Alpha peger ikke på Bibelens Gud

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 22/11-98Mange bliver imponeret af ”Alpha” kurserne, der bliver præsenteret på mange måder som weekend kurser i mange kirker og brugt næsten ethvert tænkeligt sted lige fra fængsler til skoler.

Mange tror, de er blevet hjulpet videre af disse kurser og vidner om de vidunderlige ting, der sker der. Hvad kan der være forkert med dem? spørges der. Jeg ønsker, jeg kunne svare positivt. Men et nærmere eftersyn af ”Alpha” gør, at vi ikke kan godkende ”Alpha”. Der er seks vigtige punkter, jeg gerne vil pege på desangående.

1. ”Alpha”s gud er ikke Bibelens Gud.


”Alpha” citerer en del fra Bibelen, og det er godt nok Men de citerer ikke nok til, at vi lærer Gud at kende, som han selv har åbenbaret os det i Bibelen Der er meget, vi kunne sige om Gud ud fra Skrifterne Han er universets skaber og den, som opretholder alt deri Han er den store konge og suveræn hersker over alt det, han har skabt Han opfordrer os til at undres over det skabtes storhed ”Med hvem vil I sammenligne mig? siger Den Hellige Løft blikket mod det høje, og se! Hvem skabte dem?* Han som fører deres hære** én for én Han nævner hver enkelt af dem ved navn Ved hans store magt og styrken i hans kraft savnes ikke et eneste menneske”, Es 40:25-26

* Stjernerne, Sal 147:4 ** Alt i universet

Gud er hellig Han dvæler i Himlen og er al herlighedens Herre Intet urent kan leve i hans nærhed Og dem, der mangler hans herlighed og fuldkommenhed, kommer til at stå indfor dommen (Romerne 6:23)

Selvfølgelig burde meget mere siges Men du skal lede længe og grundig i ”Alpha” for at finde noget om Gud som skaber Du finder intet om ham som den store Konge Han bliver antaget som ”noget” i stedet for som beskrevet i Bibelen Den fortæller: ”Det er forfærdelig at falde i hænderne på den levende Gud”, Hebr 10:31 Men det bliver vi ikke klog på ved at gå til ”Alpha” kurserne De fortæller os ikke noget af betydning om Gud

2. ”Alpha” er ikke så seriøs som Bibelen i sine krav til kristne


Dem, der ikke er forligte med Gud, er ikke lykkelige Sal 7:12 fortæller os, at ”Gud er en retfærdig dommer, en Gud, der vredes* hver dag”

* På de ugudelige.

I Joh 3:36 gøres dette meget tydeligt: ”Den, som tror på Sønnen, har evigt liv Men den, som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham”

Mennesker uden Gud er under Guds vrede og kan ikke behage ham Det er ikke vore overfladiske fejl, der er tale om, men at vi er syndere af natur Apostlen Paulus skriver, at vi af natur er ” vredens børn…”, Ef 2:3 Vi har nedkaldt Guds vrede over os, fordi vi har brudt hans hellige lov Og er derfor skyldige ind for hans dom

I kontrast til det efterlader ”Alpha” os hellere i uklarhed om, hvor vi står. Synd ses på som at vi har forkludret vore liv. Som et billede af mennesket, der domineres af sine følelser af bedrøvelse og ulykkelighed (Gumpel 22/12/94).

Disse ting er selvfølgelig sande Det er, hvad livet er for enhver synder Men det er kun konsekvenserne og ikke synden selv, der tales om Disse tilstande er et resultat af, at vi er syndere ”Alpha” fejler ved ikke at fortælle, at vi fuldkommen er under Guds dom, fordi vi er syndere Vi var mennesker, der ikke ”havde noget håb og var uden Gud i verden”, Ef 2:12 Det er det samlede resultat af synden Men ”Alpha” tillader os ikke at føle så dårligt om os selv Den tillader ikke at se os selv, som vi virkelig ser ud i Guds øjne Det er en alvorlig fejl

3. Jesus Kristus i ”Alpha” er ikke Bibelens Jesus Kristus


Det overraskende er, at ”Alpha” fremtræder, som om den har en del at sige om Herren Jesus. Den fortæller os, hvad han gjorde, hvad han sagde og de krav, han opfyldte, og viser, at opstandelsen virkelig skete. Medens man i kurset: Why did Jesus die? (Hvorfor døde Jesus?) ikke får svar på spørgsmålet.

Kristus døde, fordi Guds hellige ret kræver det Vi fejlede og levede ikke op til målet: Hellig retfærdighed Vi har syndet og er hjælpeløse Kristus måtte dø i synderes sted, som fortjener at dø for deres synder ”Kristus er en soning for vore synder, ja, for hele verdens”, 1 Joh 2:2 ”Alpha” beskriver ikke Gud på denne måde for os, og det er derfor meningsløst at beskrive Guds vrede Kristi død er for dem et abstrakt princip af ret, der ikke har tilknytning til Gud selv

”Alpha”s egen forklaring kaster ikke lys over spørgsmålet. Kristi død på korset bliver en kærlighedshandling uden forbindelse til realiteten i Guds vrede. Vi efterlades med det indtryk, at Kristus ofrede sig selv for at udfri os fra syndens konsekvenser, fordi dette var et krav af en upersonlig og stiv retssystem. Det er nærmest et mysterium. Det er ikke Kristus, som Bibelen beskriver ham.

4. Guds kærlighed, som den vises i ”Alpha”, er ikke Guds kærlighed, som vi ser den i Bibelen


Bibelen fortæller os tydelig, at ”Gud er kærlighed”, 1 Joh 4:8 ”Alpha” fortæller os det også, men der er den forskel, at i ”Alpha” pointeres Guds kærlighed og ellers meget lidt andet Der er ikke meget, der viser hen til hans hellighed og herlighed Vi bliver efterladt med et: Gud er kærlig!

Bibelens Gud er kærlig, men det er en kærlighed, der udtrykkes ved, at han frelser syndere Bibelen siger: ”Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv”, Joh 3:16

Hvorfor kom Jesus? For at frelse syndere! Hvad var det, der bevægede Gud til at sende ham? Hans kærlighed! Det er det, der gør hans kærlighed så speciel og vidunderlig, at en så hellig og herlig Gud skulle frelse syndere Det er tydelig udfra Romerne 5:8 : ”Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, medens vi endnu var syndere”

Guds kærlighed er bevist ved, at han greb ind og frelste syndere. Her ser vi herligheden i Kristi kærlighed. Men uden Guds hellighed og absolutte fuldkommenhed går betydningen af Guds kærlighed tabt for os. Gud bliver i stedet en følelsesmæssigt væsen med en kærlighed, der er adskilt fra enhver sand forståelse af hans natur og væsen. ”Alpha”s gud vil give os en følelsesmæssig højde og få os til at føle noget specielt. Bibelens Gud vil give os evigt liv. Der er stor forskel imellem disse to opfattelser.

5. Helligånden som beskrevet i ” Alpha” er ikke Bibelens Helligånd

Det er overraskende, hvad Bibelen fortæller os om Helligånden I Joh 16:13-14 står: ”Men når han, sandhedens Ånd, kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden Thi han skal ikke tale af sig selv, men det, han hører, skal han tale Og han skal forkynde jer de ting, som skal komme Han skal herliggøre mig, for han skal tage af det som er mit og forkynde jer” Hvorfor omtaler ”Alpha” ikke det? Fordi ”Alpha”s helligånd er agenten, der giver folk ”oplevelser”, som skal gøre Gud virkelig for dem

Dem, der går til ”Alpha” kurser, lærer, at de kan forvente, at næsten alt kan ske for dem. De bliver fortalt, at når folk bliver fyldte af ånden, ryster de ligesom et løv i vinden. Andre oplever sig selv åndende dybt, som hvis almindelig fysisk ånde var åndelig. (Gumpel 1994:13.)

Fysisk ånde ledsager ofte en fylde af Ånden, og folk oplever det i deres hænder eller anden del af legemet. En person beskriver det som en følelse af ”varme over det hele”. Andre siger, de oplever ”flydende varme”. Andre igen beskriver det som ”brænden i mine arme, når jeg ikke er varm”. (Gumpel 1994:136.)

Det kan være interessant, men det har ingenting at gøre med Helligånden, som han kendes fra Skrifterne. Ingen steder i Skrifterne er sådanne fænomener tilskrevet Helligånden. ”Alpha”s ånd arbejder på en måde, der er udenfor Skriftens område. Den er mere lig ekstasen, som vi kender den fra New Age og andre ikke kristne religioner.

6. Omvendelse i ”Alpha” er ikke lig omvendelserne i Bibelen


Der står om Peters tilhørere på pinsedagen, at ordene: ”stak… dem i hjertet…” Apg 2:37 Og i Apg 2:37 spurgte fangevogteren: ”I herrer! Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?” De forstod, at de var syndere og indså, at de behøvede barmhjertighed Det var tydelig for dem, som det var for de troende i Tessalonike, at evangeliet var ”i sandhed Guds ord…”, 1. Tess 2:13

Omvendelser i ”Alpha” er anderledes end disse eksempler. Ofte er det blot følelsesmæssige erfaringer om Guds kærlighed uden forståelse for hans hellighed eller behovet for at blive frelst fra synden. Der er ingen forståelse for behovet for at blive omvendt og vende om til Gud i spørgsmålet om liv og død. Folk føler tilgivelse men har ingen forståelse for omfanget af deres synd, eller at de skal vende sig fra deres synd. Folk føler sig renset uden bevidst at have tro på Jesus som frelser. Ofte sker ”omvendelserne” i ekstase. Og sådanne omvendelser har intet med de omvendelser at gøre, vi finder beskrevet i Bibelen.

På trods af alt, hvad ”Alpha” gør, hjælper den os ikke til nærmere at kende Gud. Den beskriver ikke den sande og levende Gud for os. Den beskriver ikke Kristi død for os og har en ubibelsk forståelse af Guds kærlighed og Helligånden. Og hele den afgørende betydning af omvendelsen er frygtelig misforstået. Ved at spare os for de ”dårlige nyheder” om os selv er den ikke i stand til at give os de ”gode nyheder”.

Vi har behov for bibelske og frelsende kendsgerninger, som er så dyrebare og nødvendige, på et forståeligt niveau Og vi har behov for at vække mennesker op til at forstå sandheden i Skrifterne Vi søger at få flere folk til at tage imod Guds ord som det, de er, livets brød fra Himlen Og ikke på ”Alpha”s måde ”Alpha” ”har gudsfrygts skin, men fornægter dens kraft”, 2. Tim 3:5 Og prisen derfor er forfærdelig stor Så stor, at ingen kan betale den

Denne artikel er oversat efter Chris Hands materiale om ”Alpha”.

NB Chris Hand har senere skrevet en bog om ”Alpha” kurser i detaljer, som absolut er læseværdig.

Oversat april 1998 af
Holger Skov Særkjær

* * * *


Læren i ”Alpha” kurser er som en farlig gift, der tilsyneladende ser uskyldig ud men som forårsager alvorlig skade på dem, der indtager denne gift. Idet den får folk til at tro, de er frelste, selv om de ikke er det. Det er kun tro på Herren Jesus og en ægte omvendelse til ham, der kan frelse os fra syndens følge – evig fortabelse.

Og det værste er, at dem, der indfanges i denne lære, ikke kan se, at de følger en anden Jesus og lærer om et andet evangelie.

”Alpha” kurserne er spredt viden om. Og det næste bedrag er så småt på vej. Afløseren, ”Beta” kurser, er ”Alpha”s fortsættelse. (Alpha er det første græske bogstav, beta det næste.)

”Alle dem, der tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn”, Joh 1:12

Dette budskab er ligetil og kan ikke gøres mere enkel uden at kaste budskabet ud og erstatte det med tomhed. Bibelen fortæller med enkle ord, at vi kan blive Guds børn, ikke ved at få nogle idéer ved ”Alpha” kurser, men ved i tro at tage imod Jesus og tro på hans navn. Dvs tage imod ham og hvert eneste ord, han har talt til os. Tro på hans ”navn” betyder hele hans person, det, han er og siger. Det er den enkle, ligefremme vej. Og der findes ikke nogen anden. At påstå det er ikke at ville gå ind gennem døren, Jesus, men gå ind andet steds.

”Af hans {Jesu} fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde”, Joh 1:16 Lad os ikke nøjes med en tom erstatningsgfylde, men alene af fylden fra Jesus

HSS


Debat: Alpha peger ikke på Bibelens Gud

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Alpha

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation