Lov skal udgå fra Zion

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 11/12-98Endetidsbetragtninger


Kaotisk! Kan vi finde et bedre ord til vor tid? Der er ikke kun global bekymring over økonomien men også over mange andre ting. Det synes som de ”normale” tider er forbi.

Daily Telegraph (1498) skrev, at frygten for en verdenskrise og et globalt sammenbrud i år 2000 er steget markant blot i det sidste år Men det er forudset i Bibelen Jeremias skriver: ”Så siger Hærskarers Herre: Se, den onde ulykke skal gå frem fra folkeslag til folkeslag, og en mægtig storm skal bryde løs fra jordens yderste grænser”, Jer 25:32 Og netop onde ulykker med finanskriser, oprør og politisk uro spreder sig i dag ”fra folkeslag til folkeslag”

Talrige profetier peger også på alt det, der skal ske i det land, Gud gav Abraham og hans børn gennem løftets søn, Isak. Gud er vred, fordi nationerne presser Israel til at give dele af dette land bort til et folk, der ikke har lod og del i Guds løfte. Og fordi nationerne samler sig for at gøre oprør imod hans salvede, Jesus Kristus.

”Hvorfor planlægger menneskene det, som er nytteløst? Jordens konger stiller sig op, og fyrsterne rådslår med hverandre mod Herren og mod hans Salvede Og de siger: ”Lad os rive deres bånd i stykker og kaste deres reb af os”, Sal 2:1-3 Disse profetiske ord er uden tvivl talt om nutiden, hvor vi nærmer os vor tidsalders afslutning Og om Jesu Kristi herlige tilbagevenden, hvor det er ham, der skal herske over nationerne Nationerne er Satans villige værktøj til at sætte sig imod, at Jesu kongedømme skal blive en realitet Og derfor samler de sig og gør oprør imod Gud Er vi med i dette oprør – eller kæmper vi imod den og holder os til Gud, hvad det end må koste?

Fra år 70 eft. Kr. og indtil 1948 har der ikke været nogen mulighed for at gøre oprør mod Israel, idet der ikke fandtes et Israels land. I den tid måtte man ”nøjes” med at bekæmpe jøderne. Men nu er muligheden der. Og det er denne mulighed, der udløser den store, fjendtlige aktivitet mod Israel.

Men Gud er også aktiv


”Herren selv skal stige ned fra Himmelen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun Og først skal de døde i Kristus opstå; derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bortrykkes tillige med dem i skyerne for at møde Herren i luften; og så skal vi altid være sammen med Herren”, 1. Tess 4:16-17

”Thi ligesom alle dør i Adam, således skal også alle levendegøres i Kristus Men hver i sit hold: som førstegrøde Kristus, dernæst ved Kristi komme de, som hører ham til”, 1 Kor 15:22-23 Paulus skriver: ”I skal ikke være uvidende om dem, der sover hen Thi så sandt som vi tror, at Jesus er død og opstanden, skal også Gud ved Jesus føre de hensovede frem sammen med ham Dette siger vi nemlig med et ord fra Herren, at … Herren selv skal stige ned fra Himmelen, og der skal lyde… en Guds basun Og først skal de døde i Kristus opstå; derefter skal vi, som lever… bortrykkes tillige med dem for at møde Herren i luften…”, 1. Tess 4:13-17 Og Johannes skriver: ”Bliv i ham, for at vi, når han åbenbares, må have frimodighed og ikke blive til skamme for ham ved hans komme”, 1 Joh 2:28

Formålet med bortrykkelsen


Formålet med bortrykkelsen er, at Gud som lovet vil modtage de hellige for ”altid at være sammen med Herren”, 1. Tess 4:17 og Joh 14:1-3 Herren Jesus vil føre en sand menighed, som er hellig og uden fejl, frem for Gud, (Ef 5:27)

Jesus bortrykker de hellige til Himlen til Det nye Jerusalem (Hebr 12:22-23) , hvor deres gerninger dømmes Og hvor de skal modtage løn (2 Kor 5:10) Se også 1 Kor 3:14-15

De hellige bortrykkedes legemer bliver forvandlet til herlighedslegemer (1 Kor 15:35-55 og Fil 3:21)

Herren Jesus præsenterer de hellige for Gud Fader (1 Tess 3:13 og Judas vers 24) Og holder bryllupsfest (Åb 19:7-9)

Gud vil ikke, at hans hellige skal gennemgå den store trængselstid Men han har ikke lovet, vi ikke kommer til at lide i de skygger, denne trængselstid kaster forud for sig Efter beskrivelsen af de syv menigheder læser vi i Åb 4:1 , at Johannes hørte ordene: ”Kom herop, så skal jeg vise dig, hvad der skal ske herefter” Efter denne tid omtales menigheden ikke igen, før trængselstiden er ovre Alt dette er en opfyldelse af Jesu løfte i Luk 21:36 : ”Våg og bed til enhver tid, så I må blive i stand til undfly alt dette, som skal ske, og til at bestå for Menneskesønnen” Alt dette, de skal undfly, er de store begivenheder, der er omtalt i Åb 4:1 til 18:24 Læg mærke til, at Gud viser sig som en barmhjertig Gud i de tre første kap i Joh åb Fremover fortælles der om hans vrede over synden og synderne Fra det 4kap i Åb er menigheden bortrykket til Gud Og dermed er vejen åben for antikrist

Tegn på de sidste tider


Der er mange tegn på, at vi er i den sidste del af vore tidsalder Der er oprettelsen af staten Israel Figentræet (Israel) får nye blade og friske skud (Luk 21:29-31) For første gang i århundreder har jøderne en national eksistens i deres hjemland Det betyder, at Guds rige er kommet nær

Der er også oprettelsen af de mange andre nationer, ”de andre træer”, Luk 21:29 Jesus forudsagde, at ikke kun figentræet skal grønnes, men vi skulle blive vidne til de mange, andre, nye stater, som tidligere var kolonier men nu er blevet egne stater

Og der er den store tilbagevenden til Israels land af de mange vantro jøder, der samles fra alle landene Efter deres hjemkomst skal de blive renset for deres synder (Ez 36:24-25) Israel er i dag stort set en vantro nation Kun en lille del er enten ortodokse eller messianske jøder Men en dag vil de se hen til ham, ”som de har gennemstunget”

Babylon den Store er et religiøs, politisk og kommerciel system, der består af Den katolske Kirke og af frafaldne protestanter Store dele af kristendommen er faldet fra troen og på vej til et endnu større frafald ind i en verdslig superkirke (1. Tim 4:1-2 og 2 Tess 2:3)

Vore nyhedsmedier vidner dagligt om, at der sker drastiske fald i moralen (2. Tim 3:1-5)

Vold og lovløshed præger hele samfundet, lige fra i hjemmene, det nationale liv og i menighederne (2. Tess 2:7-8)

Folk har en form for gudfrygtighed men fornægter dens kraft (2. Tim 3:5)

Der er en stærk stigning af en antikristelig ånd (1 Joh 2:18) , der viser sig i opkomsten af mange, falske kulter, der fornægter den sande, bibelske lære (2. Tim 3:8)

Til alt dette lægger vi mærke til de mange tegn, Jesus omtaler i Matt 24:6-7 Fænomener, der er i stærk stigning Regeringernes mange fejl i lov og orden og forgæves forsøg på at bekæmpe terrorismen baner vej for en verdensdiktator (antikrist) Atomvåben får os til at forstå ordene i Åb, 13:4 ”Hvem formår at kæmpe mod det” Og moderne tider med satellit overvågning og overførsel af TV får os til forstå, at ”billeder” kan tale (se Åb 13:15) Alt dette vidner stærkt om, at vi er tæt på Jesu genkomst

Spiritisme


Noget andet, der også vidner derom, er den store opvågning af spiritisme (1. Tim 4:1-3) Spiritisme er dog ikke et nyt fænomen men er tiltaget i de sidste årtier Dronning Victoria i England konsulterede regelmæssig mediums Thomas Edison brugte år på at kommunikere med afdødes ånder Ouija board blev udviklet specielt til at kommunikere med dem, der var faldet i 1verdenskrig Der har været adskillige konger og præsidenter, der har søgt kontakt med afdødes ånder Og Den katolske Kirke har hjulpet til med dette bedrag, idet den lærer, at der ved bøn kan oprettes en forbindelse med ”hellige” afdødes ånder (som kirken selv har erklæret for hellige) For eks var biskop Pike overbevist om, at han kunne tale med sin afdøde søn

Mange søger at retfærdiggøre spiritisme ved at vise hen til 1 Sam 28:7-20 Bemærk, at der i vers 10 står: ”Da tilsvor Saul hende ved Herren…”, at der intet skulle ske hende, selv om hun brød Herrens lov og kongens bud Og at det var en ånd og ikke Samuel, kvinden bragte frem, ser vi klart i 1. Krøn 10:13

Gud ville ikke svare Saul hverken ved drømme eller syner, Urim eller Thummim eller ved profeterne Herren havde forladt Saul og ligeledes Helligånden på grund af Sauls synd Når Gud havde afslået at tale til Saul på ordinær vis, skulle han da svare på en måde, han selv strengt havde forbudt? Bibelen siger tydelig mange steder, at samtale med afdøde er forbudt, idet dæmon-ånder kan foregive at være en afdød I 5 Mos 18:10-12 står: ”Der må ikke findes nogen hos dig… som er sandsiger eller er et medium for åndemaning, eller en, der øver spiritisme, eller en, der påkalder de døde Thi hver den, som gør dette, er en vederstyggelighed for Herren” King James Version Og dæmonen afslørede sig selv ved at sige: ”I morgen skal både du og dine sønner være hos mig”, 1 Sam 28:19 (Den danske oversættelse af 1871 samt King James og den svenske Bibel) Ånden var ikke Samuel men en ånd fra Satans domæne, og dertil skulle Saul og hans sønner komme den næste dag, efter de var faldet i striden (Se også Es 8:19)

Spiritisme er noget ondt, som får mange til at falde fra Herren, men som er langt mere almindelig end antaget. Herren må dømme den slags og rense det onde bort. Tro ikke på dem, der skriver beretninger om den slags, som kan se forførende ud. Tror vi på noget sådant, pådrager vi os Guds vrede. Gud siger ikke én ting og gør noget andet.

Nationerne gør sig rede


Profeti efter profeti peger også på en snarlig konflikt i Mellemøsten, som også er tegn på Jesu snarlige komme Vi ser i Ez 38:1-16 , at Gud vil lokke Gog og hans allierede til at samle sig mod Israel Gog er fyrsten over Rosh, Meshech og Tubal, som er de gamle navne for Rusland, Moskva og Tubolsk De har ondt i sinde mod Israel og vil drage op som en sværm mod dette land

Vel står der i 39:3, at de er bevæbnene med bue og pile. Men S. Maxwell siger, at de hebræiske ord er fleksible, så ”pile” sagtens kan være missiler. Og ”heste” et billede for tanks eller helikoptere. Og våbnene, der omtales i 39:9-10, behøver ikke være gjort af træ men af andet brændbart såsom olie eller lignende. Det kan være derfor, Israels folk i syv år kan samle brændsel på bjergene (vers 9).

Og som en vigtig del læser vi i 39:21-24, at hedningerne på den dag skal kende, at Israels fangenskab ikke var, fordi Gud ikke kunne forhindre det men på grund af Israels syndige urenhed og overtrædelser.

Men vi har ikke hele billedet af alt det, der skal ske, hvor landet Israel ser ud til at være i centrum Åb 16:12 peger på, at veje skal være banet for kongerne fra Østen, der har en hær på 200 mill mand Vi har læst om de forandringer, der sker ved Eufrat Hvorefter det bliver mulig for store troppekoncentrationer at køre uhindret til Israel Og i Zak 12:2-3 står: ”Se, jeg skal gøre Jerusalem til en berusende bæger for alle folkene rundt omkring… Jeg skal gøre Jerusalem til en løftesten for alle folkene Alle, som vil løfte den bort, skal sandelig såre sig på den, selv om alle jordens folkeslag er samlet mod den”

Når der står alle folkeslag, må vi tænke på FN, der kan samle en hær fra alle medlemslande. Dvs, at Danmark også skal sende militær til Jerusalem for at kæmpe imod Gud. Satanisk inspiration har fået nationerne til at hade Guds plan med Israel så meget, at de endog handler i tåbelighed. Men Gud er rede, som han har været det fra før Israel blev til efter Guds løfte til Abraham, Isak og Jakob.

Men der vil yderligere ske angreb mod ”Det herlige Land” Vi kan dog ikke se, i hvilken rækkefølge angrebene vil komme En vil komme fra det gamle romerske rige, der indikeres af de ti tæer som vist i Nebukadnezars drøm (Dan 2:4243) og de ti horn i Daniels syn (7:7-8) Det vil blive en vestlig koalition

Før trængselstiden begynder, vil en koalition med antikrist som leder træde frem. Allerede i dag kan vi se, hvorledes tingene ændrer sig i Rusland. Og meget kunne tyde på, at russiske ledere vil kunne optage kontakt med visse arabiske lande.

Antikrist magt vil blive stor


Han vil komme i Satans kraft (Dan 11:36-39 , 2 Tess 2:8-12 , Åb 13:1-5 og 12-16 og 19:29) Han skal have fremgang og vil overrumble mange ved en lynkrig (Dan 11:36-39 , 12:7, Åb 13:1-5 , 13:1-18, 16:13-16 og 19:19-21) Han skal ødelægge mægtige og et helligt folk (Dan 11:36-39 og 25, 9:27, 11:36-45 og 12:7)

Israel vil være uovervindelig, indtil Gud tillader, at det lider nederlag Formålet er, at det i sin nød skal vende om til ham og gå ind i den pagt, han har oprettet med deres fædre (Sal 60:8-12 , Jer 30:3-9 , Ez 20:33-44 , Zak 8:3-8 , og 20-23) To trediedele af Israel vil blive ødelagt (Zak 8:3-8 og 9, 13:8-9 og 14:1-5) Og tilsyneladende vil det også ramme en stor skare kristne (Åb 20:4-6)

Antikrist skal ophøje sig i sit hjerte, så han føler sig over Gud (Dan 11:36-39 , 2 Tess 2:3-4 og Åb 13 Kap) Han vil ødelægge mange i sin fredsaftale med Israel, som han pludselig vil bryde i midten af de syv år (Dan 11:36-39 , 11:36-45, Åb 12:13-17 og 13:12-18) Han vil rejse sig mod fyrsternes Fyrste Men så skal han dræbes, dog uden hjælp fra menneskehånd (Dan 11:36-39 , 11:45, Zak 14 Åb 12:13-17 og 19:11-21)

Mange vil strides om kontrollen over Israel


Men der er endnu en fare, der vil true Israel I Dan 11:6 kaldes den for ”Nordens konge” Der kan her være tale om Rusland med sine allierede En anden gruppe kaldes i Dan 11:6 for ”kongen fra syden”, der må være Ægypten med sine allierede Disse hære vil øjensynlig tørne sammen straks efter antikrists pagt med Israel, som vi kan læse om i Dan 11:6 Årsagen til striden er landet, Gud gav Abraham, Isak og Jakob til evig arv Ingen vil anerkende, at Gud har givet ét bestemt folk denne arv til evig tid

”På samme dag, den dag, Gog kommer imod landet, Israel, siger Herren Gud, skal det ske Min harme vil vise sig i mit åsyn Thi i min vredes ild har jeg talt: Sandelig, på den samme dag skal der komme et stort jordskælv over Israels land, så fisken i havet, fuglene under himmelen, dyrene på marken, alt det, der kryber på jorden, og alle mennesker, der bor på jorden, skal skælve for mit åsyn, bjergene skal styrte ned, klippevæggene skal styrte ned, og hver mur falde til jorden Over alle mine bjerge skal jeg kalde på sværdet imod ham (Gog), siger Herren Gud Hver mand skal vende sit sværd imod sin broder Jeg skal dømme ham med pest og blodsudgydelse Over ham, hans stridstropper og de mange folk som er med ham, skal jeg lade regne ned strømme af regn, hagl med sten, ild og svovl Jeg skal vise mig selv stor og hellig, og jeg skal blive kendt foran øjnene på mange folkeslag De skal kende at jeg er Herren”, Ez 38:18-23 Kun en sjettedel skal vende hjem igen

På et tidspunkt vil antikrist opslå ”sit pragtbolig mellem havene (Middelhavet og Det døde Hav) og det herlige, hellige bjerg (Zion) Alligevel skal han komme til sin ende, og der er ingen, der hjælper ham”, Dan 11:45 (Nogle mener, at der kan være tale om, at antikrist vil opslå sit ”telt” på Oliebjerget)

Jeg vil ikke prøve at foregive, at dette kommer kronologisk, thi hvordan den bliver, kan intet menneske vide. Jeg har blot villet pege på, hvilken stor og almægtig Gud vi har. Hvilken nåde det er at høre ham til. Og at vi må søge vor tilflugt i ham.

Vi ved, at alt det, der står beskrevet i Bibelen, vil komme til at ske Satan vil forsøge at forhindre Gud i at nå det mål at samle hele Israel fra alle verdens nationer og gøre dem til et helligt folk, der i tusinde år med fred vil og kan sprede hans evangelie Og vil forsøge at hindre ham i at være den evige konge, der vil regere med fred Men snart er tiden inde, hvor en engel skal blæse i sin basun, og hvor høje røster siger: ”Verdensherredømmet er nu blevet vor Herres og hans Salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder”, Åb 11:15

Herrens spire, Messias, og Herrens rest


”På den dag skal Herrens Spire (Messias) være skøn og herlig, og landets frugt udsøgt og pragtfuld for de undslupne i Israel Da skal det ske: Den, som er igen i Zion og bliver tilbage i Jerusalem, skal kaldes hellig, hver den, som er opskrevet blandt de levende i Jerusalem Når Herren har vasket urenheden bort hos Zions døtre, og han har renset Jerusalems blod (blodskyld) ud fra hendes midte ved dommens Ånd og ved den lutrende Ånd Da skal Herren skabe en sky og røg om dagen, og skin fra en flammende ild om natten over hvert bosted på Zions bjerg og over hendes forsamlinger Et tegn på Herrens beskyttelse Thi over al herligt skal der være et dække”, Es 4:2-5

Vi ser nød og elendighed rundt om os, og uretten blomstrer på grund af hjerternes hårdhed, som vor specielle tid bringer med sig. Vor tid er præget af kristendom uden Kristus, og syndernes forladelse uden omvendelse. Derfor er det skønt at læse om, hvad Gud har gjort rede til, der skal komme frem i rette tid.

Vi læser mange steder om Spiren (Zemach), som skal fremgå af Isajs rod Zemach er et af Jesu navne og forekommer i Jer 23:5 , 33:15, Zak 3:8 og 6:12 Navnet viser, at han er et syndfrit skud fra menneskeslægtens fordærvede rod Og at han er en ny stamfader for en ny slægt, Joh 1:12 og 1. Kor 15:45 Gennem dette rodskud fra Adams faldne slægt borttages døden og den forbandelse, som for syndens skyld kom over jorden Og gennem ham fuldendes skabelsen med de lovede nye himle og en ny jord Alt sammen på grund af Zemach, spiren, som brød frem fra Isajs rod Han er kilden, hvorfra den livgivende fornyelse kommer Han er vintræet, som bærer sine grene med sin frugt (Joh 1:12) Og det er ham, der genføder den rest, der findes i Israel, der har holdt fast ved Guds ord, og bevarer dem til et evigt liv Det er også den del af Israel, Paulus taler om i Rom 11 kap, der havde tro til Gud og hans ord

Dem, som omtales som at være i live i Jerusalem, er dem, der er bevaret fra undergang, fordi de i åndelig henseende er fundet tro. Alle, som er ”grene” på spiren, kaldes hellige i Messias.

Jesu synlige komme


Da vil Es 2:2-3 gå i opfyldelse: ”I de sidste dage skal det ske: Bjerget, hvor Herrens hus står, skal være grundfæstet på toppen af bjergene… Mange folk skal drage afsted og sige: ”Kom, lad os gå op til Herrens bjerg… Han skal lære os sine veje, og vi skal vandre på hans stier” Thi fra Zion skal loven udgå, og Herrens ord fra Jerusalem”, Es 2:2-3

På vejen har der været Jesu Kristi fornedringstid, hvor han i ydmyghed forkyndte det evige budskab fra Faderen Tiden, som endte med hans korsfæstelse, opstandelse og himmelfart Og hvor Guds rige derefter blev sået i ringhed, som der bliver bygget på endnu i vor tid med levende stene, der bygger et åndeligt hus op, hvori vi kan være et helligt præsteskab, der frembærer åndelige ofre til behag for Gud ved Jesus Kristus (Se 1. Pet 2:5)

Fra Zion udgår loven og nåden


Bjerget, hvor det synlige tempel byggedes på Moria, var ved en bro forenet med Zion, Herrens bjerg, så de to regnedes for ét. Loven udgår fra Zion, og Moria står for frelsen som helhed.

”Han skal dømme iblandt hedningerne og straffe mange folk Da skal de gøre deres sværd til plovskær og deres spyd til vingårdsknive; thi intet folk skal løfte sværd mod andre og skal ikke øve sig i krig mere”, Es 2:4

At Herren skal dømme blandt hedninger vil sige, at han er deres Konge og dommer, ligesom også David havde dommermagten.

”Kommer, I, af Jakobs hus, lad os vandre i Herrens lys!” vers 5. At vandre i Herrens lys vil sige vandre efter hans ord. Det er gennem Ordet, Guds Ånd giver mennesker lys, så de bliver lysets børn og bruger hans ord som rettesnor.

Men ”Herren Zebaots hærs dag skal gå over alt hovmodigt og stolt og over alt knejsende, det skal blive fornedret…Da skal menneskenes stolthed bøjes, mændenes hovmod ydmyges Og Herren alene være stor på den dag Og afguderne skal helt forsvinde”, Es 2:12 og 17-18

Herren Zebaot kaldes Hærskarers Herre for at antyde, at alle hærskarer står til hans tjeneste for at udrette hans befalinger og udføre de straffedomme, som han forkynder. Guds domme skal gå over alle hovmodige, og alt, hvad mennesker støtter sig til i stedet for Gud i Himmelen. Gud Herren er konge over hele jorden.

Fra Zion udgik loven og nåden Og fra Zion skal Guds lov og nåde atter udgå Det vil komme til at ske ganske bogstavelig, idet talrige folkeslag skal drage til Herrens bjerg for at lære at gå på hans stier; ”thi fra Zion udgår åbenbaring, fra Jerusalem Herrens ord”, Es 2:3 ”På hin dag skal hedningerne søge til Isajs rodskud, der står som et banner for folkeslagene, og hans bolig skal være herlig”, Es 2:3

”På hin dag skal der gå en banet vej fra Ægypten til Assyrien, og Assyrien skal komme til Ægypten og Ægypten til Assyrien, og Ægypten skal tjene Herren sammen med Assyrien På hin dag skal Israel selvtredje, sammen med Ægypten og Assyrien være en velsignelse midt på jorden”, Es 19:23-24 Og Jesus Kristus skal regere fra Zion over alle jordens riger (Es 19:23-24) På hin dag skal Herren være konge over hele jorden (Zak 14:9) , og med Herren Jesus er alle de hellige (Zak, 14:5) Og Jerusalem skal da ligge trygt (vers 11b)

Hvor vidunderligt, at alt det, vi ser ligge knust og ødelagt af synden, vil Gud oprejse, så hans plan om menneskene i hans Eden sker fyldest.

Alt det syndige får lov at få sin tid men skal så gå sin dom i møde. Men Gud vil altid holde dem fast, som har taget imod hans frelse og giver agt på hans ord. Også i den mørke tid, der forestår, vil hans ord vise vej og holde dem oppe, der stoler på ham.

Måtte denne, korte betragtning hjælpe med til, at vi mere ser hen til ham, som kommer i herlighed og magt og styrer hele verden fra Zion, og ikke ængstes for de kommende, onde tider.


Debat: Lov skal udgå fra Zion

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation