Kun sandheden kan føre til frelse

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 23/07-02Jesus sagde til de jøder, som var kommet til tro på ham: ”Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.” Joh 8:31-32. Se også v. 36.

Vejen til åndelig frihed er at blive i det, Jesus har sagt. Hans ord er sandhed som gør os vis til frelse og sætter alle i frihed, der tror på ham. Men Jesus siger også, at hvis vi er en slave af synden, er vi ikke fri, uanset om vi mener, vi er frie.

Jøderne viste deres slaveforhold til synden ved den måde, de mødte Jesus på. Også vi viser det på samme måde. Han kommer til os gennem sit ord med Helligånden som talsmand. Tager vi imod han, blive vi virkelig frie, men er vi fortsat slave under synden, viser det, at vi møder Jesus på en forkert måde. Sandheden er hele Skriften. Jesus bad for dem, der har hørt ORDET: ”Hellige dem i din sandhed! Dit ord er sandhed.” Joh 17:17. Tror vi på Gud og på de ord, han har givet os, helliges vi i sandheden.

Læg mærke til, at det var mennesker, der var kommet til tro på Jesus, som Jesus sagde om: ”I har Djævelen til fader!” ”Mig tror I ikke!” ”I søger at slå mig ihjel, fordi jeg siger jer sandheden.” (Læs Joh 8:30-50.)

Og Jesus sagde til farisæerne: ”Esajas profeterede rigtigt om jer hyklere, som der står skrevet: ”Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud. I har tilsidesat Guds bud og overholder kun menneskers overlevering.” Og han sagde til dem: ”Hvor kønt! I forkaster Guds bud for at indføre jeres egen over­levering.” Mark 7:7-9.

Det er stærke advarende ord om ikke at tro på men­neskelærdom i stedet for Bibelens. Men er det ikke netop det, vi ser i dag? Men husk: ”Hele Skriften er indåndet af Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til retledning og til oplæring i retfærdighed, for at Guds menneske skal blive sat i stand og godt udrustet til al god gerning.” 2.Tim. 3:16-17. Det er Skriften, der er indåndet af Gud og ikke de tilkomne menneskelærdomme.

Alphabringer ikke hele sandheden


Det er med disse ord i tankerne, at jeg endnu engang ser mig nødsaget til at advare imod for eks. Alpha kurserne, som i dag er i færd med at sætte normen for al forkyndelse om, hvorledes et menneske kan blive frelst. Og jeg må pege på, at Alpha kurserne netop ikke holder sig til Bibelen men i stedet indsætter populære menneskeopfattelser om frelsen.

Alphas egne folk siger, at de forkynder evangeliet, medens sandheden er, at når evangeliet bliver udtyndet ved, at ikke hele sandheden forkyndes, er det en meget farlig for­kyndelse, som ikke kan kaldes et sandt budskab. En fortyndet sandhed er ikke længere sandheden og fører ikke til frelse eller sætter i frihed fra syndens bånd.

The God of Alpha is not the God of the Bible. (Chris Hand)

Alpha quotes from the Bible a lot. It cannot be faulted on that. But for all this it does not present us with the God who has revealed Himself in the Bible.

To whom then will you liken me. Or to whom shall I be equal? says the Holy One. Lift up your eyes on high, and see who has created these things, Who brings out their host by number; He calls them all by name, By the greatness of his might and the strength of his power; Not one is missing. (Isaiah 40:25-26)

Now of course much more could be said. But you will have to search hard and long in Alpha to find a God that resembles the One just described. Nothing about Him as Creator, nothing about Him as a great King. He is assumed rather than described. The Bible tells us It is a fearful thing to fall into the hands of the living God (Hebrews 10:31). But we would not be any wiser of this from going on the Alpha Course. It simply fails to tell us anything we need to know about God.

Gud er sandhed, og alt, hvad der kommer fra ham, er sandhed. Hans ord leder os til frelse og til en ny fødsel ved Helligånden. Uden Guds sande ord og Helligåndens lys over ordene kan vi ikke finde frelsens vej. Ingen kurser, der ikke fuldt ud holder sig til Bibelen, kan lede mennesker til frelse. Det er Gud, der alene er ophav til vor frelse. Kun ved at høre Guds åbenbarede ord kan vi frelses, thi ”troen kommer af det, vi hører, og det vi hører, kommer ved Guds ord.” Men I Alpha følges Gumpels meninger. Og ifølge Alphas egne undervisningsmanualer er hans undervisning stærk man­gelfuld. (Jeg henviser til mine tidligere artikler om Alpha.)

Paven godkender Alpha


Alpha er nært forbundet med Den romersk katolske Kirke og skriver intet, der går denne, store skøge fra Rom imod. Alene af den grund burde ethvert sundt tænkende menneske afvise at beskæftige sig med Alpha, dersom du ønsker at kende vejen til frelse. Sandheden er nødvendig for at lære den vej at kende der fører til frelse. Lærer vi ikke sandhedens vej at kende, kommer vi længere og længere bort fra Gud.

Jeg ville gerne kunne spørge Nicky Gumpel, hvormeget han tjener på de Alpha kurser, som er udgået fra hans hånd. Vi ved nemlig, at Gumpel modtager en stor procentdel fra salget af Alpha produkterne. Og det kan forklare, hvorfor Alpha-adminstrationen så nidkært spreder disse kurser og vogter over, at de nøje følges.

Desværre er der mange såkaldte kristne ledere rundt om i verden, som varmt anbefaler dette, falske Alpha produkt. Og det samme gør bl.a. den kendte Cliff Richard og pop-divaen Geri Halliwell, som på samme tid anbefaler sin egen nye Yoga video!! Sådanne anbefalinger sætter ikke Alpha i et bedre lys.

At paven godkenderAlpha er ligeledes et vidnesbyrd om, at deres lære ikke bringer et rent, bibelsk budskab. Romerkirken lærer, at alle der siger, at kristne kan retfærdiggøres ved tro, er anathema (forbandede). Alphas nære forbindelse og godkendelse af pavekirken og vice versa kaster mørke skygger over Alpha. Thi hvis Alpha virkelig bragte et sandt evangelisk budskab, kan vi være sikker på, at Den romerske katolske Kirke ville advare imod den.

En fremmed ild


Alpha er ligesom Toronto velsignelsen påvirket af en ”fremmed ild”. Læs i 3. Mos 10:1 , 4. Mos 3:4 og 26:61 hvad der sker dem, der frembærer fremmed ild.

Kan Alpha da ikke skabe en opvågning til sand kristendom blandt mennesker? Nej!” Og dette nej er baseret på Alpha’s egen nyhedsskrift, Alpha News,November 2001, hvori der står: Alpha er ganske enkelt en livsstilsforandrer, ikke et evangelisk budskab. Som vi fremlagde for syv år siden. tager Alpha folket gennem en serie intellektuelle og følelsesmæssige trin for at nå frem til en samlet slutsum af forståelse.”

Alpha manipulerer med folk, så de tænker og handler efter en forudvalgt skema og går den vej, lederne ønsker. New Age har sin teknik for at nå det ønskede mål, og det samme har Alpha.

I løbet af den periode, som Alpha kurser tager (ofte ti uger eller lignende), er deltagerne blevet så tilpas blinde, at de ikke ser, hvad der sker. Og jeg tror, at mange ledere i Alpha også er så tilpas blinde, at de ikke ved, hvad de leder deltagerne ind i, fordi de er vænnet til at se med Alphas øjne. Derfor kommer mange af kursusdeltagerne ikke til at forstå, hvad sand tro er.

Ved du, at Nicky Gumpel (manden, der har givet Alpha sin nuværende form) ligesom adventisterne og Jehovas Vidner ikke tror på, at helvede eksisterer, men at alle ikke-troende bliver udslettede. Der er altså ifølge Gumpel ikke taler om en evig dom fra Gud. Men dette er ikke et autentisk, bibelsk budskab. Lytter du til Alpha, lytter du altså ikke til sandheden.

Alpha kan uden tvivl ændre folks livsstil men ikke deres hjerter Man lærer kristne talemåder men kommer ikke til at forstå dybden i det, Bibelen taler om.

På pinsedagen blev mange jøder konfronteret med deres synd, så det stak dem i hjertet. De lærte ikke om livsstil og hørte ingen jokes, men de lærte om frelsen ved omvendelse og tro på Jesus. Alpha bedrager mennesker ved at forkynde en anden lære, der stammer fra en ”fremmed ild”.

Cecil Andrews skriver i THE GOSPEL ACCORDING TO ALPHA

Den 25. september 2000 gik Andrews hen for at høre Nicky Gumpel og hans ALPHA team i Belfast. Ifølge annon­ceringen skulle han tale over emnet: En lejlighed til at finde meningen med livet!

Men hele mødet fokuserede i stedet på menneskenes problemer. Og der blev ikke gjort opmærksom på, at det var Adams fald, der havde ført til disse problemer. Og at store dele af menneskeheden var døde i overtrædelser og synd og Guds vrede derfor var over dem. (Ef 2:1 og Joh 3:36.)

I talen blev der hyppigt vist hen til Guds kærlighed, medens hans vrede over synden aldrig blev omtalt. (Læs Jos 7:15-26.)

Der var intet forsøg på at lære den store skare tilhørere at frygte Herren, selv om der i Ordsp 1:7 står: ”Frygt for Herren er begyndelsen til kundskab, men dårer foragter visdom og vejledning.”

Jesus blev kun omtalt som en, der kan tilfredsstille folk. Udeladt var ordene i Matt 1:21 , hvor der står: ”… han skal frelse (ikke tilfredstille) sit folk fra deres synder.

Jesus blev vist som en, der tilfredstiller folks længsel, ikke som en frelser, der som Guds Lam bærer deres synder, som i tro vender sig til ham.

Gumpel talte om, at mennesker havde behov for venskab og fællesskab med Gud, men sagde intet om, at vejen dertil er som beskrevet i Sal 32:1 : ”Salig er den, som har fået sin overtrædelse tilgivet og sin synd dækket over.” Vi får fællesskab med Gud, ved at synden er tilgivet og derfor skjult.

Der er frelse til forskel


Da Peter prædikede på pinsedagen, stak det i folkets hjerte. (Apg 2:27.) Men ved Gumpels tale var der intet, der stak folk i hjertet, thi han berørte ikke følgerne af deres synd.

Som et hele fandt Andrews, at ALPHA præsenterede evange­liet på en ufuldstændig måde. Og Andrews tvivler ikke på, at Gumpels hensigt er at gøre ALPHA populær, men ved ikke at forkynde Bibelens sande budskab om Jesus Kristus, men et budskab, der ikke har rod i Skrifterne.

Andrews tilføjer, at Alpha er et forsøg fra Satans side på at reducere Bibelens budskab til et socialt arrangement, der ikke taler om synd men forsøger at vinde mennesker for Jesus Kristus med charme og en kop kaffe og humanistisk fællesskab. Og derved får dem, der lytter til Alpha, en forkert forståelse af, hvad sand tro er. Og mange af dem, der ikke kender meget til, hvad Bibelen egentlig siger, narres desværre til at tro, at Alpha kurserne er troværdige og en farbar vej til at finde meningen med livet. (Uddrag fra Cecil Andrews artikel slut.)

Dårer foragter visdom og vejledning (Ordsp 1:7)

Mange spørger utvivlsomt om, hvorfor man ikke blot i Alpha kurser taler om Gud udfra det, der står i Bibelen. Peter og Paulus talte ligeud og enkelt, så folk indså, de var syndere, der havde behov for at blive frelst. Sammenlign, hvad Peter og Paulus sagde, med det, Alpha lærer, og du vil snart finde, at der ikke er ret meget tilfælles. Hvorfor ikke tro på Bibelens enkle vej til frelse fremfor Alphas afstumpede kurser?

Gud kalder og forsøger at frelse de fortabte, medens Alpha lærer, at det er dig, der skal finde Gud. Et menneske vil aldrig kunne finde Gud, uden at Gud drager ham. Der står i Ef 2:1 : ”Også jer gjorde han levende, I som var døde i jeres overtrædelser og synder, som I en gang vandrede i efter tidsånden i denne verden, efter fyrsten over luftens rige, den ånd, som nu er virksom i ulydighedens børn.”

Alle menneske er før en ny åndelig fødsel åndelig døde og styret af denne verdens tidsånd. Hvorledes kan da et menneske, der er åndelig død, søge Gud, som er i Åndens verden, uden Gud drager ham? En fuldstændig umulighed. Men det er det, Alpha lærer. Jesus sagde: ”Ingen kan komme til mig, uden det er givet ham af Faderen. Joh 6:65.

Alpha leder i sine kurser hen til en ny livsstil uden omvendelse og tro på Jesus Kristus. Medens Bibelen lærer, at ”når han (Helligånden) kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.” Joh 16:8.

Altså er Alpha ikke en sand lære men leder folk til at tro på menneskelærdomme. Du må tage stiling til, om du virkelig ønsker at følge en sådan lære. Det har betydning for, hvor du skal tilbringe evigheden. Dem, der ikke tænker på dette, kalder Gud for dårer.

Brev til Nicky Gumpel


K.B. Napier skrev et åbent brev til Nicky Gumpel, hvor et uddrag lyder: ”Jo mere jeg læser dine Alpha kurser, des mere skuffet er jeg blevet, ligesom over de mange menigheder, der er blevet bedraget af kurserne. Tusinder af såkaldte ledere er vildledt af Alpha. Hvor er evnen til at bedømme….?

Vi (Napier og medarbejdere) vil ikke fuppe, snyde eller opreklamere vore oplysninger, som mange af disse ”ledere”, der bringer en opreklameret lære ind i menighederne, der lover åndelig rigdom og frihed samt forståelse af Bibelen. Nej, vi vil holde os til sandheden, som den er vist os i Bibelen…. Og det, der ikke er i henhold til sandheden, som den er nedskrevet i Bibelen, må vi stå imod i tale og skrift.

Jesus sagde: ”Den, som ikke elsker mig, holder ikke mine ord. Og ordet, som I hører, er ikke mit, men Faderens, Ham, som har sendt mig.” Joh 14:24.

Hvorfor siger Alpha, at de elsker Jesus, når de ikke lærer folket hele den sandhed, han kom med fra Faderen?

Napier skriver videre: ”…Alpha er en forfærdelig fejltagelse, iden den kommer med tusinder af fordrejelser i sine kurser. Hvis du virkelig læser alt om Alpha, er jeg overbevist om, at du vil overveje din position og omvende dig…

Kan du læse alt dette og ignorere det?…. Alpha vil tage verden med storm, men Alpha kan aldrig erstatte det sande evangelium fra den Almægtige Gud. Alpha vil brede sig men aldrig sejre, fordi Gud ikke er med i en bevægelse, der skærer vigtige dele af hans ord bort.

For mig (Napier) at se, er Alpha en ny bevægelse, der indeholder alvorlige fejl. Det er et værktøj, der fremmer det kommende endetids frafald. Og også et værktøj, der leder hen til den kommende verdensreligion. Den er bred i sin opfattelse og i detaljer kættersk og forvrænger Skriften.

Jeg (Napier) beder, at du (Gumpel) vil omvende dig, men det er muligt, at Gud allerede har opgivet dig, just som han opgav Ananias og Safira for deres løgne. (Apg 5:1-5.) Jeg beder også om Alphas sammenbrud eller i det mindste at dens indflydelse bliver mindre. Indtil dette sker vil jeg gå imod Alpha med al kraft.” (Slut fra Napier.).

Alpha dyrker ”andre guder”


Bibelen er et ufortyndet budskab, medens Alpha bringer et uddrag af den i en stærk fortyndet sandhed.

Tænk over, om du vil sætte din evige tilværelse på spil ved at stole på et fortyndet budskab. Bibelen fortæller, hvem der kan frelse dig, Gud siger: ”Der er ingen anden frelser end mig.” Hos 13:4. I Joh 14:6 siger Jesus Kristus: ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” Og i Apg 4:10-12 står: ”Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, hvorved vi kan frelses.”

Alpha er forholdsvis tavs om dette. Gumpel peger godt nok på Jesus, men gør det ikke klart, at det kun er den opstandne Jesus Kristus, der frelser. Jeg læste et vidnesbyrd af en kvinde, som ofte fik besøg af ”Jesus”. Hun fattede en dag mistanke og spurgte den åndelige skikkelse, om han var den Jesus, der døde og opstod på den tredje dag. Da forsvandt ånden, og hun så den ikke mere.

Satan eller hans engle kommer ofte som lysets engle (2.Kor. 11:14) og kan foregive at være gudfrygtige. Men Satans mål er, at vi skal miste frelsen ved tro på Jesus Kristus, Guds Lam, der bærer vor synd.

Bibelen fortæller flere steder om ”andre guder”: ”De skal ikke længere ofre til dæmon-bukkene (se 2. Krøn 11:15) , som de har drevet hor med. Dette skal være en evig lov…” 3. Mos 17:7. I Sal 106:37 står: ”De ofrede til og med deres sønner og døtre til dæmoner.” Og Paulus skriver tydelig derom: Hedningerne ”ofrer… til dæmoner og ikke til Gud. Og jeg vil ikke, at I skal have samfund med dæmoner. I kan ikke både drikke Herrens bæger og dæmoners bæger. I kan ikke både tage del i Herrens bord og i dæmoners bord.” 1. Kor 10:20-21.

Vi kan og må aldrig være delagtige i sammenkomster, hvor der sker manifestationer, som helt klart ikke er fra Gud men som alligevel tilskrives Helligånden. Ved bl.a. Alpha kurserne kan sådant let ske. Er vi deltagere deri, gør vi os urene ved at flirte med dæmoners lærdomme.

Satan ønsker at være Den Højeste lig (Es 14:4 og 2.Tess.2:4), og han bliver vred og misundelig, når nogen tilbeder Gud og ikke ham. Derfor sender han vildfarelserne. Alle falske lærdomme har samme kilde. Hvad de end kalder sig, er de alle udgået fra den babyloniske lære, hvoraf mange holder sig nær til Bibelens lære, men afviger mere eller mindre på vigtige områder.

Mange prædikanter taler kun om Guds kærlighed og nåde og undgår enhver tale om faren for fortabelse eller om at aflægge vore yndlingssynder, såsom umoral. Sådan tale har Satan ikke noget imod. Men han bliver vred, når der tales om Jesus Kristus som en personlig frelser, hvis blod renser os fra al synd.

Som skrevet før har Gumpel et stærkt fællesskab med romerkirken, som tydelig er den store skøge, der forfører hele jorden. (Se Åb 17:1 , 18:1-8 og 19:2.) Et stærkt bevis på dette var mødet i Assisi i 1986 og gentaget i 2002, hvor 130 ledere fra verdens 12 største religioner var tilstede. Paven bad sammen med ild-tilbedere, slange-tilbedere, spiritister, hekse-doktorer, buddhister, muslimer og hinduister. Og ved en anden lejlighed tillod paven, at hans gode ven, Dalai Lama, ombyttede korset på alteret i St Peter kirken med en buddhastatue. Ligeledes fik en Shiva-præstinde tilladelse til at tegne et Shiva mærke på pavens pande. (Ifølge New Ages Dictionary defineres Shiva som “fyrsten over dæmonerne.”) Er vi fælle med Gumpel, må vi forstå, at vi også er fælle med dem, der øver dæmontilbedelse.

Paulus skriver: ”Så kommer da troen af det, vi hører, og det, vi hører, kommer i kraft af Kristi ord” Romerne 10:17. Er det Alpha budskaber du hører, får du en Alpha tro, som ikke kan frelse dig. Men hører du Guds ord, kan det lede dig til den sande tro, som er eneste vej til frelse.

Vi læser i 2. Tim 3:17 , at gudsmennesket skal blive sat i stand og godt udrustet til al god gerning. Men hvordan kan nogen blive udrustet til al god gerning, dersom de kun hører et stærkt fortyndet evangelium?

Fornægter vi Gud, vil han også fornægte os


Gud har givet os sit ord og sendt os Jesus Kristus for at bære vor synd og for at vise i praksis, hvad vi skal tro og gøre. Vi læser i 5. Mos 32:19-22 : ”Da HERREN så det, forstødte han dem (Israel) af græmmelse over sine børn og sagde: Jeg vil skjule mit åsyn for dem og se, hvad ende det tager med dem; thi de er en bundfalsk slægt, børn, som er uden troskab; de ægged mig med det, der ikke er Gud, tirred mig ved deres tomme gøgl: Jeg vil ægge dem med det, der ikke er et folk, tirre dem ved et folk af dårer. Thi der flammer en ild i min vrede, som brænder til Dødsrigets dyb; den fortærer jorden med dens grøde og antænder bjergenes grunde.”

Hvad var der i vejen med Israels folk? De fulgte deres lyster og gjorde deres livsstil til deres gud, og de glemte, hvad Gud deres Skaber havde sagt til dem. Hans ord forkastede de, fordi de åndelig følte sig ”fede.” (Sml. 5. Mos 32:15.) Da tændtes Guds vrede, som ikke slukkedes, selv i dødsriget.

Kødelig tro og lunkenhed, som vi for eks. finder i Alpha, er nogle af årsagerne til, at Guds vrede ikke er mindre over hans folk i dag.

Vi må tro Gud på hans ord, også når han siger: ”Hvem vil anklage Guds advalgte? Gud er den, som retfærdiggør.” Romerne 8:33. Guds udvalgte! Hvem kan det være, der er udvalgt til frelse og retfærdiggørelse? ”Det, som verden ser ned på og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til intet, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud.” 1. Kor 1:28-29.

Men dem, der ikke vil tage imod den helligelse, Gud giver til dem, der vender om til ham, bliver udelukket.

Vi læser i Ef 4:7 : ”Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave, tilmålt af Kristus.” Og i 2.Tim. 2:11-13 står: ”Troværdigt er det ord: Thi er vi døde med ham, skal vi også leve med ham; holder vi ud, skal vi også være konger med ham. Men fornægter vi ham, vil han også fornægte os; er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke.”

”Må fredens Gud selv hellige jer fuldstændig! Og må jeres ånd, sjæl og legemehelt og fuldt blive bevaret ulastelig ved vor Herre Jesu Kristi genkomst!” 1.Tess. 5:23.

Gud tager ikke imod noget, der ikke er fuldkomment. De foreskrevne ofre i GT skulle være fuldkomne og hele mennesket, ånd, sjæl og legeme bevares i den hellighed, Gud kaldte og købte os til. Men ingen kan blive fuldkomne her på jorden. ”Thi jeg ved, at i mig, det vil sige i mit kød bor der intet godt, thi viljen har jeg vel, men at udføre det gode formår jeg ikke.” Romerne 7:18. Men vore synder bliver skjult i Kristus, når vi tror på hans rensende blod. Og ”salige er de, hvis overtrædelser er forladt, og hvis synder er skjult.” Sal 32:1 og Romerne 7:18. Men vi må stræbe efter at leve et helligt liv og have Romerne 7:18 for øje hele tiden: ”Bliv ikke lig denne verden, men bliv forvandlet ved fornyelsen af jeres sind, så I kan skønne, hvad som er Guds gode og velbehagelige og fuldkomne vilje.”

Kun Gud kan forny vort sind. Paulus skriver: ”I skal (ved Helligåndens kraft) aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I skal (ved Guds ord og Helligåndens lys) fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.” Ef 4:22-24.

Vor nådestol


Hvad skal vi da gøre for at blive frelst?

Vi skal tro på Jesu ord: ”Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig.” Joh 14:6.

”Alle har syndet og har mistet Guds ære.” Romerne 3:23. ”Syndens løn er døden, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.” Romerne 3:23.

Vi behøver alle ham som frelser og Herre:

Jesus Kristus var villig til at dø i vort sted og tage syndens straf (døden) på sig i vort sted. Vi læser om GUDS LAM i Es 53:4-6 : ”Han blev såret for vore overtrædelser. Han blev knust for vore misgerninger. Straffen for at vi skulle få fred blev lagt på ham, og ved hans sår har vi fået lægedom. Vi for alle vild som får. Vi vendte os hver sin vej. Misgerningen, vi alle var skyld i, lagde Herren (YHWH) på ham.”

”I dette er kærligheden, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket os og har sendt sin Søn til soning for vore synder.” 1.Joh 4:10.

I Romerne 3:25 og Hebr 9:5 bruges i King James ordet ”nådestol”, som er oversat fra det græske hilasterion. Det er et ord, som LXX* brugte til at oversætte 2. Mos 25:17 og betyder det samme som det hebræiske kapporeth, der betyder at dække over eller at skjule. Benævnelsen blev brugt om låget på pagtens ark (2. Mos 25:17 og 30:6). Det græske hilasterion kom ikke kun til at betyde nådestol eller låget på pagtens ark men også forligelse ved blod. På den store forsoningsdag bar ypperstepræsten blod fra offeret for hele folket ind bag forhænget og stænkede det på nådestolen, og skaffede således soning for folkets synder.

* (Se på http://www.ccel.org/g/gibbon/decline/volume2/chap70.htm, hvad LXX betyder)

I King James læser vi: ”Men de bliver retfærdiggjort ufortjent af hans nåde ved forløsningen, som er i Kristus Jesus. Ham stillede Gud frem som nådestol, ved troen, i hans blod, for at vise sin retfærdighed. ” Romerne 3:24-25.

Af Guds nåde kan vi frelses


Et budskab, vi alle har brug for høre, er: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, som hører mit ord og tror på ham, som har sendt mig, han har evig liv og skal ikke komme til dom men er gået over fra døden til livet.” Joh 5:24.

Og læs og tro disse ord: ”Derfor, om nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, alt er blevet nyt.” 2.Kor. 5:17.

Bibelen lærer, at vi ikke kan være en sand kristen, uden vi omvender os, og at det er af nåde, vi bliver frelst (Ef 2:8.9.). Og vi skal blive i Kristus. ”Bliv i mig, så bliver jeg i jer. Sådan som grenen ikke kan bære frugt af sig selv, uden at den bliver i vintræet, sådan kan I heller ikke bære frugt, uden at I bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig og jeg i ham, bærer megen frugt. For uden mig kan I slet ikke gøre noget. Hvis nogen ikke bliver i mig, bliver han kastet ud som grenen og visner. Og de samler dem og kaster dem på ilden, og de brændes.” Joh 15:4-6.

Mange skrifsteder viser, at vi skal blive i Jesus Kristus i trofasthed indtil vort livs ende. Så skal vi få sejrskransen.

Bibelen lærer os at være ”i Kristus”. Dvs at være i hans ord og leve vort liv i kraft af hans liv. Alpha leder os derimod i sine kurser frem til at være ”selv-centreret”. Men læs, hvad der står i 1. Kor 6:19-20 : ”Ved I ikke at jeres legeme er et tempel for Helligånden…? For I blev købt for en høj pris. Giv derfor Gud ære i jeres legeme og i jeres ånd, for begge hører Gud til.”

ALPHA NEWS, side 17, og UK Focus, maj 1995, side 5 skriver: “Vi føler os rigt velsignet ved Alpha.” Men der er forskel på den velsignelse, som er kødelig, og den, vi læser om i Ef 1:3 : ”Lovet være vor Herre Jesu Kristi Gud og Fader! Han har velsignet os med al åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus.”

Valget er dit: Tror du på Alpha eller på Bibelen? Før du tager din endelige beslutning, bør du sætte dig ind i al Alphas lære. Læs Alphas egne skrifter (få biblioteteket til at skaffe dem). Læs dem med Bibelen ved din side og se så, hvor ofte Alpha siger noget andet end Bibelen. Er din frelse ikke til salg for forførelsens opdigt, må du læse Bibelen, som er den bedste og eneste sande lærer til sand tro.

Bibelen er vejlederen, der altid siger sandheden til dig. Den lærer dig, at Gud har banet en frelsens vej for dig, så du ved tro på Jesus Kristus kan regnes med blandt ”lysets børn og dagens børn.” Paulus skriver om dem, der har truffet dette valg: ”Vi tilhører ikke natten eller mørket. Lad os derfor ikke sove, som de andre gør, men lad os våge og være ædrue… lad os, som hører dagen til, være ædrue og iføre os troens og kærlighedens brynje og håbet om frelse som hjelm! For Gud bestemte os ikke til hans vrede, men til at vinde frelse ved vor Herre Jesus Kristus.” 1.Tess. 5:5-9.

Der er nemlig en vrede i vente for dem, der ikke tror på, at sandheden, som Bibelen fortæller den, kan frigøre os fra al det åndelige bedrag, der findes i endetiden.

Paulus skrev advarende: ”Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt. Og husk på, at jeg gennem tre år uophørligt, nat og dag, har vejledt hver enkelt under tårer. Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er helliget.” Apg 20:29-32.

”Lov og ære og visdom og pris og styrke tilkommer vor Gud i evighedernes evigheder! Amen.” Åb 17:12.


Debat: Kun sandheden kan føre til frelse

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Alpha

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation