Kan en kristen huse en dæmon?

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 19/03-04Det er et ømfindtligt emne, som sjældent bliver belyst. Vi læser i Ef. 2:2, at før vi kom til tro på Jesus Kristus, levede vi, styret ”af denne verdens tidsånd og af herskeren over luftens rige, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn.”

Paulus siger, at alle er døde i forhold til Gud, Ef. 2:1. Dette er ikke ment som en illustration eller lignelse. Det er en realitet. Og denne åndelige død i forhold til Gud er en følge af synden. (Romerne. 5:12.)

Som døde i forhold til Gud er vi altså underlagt herskeren over luftens magter, jfr. 2. Kor. 4:3 f. Fra ham udgår den åndsmagt og mentalitet, som præger de ulydige.

Denne åndelige bundethed er en indre magt som gør, at mennesker frivilligt følger de syndige lyster, fordi det er deres egne tanker og vilje. (Ef. 2:3.) På grund af dette er mennesket under Guds vrede. (Ef. 2:3 b.) Det er det alvorligste ved det uomvendte menneskets tilstand.

Mange tror ikke, at en kristen har noget med dæmoner at gøre, men det kan vi let have. Er vi født på ny og gør alt for at leve i denne sfære, kan dæmonerne ikke røre os. Men dersom vi som en kristen lever i en eller anden synd eller ulydighed, er dæmoner vor herre og ikke Jesus Kristus. Men dæmoner kan meget vel lade os blive i troen på, at alt står vel til med os, selv om dette ikke er tilfældet.

Der er ingen tvivl om, at de okkulte vækkelser (som for eks. Toronto Velsignelsen og Pensacola) har ledt mange ind i en tilstand af åndeligt bedrag, som de ikke siden er kommet ud af. Som bl.a. ses ved, at de godtager en forkyndelse, som peger på en ”anden Jesus” og bringer et andet evangelium, som vi for eks ser hos Benny Hinn, Ndifon, Trosforkyndelsen og mange flere.

Dæmonerne har frit spil. I dag tales der nemlig sjældent om blodets kraft, om korsets betydning og om den nye fødsel med mere, som er kernepunkter i sand kristendom. ”Herskeren over luftens rige”, Satan, har mange i sin magt, fordi de aldrig hører om den sandhed, der kan gøre dem frie. Vi kan derfor slå fast, at rigtig mange har givet en dæmon plads i deres liv. Dæmonen eller dæmonerne er godt tilfredse med, at mange kalder sig en kristen, blot de ikke hører de sandheder i Bibelen, der kan sætte dem i frihed.

Kendsgerningen er, at den som bevidst gør synd, ikke lever i samfund med Gud men i samfund med Djævelen. (1. Joh. 3:8 ; jfr. Joh. 8:43-44.) Men det var jo netop Djævelens magt, Jesus kom for at gøre ende på. (Jfr. Hebr. 2:14.) Det nye liv, som Gud giver ved genfødslen, gør ikke synd (kan ikke fortsat leve i samme synd) men ønsker at leve efter hans vilje. (1. Joh. 3:9 ; jfr. 1. Joh. 2:29, Ef. 4:24 og 1. Pet. 1:22-23.)

Udtryksmåden i disse vers kan let misforstås. Vi må derfor tolke dem ud fra sammenhængen, de står i. Johannes lærer ikke, at en kristen kan blive syndfri her i verden. (Se 1. Joh. 2:1 ; jfr. 1. Joh. 1:8). Indtil vi når frem til fuldendelsen, har vi den onde lyst i vort hjerte. (Jfr. Jak. 1:14, Romerne. 6:12 og 7:24.) Men den nye natur, som Gud har givet os, er helt forskellig fra dette. Forskellen på den gamle og den nye natur skal erkendes, og kødets gerninger korsfæstes. (Rom. 6.kap. og Kol. 3:5 ff.) Ved dette kendes et Guds barn. (1. Joh. 3:10 og 1. Joh. 2:5 og 29.)

Og modsat: De, som Djævelen hersker over, kan kendes ved; at de ikke tager det så nøje med synd og lever ugeneret i bevidste synder. Livet i retfærdigheden har både med vort forhold til Gud og vort forhold til mennesker at gøre. Det er almindelig lært, at en kristen ikke kan komme under kontrol af en dæmon. Men bl.a. missionærer i hedningelande ved, at dette synspunkt er forkert.

Selvfølgelig synder en kristen men må ikke blive i disse synder. Som vi læser om Ananias og Safira (Ap.g- 5:1-11), Simon, den tidligere troldmand (Apg. 8:9-24), og nogle der levede i incest (1. Kor. 5:1-13).

I Fil. 1:9-10 læser vi: ”Og dette beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må blive rigere på erkendelse (indsigt) og på al evne til at skelne. På den måde kan I dømme om småt og stort, så I kan være rene og uden anstød til Kristi dag,”

Når et menneske bliver fyldt af Guds Ånd, frigøres dets ånd fra sjælen. Og der sker en ubeskrivelig forandring med en sådan person. Ordet bliver langt mere levende, og der er større åndelig kraft i et sådant menneskes liv. Der hvor det ikke før turde vidne, får det nu mod til det. Og der gives kraft til selvkontrol og til at bedømme ånder.

Der er stor forskel på at være besat og at være bedraget af en ånd. En troende kan være bedraget af efterlignende syner og manifestationer, uden at det fører til besættelse.

Ret mange kristne er besat i en eller anden grad uden de ved om det. Men det kan ofte ses af deres gerninger og af deres vilje til at synde uden at angre.

Grader af ond magt


Der er stor forskel på besættelse. Det kan være på en så stilfærdig måde, at mange narres til at tro, at det i stedet er Guds ånd der arbejder, som for eks i forbindelse med Toronto Velsignelsen og Pensacola. Er der tale om besættelse i fuld styrke, kan dæmonen tage kontrol over den besattes stemme, og røsten er da ikke længere den besattes men dæmonens. Ligeledes kan den besattes personlighed periodevis ændre sig.

Satan bruger at blande sandhed og løgn og kan derved lettere narre folk. Hans måde at bedrage på er i dag den samme, som han brugte overfor Eva: Mon Gud har sagt? Og så følger blandingen af løgn og sandhed. Eva troede på denne blanding og gjorde det, Gud havde forbudt. Og sådan er det også i dag og er det første alvorlige trin til, at dæmonerne tager kontrol over vor tanke og vilje. Toronto og Pensacola er et godt eksempel, idet alle faser i besættelse fandtes der. Og Satan kunne arbejde frit og endog få mennesker til at tro, at det var Helligånden, der arbejdede.

Jeg ved, at der var mange tusinder af de oprindelige medlemmer i Pensacola, der tog afstand fra dette og ophørte med at komme i denne menighed.

Satan gør alt for at efterligne Guds nærvær og sender en fremmed ild i mennesker som erstatning for Helligånden. Hvilket disse to menigheder er typiske eksempler på.

Bibelen er den bedste lærebog i alle åndelige spørgsmål. Men lader du hvem som helst tolke den, kan du være på farlig grund. Det kan føre til, at du bliver villig til at tro på Satans løgne. Der er talrige eks. på dette. Derfor gælder det om at have åbne øjne.

Artikler, der advarer om efterligninger af den sande tro, er ikke efterspurgte. Derimod er alt det, der leder til falsk salvelse, i høj kurs. For eks. taler Benny Hinn og Ndifon med flere for fulde huse. Og når det drejer sig om at give til Satans propaganda, strømmer pengene ind. Medens der kun – stort set – gives småpenge, når der er tale om at yde til dem, der fortæller sandheden.

For eks. siger Yonggi (David) Cho, at hvis han vil, kan han bygge en kirke, der koster millioner af kroner. Der er ikke tale om, hvad Gud vil, men hvad Cho vil. Her er der virkelig en stor afstand til Jesu bøn: Ske ikke min men din vilje! Og ordene i Fadervor udtrykker det samme.

Yonggi Cho er præst ved verdens største protestantiske kirke i Seoul, med 700.000 medlemmer. Men hans lære er en blanding af buddhisme, lidt bibelsk lære samt okkult helbredelse, profetier, visualisering, heksekunst og hedenske teknikker. Cho lærer, at kristne kan få alt det de ønsker, ved at bruge den “fjerde dimension”.

Når Cho taler om tro, er det ikke tro på Gud men mængden af den tro, vi selv kan præstere. Og i henhold til denne tro kan vi få det, vi ønsker, også det umulige. (Se bogen The Fourth Dimension, side. 36-47.)

Hvordan viser en besættelse sig


Følgende er hentet fra TV ZULU

”Besættelser af ånder er et fænomen, hvor ikke-fysiske bevidstheder overtager kontrollen med levende personer. Ligesom når en hypnotisør bemægtiger sig en anden persons frie vilje, er forestillingen om besættelser, at noget tilsvarende sker, blot er den kontrollerende bevidsthed ikke fra en levende men fra en ikke-fysisk person eller et andet udefinerbart væsen. Ligesom forestillingen om ånder daterer forestillingen om besættelser sig tilbage til forhistorisk tid, og der er talrige beretninger både i kristendommen og andre religioner om mennesker, der er besatte af ånder.

Folk, der har følt sig besatte fortæller, at de f.eks. har oplevet:De fleste, der tror på ånder, mener at besættelser kun kan forekomme, hvis en person har åbnet sig mere eller mindre frivilligt for det, de kalder åndsmagterne.

Åbningerne kan ske på flere forskellige måder:Psykiatere hævder, at mange af de samme symptomer kan skyldes psykoser, skitzofreni eller lignende lidelser.”. Citat fra TV ZULU slut.

Al respekt for psykiatere men de mangler i allerhøjeste grad indsigt i åndelig viden og ser det hele ud fra tillært viden. Det åndelige kan kun forstås ud fra en åndelig beståelse.

Antireligiøs psykiatri


Sigmund Freud, psykiatriens fader, hævdede, at religion repræsenterer en slags sindslidelse. Og mange psykiatere er antireligiøse og ser på religion som en neurose, som hindrer folk i at blive mentalt friske. Bare et fåtal psykiatere er neutrale vedrørerende religion. De mest ekstreme hævder, at det er et tegn på sindssygdom, at man bliver medlem af en religion. De kommunistiske myndigheder i Sovjetunionen brugte samme argument mod anderledes tænkende.

Flere inden for psykiatrien har engageret sig for at få nedbrydning af troen legaliseret. Vi må forstå, at religion og psykiatri er konkurrenter, som begge hævder at have den bedste forklaring på sjælens mysterier. Det er da bare logisk, at psykiatere forsøger at stille religiøse ledere i et negativt lys og på den måde selv få en større del af markedet. Selvsagt er det lettest at gå til angreb på de svageste blandt religionerne og gå aktivt ind for at introducere anti-religiøse love og legalisere nedbrydning af troen.

Brændemærket


For et års tid siden skrev jeg en artikel, hvorfra jeg her bruger et lille udsnit:

”Ånden siger udtrykkelig, at i de sidste tider skal nogen forlade troen og vende sin opmærksomhed mod forførende ånder og dæmoners lærdomme. Det sker ved løgneres hykleri ved sådanne, som har fået brændemærket sin egen samvittighed.” 1. Tim. 4:1-2.

Det er vigtigt, at de der forkynder Ordet, kender til vranglærens oprindelse, hvis de skal kunne imødegå den. Helligånden taler klart om, at det ikke er mennesker, der er udgangspunktet for vranglæren, men onde ånder og dæmoner. Når nogle falder fra troen, er det altså fordi de holder sig til forførende ånder og dæmoners lærdomme. Men disse dæmoniske magter må have menneskelige redskaber i form af vranglærere, der har fået brændemærket sin egen samvittighed af deres herre, Djævelen. Udtrykket sigter til brændemærkning af slaver.

Et område, der er brændemærket, er ufølsomt. Når en samvittighed er brændemærket af Satan, er den ikke længere følsom. Sådanne kan lytte til sandheden i årevis, uden at den siger dem noget. Det er det, Satan vil opnå gennem forkyndere, der bringer dæmoners lærdomme. Du tænker måske, at du aldrig har hørt sådanne forkyndere. Men vær da ekstra opmærksom, thi det tyder på, at din samvittighed har en eller anden grad af brændemærkning og derfor ikke mere kan høre, når sandheden mangler i en forkyndelse.

Vor tankevirksomhed er også en af Satans yndede indfaldsveje. Han sender sin indskydelser, måske gennem en dæmon, som kender dig ud og ind, som tilpasser sit budskab og sender den som en tanke ind i dit hoved. Du tager imod den som din egen tanke, og således starter en dæmonisk lærdom i dig. Dag for dag lægges der mere til, så du til sidst har en indviklet, falsk lære, som du villigt overgiver dig til! Uddrag slut.

Det er en blanding af alt dette, der bruges i psykologi med mere. Freud havde meget med ånder at gøre. Og psykologi har meget med okkultisme at gøre, som har vundet indpas mange steder og formået at få mange til at tro, at er man såret i sin sjæl som følge af stærke oplevelser, så har man brug for en psykolog. Man har i sådanne tilfælde brug for Gud. I ældre tid talte man med en troende præst, som kendte de rette ord fra Bibelen. Men også på dette område har Den ny Verdensorden vundet frem, hvor der ingen plads er til Gud.

Satan vil vise, at han er herre, og at han har vundet. Men han er en løgner fra begyndelsen, og mod endetiden stiger hans aktivitet og omfanget af hans løgne. Mange vil blive indfanget i hans utallige former for bedrag. Som for eks. falske forkyndere, der har kristendoms skin men mistet dens kraft.

Tidernes tegn er klare


Debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende 17.10.01:

”Angsten og usikkerheden over hele verden har været støt stigende siden den 11. September. Alle tænker eller siger: Hvad bliver det næste?- Men ingen kender svaret.

På dette spørgsmål kan kun Bibelen give svar. Det er her trådene samles. Det er her, det samlede overblik findes. Når det profetiske ord taler om en kommende trængselsperiode, der skal gå forud for Kristi genkomst, hvad er da begivenheden i USA andet end begyndelsen til denne periode, som hele verden nu bliver hvirvlet ind i?- Politikere prøver at tale optimistisk overbevisende, men det er som om ingen mere har tillid til deres ord – og hvad ved de i øvrigt om dagen i morgen?

Men hvis nu netop dette er begyndelsen på en ny og streng periode – hvad mange tror det er – hvad vil så fortsættelsen være?- Bibelen giver svar - formuleret på mange forskellige måder, som er let forståelige og som ikke kan – og som slet ikke bør – bortforklares, hverken af læg eller lærd.

Tre af de fire evangelier beretter enkelt og uden tilløb til sensation eller hysteri om kommende hændelser, der vil ryste verden. Når disse begivenheder bliver samtidige, udgør de tilsammen ”tegnet”, som varsler Jesu´ Genkomst. Der nævnes krige – snart her snart der, krigsrygter, krigslarm, store jordskælv og andre naturkatastrofer, hungersnød og pest.

Endvidere tales der om åndelig sløvhed og søvn i den kristne verden. Om falske forkyndere og falske profeter, der skal føre mange bort fra sandhedens evangelium. Alt sammen står det som alvorlige advarsler om, at tiden er nær.

Også apostlen Paulus taler profetisk om vor tid, når han siger til sin unge ven Timotius: ”Det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme strenge tider. Thi menneskene vil blive egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, spottelystne, ulydige mod forældre, utaknemmelige, ufromme, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, rå, fjender af det gode, forræddere, fremfusende, opblæste, lystens venner snarere end Guds venner.” 2.brev til Timotius, Kap.3. Et rammende og uhyggeligt billede, der netop passer på vor hverdag!

Dette burde vore kirkers præster rettelig være opmærksomme på, men det er som om de fleste nærer en stille berøringsangst og ukendskab til disse vigtige afsnit i Bibelen. Men måske er det for meget at forlange af en embedsmand, der ellers er pligtopfyldende, at han i sine prædikener skal beskæftige sig med så kontante ting som dette, at Kristi genkomst – verdens største begivenhed siden skabelsen – nu med eet slag er blevet nærværende?-

Til vor tids begivenheder hører også billedtalen i Joh. Åb., der gennem århundreder har været betragtet som alt for uforståelig og abstrakt til, at nogen overhovedet har villet beskæftige sig med den. Men nu begynder også disse billeder at blive mere skarpe.

Når vi tænker på det forfærdende skue med de to skyskrabere, der rummede handelsforbindelser til hele verden synke i grus, mens forretningsforbindelser over hele kloden så derpå med rædsel, så kunne en billedtekst, hentet fra Apokalypsen næppe passe bedre end denne: ”Og de skal stå langt borte af rædsel over hendes pine og sige: Ve, ve, du store by, Babylon du mægtige by! Dommen er kommet over dig på en eneste time.” Åb. 18:10.

I parentes bemærket er der dog ingen grund til at tro, at det her nævnte ”Babylon” er et billede på WTC, men snarere på en by i Europa, der også indtager en central stilling, både kommercielt, politisk og religiøst, og som dommen en dag vil ramme omtrent på samme måde, som det skete på Manhattan. Det norske bibelleksikon, udgivet i 1965, skriver således: Babylon. Et mysteriøst navn for Rom, som er kendt med dette navn både i jødisk og urkristelig apokalyptik.

I Lukas-evangeliet kapitel 24 taler Jesus ”i evig nutid” med adresse til sine nærmeste venner: ”Men når dette begynder at ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig.”

Denne stærke profeti kan enhver oprigtigt troende så tage til sig som sin helt personlige redning, ligesom enhver der vil, kan forkaste den med de deraf følgende konsekvenser. Her gælder stadig det gamle ord om, at ”vi går ikke sognevis til Paradis”! Det enkelte individ må gøre op med sig selv og tage personlig stilling.” Citat slut.

David Wilkerson skrev 23. Mai 1994. Citeret på norsk.


”Jeg ønsker å dele med deg det jeg tror er Guds visjon for sin endetidsmenighet. Det er en visjon som er basert på det åpenbarte Guds ord, for Bibelen gjengir klart, hvordan Jesu Kristi menighet vil bli rett før hans komme.

Kirken i Amerika er sikkert langt fra hva Gud hadde tenkt seg at den skulle være. Faktisk er det meste av det vi ser foregå i navnet Kristus i dag en vederstyggelighet. Allikevel er det rester av kirker spredt utover denne nasjonen og rundt om i verden, som lever opp til Guds hellige standarder. De lever hellige liv, preker rettferdighet, tror på overnaturlige verk. Disse kirkene er levende, fulle av Guds Ånd, og innvirker på liv og hele samfunn for Jesus.

Men, for det meste opererer hele kirkesamfunn i dag uten den Hellige Ånd. De er uten Jesu nærvær, konkurs på alle åndelige gaver. De praktiserer en form for religion uten noen kraft, overbevisning eller frelsende budskap. De morer sig med verden og er mer politiske enn åndelige. De beroliger synd, degger med homoseksuelle, lukker øynene for skilsmisse, latterliggjør det overnaturlige, kaster tilside all lære om himmelen, helvete, omvendelse og dom.

Slike kirker lurer til og med på om Gud er i live. De er så kalde, svake og redde, og verden håner dem! De har ingen innflytelse, ingen respekt, ingen innvirkning på samfunnet i det hele tatt.

Det nye Testamentes kirke fikk demonene til å skjelve! Den drev legioner av demoner i avgrunnen, ba fengselsdører åpne seg, fikk herskere til å krype sammen i frykt. Intet våpen kunne ha fremgang mot den! Disse tidlige troende hadde en slik tro og kraft, at krøplinger reiste seg opp og sprang, tiggere ble evangelister. De trodde på det overnaturlige, og de åpnet blinde øyne, døve ører og helbredet alle slags sykdommer. De til og med reiste opp de døde!

Jeg sier ikke at Guds endetidsmenighet vil bli en repetisjon eller kopi av den første menighet. Nei, jeg sier at den vil bli enda mer betydningsfull enn det! Den vil bli mektigere, sterkere, med en enda større åpenbaring av Jesus. Den vil ha en større salvelse fra Ånden enn noensinne, til og med større enn på pinsefesten! Gud sparer alltid sin beste vin til enden!

Profeten Daniel bekrefter dette. Han sa at visse profetiske sannheter er forseglet og vil bare bli åpenbart i de siste dager:

For disse ord skal være gjemt og forseglet inntil endens tid.....og ingen ugudelig skal forstå det. (Daniel 12.9-10).

Guds folk kommer til å begynne å forstå nye ting i hans Ord! Disse tingene er allerede i Bibelen; de har bare ikke blitt åpenbart i sin fylde. Daniel sa, at han så disse tingene men ikke kunne forstå dem, endog med all hans guddommelige visdom: Og jeg hørte det, men forstod det ikke. (vers 8).

I dag har den Hellige Ånd åpenbart disse tingene til åndelige, våkne hellige!

... Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.. (1. Kor. 2:9-10).

Den Hellige Ånd blir i oss for å åpenbare disse skjulte tingene for oss!

Akkurat nå forbereder Herren en mektig, men ydmyk hær av hyrder etter sitt eget hjerte, og han forbereder også en restforsamling av sultne får, som har vendt seg bort fra død og synd i den moderne kirkes foretagende. Scenen blir gjort klar for den kirken som død og synd ikke skal ha makt over. Den vil bli varm, ikke lunken, og den vil rokke selve helvetes fundament. Ingen makt på jorden vil bli i stand til å ignorere eller forakte den!” Citat slut.

Tag det alvorligt med din frelse


Det ligger åbent for os at vælge, hvem vi vil tjene. Om vi høre på sandheden eller lade os fylde med Satans smukt indpakkede løgne. Holder du dig ikke til sandheden i Bibelen, er du stærkt på vej til helvede, hvor Satan og den falske profet også er at finde. Og kender du ikke til det Bibelen fortæller, er du et let bytte for Satans løgneånder. Lad dig advare – find selv den rette vej, der fører gennem ”perleporten”, ved at læse Bibelen. Du finder bedst den rette vej ved at læse en uforforket og uforvrænget udgave. På engelsk har vi KING JAMES VERSION, som afgjort er den bedste. Og læser du ikke engelsk, kan du skaffe dig den norske BIBELEN GUDS ORD, som er den bedste oversættelse, vi har på et nordisk sprog. Den kan købes fra Hermon forlag. Det er klogt at købe udgaven med stor skrift. (Prædikantudgaven.)

Skal du finde vej til ”perleporten”, skal du kende Bibelen og helst en af de to nævnte udgaver, idet de gengiver den korrekte mening. Jeg gengiver et vers fra King James oversættelse: ”I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forladelse.” Kol. 1:14. Ordene ”ved hans blod” er udeladt i andre oversættelser. Og der findes ingen forløsning uden ved Jesu Kristi blod. Det er blot en af mange udeladelser, der findes i de fleste oversættelser. Og det er vanskelig at finde vej, når der mangler mange vigtige oplysninger.

Tag det alvorlig med din frelse. Gud Fader tog den så alvorlig, at han sendte sin Søn for at bære din synd. Har du ikke taget imod ham, skal du selv bære dommen over dine synder. Og det kan intet menneske. Tag derfor imod verdens frelser og gør det i dag. I morgen kan det være forsent.


Debat: Kan en kristen huse en dæmon?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Diverse information

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation