Viser ALPHA hen til Jesus?

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 14/12-01Ifølge UDFORDRINGEN uge 13. 29. Marts 2001 er Alpha en værdifuld vejleder i kristendom. Men efter at have gennemgået Alphas læremæssige synspunkter, ses det klart, at dette ikke er tilfældet. Der bringes i artiklen i UDFORDRINGEN en række forkerte oplysninger. Og med denne viden ser jeg det nødvendigt igen at advare mod at bygge på Alpha kursernes undervisning, som mange steder direkte vildleder i stedet for at vejlede.

Kort introduktion

Alpha har sine rødder i Holy Trinity Brompton Church – en anglikansk kirke i London. Den tidligste version går tilbage til 1973. Medens Nicky Gumpel begyndte at udsende sin version af Alpha i 1990.

Holy Trinity Brompton er kendt for sin linje med ”drukken i ånden”, som Steve Hill overførte til Pensacola.

Pensacola News Jour. har flere gange bragt artikler der beskriver, at lederne i Pensacola omgås sandheden efter behag.

Den 9. febr. 1998 udsendte Christianity Today en firesiders rapport om Alpha kurser, hvori der står, at Alpha består af: AAlle, der vil finde ud af mere om den kristne tro. L - Lære om latter. P - Pasta – spise sammen for at lære folk at kende. H - Hjælpe hverandre i små grupper til at forstå Alpha lektionerne. A Ask (spørg) om alt.

Det er en kort og præsis beskrivelse af og om Alpha kurserne. Men der glemmes, at der i Es. 8:20 står: ”To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.” King James. (Til loven og til vidnesbyrdet: hvis de ikke taler i henhold til disse ord, er det fordi, der intet lys er i dem.)

John Richardson, præst ved universitetet i øst London, skriver:


Alpha har kun en overfladisk forståelse af, hvad synd er. I stedet for at fortælle om menneskenes syndige natur, bliver synd blot fremstillet som ”ting, vi gør forkert.” For eksempel ser vi i Questions of Life (lærebog i Alpfa kurser) i afsnittet: Hvorfor døde Jesus? Her læses først Mark 7:20-23, hvor der står om, at ud af menneskenes hjerter kommer der onde tanker. Til det skriver Nicky Gumpel: ”Disse ting snavser vort liv til” Det er meget rigtigt, men Gumpel peger ikke på, at det er vort hjerte, der er problemet, og at sker der ikke en forandring med vort hjerte, vil vi fortsætte med at gøre disse, onde ting.

Det, der efter Richardsons mening mangler, er det, Paulus kalder troens lydighed. Og uden viljen til at gå ind under troslydighed, kan der så være tale om en levende tro? Slut fra Richardson.

Chris Hand


Chris Hand er forfatter til bogen Alpha Falling short, og han skriver, at mange er blevet imponeret af al den reklame i tryk og videoer, der har været for Alpha kurserne. Men han fastslår, at Alpha ikke lærer om Bibelens Gud.

Alpha citerer meget fra Bibelen men fremviser ikke Gud som den, der har åbenbaret sig selv i Skrifterne. Der er meget, vi kan sige om Gud og hans storhed, men uden vi lærer ham at kende som en hellig Gud, kender vi ham ikke. Vi læser for eks. i Es. 40:25-26: ”Hvem vil I ligne mig med som min ligemand? siger den Hellige. Løft jeres blik til Himlen og se: Hvem skabte stjernerne? Han mønstrer deres hær efter tal, kalder hver enkelt ved navn; så stor er hans kraft og vælde, at ikke en eneste mangler.”

Gud er hellig og almægtig. Han er i Himlen i al dens herlighed. Intet urent kan leve i hans nærhed. Og for alle dem, der mangler hans hellighed, er der kun dom at vente. Og Bibelen siger: ”Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder.” Hebr. 10:31. Disse to punkter forbigår Alpha fuldkomment.

Alpha forpligter ingen til hellighed og frygt for at synde, som Bibelen formaner til


Chris Hand skriver videre: Bibelen lærer, at et menneskes lod, indtil det bliver forligt med Gud, ikke er lykkeligt. I Salme 7:12 står skrevet: ”Retfærdig som dommer er Gud, en Gud, der hver dag vredes.” Og i Joh. 3:36 står: ”Den, som tror på Sønnen, har et evigt liv; men den, som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Ethvert menneske uden Jesus er under Guds vrede. Og Paulus skriver, at vi alle ”af natur er vredens børn…” Der er ingen tvivl. Alle har brudt Guds hellige lov og er syndere og fortjener fordømmelse. Bibelen bruger stærke ord om vor synd og den fordømmelse, vi er under, indtil vi forliges med Gud ved tro på Jesus som Guds Lam.
I stor kontrast til Bibelen siger Alpha ikke sådant om vor syndige tilstand, og efterlader os med en uklar viden om, hvor fortabte vi er. Ifølge Gumpel er synd mere en livsform end en adskillelse fra Gud. (Gumbel 1994: 44,47). Alpha lærer ikke, at uden oprigtig tro på Jesus, kommer vi under Guds dom og er ”uden håb og uden Gud i verden.” Ef. 2:12.

Den Jesus, Alpha lærer om, er ikke den Jesus Kristus, vi møder i Bibelen


Alpha siger ret meget om Jesus og stiller spørgsmålet i deres bog Why did Jesus die? (Hvorfor døde Jesus). Men de svarer ikke på dette store spørgsmål. Bibelen lærer os, at Jesus Kristus døde, fordi Guds hellige krav krævede det for at frelse os. Vi fortjener Guds straf, men den tog Jesus på sig, da han døde i vort sted. (Rom. 3:25 Og 1.Joh. 2:2.)

Alpha (1994: 19-20, 47-48) giver en forkert forklaring, idet Kristi død på korset fremstilles som en kærlighedshandling uden forbindelse til Guds dom og –vrede. Og Alpha fortæller ikke at vi er uden håb, dersom vi ikke tager imod frelsen ved tro på Jesus Kristus.

Den kærlighed fra Gud, som Alpha fortæller om, er ikke Guds kærlighed, som der findes i Bibelen. Alpha lærer nemlig, at Gud er kærlighed og intet andet. Medens Bibelen fortæller, at ”således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv.” Joh. 3:16.

Hvad var det, der fik Gud til at ville frelse os? Hans kærlighed! Det er netop det, der gør Guds kærlighed så speciel og vidunderlig. Vi læser i Rom. 5:8: ”Gud beviser sin kærlighed over for os, ved at Kristus døde for os, medens vi endnu var syndere.” Denne handling, at Gud gav sig selv for os, da vi endnu var syndere, hæver Guds kærlighed op over enhver tale om den kærlighed, som Alpha viser hen til. Alphas gud kan få os til at føle os specielle. Men den Gud, Bibelen taler om, vil give os evigt liv. Der er frelse til forskel imellem disse to opfattelser.

Den ånd, Alpha lærer om, er ikke den Helligånd, vi møder i Bibelen


Chris Hand skriver videre: Jesus sagde om Helligånden: ”Men når han, sandhedens Ånd, kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynde jer. Han skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde jer.” Joh. 16:13-14. Men den ånd, der tales om i Alpha, har kun til formål at give folk gode ”oplevelser” for derved at gøre Gud levende for dem.

Når Alpha holder ”Helligånds-Weekend-Away” skal man møde med forventning om, hvad der skal opleves. Når folk er fyldte, ryster de som et løv i vinden. Andre finder sig selv stærk optaget af fysisk at spise i ånden. (Gumpel 1994: 136.) Og der fortælles videre:

Fysisk varme ledsager til tider det at fyldes af ånden. Folk kan opleve det i hænderne eller andre dele af deres legeme. Andre kan opleve, at de føler sig som ”glødende” over det hele. Andre igen kan føle det som en brænden i armene, selv om de ikke er varme. (Gumpel 1994: 136.)

Sådant har intet med Helligånden at gøre og stemmer ikke med det, Bibelen fortæller om Åndens virke. (Den passer i stedet med beskrivelser, vi kan finde om ånders fremtræden i Østens religioner. HSS.) Alphas ånd arbejder udenfor Skrifterne, det gør Bibelens Helligånd aldrig.

Omvendelserne i Alpha er ikke lig omvendelserne beskrevne i Bibelen


Der står, at Peters ord på pinsedagen ”…skar dem i hjertet…” Ap.g. 2:37. Og i Ap.g. 16:30-31: spurgte fangevogteren: ”I herrer, hvad skal jeg gøre, for at blive frelst? Men de sagde: Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du blive frelst, du og dit hus. Både fangevogteren og skarerne på pinsedagen forstod, at de var syndere og havde behov for Guds barmhjertighed. Og de oplevede, at evangeliet ”… i sandhed var Guds ord….” 1.Tess. 2:13.

Omvendelserne i Alpha er helt forskellig fra det, der skete på pinsedagen. Der er stor forskel på en følelsesmæssig oplevelse, og at forstå Guds hellighed og behovet for at blive frelst. I Alpha får mange ekstaseoplevelser, som betragtes som omvendelse, men på ingen måde er som den omvendelse, der beskrives i Bibelen.
Kort sagt hjælper Alpha os til oplevelser men ikke til at lære den levende og sande Gud at kende, idet Alpha som før beskrevet ikke lærer om Jesu død i vort sted. Alpha har måske de ”gode hensigter” at ville spare folk for Bibelens alvorligste budskaber. Men derved er de heller ikke i stand til at bringe os det gode budskab.

Mennesker har hårdt brug for at høre det livgivende, sande budskab om frelse ved omvendelse og tro på Jesus. Dette må aldrig blive et udvandet budskab, der kun taler om Guds kærlighed. At få folk til at tro, at de er omvendte uden at være det, er en alvorlig synd. Og at få folk til at tro, at en form for gudfrygtighed er nok, medens de fornægter Guds kraft til at leve et helligt liv, er ikke bedre. (2.Tim. 3:5.) Slut fra Chris Hand.

Ser vi nærmere på Nicky Gumpel, må vi ligesom magasinet CRN fastslå, at han prøver at lede folk ind i esoteriske oplevelser med selvhypnose og bruger Guds ord til at få folk ind i en tilstand, hvor de mister deres evne til at bedømme de evige sandheder.
Gumpel siger, at formålet med Helligånds-weekends er at forvente alle slags fremmede manifestationer og legemlige ophidselser. Der forekommer ved disse weekender ifølge Gumpels egne udsagn noget, der ligner hedensk kundalini. Se flere oplysninger i Gumpels bog Question of Life.

Alpha godkender den katolske lære


Endnu en farlig opfattelse er Gumpels tanke om, at Guds kongerige oprettes nu og her, dersom vi har tro nok. Se nærmere i førnævnte bog side 44.

Hank Hanegraaff skriver således om denne teori:

”Ledere af de efterlignende vækkelser kræver kongeriget nu i dette liv, med alt, hvad det indebærer af materiel rigdom, fysisk sundhed og jordisk magt.” Counterfeit Revival, side 108. Ved at lære om Guds kongerige nu begås en alvorlig fejl, som leder til en forkert opfattelse af meget af det, Bibelen taler om.

Gumpels egen kirke, Holy Trimity Brompton, støtter Clark Pinnock i hans vilfarelse, der byder Saiva Siddhantas litteratur velkommen. Og som respekterer Buddha og Muhammed på lige linje med de gammeltestamentlige profeter. (Se side 6 i Alpha the unofficial guide. St. Matthew Publishing.)

Denne tanke er også udbredt i Den romersk katolske Kirke, hvor pave Joh. Paulus i 1986 samlede 130 ledere fra verdens 12 største religioner. Der var slangetilbedere, ildtilbedere, spiritister, heksedoktorer, buddhister, muslimer, hinduer såvel som ”kristne” fra forskellige trosretninger og katolikker. Og pavens gode ven, Dalai Lama, fik en æresplads i St Peter kirken i Rom. (Se side 11 i Alpha the unofficial guide.)

Kardinal Arinze, der betragtes som et godt emne for en ny pave, går stærkt ind for enhed på trods af forskellig tro. Og hvad det vil sige i praksis, ser vi i disse ord:

”Paven tillod en Shiva præstinde at tegne det specielle Shiva mærke på hans pande…” (New Age leksikon definerer Shiva som dæmonernes fyrste.) Hvorledes kan paven, som kalder sig selv for Kristi vikar, tillade sig at bære Shivas mærke på sin pande?

Bibelen lærer tydelig, at der ikke kan være fællesskab imellem Kristus og dæmonernes fyrste. Imellem lys og mørke. (1.Kor. 10:20-21 og 2. Kor. 6:14-18. Se også 5. Moseb. 7:2-6.) Der står skrevet i Joh. 4:23: ”Men den time kommer, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed; thi det er sådanne tilbedere, Faderen vil have.” Pavens samling er direkte at gå imod disse ord.

Hvad har alt det med Alpha at gøre? Alpha lederne viser ofte hen til Den katolske Kirke, ja endog mere end til nogen anden trosretning. Og Alpha kritiserer ingen af de synspunkter, som romerkirken går ind for eller dens lære. Dens hengivenhed for denne frafaldne kirke ses tydeligt ved, at der i Alpha News, marts 2000 var en speciel artikel tilskrevet katolikker med stærk ros til samme.

Alpha lederne godkender romerkirkens lære om, at jomfru Maria blev født uden synd. At hun er Guds moder. At hun er medforløser. At hun er mellemmand imellem Gud og mennesker. Og at hun er himmeldronning. En lære, som tydelig er afgudslære (se Jer. 7:18-27) og er hentet fra babylonisk afgudsdyrkelse, hvor himmeldronningen kaldes Astarte. Under dette navn blev hun senere tilbedt i Israel og var en af årsagerne til, at afgudsdyrkelsen i Israel blev så omfattende.

Jesus Kristus eller Alpha?


Alpha fokuserer stærk på Guds kærlighed. Gud er kærlig men er mere end det. Kærligheden er kun en af Guds mange sider. Det er af stor betydning, at vi ved, han også er hellig, retfærdig, barmhjertig og langmodig. Kender vi ikke disse sider af Gud, har vi kun et overfladisk kendskab til ham og forstår ikke hans had til synden, og at der intet urent kan komme i hans nærhed.

Chris Hand skriver:

”I Alpha er Gud kærlighed og meget lidt ellers… Alpha kurserne mangler helt de andre sider af Guds fuldkommenhed…” Cris Hand.

Alpha guiden er ”jeg centreret”, i stedet for at være ”Kristus centreret.”
Pastor Fhilip Foster skriver: ”Jeg har optalt, at i Alpha news bruges navnet Alpha over 500 gange, medens Jesu navn kun er brugt 8 gange og det kun i forbifarten.”

Hvem sættes der mest lid til, Alpha eller Jesus Kristus?

Hvorledes skal vi optræde overfor falsk forkyndelse?


Hvorledes Gud ser på falsk forkyndelse, kan vi læse om i Salme 119:104: ”Ved dine befalinger fik jeg forstand, så jeg hader al løgnens vej.” Og i Gal. 5:4 og 12: ”I er tabte for Kristus, I, som retfærdiggøres ved loven; I er faldet ud af nåden.” ”Gid de endog måtte lemlæste sig selv, de, som forstyrre jer!” Og i 2.Tess. 1:6: ”… så sandt som det er retfærdigt for Gud at give dem trængsel til gengæld, som trænger jer.” Og Gud siger: ”Mit Folk skal gå til grunde, fordi det er uden kundskab.” Hos. 4:6. Det er udsagn om, hvorledes det går dem, der mangler ægte viden om, hvad Gud siger i sit ord.

Hvorledes skal vi da stille os overfor dem, der lærer falsk? Bibelen siger klart: ”Det var derfor, jeg opfordrede dig til at blive i Efesus, da jeg drog til Makedonien, for at du skulde påbyde visse folk ikke at føre fremmed lære.” 1.Tim. 1:3. Og i Titus 3:10-11 står der: ”Et kættersk menneske skal du afvise efter een og to ganges påmindelse, da du ved, at en sådan er forvendt og synder, domfældt af sig selv.”

Ægte indstilling overfor falsk lære er, som der står i Ordspr. 25:12: ”En guldring, et gyldent smykke er den vise, som irettesætter for et lyttende øre.” ”.. ved revselse får den forstandige kundskab.” 19:25b. ”… klog er den, som tager vare på revselse.” 15:5b. I Præ. 7:5: ”Det er bedre at høre på en irettesættelse fra en vis mand end at høre på dårernes sang.” Og i Ordspr. 27:5 står: ”Åbenlys irettesættelse er bedre end kærlighed, der holdes skjult.”

Ved irettesættelse får den forstandige kundskab, læste vi. Er det mon derfor, Gumpel fører sig frem med en mangelfuld kundskab? Har han ikke fået vejledning i den rette lære? I henhold til Bibelen er hans undervisning ikke blot mangelfuld men direkte vildledende.

Gumpel opfordrer til, at alle, der er med i Alpha kurser, skal visualisere Jesus. Visualisering stammer fra shamaner og har intet med Skriften at gøre. Også på dette område er Alpha på en forkert kurs. Gumpel er i øvrigt enig med Kenneth Copeland, der siger: ”Som en troende har jeg ret til at udstede befalinger…” Gumpel beskriver, hvorledes vi har ”kongelige” rettigheder. Også til at befale over rigdom og sundhed. Det er på linje med Hagins synspunkter, når han siger: Jeg beder ikke om noget, jeg kræver i stedet min ret. (Det samme som trosforkyndere siger: Det er tegn på en lille tro, dersom du ikke kører i en Roll Royce!)

Mit folk går til grunde af mangel på kundskab


I Alpha Guiden siger Gumpel, at Jesus havde problemer og viser hen til, da Jesus helbredte manden, der var uden tro. En uhørt påstand. Det var ikke Jesus, der havde eller har problemer, men de personer, der ikke forstår, hvad han siger og gør, men som påstår, at de forstår det.

At pege på Alphas mange forkerte synspunkter er svært, idet Alphas afvigende lære er så omfattende, og fordi den på mange områder lyder så besnærende, at vor forstand uden videre godkender den. Der skal en punkt for punkt gennemgang til for at se, at den stærk afviger fra Bibelen i spørgsmålet om frelse og helligørelse.

Til slut vil jeg pege på endnu en alvorlig fejl i Alphas manglende lærdom. Gumpel ønsker at favne alle kristne og mener, at de alle har noget godt at bringe. Men lad os se, hvad Bibelen siger om dette. ”Når du kommer ind i det land, HERREN din Gud vil give dig, må du ikke lære at efterligne disse folks vederstyggeligheder. Der må ingen findes hos dig, som lader sin søn eller datter gå igennem ilden, ingen, som driver spådom, tager varsler, er sandsiger eller øver trolddom.” 5.Moseb. 18:9-10. I 7.26: ”… du må ikke føre nogen vederstyggelighed ind i dit hus.” Og i Salme 106: 35-37 står: ”… med hedninger blandede de sig og gjorde deres gerninger efter; deres gudebilleder dyrkede de, og disse blev dem en snare.” Også Paulus formaner til at flygte fra afgudsdyrkelse. (1.Kor. 10:14.)

Det alvorlige er, at mange bl.a. Alpha i dag fører sådanne vedestyggeligheder ind i vore huse, måske under nye navne og smukt omtalt. Men det forbliver hedenske vederstyggeligher.

Paralleller mellem Østens mystik og Alpha


Efter at have gennemgået, hvad Gumpel siger om Alpha, særlig i afsnittet 1994:136, hvor han skriver om følelsen af glødende varme, får man en endnu stærkere forståelse af mange religiøse retninger, der henter ”ånden” fra de samme kilder.

For eks. skriver Greg DesVoignes om Voodoo ritualer, som er en blanding af katolske og okkulte ritualer med ”kristne” sange og bønner, hvor musikken kan gentages om og om igen, ledsaget af trommer. Ved disse Voodoo ritualer glider nogle over i en tilstand, der ligner den af Gumpel beskrivne, som forekommer ved nogle af Alphas sammenkomster. Og ligeledes i en række menigheder og kirker, omfattende Toronto, Pensacola, Vineyard m. flere.

Greg DesVoignes skriver, at der forekommer kundalini i en del kirker og menigheder, hvorved der udløses en indre energi (som man i New Age m. flere kalder slangekraft), som kan være helbredende eller medføre en forhøjet bevidsthed. Ved sådanne situationer kan der forekomme tungetale, rystelser og mærkelige fænomener. Han gør stærk opmærksom på, at der er mange paralleller mellem en del af Østens mysterier og det, der foregår i visse trossamfund, bl.a. i Alpha.

Greg DesVoignes gør også opmærksom på, at ikke alle manifestationer er fra Gud. Han citerer 2.Moseb. 7:8-12, ”Og HERREN talte til Moses og Aron og sagde: Når Farao kræver et under af jer, sig så til Aron: Tag din stav og kast den ned foran Farao, så skal den blive til en slange! Da gik Moses og Aron til Farao og gjorde, som HERREN bød; og da Aron kastede sin stav foran Farao og hans tjenere, blev den til en slange. Men Farao lod som modtræk vismændene og besværgerne kalde, og de, Ægyptens koglere, gjorde det samme ved hjælp af deres hemmelige kunster; de kastede hver sin stav, og stavene blev til slanger, men Arons stav opslugte deres stave.”

Satan har til en vis grad magt til at efterligne Guds undere. Satan kommer med sine undere og sin tungetale og forfører mange til at tro, at det er Gud, der er tilstede. Og DesVoignes skriver, at han ved en lejlighed hørte den falske Robert Tilton tale meget i tunger. De samme ord forekom gang på gang, og DesVoignes skrev dem ned og fandt dem i en Dictionary og så, at Tilton i sin tungetale havde kaldte på dæmoner. Han fik senere sin opfattelse bekræftet af en person, der kendte til både Tilton og læren om dæmoner.

Der er grund til at lytte til ordene: ”… tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud; thi mange falske profeter er udgåede i verden.” 1.Joh. 4:1.

Som Faraos magiker kunne gøre store undere, sker der i vor tid undere, som skyldes vor tids magikere. Og vi gør en alvorlig fejl, dersom vi godtroende tager imod, hvad enhver ånd måtte bringe.

Vi skal ikke gå efter alt, blot fordi det tilsyneladende virker. Vi skal prøve ånderne. Er det ikke Guds ånd, der virker med og vidner om sandheden i Jesus Kristus, er vi på vej ind i et åndeligt mørke og kan ikke mere skelne imellem sandhed og løgn.

Ønsker du at blive frelst og for evigt være sammen med Jesus, må du gå til Bibelen og ikke til Alpha kurser, der kun fortæller dig en del af sandheden, men absolut ikke hele sandheden. Det gør kun Bibelen. Næsten frelst kan ikke frelse dig. Det er enten fuld frelse ved tro på Bibelens Jesus og på Bibelens ord – eller fuld fortabelse uden en frelser, der har båret dine synder og overtrædelser. Tænk igen over ordene i Hos 4:6: ”Mit folk skal gå til grunde (blive ødelagt), fordi det er uden kundskab (er uvidende).” Bibelen giver dig den nødvendige kundskab, medens Alpha i stedet giver dig underholdning. Vel kalder Alpha underholdningen for bibelkundskab, men det ændrer ikke på, at du går til grunde, dersom du mangler den frelsende kundskab til at sætte hele din tro på Jesus som Guds offerlam, der bar vore synder i vort sted .

April 2001
Holger Skov Særkjær


Debat: Viser ALPHA hen til Jesus?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Alpha

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation