center Hotter Than Sun´s Surface (Jordens indre varmene end solens overflade) at videnskabsmænd havde fundet ud af, at jordens indre havde en temperatur på flere tusind grader Celsius. Lava, der strømmer ud fra et vulkanudbrud, kommer fra jordens indre – der på nær en hård indre kerne er en ildsø.

I 4.Moseb. 16:32 står: ”Og jorden åbnede sit gab og slugte dem sammen med deres huse og hvert menneske som tilhørte Kora, og alt hvad de ejede.” Eftersom mennesker ikke nogensinde udslettes (Matt. 25:46 og Joh. 5:29), var det en rejse til en evig eksistens, vi læser begyndelsen til her. Og når de var oprørere imod Gud, vil denne rejse ende i helvede. At mennesker ikke udslettes, ser vi også i Jesu ord i Mark. 9:48: ”.. hvor deres orm* ikke dør og ilden** ikke ikke slukkes. ”

* Orm betyder sorg og bedrøvelse, der aldrig ophører.

** Ilden er bogstavelig og vil plage deres uforgængelige legemer i al evighed.

Der er meget, vi ikke har nogen forklaring på. Men vi ved, at jordens overflade de fleste steder består af en ca 80 km. tyk kappe af fast materiale, førend vi når ind til ilden. Men i et område i verdenshavets bund udstrømmer der ild. Og samme sted er der fundet ca. 3 meter lange orme, som ikke er fundet noget andets steds i verden. (Se Joseph Wallaces bog The Deep Sea).

Der står i Åb.14:9-10: “Hvis nogen tilbeder dyret og hans billede og tager imod hans mærke på panden eller på hånden, da skal også han selv drikke af Guds vredes vin, som blive skænket ublandet i hans vredes bæger. Og han skal pines med ild og svovl foran de hellige engle og foran Lammet.”

Hvor finder vi ild og svovl? I jordens indre! I henhold til bogen Volcanos af Pierre Kohler (side 43) udspyede vulkanen St. Helena i 1980 150.000 tons svovlgas. I GT er svovl omtalt i forbindelse med Guds straf over de ugudelige. (Se Es. 30:33 og Ez. 38:22.)

Jesus advarede gang på gang stærkt imod helvede. Og hans tydelige udsagn viser klart, at helvede eksisterer.

Gud vil ikke, at nogen skal ende der. Han har sagt det så klart med disse ord: ”Sig til dem: Så sandt jeg lever, siger Gud Herren: Jeg ønsker ikke den uretfærdiges død (fortabelse), men tværtimod at den uretfærdige vender om fra sin vej, så han bevarer livet.” Ez. 33:11.

Jesus omtalte to mænd, der havde valgt forskelligt, medens de levede: ”Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i lyst og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og han ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord…. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. ”Fader Abraham! råbte han”, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer.” Men Abraham svarede: ”Der er en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra.” Da sagde han: ”Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested.” Men Abraham svarede: ”De har Moses og profeterne, dem kan de høre.” Nej, fader Abraham!” sagde han, ”men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig.” Abraham svarede: ”Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.” Luk. 16:19-31.

Der er kun én mulighed for ikke at ende på dette forfærdelige sted. Det er at tro på Jesus Kristus, som er vejen, sandheden og livet. Jesus sagde: ” Derfor sagde jeg til jer, at I skal dø i jeres synder, dersom I ikke tror, at det er jeg, der er JEG ER*. Joh. 8:24.

* I 2. Moseb. 3:14 ser vi , at JEG ER er Guds eget navn, som har tilknytning til YHVH, som jøderne ved skriftlæsningen af ærbødighed aldrig udtalte men erstattede med Adonai, som betyder Herren.

Budskabet er meget tydeligt. Omvend jer og tro på Herren Jesus, eller I må dø (gå fortabt) i jeres synder!

Jesus spurgte ofte menneskene omkring sig, om de troede. Og vi må nu stille os selv samme spørgsmål: Tror vi på Jesus? Tror vi på Skrifterne i sin helhed? Eller er det, som Abraham sagde til den rige mand: Hvis de ikke tror Skrifterne, vil de heller ikke tro, selv om én (Jesus) opstår fra de døde?

Mange af os læser og forstår Bibelen gennem den forståelse, vor menighed har, og følger dens lære, selv om den går på tværs af det, Bibelen siger. Nogle farisæere mente, at de kendte Skriften, men på grund af menneskelærdom fór de vild, så de mistede Guds frelse. Men Jesus sagde til dem: ”Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere!… I bygger gravmæler over profeterne og pynter de retfærdiges grave og siger: Havde vi levet i vore fædres dage, havde vi ikke været deres medskyldige i profeternes blod. Dermed bevidner I selv, at I er børn af dem, der dræbte profeterne. Gør bare jeres fædres mål fuldt. I slanger! I øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til helvede?” Matt. 23:27-33.

Helvedes gråd


Bibelen beretter om dødsriget. For eks. at den rige mand sagde: ”Jeg pines i disse luer!”

Dr. Maurice Rawling, der skrev Beyond Death´s Door, er specialist i intern medicin og cardiovascular sygdomme. Han har talt med mange, der havde været klinisk døde. Han var ateist, og religion betød intet for ham. Og døden anså han for tilintetgørelse.

Men i 1977 skete en dramatisk forandring i hans liv. Han havde genoplivet en mand, der nu råbte i angst, at han var ved at stige ned i helvedes flammer. Rawling kunne se skrækken i mandens ansigt, medens han bad om hjælp. Hans pupiller var udvidede. Og han gentog: Kan du ikke forstå: Jeg var i helvede…. Lad mig ikke komme tilbage til dette sted! Rawling så en panik, som han aldrig havde set før. Og ved at høre hans skrig og se skrækken i hans ansigt fjernedes enhver tvivl om, at der fandtes et helvede.

I sin bog side 85 skriver Rawling også om andre patienter, der beskrev helvede (dødsriget) for ham. Og det syntes som de anså dette sted til at være i undergrunden eller i jordens indre.

Som vi så før, står der i 4.Moseb. 16:32: ”Og jorden åbnede sin mund og slugte dem op, … de for levende ned i afgrunden, og jorden lukkede sig over dem.”

Et eller andet sted opholder der sig flere millioner mennesker i helvedes forgård, der lider uden noget håb om lindring, som den rige mand. Hvor langt større lidelser kommer de så ikke ud for i helvede efter dommen?

Der er i alt over 162 henvisninger til helvede i Det ny Testamente. Over 70 udtalt af Jesus selv.

Set med menneskelig forstand forstår vi ikke Bibelens beskrivelse af helvede men ved kun, at Bibelen taler sandt. Og først når vi forstår, hvad vi er eller kan frelses fra, kan vi se, hvor stor den frelse er, som Gud indbyder os til at tage imod.

Den romersk katolske Kirkes lære om aflad (at købe sig fri) er falsk lære. Ingen og og intet kan købe os fri for Guds dom til helvede, som aldrig får ende. Hør, hvad Jesus siger: ” Gå bort fra mig, I forbandede! til den evige ild.” Matt. 25:41. Og i Åb. 14:10-11 står: ”… deres pines røg stiger op i evighedernes evigheder.”

Vi hører om og om igen, at Gud er kærlighed, men ikke ofte om Guds hellighed. Synd findes ikke og tolereres ikke i Guds rige. Du siger, at ingen mennesker er syndfrie. Det er rigtigt, men du må huske på, at Gud hellige os ved tro på Jesus. Dersom vi forbliver i ham, er vi helliget og skal ikke komme for dommen. ”Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen men er gået over fra døden til livet.” Joh. 5:24. Gud viser sin kærlighed ved, at han sendte Jesus som frelser til en fortabt verden. Og ikke, som nogle tror, for at vise overbærenhed med dem, der ikke vil tro på, hvad han siger.

Dem, der siger nej til frelsen ved tro på Jesus og fortsætter med det, ender i helvede. Mangemillionæren Ted Turner (ejeren af CNN) sagde i et interview: ”Jeg ser frem til at dø og blive kastet i helvede med alt, hvad det vil sige.” At sige sådant kan kun skyldes, at han ikke ved, hvad det vil sige at ende i helvede, som er ubeskrivelig forfærdelig.

Dr Rawling har som læge set utallige mennesker gå ind i evigheden og tror, de fleste af dem er faret ned i den del i dødsriget, der er helvedes forgård. Tre mennesker over hele jorden dør hvert sekund, 180 i hvert minut. Og medens du har læst denne artikel, er ca. 2500 mennesker gået til evigheden – til frelse eller fortabelse. En dag er det din og min tur til at rejse til enten Himlen eller dødsriget/helvede – men til hvilket sted? Det er os selv, der vælger. Gud har betalt for en frelse for alle. Men tager vi ikke imod den, er der ingen vej uden om helvede, som varer ti tuind x gange ti tusind x ti tusind år. Og når dette høje tal er nået, er der kun gået det første sekund af evigheden.

Hypnose


Læge Ph.D. Troels Wesenberg Kjær sagde i Hjemmeforum Årg. 4, marts 2001, at mange anser bevidsthed for at være noget særegent ved os mennesker. Han forsøgte at forklare, hvad bevidsthed er og viste hen til, at det kommer an på den grad af bevidsthed og vågenhed, vi har i det øjeblik, vi oplever noget. Underbevidstheden kan have en afgørende betydning, og den kan styre dig ad veje, du ikke ved, du betræder. En dygtig hypnotisør kan tale til din underbevidsthed, selv om du mener, du er vågen. På et sådant trin er de fleste meget modtagelige for instrukser, selv om den ”bevidste” del af hjernen ikke er med i det eller endog vil gå imod det.

En hypnotisør kan få sine tilhørere til at gå i en trancetilstand. der ligger midt imellem søvn og vågen tilstand. Den kan for eks. frembringes ved musik, hvor personen let glider ind i en tilstand, hvor man ukritisk tager imod alt det, hypnotisøren siger.

Er hypnose neutral eller kan ånder bruge hypnosen? Det er bevist, at under hypnose kan nogle tale fremmede sprog, som de ellers ikke behersker. Og ligeledes, at nogle under hypmose kan ”huske” ting, der er foregået, før de blev født. Det bruges bl.a. meget indenfor reinkanations-læren. Vi skal derfor ikke tro, at hypnose altid er uskadelig.
Mesmers praksisHinns praksis

Mange af dem, der for eks går til Benny Hinns møder, vil utvivlsomt opleve tilstande, der må betegnes som at være under påvirkning af andres kraft. Disse andre kan være Hinn selv eller hans åndelige, usynlige hjælpere.

En række af personer har hjulpet Benny Hinn til at være det, han er i dag. Først var der Kathryn Kuhlman, dernæst Aimee Semple McPherson, men også Morris Cerullo, Jim Bakker, Rodney Howard-Browne og John Avanzini.

Vi ser på nogle af disses tilknytning til åndelige kræfter.

En af de personerne, som betød meget for den kurs, Benny Hinn valgte, var Aimee Semple McPherson. Hun fik en overmåde dyr begravelse, og med sig i graven fik hun en fuldfunktionsdygtig telefon. Benny Hinn har ofte besøgt hendes grav for at hente salvelse fra hendes ben. (Det vides ikke, om han benyttede telefonen.)

Benny Hinn tror, at der stadig kan være kraft i en afdøds legeme, dersom personen besad stor kraft i levende tilstand. Derfor besøger Hinn bl.a. Kathryn Kuhlmans og Aimee Semple McPhersons gravsteder.

Benny Hinn har forkærlighed for store og meget dyre gravsteder og bruger mange af de penge, han tigger sammen ved møderne, til dette formål. Her er nogle eksempler på, hvad han også bruger pengene til:

Tryk på knappen og hør
historien om parken

En privat have med tæt
på 1000 grave

Kontor bygning

30.000 $ til at bygge en ”tros hal”.

15.000 $ til en indskrift på muren I Healings Garden til erindring om ham.

4-8.000 $ for at få sit navn indgraveret på Fountain of Healings.

2.000 $ for at få sit navn i Healings Stream.

1.500 $ for at blive erindret på The Eternal Flame and Healing.

Benny Hinn vil gerne give det udseende af, at han er salvet af Gud. Men han bruger i stedet mesmerisme, der er en teknik, der startedes af Frank Mesmer, der var læge og healer og helbredte på sine ”mirakelkorstog”. Mesmer brugte aldrig Guds navn, men han havde rige evner til at rejse stærke følelser hos folk og brugte ofte musik som hjælp til at kunne hypnotisere personer i første fase. Dvs. at de var fuldt bevidste, medens underbevidstheden styrede dem derhen, hvor han ville.

Mesmerize betyder kort sagt at hypnotisere, og til dette havde Mesmer specielle evner. Samme tilstand bliver i dag brugt i mange menigheder, som ikke kan virke undere ved Guds kraft og derfor tager imod denne form for satanisk bedrag.

Mesmerisme er hentet fra en ældgammel kunst, som gennem tiderne er blevet brugt af healere. Og et kendetegn er, at de løfter hånden ud over dem, de vil føre ind i mesmerismen.

Mesmer lagde suggestion ind i en videnskabelig, systematisk metode, hvilket gjorde disse metoder meget populære. Han var pioner indenfor den moderne hypnose og udførte sin healing ved håndspålæggelse, hvorefter mærkelige ting kunne hænde. For eks. kunne personen, han ”behandlede”, ligge længe på gulvet i krampetrækninger. Mesmer brugte gerne genstande, som tilhørte personen, sammen med musik, og lys, som han nøje udvalgte til at brænde med en vis intensitet. Altså en udpræget ”kunst”, som ikke var fra Gud.

Benny Hinn er gået videre i hans spor. Også hans specielle musik går frem efter nøje fastlagte regler. Og hans taler veksler mellem hvisken og høje, frygtindgydende råb. Billeder fra Mesmers og Hinns møder viser helt klart en nøje forbindelse mellem deres fremgangsmåder.

Tænk over, hvem du betror din sjæl til. Er det til en, der leder dig til en vej, Gud har forbudt, står det ilde til med dig. Da må du vende om til Gud og bekende, at du har været på afveje og lyttet til de forkerte.

Jackie Alnor skrev i Juni 2001 en artikel om TV-prædikanten Benny Hinn, der bruger falske profetier for at samle millioner af dollars fra umistænksomme ofre.

Hun skrev: ”Det er velkendt, at Hinn har stribevis af falske profetier bag sig. En af de mest kendte er, at Herren ville ødelægge alle homoseksueller i USA med ild i 1994-1995. Men det er ikke sket. Han har profeteret om et voldsomt jordskælv i 90erne. Det er heller ikke sket. Ligeledes har han forudsagt, at Castro ville dø i 90erne, som heller ikke er gået i opfyldelse.

Alnor beretter om en mystisk drøm, som Hinn havde – som måske snarede var et syn: Hinn fortæller, at han så en skikkelse. Han så ikke ansigtet men vidste, at det var profeten Elias. ”…. Jeg nåede frem til ham, og han forvandlede vand til blod. Og da jeg kom hen til ham, sagde Elias til mig: ”Tag denne!” Og jeg tog en stav fra Elias….” (En mærkelig ubibelsk beretning, som vi ikke kan sætte vor lid til.)

Hvor er ærbødigheden for Gud i det, Benny Hinn gør? Er det ikke helt klart, at Hinn selv vil være i centrum? Men vi skal lade al ære gå til Gud.

Er du begejstret for Benny Hinn, bør du tage det, han siger og gør, op til revision i Bibelens lys. Du er dyrekøbt med Jesu hellige blod, men regner du denne løskøbelse for intet og vælger folk med mesmeriske evner som leder, læs da igen, hvad der i denne artikel står om helvede, for da venter den på din ankomst, dersom du ikke omvender dig.

Organisationen Personal Freedom Outreach har adskillige gange ud fra Hinns egne ord påvist, at han er en løgner. Du må gøre dig den ulejlighed at sætte dig ind i, hvad Hinn siger og lærer, og om det stemmer med Bibelen.

Vi har fået vort jordiske liv som en tid til at vælge at tro på Bibelens budskab om frelse, hellighed, og at blive i det sande vintræ. De frugter, Benny Hinn bærer, er ikke Helligåndens frugt, og søger du at efterligne og tro på hans lære, er du i farezonen, thi han fortæller dig ikke sandheden.

Jeg har med denne artikel forsøgt at gøre et forarbejde, for at du må komme til at tænke over, hvorvidt du følger en ”anden Jesus”, og om det er en ”anden ånd”, der styrer dit liv. Du må følge den vej, Bibelen viser dig, og ikke det, mennesker fortolker Bibelen til at sige. Du må selv se, du må selv forstå, og du må selv lære den Jesus at kende, som Bibelen taler om. Du må åbne dit hjerte for Guds sandheds Ånd, der peger på Jesus Kristus som frelser og Herre.

Har du adgang til Internettet, kan søge på http://www.fakefaithhealers.com. og få mange af de oplysninger bekræftet, jeg har medtaget om Benny Hinn.

Har du bøger af Hinn til at stå på din reol, bør du kassere dem, thi læren deri er åndelig gift, som let skader dig, hver gang du læser dem. Er dit mål at blive frelst, skal du ikke rette dig efter de falske ”vejskilte”, der fører til helvede.

Du har hørt, at du ikke må dømme


Du lærer måske i din menighed, at du ikke må dømme. Dertil skriver Ralph Walter i sin bog Tortured Text noget, vi må tænke over:

”Ordet dømme er oversat fra det græske Krino, som i Kings James Version er oversat til: Konkludere, dømme, fordømme, bestemme/afgøre, værdsætte, vurdere, forordne og tænke.” Andre græskkyndige er enige i dette.

Vi skal ved Åndens hjælp bestemme, afgøre, vurdere og forordne, når der fremstår uordentlige situationer. Guds sande menighed må aldrig blive en ”rodebutik” med diverse ubibelske lærdomme. De skal bedømmes, dømmes og korrigeres.

Vi ser også, at Paulus arbejdede på den måde: ”Vær nøje med at fremstille dig for Gud som en, der kan stå sin prøve, en arbejder, som ikke må skamme sig, en, som deler sandhedens ord ud på ret måde…. Hymenæus og Filetus er … kommen på vildspor bort fra sandheden, når de siger at opstandelsen allerede har fundet sted. Og de bryder troen ned hos nogen.” 2.Tim. 2:15-18.

I 1.Kor. 6:9 ser vi nødvendigheden af at dømme: ”Ved I ikke, at de uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken de, som lever i hor eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, som lader sig bruge til unaturlig utugt med mænd, eller mænd som driver utugt med mænd.” Men fordi mange ikke tør dømme i sådanne situationer, ”rådner” en menighed op indefra.

I 1.Tim. 3:2-7 læser vi om de kvalifikationer, som en leder skal have: ”En tilsynsmand må altså være uangribelig, én kvindes mand, ædruelig, sindig, have god opførsel, være gæstfri og i stand til at undervise. Han må ikke være drikfældig, ikke være brutal, ikke grådig efter uretmæssig vinding, men mild, ikke stridbar, ikke pengekær. Han må være en, som styrer sit eget hus godt…. For om nogen ikke ved, hvordan han skal styre sit eget hus, hvordan skal han da kunne tage vare på Guds menighed? Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke skal blive opblæst af stolthet og falde under den samme fordømmelse som Djævelen. Desuden må han have godt vidnesbyrd blandt dem, som er udenfor, så han ikke skal falde i vanry og i Djævelens snare.”

Jesus sagde: ”Peter! Vogt mine får!” Joh. 21:16. Dvs have omhu for dem ved at sørge for en sund lære. En hyrde havde i bibelsk tid både en stav til at lede og hjælpe fårene men også en stok/kæp til at forsvare dem med. Dette er et figurativt billede men fortæller, at en åndelige hyrde skal lede til de rette ”græsgange” men også være parat til at forsvare den flok, han leder, når nogen vil forsøge at få hjorden til at vælge forkerte veje.

Jesus spurgte Peter: ”Peter! elsker du mig?” Kun den, der elsker Herren, kan være hyrde. Den, der er hyrde på grund af prestige eller for penge, er ikke en god hyrde men en lejesvend, for hvem ”fårenes” sikkerhed ikke betyder noget. Vil nogen røve dem eller lede dem til en falsk lære, betragter de som uden betydning, når blot prestige og en god løn er sikret.

I 1.Tim. 4:16 står: ”Giv nøje agt på dig selv og på læren! Hold ud i det, for når du gør det, skal du frelse både dig selv og dem, som hører dig.”

Altså skal en hyrde nøje give agt på sig selv og på læren. Hinn følger for eks. ikke ”læren” men leder bort fra den. Derfor er han ikke en sand hyrde. Og vi må fortælle hele hjorden, at han er farlig. Og mange andre med ham. For eks trosbevægelsen, hvis lære på mange måder er lignende Hinns. Bliv i læren! dvs den lære, Bibelen giver os.

Holder vore ledere sig ikke til Bibelen, er vi nødt til at dømme deres lære som falsk. Får en hyrde ”staven” og ”stokken” af Gud, er det ikke et prestigejob men en gerning med et stort ansvar. Thi der er altid nogen, som vil røve ”får” fra hjorden, og da må hyrden ikke tøve med at bruge stokken. Men overfor hjorden må han, fyldt af kærlighed til Jesus, med staven styre og lede til de bedste græsgange. Vi må aldrig glemme ordene i Jak. 3:1: ”Mine brødre, ikke mange af jer må søge at blive lærere, for vi ved, at vi skal få en endnu strengere dom.”

000

Himlens glæde eller helvedes gru venter forude. Derfor må vi vogte hvert et skridt, om vi går ad den rette vej. Farlig er vandringen, og mange farer vild. Det siges så rigtigt i disse vers:

Vejen gennem verden sig underlig snor,
snart mellem blomster den slynges,
snart den bøjer ind, hvor kun ukrudt der gror,
snart den af stene betynges.
Sol kan skinne klart, og sky kan skygge sort,
vej kan føre hjem, og vej kan føre bort.
Vejen gennem verden sig underlig snor,
vanskelig er den at fare.


Det kan synes som det alt sammen er trist og mørkt at prøve at gå den rigtige vej. Men der er vidunderligt lys, fred og glæde at se hen til, som der står i det næste vers:

Vejen gennem verden vil stråle i glans,
har vi først målet for øje,
higer vi kun efter den himmelske krans,
føler som leg vi vor møje.
…….Vejen til Himlen sig underligt snor,
saligt det er den at fare.
H. Strandvold

”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!… Herren er nær.” Filp. 4:4-5.


Debat: Faret vild og mistet den rette vej

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Assorteret

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation