Menneskets sjæl og ånd

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 19/01-05I 1. Mos. 1:26 læser vi: ”Så sagde Gud: Lad Os gøre mennesker i vort billede, efter vor lignelse. De skal have råderet over fiskene i havet, over fuglene i luften og over kvæget, over hele jorden, og over hvert kryb, som rører sig på jorden.

Mennesket skilles ud fra resten af skaberværket på to måder: 1) Det er skabt i Guds billede. 2) Det er givet råderet over alt det skabte.

Mennesket blev skabt i Guds billede men bevarede ikke sit høje stade, fordi det lyttede til Djævelen, som er denne verdens fyrste. (Joh. 12:31, 14:30 og 16:11.) Mennesket glemte: ”Han (Gud) har hver levende sjæl i sin hånd, og ånden i alle menneskers kød.” Job. 12:10.

Sjælelig eller åndelig


At tjene denne verdens gud er tomhed men omfattende. Og det værste i denne tomhed er, at der handles med menneskesjæle.

I Åb. 18:12-13 læser vi, at i Babylon handles der med guld og sølv og alt det, der skal til for at tilberede en salveolie, forbeholdt Herren. Og sidst står der, at handelen også omfatter menneskesjæle.

Kan man handle med sjæle? Ja, det kan man! Og den største handelsmand er Djævelen. Han har held til at købe stort ind og tilbyder stadig al verdens herlighed for en sjæl. Og mange menigheder arbejder for ham. Sådanne menigheder er lig laodikeamenigheden, om hvem der står i Åb. 3:15-18: ”Jeg kender dine gerninger, at du hverken er kold eller varm. Gid du var kold eller varm! Derfor, fordi du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Fordi du siger: ”Jeg er rig og har vundet rigdom og fattes intet”; og du ikke ved, at du er den elendige og ynkelige og fattige og blinde og nøgne, råder jeg dig til, at du af mig køber guld, lutret i ilden, for at du kan blive rig, og hvide klæder, for at du kan klæde dig dermed, så din nøgenheds skam ikke skal blottes, og øjensalve til at salve dine øjne med, for at du kan se.”

Det er ikke en åndelig, men sjælelig kristendom der styrer en sådan menighed. Om sådanne står der i Jak. 3:15: ”Det er ikke den visdom, som kommer ovenfra, men en jordisk, sjælelig og djævelsk.” Og Paulus skriver: ”Et sjæleligt menneske tager ikke imod det som hører Guds Ånd til, thi det er som dårskab for ham.” 1. Kor. 2:1. Sjælen er skabt til at være underlagt vor ånd, men eftersom mennesket (ånden) døde ved at overtræde Guds bud (ved syndefaldet), har sjælen rådet over vantro mennesker. Og dersom de ikke tillader, at Herren drager dem, kan de ikke høre eller forstå, hvor afgørende det er at blive født på ny. Jesus sagde: ”Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, som ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Joh. 3:3. Og vi læser i 1. Pet. 1:23: ”I, som er genfødt, ikke af forgængelig sæd, men uforgængelig, ved Guds ord, som lever og bliver til evig tid.”

En menneskesjæl er vidunderlig skabt. Men det meste af sjælens evner mistedes ved syndefaldet. Vi læser i 1.Moseb.: 2:20: ”Adam gav da alt kvæget, alle himmelens fugle og alle markens dyr navne.” I dag ville ingen have haft visdom til at gøre dette. Gud har sat en grænse for sjælens virke efter vort faldne stade. Djævelen ved om sjælens rigdom, vi trods alt har, og søger at komme i kontakt med den med det formål at få den til at arbejde sammen med ham. Blandt andet i okkultisme og spiritisme.

Opstandelse til herlighed eller dom


Fordi mennesket med ånd, sjæl og legeme er skabt i Guds billede, kastes det ikke blot i graven efter døden, hvorefter alt er slut. I Prædikeren 12:7 står: ”Støvet (legemet) vender tilbage til jorden som før og ånden til Gud, som gav den.” Her er tale om deres ånd, som er født på ny og er frelst ved tro. Medens deres sjæl og ånd, der har vendt sig bort fra gud, går til dødsriget, hvor de må afvente opstandelsen til dom.

Der står i Åb. 20:11-13: ”Derefter så jeg en stor, hvid trone og ham, som sad på den. Jorden og himmelen flygtede for hans åsyn. Og der blev ikke fundet noget sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå fremfor Gud, og bøger blev åbnet. Og en anden bog blev åbnet, som er livets bog. Og de døde blev dømt efter det, der var skrevet i bøgerne, efter deres gerninger. Og havet gav de døde fra sig, som var i det, og Døden og Dødsriget gav de døde tilbage, som var i dem. Og de blev dømt, hver efter sine gerninger.” Og ” Åb. 20:15: ”Og hver den, som ikke blev fundet indskrevet i livets bog, blev kastet i ildsøen.”

I denne korte beskrivelse læser vi om dommen over dem, der har fulgt Djævelen. De får i evigheden samme opholdssted som denne gamle forfører, og skal tillige der være sammen med ”dyret” og den falske profet. Vi læser nogle stærke ord i Matt. 5:21-22: ”I har hørt, at der er sagt til de gamle: Du må ikke slå i hjel (begå mord), og den, som slår i hjel (begår mord), bliver skyldig for dommen. Men jeg siger jer, at den, som bliver vred på sin broder uden årsag, bliver skyldig for dommen. Og den som siger til sin broder: Raka! (værdiløs, tåbelig), skal blive skyldig for rådet. Og den, som siger: Din dåre! skal blive skyldig til helvedes ild.”

Vi kan altså ikke bortforklare ordene ”helvedes ild”, som venter dem, der bliver kendt skyldig. Der er ingen mulighed for at tro på udslettelse, sjælesøvn, eller for at få en ny chance. Vi læser i Joh. 5:28-29: ”Den time kommer, da alle dem, som er i gravene, skal høre hans røst og komme frem. Dem, som har gjort godt (tjent Herrren), til livets opstandelse, men dem, som har gjort ondt, til dommens opstandelse.” Og i Apg. 24:15: ”Jeg har det håb til Gud, som disse også selv venter på: at der skal ske en opstandelse af de døde, både af de retfærdige og de uretfærdige.”

Herved er det fastslået, at de religioner, der lærer om udslettelse af de ikke troende er spredere af en løgnelære, der får mange til at tænke, at det værste, der kan ske dem, er at de bliver udslettet.

Vi læser i 1. Mos. 2:7, at Gud blæste livsånde ind i Adams næse, og han blev en levende sjæl. Mennesket består altså af ”ånd, sjæl og legeme, som helt og fuldt bliver bevaret ulastelig ved vor Herre Jesu Kristi genkomst!” 1. Tess. 5:23. Men tror vi ikke på frelsen ved tro på Jesus Kristus, er vi ikke ulastelige men opstår til dom.

Om evig pine skriver Barnes: ”And he shall be tormented-Shall be punished in a manner that would be well represented by being burned with fire and brimstone. On the meaning of this word see the notes on Rev_9:5; Rev_11:10. Compare also Rev_18:7, Rev_18:10, Rev_18:15; Rev_20:10; Mat_8:29; Mar_5:7; Luk_8:28. The word commonly denotes “severe torture.”

Rev 14:10 -
He also shall drink (kai autov pietai). Future middle of pinw. Certainty for him as for Babylon and her paramours (Rev_16:17).
Of the wine of the wrath of God (ek tou oinou tou qumou tou qeou). Note ek (partitive) after pietai. In Rev_16:19; Rev_19:15 we have both qumou and orghv (wrath of the anger of God). The white heat of Gods anger, held back through the ages, will be turned loose.
Prepared unmixed (tou kekerasmenou akratou). A bold and powerful oxymoron, the mixed unmixed. Akratov is an old adjective (alpha privative and kerannumi to mix) used of wine unmixed with water (usually so mixed), here only in N.T. So it is strong wine mixed (perfect passive participle of kerannumi) with spices to make it still stronger (cf. Psa_75:9).
In the cup of his anger (en tw pothriw thv orghv autou). Both qumov (vehement fury) and orgh (settled indignation).
He shall be tormented (basanisqhsetai). Future passive of basanizw. See Rev_9:5; Rev_11:10.
With fire and brimstone (en puri kai qeiw). See Rev_9:17 for fire and brimstone and also Rev_19:20; Rev_20:10; Rev_21:8. The imagery is already in Gen_19:24; Isa_30:33; Eze_38:22.
In the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb (enwpion aggelwn agiwn kai enwpion tou arniou). This holy environment adds to the punishment.

Bibelen advarer mod det sted der kaldes helvede.

162 henvisninger i Det ny Testamente advarer mod helvede. Og over 70 af disse er udtalt af Herren Jesus Kristus.

Bl.a. siger Jesus Kristus i Luk. 16:24, at den rige mand fortvivlet siger: ”Jeg pines her i denne lue.” I Matt. 13:41-42: ”Menneskesønnen skal sende sine engle ud, og de skal samle og fjerne fra hans rige alle, som er til anstød, og dem, som øver lovløshed. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal der være gråd og tænderskæren.”

I Mattt. 25:41: ”Da skal han sige til dem ved den venstre side: Gå bort fra mig, I som er forbandede! til den evige ild, som er gjort beredt for Djævelen og hans engle.”

Og i Åb. 20:15 står: ”Og hver den, som ikke blev fundet indskrevet i livets bog, blev kastet i ildsøen.”

Brændemærket


Ved syndefaldet mistede menneskeheden deres syndfrihed, som de var skabt til. Men omvender vi os og bliver født på ny af Guds Ånd, bliver vor sjæl, ånd og legeme igen et samlet hele, der tjener Gud. Der står i Romerne. 12:1: ”Jeg formaner jer derfor, brødre, ved Guds barmhertighed, at I fremstiller jeres legemer som et levende offer, helligt og velbehageligt for Gud. Dette er jeres åndelige tjeneste.”

Vi kan ikke udføre en åndelig tjeneste, uden vor ånd og sjæl arbejder sammen. Når vi bliver født af Guds Ånd, får vi en vågen samvittighed, der som en gudgiven røst oplyser os om det rigtige og det forkerte.

Paulus skriver, at det hele rummes i, at vi har ”kærlighed af et rent hjerte, af en god samvittighed og af en oprigtig tro.” ”Det har nogle stødt fra sig og lidt skibbrud på troen.” 1. Tim. 1:5 og 19. Og i 4:2 læser vi, at de lider dette skibbrud på troen, fordi de ”lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme, forledt dertil af løgnlæreres hykleri, som er brændemærkede i deres egen samvittighed.”

En normal hud er meget følsom, men er den brændemærket, bliver den hel eller delvis ufølsom. Sådan kan vor samvittighed (vor sjæl) blive, og da kan vi ikke mere opfatte det skarpe skel, der er mellem ret og uret Vi bliver ikke mere advaret af den indre dommer. Da er vi virkelig på fortabelsens vej og bør bede Gud om på ny at drage os til sig.

Paulus siger: “Jeg taler sandhed i Kristus, jeg lyver ikke, min samvittighed vidner også sammen med Helligånden.” Romerne. 9:1.

Er vi ikke ”brændemærket” og ufølsom over for Guds påbud, har vi en årvågen samvittighed, som uafladelig taler til os og anklager eller opmuntrer os.

Syndefaldets indflydelse på hele universet


Syndefaldet medførte langt mere, end vi kan fatte. Den har endog indflydelse på naturen.

Der står i Romerne. 8:22: ”Thi vi ved, at hele skabningen tilsammen sukker og er tilsammen i véer indtil nu.” Det bliver mere og mere åbenbar, at alt, lige fra mennesker og til naturen på vor klode, er i véer, netop på grund af syndefaldet.

Ren luft er et nødvendigt behov. Men ren luft får man ikke, hvis man for eks. ødelægger skovene. Ser man nærmere på det indbyrdes forhold mellem træerne og os, kan man ikke undgå at blive grebet af ærefrygt over den visdom, der ligger bag sammenhængen både mellem dette og alt levende.

Når vi indånder en mundfuld livgivende luft, udvinder vort legeme selv den nødvendige mængde af ilt, og hver gang vi ånder ud igen, udskiller vi kuldioxid. Træerne optager kuldioxiden, bruger den i deres egne livsprocesser, hvorpå de igen udskiller ilt. Hvilket perfekt arrangement! Det vidner om en fuldkommen Skaber. Men på grund af menneskenes synd, ødelægger vi det skabte.

De tropiske regnskove er jordens mest dyrebare naturlige ressourcer, idet de huser tre fjerdedele af alle levende vækster og væsener på vor planet. Dette frodige grønne skovbælte, der omkranser jorden nær ækvator, bliver ofte omtalt som Jordens lunge Et grønt paradis, som summer af en symfoni af insekter, fugle og andre levende væsener.

Desuden er overfloden af blomstrende planter og anden vegetation i regnskoven er af så stor skønhed og mangfoldighed, at man ganske taber vejret. Alligevel bliver disse, tropiske skove udslettet med en hastighed af 12 millioner hektar om året.

I 1980 havde Centralamerika næsten 200 kvadratkilometer frodig regnskov. Nu er der mindre end 100 kvadratkilometer tilbage. Vi er gode til at ødelægge, og uduelige til at bevare det gode, Gud har givet os, og det er både i materielt og i åndeligt henseende.

Gud gav Adam en stor gerning at udføre (1. Mos. 2:15), som han tilfulde magtede. Vers 19-20. Men efter syndefaldet står der: ”I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. Thi af den er du taget. Ja, støv er du, og til støv skal du vende tilbage!” 1. Mos. 3:19.

Adam blev skabt i Guds lighed og i hans lighed. Det hebræiske ord som lighed er oversat fra betyder ikke at vi fysisk ligner Gud men at vi i moralsk henseende ligner ham. Dvs at være ”fuldkommen” så synden ikke skal herske over os, men ved syndefaldet blev denne mulighed ødelagt, derfor har vi brug for en frelser. Og mennesket mistede sin sjælskraft og det blev træt og udmattet af at arbejde. Det er rigtigt som vi synger: Alt siden vi tabte den ære, gudsbilledets frugter at bære. Guds billedet er borte der er efter syndefaldet en falden slægt der intet har af den oprindelige herlighed.

Satan arbejder på at få mennesker til at tro, at dem der ikke bliver frelst, udslettes, når de dør. Men det er ikke rigtigt. Dyr udslettes, når de dør, men ikke menneskene. Hvilket også fremgår af disse ord: ”Da han (den rige mand) var i dødsriget i stor pine, åbnede han sine øjne og så Abraham langt borte, og Lazarus i hans skød.” Luk. 16:23.

Hvor findes Dødsriget?


Ved Jesu død står der om ham i Apg. 2:31, at hans sjæl ikke skulle blive i dødsriget.

I 1. Pet. 3:19 læser vi: ”I den (ånden) drog han bort og forkyndte (udråbte sin sejr) for ånderne, som var i forvaring.”

I Matt. 12:40 står disse betydningsfulde ord: ”For som Jonas var tre dage og tre nætter i den store fisks bug, skal også Menneskesønnen være tre dage og tre nætter i jordens indre.”

Og i Ef. 4:10 står: ”Han, som steg ned, er den samme, som steg op højt over alle Himle, for at fylde alt.” Altså må dødsriget/helvede være inde i jorden.

Videnskabsmanden og bibellæreren, Henry Morris, siger ligeledes: ”Så langt som vi kan se fra Skrifterne, findes helvede i jordens indre.” Og han viser hen til Es. 14:9, hvor der står: ”Dødsriget nedentil er oprørt på grund af dig, og møder op, når du kommer. For din skyld vækkes dødningene (de dødes ånder) op.” Og i vers 15 står: ”Til dødsriget skal du føres ned, længst nede i afgrundens dyb!”

The writers certainly themselves believed hell to be real and geographicallybeneath the earths surface. To say this is not scientific is to assume science knows much more about the earths interior than is actually the case. The greatpit [hell] would only need to be about 100 miles or less in diameter to contain, with much room to spare, all the forty billion or so people who have ever lived, assuming theirspiritual bodies are the same size as their physical bodies. (Henry M. Morris, The Bible Has the Answer, p. 220)

The Earth is made up of three main layers. They are the Crust, The Mantle, and the Core. This article will tell you about their depth, composition, temperature, and more. Read on to learn about the layers of the Earth.


The Earth has two types of crusts, or surfaces. They are the Continental Crust, which is the land we live on, and the Oceanic Crust, which is the bottom of the ocean. The Continental Crust extends from the surface downward for twenty-two miles. It is primarily composed of granite.


The Oceanic Crust extends from the surface (bottom of the ocean) downward for seven miles. It is composed mostly of basalt. The crust makes up.04 percent of the Earth’s overall mass and less than one percent of the Earth’s volume. The temperature average in the crust is 900 degrees Fahrenheit.


The Mantle is the next layer of the Earth past the crust. It is from 7 miles (or the bottom of the Oceanic Crust) to 1,800 miles. It is composed of iron and magnesium silicates. The Mantle accounts for 68.1% of the Earth’s mass and 83% of the volume. The average temperature found here is 4,500 degrees Fahrenheit.

The Core is the middle of the Earth. There is a division of the Outer Core and the Inner Core. The Outer Cores extends from 1,800 miles to 3,200 miles. It is composed of liquid iron and nickel. It is said to be 9,000 degrees Fahrenheit. The Inner Core, or very center of the Earth, is from 3,200 miles to 3,960 miles. It is composed of solid iron and nickel. The average temperature here is 12,000 degrees Fahrenheit. Overall the Core accounts for 31.5 % of Earth’s mass and 16% of the volume.


The Earth can also be classified a different way, by the physical properties of each layer, rather than the composition as we listed above. This way gives us four layers: the lithosphere, the asthenosphere, the mesosphere, and the core. The lithosphere is the Earth’s cool outer layer, or the first 60 miles down. The asthenosphere is the hot, flowing layer and goes from 60 miles to 430 miles down. The mesosphere is the rigid hot layer. It is believed the pressure here keeps it from flowing. It is found from 430 miles to 1,800 miles. The core is also divided in this characterization as well to an outer and an inner. They are the same depths as the first way discussed. The outer layer is liquid and the inner layer a solid.

The Birmingham News, April 10, 1987 bragte en artikel under titlen Earths Center Hotter Than Suns Surface”. Artiklen fastslår, at videnskabsmænd har opdaget, at jordens indre har en temperatur på 12.000 gr. Fahrenheit

Har du på TV, måske set en vulkan, der i udbrud udspyr ild fra jordens indre, hvor varmen er så høj, at den sætter alt i brand. Det giver os et indblik om varmen i jordens indre.

For tusinder af år siden beskrev Bibelen denne, uhyre store varme i jordens indre; som videnskabsmænd først nu i vor tid har opdaget.

I 4. Mos. 16:32-33 står der: “… og jorden åbnede sit gab og slugte dem sammen med deres huse og hvert menneske, som tilhørte Korah, sammen med alt det, de ejede. Sådan fór både de og alle, som var med dem, levende ned i dødsriget. Jorden lukkede sig over dem, og de gik fortabt og var borte fra forsamlingen.”

Inde i jorden findes i dette øjeblik millioner af mennesker, der har sagt nej til Guds frelse, i helvedes hede, hvor der er gråd og tænderskæren, men intet håb.

I Mark. 9:46 siger Jesus Kristus: ”… hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes.”

Og i Es. 66:23-24 står: ”Det skal ske: Fra den ene nymåne til den anden, og fra den ene sabbat til den anden skal alt kød komme for at tilbede for mit åsyn, siger Herren. Og de skal gå ud og se ligene af de mennesker, der faldt fra mig i overtrædelse. For deres orm skal ikke dø, og deres ild skal ikke slukkes; de skal være en gru for alt kød.”

Modsat læser vi i vers 22 om de nye himle og den nye jord. Et blik helt ind i evigheden. Den nye himmel og den nye jord er skabt af Gud, er evig, og er altid for Guds åsyn. Således også med det nye gudsfolk: Skabt af Gud bliver vi til evig tid og lever for Guds åsyn, velsignet af ham. - De ugudelige får deres endelige dom. De bliver aldrig fri for deres synder. Sml. Es. 48:22 og Es. 57:21, hvor denne fredløshed skildres som en evig, forfærdelig tilstand. Guds klare tale gennem hele profetbogen samles under spørgsmålet: HVOR SKAL din ånd, sjæl og legeme TILBRINGE EVIGHEDEN?

Du kan kun undgå Helvedes gru ved tro på Jesus Kristus


Man har beregnet, at ved St. Helens udbrud i 1980 blev der lukket 150.000 ton svovlgas ud i atmosfæren. Nature magazine offentliggjorde fornylig (Juli 2002), hvad Bibelen har vidst i over 3000 år, at inde i jorden er der ild og svovl.

I Åb. 14:10-11 lyder det: ”… da skal også han selv drikke af Guds harmes vin, som bliver udøst ublandet i hans vredes bæger. Han skal pines med ild og svovl foran de hellige engle og foran Lammet. Og røgen af deres pine stiger op i al evighed. Og de har ingen hvile hverken dag eller nat, de som tilbeder dyret og hans billede, og hver den, som tager imod hans navns mærke.

Det er umulig for mennesker at fatte, hvor forfærdelig helvede er. Intet kan sammenlignes med dette sted. I Sal. 9:17 står der i King James: ”De onde skal blive kastet i helvede, alle nationer, der glemmer Gud.”

Bibelen beskriver, at der vil være gråd (Matt. 8:12), jammer (13:42), tænderskæren (13:50), mørke (25:30), flammer (Luk. 16:24 og Es. 33:14), et sted med plager (Luk. 16:23). Og Jesus Kristus siger, at det er en evig straf. (Matt. 25:41.) Se også Matt. 13:42.)

Jeg har gennemsøgt Bibelen for at se, om der er noget, der kan tale for udslettelse. Det er der ikke. Det er menneskets lod en gang at dø og derefter dom. (Hebr. 9:27.)

Døden kan komme uventet og hurtig. Brug tiden nu til at søge Guds frelse, i morgen er det måske allerede for sent. Helvede er uden ophør i evighed, lige så vel som Himlens salighed er evig. Og du kan kun undgå Helvedes gru ved tro på Jesus Kristus.

Kom, sandheds Ånd! og vidne giv,
at Jesus Kristus er vort liv,
og at ej du af andet ved
end ham vor sjæl til salighed!

Kom lysets Ånd! og led os så,
at vi på klarheds veje gå,
men aldrig dog fra troens grund
et hårsbred vige nogen stund!


Debat: Menneskets sjæl og ånd

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Diverse information

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation