Er Alphas lære ubibelsk?

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 14/12-01Jeg har tidligere set mig nødsaget til at skrive advarsler om Alpha kurserne. Og når jeg igen føler mig nødt til det skyldes det deres nye foldere med indbydelse til deres møder, der fører mange til at tro, at de kan nøjes med Alpha. Men Alpha bringer ikke Bibelens hele budskab om omvendelse, at blive født på ny og retfærdiggørelse ved tro.

Alphas lære kan se tilforladelig ud men er en opblanding af Bibelens budskab og meget andet. Og hvornår er så det ene og hvornår det andet?

Alpha kurserne er som en brand, der farer gennem nationerne og også i vort land godkendes af mange større og mindre menigheder. I 1991 var der ialt kun tilsluttet 600 personer til disse kurser. I dag er der flere end 5000 kurser rundt om i verden. Men er Alpha og for dens sags skyld også Beta kurserne bygget på Bibelens sunde lære, eller har liberalismen sat så afvigende fingertryk på dem, at vi må betragte dem som vildledende i stedet for vejledende?

Der står i Es. 8:20:Til loven og profeterne! Hvis de ikke taler som dette ord, får de aldrig se morgenrøden.
King James. Det er Jesus Kristus, der går frem som retfærdighedens sol med salighed under sine vinger. (Es. 58:8, Hos. 6:3, Mal. 4:2 og Luk. 1:78.) Jesus lyste som retfærdighedens lys for profeterne i GT, som videregav lyset i de profetier, de overgav til os. Men dem, der ikke troede Herrens ord og disse vidnesbyrd, skulle forblive i mørket, eftersom der ikke var noget af Guds lys i dem. For mig at se, har Alpha ikke Guds lys.

Det er vor pligt at forkaste det, der ikke stemmer med Skriften, og vogte os for at deltage i spredningen af det falske. I 2.Joh. v.10 står der: Hvis der kommer nogen til jer og ikke fører denne lære, ham skal I ikke modtage i jeres hus og ikke byde ham velkommen Paulus siger det denne måde: Tag ikke del i mørkets ufrugtbare gerninger, men afslør dem hellere. Ef. 5:11. Sund, bibelsk lære kommer fra Guds ord og er det eneste fundament, vi kan bygge på.

Roden, hvorfra Alpha kurserne er spiret fremJeg henholder mig til Nicky Gumpels (NG) bog Questions of Life. Og drager sammenligninger med det, Bibelen lærer. NG er den der i nyere tid står som promotor for Alpha.

Jesus sagde: Et godt træ kan ikke bære slette frugter, og et råddent træ kan ikke bære gode frugter. Hvert træ, der ikke bærer god frugt, omhugges og kastes i ilden. Altså skal I kende dem af deres frugter. Og vi må ikke glemme, at Jesus også sagde: Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himmeriges rige, men den, der gør min Faders vilje, som er i Himlene. Matt. 7:18-20.

Alpha kurserne er spiret frem fra et råddent træ, Holy Trinity, Brompton, (HTB) som er en anglikansk kirke i England, der gennem lang tid har tolereret diverse læremæssige fejl som for eks. at tillade bespottelige fabler og andre farlige lærdomme i menigheden. Og som har toleret og forsvaret homoseksuelles ret til at være præster, uanset at Bibelen fordømmer sådanne. Den godkender prædikanter, der tvivler på, at Jesus fødtes af en jomfru, tvivler på Jesu opstandelse og himmelfart. Og Dave Hunt skriver, at det var denne kirke, der blev centret for den såkaldte hellige latter i England og Europa. På grund af denne latter blev nogle så åndelig fulde, så at taxis måtte tilkaldes til Holy Trinity, Brompton til at køre dem hjem, fordi de på grund af fuldskab ikke kunne klare sig i trafikken.

Tænk over, hvad der står i 1. Peter 4:7: Alle tings ende er kommen nær; vær derfor årvågne og ædru til bønner! Og i 1.Peter 5:8: Vær ædru og våg; jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge. Bibelen advarer altså mod at blive åndelig fulde.

Ifølge bladet CRN Journal prøver Nicky Gumpel (NG) at lede folk ind i esoteriske oplevelser med forhøjet bevidsthed, selvhypnose og tilstande hvor de mister selvkontrollen. Ikke underligt at The Christian Research Network Journal skriver, at Alpha er massiv overspændt og åndelig forførende.

Dette påpeges, fordi dersom NG, stifteren af Alpha kurserne i sin nutidige form, var en åndelig mand, ville han i stedet kalde mennesker ud af det frafald, kirker og menigheder er inde i, og advare mod frafaldet fra Gud og formane til at tage imod Bibelens sande budskab.

Først i 90erne opstod det, der er kendt som Toronto Velsignelsen. NG var en de ledende indenfor dette onde. Og nu spredes også Alpha over hele verden fra dette rådne træ med de dårlige frugter, som er at de tolererer fejl og afvigelser fra Bibelen. Jesus sagde: Et råddent træ kan ikke bære gode frugter. Godtager vi sådanne frugter, bygger vi vor tro på en løgn.Ved Alpha kurserne forventes absurde manifestationer


Vel indeholder NGs lærebog en del sandheder men ikke hele den bibelske sandhed. Trods dens ydre indbydende stil er den fuld af gift. En lille surdej gennemsyrer hele dejen. (1.Kor. 5:6.) På samme måde gennemsyrer blot lidt falsk lære hele menneskets liv og ødelægger det. Falsk lære er en gift, der fører til åndelig død. Det menneske, der får gift i sig, er ikke altid klar over det men glider langsomt ind i døden. Og den, der lever af kosten i Alpha, indtager stadig nye doser af gift uden at være klar over dens farlighed.

Alan Howe skriver:

Det centrale i Alpha er ikke Bibelens budskab. I Alpha taler man om en Helligånds Weekend, hvor man kan få et smag af Toronto-Pensacola oplevelserne. Nicky Gumbel, der står for Holy Trinity, Brompton, har modtaget velsignelsen fra Eleanor Mumford fra Sydvest London Vinyard. Velsignelsen fulgte hende, da hun i maj 1994 vendte tilbage fra Toronto. Og fra denne stund fremstod der en blanding af ortodoks og kættersk opfattelse af, hvad kristendom er.

Det synes klart at fremgå, at NG prøver at få folk med ind i esoteriske oplevelser. (Esoterisk betyder: Kun for de indviede!) Indviet bliver man ved at åbne sig for en højere bevidsthed, selv-hypnose, og at tømme sindet for sine tanker.

NG siger, at i Helligånds Weekender forventes alle former for fremmede manifestationer og legemlige udfoldelser.

Alan Howe skriver ligeledes:

Ofte, når folk bliver fyldte, ryster de som et blad for vinden. Andre ånder dybt, som om man fysisk kan inhalere Ånden. Fysisk varme kan opstå i hænderne eller på andre dele af kroppen. Nogle beskriver følelsen som gloende over det hele, medens andre fortæller, at det brænder i armene, selv om de ikke udvendig føles varme. (The Christian Research Network Journal, foråret 1998, side 22.)

De samme oplevelser fås ved at praktisere hedensk kundalini. Edwards Andrews dokumenterer, at følelsesoplevelser og skælvninger, som ses ved hedenske samlinger, er parallelle med dem, der ses ved Gumpels møder. Og han siger videre:

Manifestationerne, som også kan ses ved Alpha møder, er absurde og er produkter af selvhypnose, højere bevidsthed eller er måske endog dæmonisk og okkult.

Det siger os også lidt om Alpha, at den katolske kirke godkender den. Denne kirke afviser Bibelens vej til frelse og lærer, at vi frelses ved gerninger. Men Bibelen siger: Af nåden er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven; ikke af gerninger, for at ikke nogen skal rose sig. Ef. 2:8-9. Disse ord tolererer den katolske kirke ikke.

Romerkirken modstår og forbander dem, der holder sig til sand bibelsk forkyndelse. Alpha News juli dette år citerer på side 1 den katolske biskop for Hexham og Newcastle, Ambrose Griffith, som skrev om Alpha: Det er ikke en fyldesgørende lære om den katolske kirke. Men der er ingen modsætninger til den katolske tro.

Er det ikke forbavsende! Den katolske lære om frelse er direkte i modstrid med Bibelens. Og ifølge Alpha News, trykt i Holy Trinity, Brompton, siges det, at Alpha kurser ikke indeholder nogen modsætning til den katolske lære. Tænk efter, hvad det betyder.

Den katolske Kirke lærer om frelse ved gerninger, medens Bibelen lærer om frelse ved tro på Jesus.

Læren om frelse ved tro på Jesus som en ufortjent nåde mangler ligeledes i Alpha. Og også om en tro på frelsen gennem forsoningen gennem Jesu blod. Der mangler kort sagt store dele af frelsesbudskabet i Alpha. Vel vinder Alpha proselytter, men de lærer ikke, at de ved Helligånden skal fødes påny for at blive retfærdiggjort ved Jesu blod.

Alpha, New Age og Østens religioner


NG indfletter mange urigtige oplysninger og fordrejede sandheder i Alpha. For eks. berømmer han Westcott og Hort, der var årsag til de mangelfulde oversættelser af GT, vi har haft siden 1871, og NT siden 1819. NG er talsmand for en økumenisk enhed på tværs af diverse opfattelser af fundamentale sandheder. Han godkender rock-gospel i kirke og menighed. Og i sin bog henviser han ofte til John Wimber. I en video, daterer NG sit kald til evangelisation til 1982, efter han var blevet bedt for af Wimber. Og NG siger, at Gud allerede i 1977 talte til ham og sagde: Jeg har set din tjeneste, nu skal jeg vise dig min! Hvorefter han fik at vide, at han skulle prædike tilgivelse for synder og om Guds rige.

Men faktum er, at NG som før nævnt ikke taler om betydningen af Jesu blod som forsoningen for synd. Og hans lære om Guds rige er forvrænget. Et af hans værste afsnit i denne lære er om RIGET NU, som betyder, at vi selv kan skabe Guds rige på jord, hvorefter vi kan give den fuld færdig til Jesus. Det er en alvorlig forvrængning af det, Bibelen lærer. Og desuden har NG har samme syn som helbrederen Wimber, der forkyndte, at menigheden bevæger sig i et overnaturligt rige.

Det er kort sagt New Age i forklædning. New Age kalder det for, at vi tuner ind på en guddommelig bevidsthed. Dens forbindelse til højere bevidsthed er gennem vejledning af en guru, eller Shakti Pat, som er en hinduistisk lærdom. Shakti betyder kraft, som kan overføres ved berøring.

Mange forbedere berører panden på den person, der bedes for, hvorved for eks. Shakti kan overføres. Det kan føles som en ild, der begynder at brænde i kroppen, noget mange fejlagtig tror er Helligånden. Ligeledes er der mange ligheder imellem de fænomener, der optræder i Alpha kurser og den meditationsform, der udføres i Siddhi, derfor skal vi gå til Bibelen for gennem dens lære at blive i stand til at skelne mellem lys og mørke, når det gælder åndelige kræfter.

I sin bog, Know the Marks of Cults (Victor Books, 1979) beskriver Dave Breese adskillige ikke bibelske åbenbaringer, baseret på falsk frelse og forkert oplæring i, hvad Bibelen siger. For eks. gennem Erhard Seminars Training (EST), Silva Mind Control, eller sanyassin for Krishna bevidsthed.

Religionernes FN


Alpha er som et penselsstrøg på et maleri. Først når vi ser hele maleriet, kan vi se de forskellige mønstre, der træder frem. For at forstå hele billedet, som Alpha er en del af, skal vi se på det, som kaldes The United Religions Organisation.

I juni 1995 afholdtes en konference i San Francisco med det formål at forene verdens religionerne i en global organisation under FNs model. Den anglikanske biskop, William Swing, skulle være øverste leder. Meningen var at The United Religions Organisation skulle stå klar til at træde ind i den nye verdensorden. For at det skulle kunne ske, må den moderne kristendom tilpasse sig, så det markante buskab i Bibelen fjernes. Denne blandingstro, som således skal blive fremherskende i The United Religions Organisation, skal styres af Mikhail Gorbachev, og de etiske religioner skal være det fremherskende. Og selvfølgelig mangles den katolske kirke ikke i dette selskab.

The Gorbachev Foundation arbejder for en ny civilisation med en forenet religion. Altså en religionernes FN. Gorbachev har sin egen oversættelse af Joh. 1:1, som lyder: I begyndelsen var Ordet og Ordet ville være en stærk intellektuel kraft… The State of the World According to Gorbachev, ved Berit Kjos.

Sun Myung Moon er ligeledes rede til at træde ind med sine Ten Principper of World Religion, som på en måde skal blive som en slags ti bud.

I sin bog The Serpent and the Cross skriver Alan Morrison, at det vil blive en økumenisk conferation med trosretninger, kulter, sekter og religioner.

Derfor ser vi også, at den protestantiske kirke mange steder i Europa er blevet presset til at lægge bibelske punkter bort, så det bliver som pave Joh. Paulus II sagde, at der ville blive enhed i tro, og at alle religioner ville tilbede sammen i år 2000/01


Det mystiske Babylon


I Åb. 17:5 beskrives den store skøge som det sidste religiøse system, som er afslutningen af den lange række af frafald, der er forekommet gennem tiderne.

Og i 17:9 ser det ud til, at det sidste, verdensomspændende religiøse system vil blive ledet fra Rom, idet vi læser, at denne skøge sidder på de syv bjerge. (Rom er bygget på syv bjerge.) Det er ikke blot Den katolske Kirke, der tales om, idet den længe har flirtet og sluttet sig sammen med mange afskygninger af afgudsdyrkelsen og også er nær knyttet sammen med frimurere. Også mange af de gamle gnostiske synspunkter er i dag godkendt af denne kirke.

Det kan næsten ikke forstås på anden måde, end der er frimurere i Den katolske Kirkes egne rækker. I bogen Nikita Roncalli, udgivet i 1994, udtaler en person: Jeg sad i en bil, hvori jeg vidste, at der var en højt placeret frimurer, som sagde…. Den næste pave er allerede valgt (det var før valget fandt sted), det er patriarken af Venice, Roncalli. Dertil spurgte vedkommende: Er der frimurere i conclaven? Javist, lød svaret: Kirken er i vore hænder. Ingen kan sige, hvem lederen er, thi han er skjult. (Michael Biagent, Richard Leigh, Henry Lincoln, Holy Blood, Holy Grail, Dell publication.)

Det anses, at den nuværende pave er medlem af Opus Dei (en hemmelig efteretningsbevægelse).

I juli 1995 mødtes ledere fra 26 lande med Vatikanet i Bagdad (det gamle Babylon) for at fremme brodelige forbindelser imellem muslimer og kristne. I okt. 1996 skrev Catholic World Report, at Yasser Arafat havde fået tilladelse til at bruge poststemplet med det palæstinenske flag og et billede af paven og Arafat. Og i 1984 indviede paven hele verden til jomfru Maria. Pave Joh. Paulus II er selv indviet til Maria (den sorte jomfru). Alt dette viser tydeligt, at der er stærke kræfter på verdensplan, der arbejder for at forene al tro. Derfor skal kristendomsundervisningen beskæres, så de skarpe sandheder skæres fra. Og hertil er Alpha et af midlerne sammen med Den romersk katolske Kirke med flere.
Til denne undergravning af den sande tro har vi også feminist bevægelsen. Den afholdt i 1993 en konference, hvor feminist-teologer underminerede den traditionelle kristne tro, adopterede ældgamle hedenske anskuelser, afviste Jesu guddommelighed og hans forsoningsdød på korset. Efter eget behag skabte konferencen en gudinde Sofia (et hedensk modstykke til jomfru Maria) og bekræftede lesbianismen og tilbedelsen af naturen. (The Prophetic Observer, juli 1994, side 1.)

I 5.Moseb. 18:9-14 forbydes en sådan praksis. Og i Åb. 18:4 opfordrer Gud sit folk til at skille sig ud fra skøgen for ikke at være delagtige i hendes synder og få del i hendes plager. Ligeledes ser vi tydeligt i Ef. 5:11 og 2. Kor. 6:14-18, at kristne ikke kan have fællesskab med sådanne mørkets gerninger.

Bibelen fortæller os klart, at i de sidste dage vil mange falde fra troen på Jesus Kristus. (2.Tess. 2:3.) Og i Åb. 17. kap. beskrives det gnostiske system, kaldet det mystiske Babylon. Her gælder det den forstand, som har visdom. De syv hoveder er syv bjerge, som kvinden sidder på… Og de ti horn, du så, er ti konger, som endnu ikke har fået kongedømme, men får magt som konger een time sammen med dyret. De har eet sind, og deres kraft og magt giver de til dyret. De skal føre krig med Lammet, og Lammet skal sejre over dem, fordi det er herrernes Herre og kongernes Konge. Og de, som er med i dets følge, de kaldede og udvalgte og trofaste. Og han sagde til mig: De vande, som du så, hvor skøgen sidder, er folk og skarer og folkeslag og tungemål. V. 9-15.

Altså får skøgen stor magt og indflydelse over verden. Selv verdens største vandfald består af dråber. Vi er alle kun dråber, men samles dråberne, kan de blive til et stort vandfald som vil blive udnyttet af skøgen og dyret, når tiden er inde.

Alpha er hele tiden på vej til noget nyt – medens Bibelen bygger på en færdig grund


NG siger, at dem der kommer fra en New Age baggrund, er kendt med åndelig kraft, hvorefter Alpha nu tager dem med til oplevelser i Alphas kurser, som kaldes helligåndsoplevelser.

Men også Djævelen kan give oplevelser, for eks. tungetale kommer ofte fra ham. Mange afgudsdyrkere taler i tunger. Der er god grund til at læse 1.Joh. 4:1: I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne om de er fra Gud, fordi mange falske profeter er gået ud i verden. En af de måder, hvorpå vi kan se om det er falske profeter, er som vi læste i begyndelsen, at dersom de ikke taler som dette ord, får de aldrig se morgenrøden. Skøn selv, om Alpha lærer ud fra Bibelen, eller der ikke er noget lys i dem.

Som vi har set, er der megen New Age filosofi i Alpha. Dem, der deltager i Alpha kurser, ledes derfor let ind i okkultisme, hvor de tager imod en ånd, der ikke kommer fra Gud. Husk, at Alpha ikke kun er baseret på Bibelen men på en blanding af diverse lærdomme fra Østen, som kommer fra dæmoniske ånder. Vælger nogen derfor at deltage i Alpha kurser, er der stor fare for at blive en af dem, om hvem Jesus vil sige: Jeg har aldrig kendt dig!

I et interview med Christianity Today siger NG: Alpha kurser er hele tiden på vej til noget større. Hvad Alpha er i dag, er den ikke i morgen. Alpha er levende. Den er ikke færdigudviklet. Kan det blive værre? Husk på, at Bibelen er et færdigt buskab! (Christianity Today, 9. febr. 1998, side 39.)
Heldigvis er der også nogle, som får øjnene op for falskheden i Alpha kurserne. I et udsnit fra The Times, 11. Maj, 1996, stod:

Kvinde boykotter kirke

En kvinde gik ud af sin kirke og holdt derefter møder i sit hjem, fordi, som hun siger, hun ikke kan få sig selv til at grynte som en gris og gø som en hundAlpha kurser, afholdt af Church of England. Hun og 14 andre forlod derfor kirken St. Marks i Broadwater Down, Kent.

Guideånder


Stort set var Alpha kurserne ukendte, indtil Eleanor Mumford i maj 1994 bragte Toronto Velsignelsen med sig fra Toronto Airport Vineyard til Holy Trinity Brompton. Hvorefter Alpha formedes under påvirkning af John Wimbers tegn og under bevægelse og af Toronto Velsignelsen. Derved er Alpha startet udfra en vildledende lære og er selv en vildleder istedet for en vejleder.

I 1. Kor. 2:2 siger Paulus: Jeg er fast bestemt på, at jeg ikke vil vide af noget andet end Jesus Kristus og ham korsfæstet. Alpha lærer noget helt andet, og derfor er det farligt at bygge på dens lære. Hos dem slår det til at erklære, at nu har de fællesskab med Gud. Men der kan ikke blive noget fællesskab med Gud uden at søge tilgivelse for sin synd ved Jesu forsoningsblod. Gennem Alpha kan man få en kristen livsstil, men uden at blive født på ny kan ingen få del i frelsen ved tro på Jesus Kristus.

I Session 10 White Alpha training manual, side 46-51/Video IV Talk 11, fortælles om guideånder og om engles ledelse. Det er tydeligt, at disse guideånder virker via falske profeter, maskeret som lysets engle. I Alpha News, 1995, refereres til Jesus som a guiding light (et ledende lys. Jesus er selve lyset, og ikke et, der leder hen til andre). Er vi årvågne burde vi kunne se, at det er et Djævelens strategi til at vildlede ved at sætte sit eget ind i stedet for Guds ords lærdom.

NG gør sig til talsmand for enhed blandt kristne og siger, at Guds Ånd vil bringe diverse kirkeretninger og menigheder sammen. (Renewal 1995, side 16.) Men på hvilken baggrund skal en sådan enhed bygges? Kan der være enhed med et samfund/kirke, der fornægter frelsen ved tro på Jesu offer på Golgata, som for eks. Den romersk katolske Kirke gør? Eller med dem, der kun lærer om visse dele af frelsen ved tro, som Alpha og mange andre? Kan vi have fællesskab med dem, der kalder latter for hellig og dyreagtige manifestationer for bevis på, at Helligånden arbejder i os? Kan vi være fælle med dem, der lader sig fylde af en forkert ånd, så de opfører sig som dårer? Der kan kun være enhed, når den er baseret på tro på Bibelen som Guds ord.

Troen kommer ved Guds ord


Som en opsummering af, hvad Alpha står for, når vi dertil, at der læres lidt eller intet om Guds hellighed, retfærdighed og hans vrede over synden. Der læres ikke, at synd er en uoverstigelig barriere imellem os og Gud, som kun Jesu forsoningsblod kan bygge bro over. Og heller ikke, at kun Jesu blod kan fri os fra at stå som skyldige ind for Guds domstol.
NG har samme synspunkt som John Wimber, der sagde: Jeg har skadet Guds følelser. Han elskede mig og i sin kærlighed til mig sendte han Jesus… Bibelens ord om synd er langt mere alvorlig, end at vi har skadet Guds følelser. På grund af synd er vi alle åndelig døde, indtil vi tager imod Jesus som Herre og frelser.

Det er vigtigt at lære om Gud, men vejen dertil er ikke ALPHA. Kun gennem Bibelen får vi den sande viden om os selv og om Gud. Paulus siger: Hele Skriften er indåndet af Gud*, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til retledning og til oplæring i retfærdighed, for at Guds mennesket skal blive sat i stand og godt udrustet til al god gerning. 2.Tim. 3:16-17.

*Græsk: theopnevstos: Inspireret af Gud! Ordet betegner, at Gud selv er den åndelige kilde til hele Skriften.

Paulus, som var Guds udsending, skrev, at Skriften er nyttig til lærdom, til overbevisning, til RET-ledning og til oplæring i retfærdighed. Når vi har adgang til den uudtømmelige kilde med levende vand, skal vi da gå til cisterner som kun rummer opsamlet vand med diverse urenheder?

Israels gjorde en forfærdelig fejl. Vi læser derom i Jer. 2:13: To onde ting har mit folk gjort: Mig, en kilde med levende vand, har de forladt for at hugge sig cisterner, sprukne cisterner, der ikke kan holde vand. Gør mange i vor tid ikke samme fejl?

Paulus siger: Hvordan kan de påkalde ham, de ikke er kommet til at tro på? Og hvordan skal de komme til at tro på ham, som de ikke har hørt om? Og hvordan skal de kunne høre, uden nogen forkynder? Troen kommer af det, som høres, og det, som høres, kommer ved Kristi ord. Rom. 10:14 og 17.

Altså kommer troen ved at høre Guds ord. Vi har set, at Alpha indeholder dele af Guds ord men også diverse menneskemeninger, som er afvigende fra Ordet. Paulus siger: En liden surdej syrer hele dejen. Gal. 5:9. Lidt surdej - en anden lære end Bibelens - gennemsyrer hele læren.

Drejede det hele sig om en ubetydelighed, kunne vi overskue faren ved Alpha, men det drejer sig om vor frelse, og hvor vi skal tilbringe evigheden. Kun dårer tænker sig ikke om. Kun dårer drikker vand af en cisterne, der inderholder mere eller mindre mængder af urent vand, når der er frit adgang til kilden med levende vand.

I Es. 55:1 står: Kom hid, alle, som tørster, her er vand, kom, I, som ikke har penge! Intet menneske kan købe sin sjæl fri, thi vi har intet at betale med. Prisen er høj. Intet mindre end Guds Søns blod kan løskøbe os. Derfor skal vi ikke lege, hvordan vi bliver frelst, men seriøst gå til Guds inspirerede ord, Bibelen.

Kan vi da ikke blive rådgivet af mennesker? Jo, hvis dette menneske holder sig helt til Guds ord. Peter skriver: Taler nogen, han taler som Guds ord; har nogen en tjeneste, han tjener, efter som Gud forlener ham styrke dertil, for at Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, hvem herligheden og magten tilhører i evighedernes evigheder! Amen. 1 Peter 4:11.

Vi kan til slut medgive, at der i Alpha er sande og gode lærdomme, som vi ikke kan sige noget imod, men der er andre dele i Alpha, vi på det bestemteste må afvise. Kun en tåbe vil afvise, at selv om kun en lille del af vor mad er stærk gift, vil alle, der spiser af den, enten blive alvorlig syge eller dø af den. Således kan en giftig lære blive vor åndelige død.

Til udarbejdelsen er følgende kilder benyttet: Occult Invasion af Dave Hunt. Counterfeit Revival af Hank Hanegraff. Samt kilder fra Internettet

www.alpha.org.uk/student.htm
www.alpha.org.uk/content.htm
www.alpha.org.uk/denom.htm
www.pfo.org/alpha-cr.htm
http://www.spiritweb.org
med flere, foruden de anførte kilder i teksten.

Sept. 2001
Holger Skov Særkjær


Debat: Er Alphas lære ubibelsk?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Alpha

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation