Hvordan bør vi prædike?

af Kim Andersen
Lagt på d. 23/01-04Jeg er blevet spurgt nogle gange, hvorfor der i Bibelen er historier om mange som bliver frelst, når vi i dag ikke ser den type omvendelser.

Mange vil sige, at der er vækkelse da masser bliver frelst igennem Toronto, Pensacola, Willow Creek, Alpha m.m. Sandheden er, hvilken får mange til at rase, at denne vækkelse ikke er af Gud, men en vækkelse af Satans evangelium, der ikke bringer sand omvendelse og sand frelse.

Bibelen har lovet os, at vi skulle gennemgå frafaldet fra sand kristendom, før Antikrist står frem. Satan har bildt masserne ind, at Joel 3:1 lover os, der er blevet podet ind på det sande vintræ, at denne tid vil være præget af vækkelse. ”Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner.” (Joel 3:1) Med dette vers, har Satan lokket kristendommen til at acceptere sin vækkelse og underbygget denne vækkelse med tegn og undere for at profetien skal gå i opfyldelse at ”disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.” (Mark 16:17-18)

Joel taler om Herrens dag, Jesu genkomst. Efter bortrykkelsen ved vi at trængslen vil rase her på jorden og det er hvad Joel profeterer. Sammenlign evt.:

Joel 4:1-14 med Zak 14:1-5, 2. Tess 1:7-10, Åb 19:11-21.
Joel 4:11-12 med Matt 25:31-46.
Joel 4:14-16 med Åb 11:15.
Joel 4:15 med Matt 24:29-31.
Joel 6:16 med Zak 14:4-5, Åb 16:17-21.

Der er flere beviser for, at Joels syn ikke gælder vores tidsalder. Det er også et bevis for, at de der udgiver sig for bibellærere i de forskellige menigheder, har fejlet og at de i deres mangel på kendskab til Guds ord, har ledt folket ind i Satans vækkelse, Satans evangelium og Satans åndsudgydelse – hans efterligning af Guds åndsudgydelse over det jødiske folk i trængselstiden.

Hører vi prædikenerne i dag, er langt størstedelen en gang humanistisk vrøvl, tomme, følelsesladede og kødelige ord, der på alle måder undgår at støde mennesker. Man mener at evangeliet skal prædikes nutidigt, vi skal prædike kærlighed – vi har alle brug for at tro på noget, så vi må prædike så mennesker kommer til tro på kristendommen, mener de. Mennesker er mere åbne overfor det åndelige end nogensinde før, så vi må frem på barrikaderne og give dem … – det de vil have!

Paulus siger om disse at ”Den slags mennesker tjener ikke vor Herre Kristus, men deres egen bug, og med søde og indsmigrende ord forleder de troskyldige mennesker” (Romerne 16:18), Paulus der sagde ”min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord” (1. Kor 2:4).

Kristeligt Dagblad havde d. 15. januar på deres forside, reklame for en artikel serie om ”Kristen spiritualitet” (http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirkeogtro/artikel:aid=204399) Citat:

”Danskerens åndelige søgen giver sig blandt andet udtryk i en voksende interesse for kristen spiritualitet. Kristeligt Dagblad vil de kommende dage belyse forskellige aspekter af den nye interesse for kristent fromhedsliv.”

Mennesker vil have åndelige teknikker og metoder for det ene og andet. De vil have spirituelle oplevelser og det får de – også i det, der burde være Guds hus. De ”kristne” har viklet sig ind i et spind af spiritualitet, der på lige fod med østens religioner, giver en oplevelse af og berøring med den åndelige verden. Mennesker får en oplevelse af kærlighed og spænding, varme og overvældende følelser, der kræver en hengivenhed, kødet ikke kan modstå.

Internetavisen Jyllandsposten havde d. 16/02-2004 et nyhedsopslag:

”Flere danskere er optaget af spiritualitet. En undersøgelse foretaget af Kristeligt Dagblad blandt 250 af folkekirkens præster viser, at 59 procent af præsterne bliver mødt med en øget interesse for kristen spiritualitet i menigheden.

- Der er en træthed ved ord. Generelt i samfundet er der en længsel efter at kunne slukke for alting og bare være sig selv. Når den længsel retter sig mod kirken, bliver det til en længsel efter at være alene ind for Gud, siger Roskilde Stifts biskop, Jan Lindhardt, om undersøgelsen.

Landets kirkeblade vidner om, at stadig flere præster forsøger sig med meditationsgudstjenester og lysglober, og også den gamle tradition med pilgrimsvandringer er vendt tilbage.” (http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=2218336/)

Igennem disse åndelige oplevelser, får mennesker en helt naturlig tro på, at der findes noget mere. I menighederne skal det ikke være anderledes. Hvorfor skal mennesker gå til New age for at opleve spiritualitet, når vi lige så godt kan få dem ind i ”kristen spiritualitet”? Der arrangeres meditations aftener – ikke kun i folkekirken, hvor ”kristne” og andre interesserede kan komme til gudstjeneste og komme i kontakt med det spirituelle. Personer oplever, at talen om Jesus Kristus i kirken – sammen med de spirituelle varme og spændende oplevelser, gør en forskel i deres liv. Derfor tager de imod Jesus Kristus, for de elsker det ”Han” giver dem. De gransker Bibelen for at få et bedre indblik i, hvem denne spirituelle Jesus er. Hvad gjorde Han og hvordan gjorde Han det? ”Hold da op”, tænker de, ”Jesus kunne forbande et figentræ så det visnede”. ”Ser her venner, top niveauet for vores tro er, at vi kan blive så guddommelige, at vi kan kaste hele bjerge i vandet, bare ved at tale vore skabende ord – det siger Mesteren selv”.

Med stor interesse og spænding, går disse mennesker fra møde til møde – menighed til menighed og suger til sig af spirituel visdom og oplever fred og tryghed i, at denne Jesus vil stå dem bi, da de jo har givet deres liv til Ham.

Lad mig lige slå fast - der findes ikke noget, der hedder kristen spiritualitet! Kontakten til vor himmelske Far og vor Frelser Jesus Kristus, går ene og alene igennem Guds Hellige Ånd. Al anden spiritualitet og åndelig nysgerrighed, må vi bestemme os for, at lukke af for. At vække interesse for spirituelle fænomener, er den direkte vej til frafald fra Sandheden.

Sandheden er, at disse ”spirituelle” mennesker aldrig er blevet frelst og går fortabt på en ”kristen” løgn. Menighederne har forrådt dem og blodet vil Gud kræve af disse ”kristne” menneskers hænder. Det er Satans evangelium de prædiker, det samme han selv prædikede i Edens Have, at vi ikke skulle dø, selvom vi brød Guds befalinger.

Hvad gør kristenheden i dag? De bryder det ene bud efter det andet i god tro på at, vist skal de ikke dø. Frelsen findes ene og alene i troen på Jesus Kristus og nåden er stor mener de. Satans evangelium siger, ”engang frelst, altid frelst” – ”vist skal I ikke dø” – ”Gud elsker jer og skulle Han have givet sit liv forgæves?”.

Et vigtigt bud jeg vil fremhæve som de bryder, er at fortælle synderne en halv sandhed og derved vidne falsk. (2. Mos 20:16, 5. Mos 5:20, Matt 19:18) – Jamen siger de, vi tager et skridt ad gangen. Der er jo ingen der accepterer Jesus, hvis de får det hele smidt i ansigtet på en gang. Det kommer lidt efter lidt. Helligånden arbejder med dem og de skal have tid til at arbejde med sagerne.

Det er løgn! Og det er en af grundene til, at vi ikke oplever sand vækkelse som i ”gamle dage”. Gud har set, at kristendommen ville gå under i hykleri og fortæller at frafaldet skal komme. Det er livets vigtigste spørgsmål vi taler om og det skal behandles med de samme alvorsord som Bibelen viser os. Paulus sagde ”Derfor bevidner jeg for jer i dag, at jeg er uden skyld i nogens blod. For jeg har ikke fortiet noget, men har forkyndt jer alt, hvad der er Guds vilje.” (Apg 20:26-27)

Peter siger at ”Den, der taler, skal tale med ord fra Gud” (1. Pet 4:11) – hvilket jo sætter en kæp i hjulet på Alpha manualen. Paulus siger ”Vi driver jo ikke som alle de andre handel med Guds ord, men taler renfærdigt på Guds vegne, for Guds ansigt i Kristus.” (2. Kor 2:17).

Lad os se, hvordan Evangeliet tales i Bibelen.

Kristi evangelium.


Johannes døberen kom til egnen omkring Jordan, og overalt prædikede han omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Hvad prædikede han? – at: ”Det er spændende at være kristen. Du får et liv i evig lykke og fremgang hvis du accepterer Jesus”? Nej han sagde: ”Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da de frugter, som omvendelsen kræver, og kom ikke og sig ved jer selv: Vi har Abraham til fader. For jeg siger jer: Gud kan opvække børn til Abraham af stenene dér. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.” (Luk 3:7-9) – ”Også på mange andre måder formanede han, mens han forkyndte evangeliet for folket.” (Luk 3:18)

Johannes irettesatte Herodes på grund af hans forhold til Herodias og det onde han havde gjort, med resultatet at han blev kastet i fængsel. Senere kostede det ham livet.

På pinsedagen, prædikede Peter så det stak jøderne i hjertet. Han sagde ”I fik Jesus udleveret, I naglede ham til korset og dræbte Ham, den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus.” Han sagde ”Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse…Lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt!” (Apg 2:37-40). Resultatet af denne tale var, at tre tusinde – kom til tro? – Nej, de omvendte sig og blev frelst. Omvendelsen er et resultat af troen, men troen alene er ikke nok til frelse – så ville selv Satan være frelst.

Peter prædikede ”Israelitiske mænd…Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, som I forrådte og fornægtede…I fornægtede den hellige og retfærdige og bad om, at I måtte få en morder benådet…Livets banebryder dræbte I…” og han sagde ”Det var for jer, Gud først oprejste sin tjener, og han har sendt ham for at velsigne jer, når I hver især vender om fra jeres ondskab”. Resultatet af denne hårde tale var at ”… mange af dem, som havde hørt ordet, kom til tro, og tallet på mændene nåede op på omtrent fem tusinde” (Apg 4:4)

Både Johannes og Peter taler her omvendelsens budskab til frelse. Det var ikke blot troen på Jesus de prædikede, men de prædikede så menneskene blev tynget af syndens byrde og med sønderknust hjerte, omvendte de sig. De blev ikke optaget af spiritualitet og kødelig tilfredsstillelse igennem spænding og åndelige oplevelser. De så de var syndere og brød sammen under deres samvittigheds fordømmelse.

Paulus taler om Evangeliet og siger ”Ham, som formår at styrke jer med mit evangelium og Jesu Kristi budskab, med åbenbaringen af den hemmelighed, der har været hyllet i tavshed i evige tider, men som nu er bragt for dagen og gennem profetiske skrifter på den evige Guds befaling gjort kendt for alle folkeslag for at føre dem til troslydighed” (Romerne 16:25-26). Paulus’ ønske var, at føre folk til troslydighed mod troen, hvilket virker til omvendelse og at Helligåndens frugter (Gal 5:22-23) bliver synlige, så vi efter Ordet i Kol 3:12-17 opfylder Jak 2:17.

Jesus prædikede ”Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!” (Matt 4:17) – ”Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!” (Mark 1:15). De tolv drog ”ud og prædikede, at folk skulle omvende sig” (Mark 6:12).

Da Peter forsvarede sig over for jøderne, at han var gået til Kornelius på Guds befaling, forstod de at ”...Gud har givet dem den samme gave, som vi fik, da vi var kommet til tro på Herren Jesus Kristus”, og de priste Gud og sagde ”Så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til livet.” (Apg 11:17-18)

Hvordan skal et menneske nå til erkendelse af behov for omvendelse, hvis der ikke prædikes som Bibelen fortæller Johannes, Peter, Paulus og Jesus gjorde. Det er klart, at når man prædiker et budskab, hvor man isolerer frelsen fra omvendelsen og siger, ”nu er du blevet helbredt og har oplevet at Jesus lever, vil du også frelses?”, så siger mennesker uden at betænke sig, ja. Mange er blevet ”frelst” igennem Ndifon og Willow Creek osv., fordi de hele føles godt, overbevisende og tiltalende. Så tager de ”kristne” Bibelverset frem der siger ”Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab!” (Romerne 10:15) og soler sig i denne tale, skønt de burde frygte og læse Bibelverset: ”Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han.” (Gal 1:9)

Vi er nød til som Stefanus, der fyldt af Helligånden prædikede så menneskene blev forbistrede og skar tænder. Stefanus prædikede med ord fra Gud og opremsede alle Israels fejl – oprør mod Moses, profeterne og Helligånden. Han gik imod jødernes generations lange omskærelsespagt og kaldte dem uomskårne på hjerte og ører og sparkede derved til det jødiske folks tryghed og stolthed.

Det nytter ikke, at vi står med en manual kaldt Alpha og remser en anden persons udlægning af Guds Ord op. Hvornår kommer Omega manualen, så Guds Hellige Ånd kan gøres helt overfødig? Vi må søge Gud og lade os fylde af Guds Hellige Ånd, så vi kan tale ord fra Gud til menneskene vi bliver stillet over for. Hvad bilder kristenheden sig ind, at de med Alpha konceptet, Nick Gumpels facitliste, prædiker sødme, frelse og helbredelse for folket – at de med en anden ånd giver mennesker helligåndsweekender for at demonstrere at deres manual virker og tilmed giver denne hændelse navnet Jesus?

Vi er nød til at tale til syndens menneske – om personen så både er døbt og konfirmeret og sige ”hvad får dig til at tro, at du kan flygte fra Guds vrede? – kom ikke og sig, du er et godt menneske, for du lever i ond ignorance af, at du er en synder der fortjener døden.” Så må vi som Johannes når vi har formanet, give dem evangeliet og sige ”Men himmeriget er kommet nær, Jesus Kristus vil give dig et nyt hjerte og vaske dig ren for dine afskyelige synder. Omvend dig og lad dit syndige menneske dø, modtag Guds Ånd og hold fast ved Hans Ord til enden, da vil du blive frelst.”

Denne tale vil straks få frafaldne kristne, der ikke vil kendes ved Guds Ord, Hans tveæggede sværd, til at skære tænder som jøderne overfor Stefanus og sige ”Du må ikke dømme” eller ”Hvem er du, hvad er du, hvor kommer du fra, at du kan tillade dig at tale sådan til os”, men da de ikke har Guds Ånd, ser de ikke, at det ikke er tale fra mennesker, men ord fra Gud.

Mange mennesker, vil hellere være ”snedige” og med egen kløgt søge at vinde mennesker ved at tale til intellektet, – eller måske endda tilbageholde noget af sandheden for bedre at kunne overtale. Paulus taler imod dette, da han siger: ”Vi har sagt nej til det skjulte og skændige og går ikke frem med snedighed og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen” (2. Kor 4:2)¨. Han sagde: ”Vi optrådte jo, som I ved, aldrig med smigrende ord og heller ikke med fordækt griskhed — det er Gud vidne på!” (1. Tess 2:5) – ”Vi søgte heller ikke anerkendelse hos mennesker, hverken hos jer eller andre” (1. Tess 2:6).

Kristi evangelium skærer og gnaver i kødet. Man har fået det indtryk, at folk i dag tror at Jesus kom for at bringe fred til jorden. Men det var ikke det Han gjorde. Som Han selv siger: ”Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid” (Luk 12:51). Det er ikke Jesus der er den direkte årsag til denne splid, men det er oprøret mod Hans Evangelium, der sætter splid. Menighederne forventer tværkirkeligt samarbejde i Jesu navn, fordi de mener evangeliet bringer fred, Men Jesus sagde: ”Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre mod to og to mod tre, far i splid med søn, og søn med far, mor med datter, og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter, og svigerdatter med sin svigermor” (Luk 12:52-53). De ser bort fra alle uenigheder, for de vil være et i Kristus og lader derved stå til. Men Kristi evangelium ”er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger” (Hebr 4:12). Det betyder, at kødet hele tiden vil være i strid med ånden og frafaldne menigheder i strid med åndsfyldte menigheder. Dog er det de færreste der strides i dag, da den overvejende del af menighederne i verden i dag, er frafaldende og prædiker Satans kærlighedsevangelium, hvorved de er forberedt på Antikrist verdenskirke.

Kærlighedsevangeliet er det evangelium, der religionerne imellem vil samle jordens mennesker under et og samme tilbedelsesbanner – tilbedelse af dyret, Satan, der med sit triumfkærlighedskort vender menighedens ledere bort fra sandheden, med religiøs vrede mod omvendelsens budskab. Homoseksualitet, vrede, had, begær med mere, er ikke menneskelige følelser vi har fået fra Gud og derfor ikke følelser vi må lære at acceptere som en del af os selv. Det er kødets frugter, syndens resultat og årsag til død. Det afholder os fra Gud og må derfor bekæmpes med sandhedens budskab, hvorigennem Sønnen sætter fri.

Den sidste kirke


Paven har i mange år, omfavnet alverdens religioner. Han har længe arbejdet på den fred, med hvilken Antikrist snart vil slå mange ihjel (Dan 11:21, Dan 11:24, Dan 8:25 King James).

Han omfavnede på fredsmødet i Assisi både ortodokse, muslimer, jøder, hinduister, buddhister, shintoister, konfucianister, zoroastrianere, persiske ildtilbedere, og udsendinge fra traditionelle afrikanske religioner i Benin og Ghana.

Den protestantiske kirke, er i gang med samme støbeske og er allerede klar til pavens (den falske profet) globale verdenskirke, der leder mennesker til Antikrist. Takket være mennesker som Kathryn Kuhlman, Billy Graham, Benny Hinn m.fl., er kristendommen i dag en død, hyklerisk og frafalden religion. Bibelen siger at den falske profets proselytter kommer til at lide samme skæbne (Åb 20:15) som profeten selv og ikke mindst Antikrist (Åb 19:20) og deres herre (Åb 20:10).

Mange raser, når man taler imod Graham. Men lad manden tale for sig selv:

Graham siger i sin bog ”Just As I Am”, side 357 at, ”Mit mål, hvilket jeg altid har gjort klart, var ikke at prædike mod den katolske tro eller at omvende folk, der allerede har overgivet sig til Kristus i den katolske kirke.”

Han siger i ”I Can’t Play God Any More”, s. 158, at ”Jeg er langt mere tolerant overfor andre typer kristne, end jeg var engang. Min kontakt til katolikker, lutheranere og andre ledere…har hjulpet mig, forhåbentlig, til at gå i den rigtige retning” - “Jeg har fundet ud af, at mine overbevisninger grundlæggende er de samme som de ortodokse romersk katolske, f.eks.…. Vi adskiller os kun på nogle punkter omkring den sidste kirkes tradition”.

Den 11. oktober 1979, da Billy Graham var i Phil Donahue’s Show og diskuterede Pave Johannes Paul II’s besøg i USA, sagde han: ”Jeg tror det amerikanske folk ønsker en leder, en moralsk og åndelig leder som tror på noget. Og det gør han (paven). Han siger sin mening lige ud, om alle emner. Faktisk var hans emne i Boston virkelig evangelisk, hvori han bad mennesker komme til Kristus, at give deres liv til Kristus. Jeg sagde ’Tak Gud at jeg har en at citere, med en virkelig autoritet’.”

Graham udtalte i et interview d. 20. okt., 1996 til Parade Magazine, s. 4, at: “Jeg holder mig til det fundamentale princip, for mig selv og min tjeneste. Men, som en Amerikaner, respekterer jeg andre veje til Gud, og som en kristen, er jeg kaldet til at elske dem.”

Samme magasin, på side 5, siger han ”Hver gang en præsident har bedt mig lede åbningsbønnen, har jeg argumenteret for, at jeg ikke skulle gøre det alene, men at ledere fra andre religioner også skulle være der… Vi er alle brødre og søster i vore hjerter. Vi burde elske hinanden. – Hvad med andre kristne ledere, der ikke deler dette synspunkt? ”Ja, jeg er ikke enig med dem”.

Christian News fortalte d. 20. okt. 1997, at ved et korstog i San Francisco, 1997, meddelte han: ”Der er andre synder. Hvorfor angriber vi synden [homoseksualitet], som om det er den største synd?... Det jeg vil tale om i San Francisco, er Guds kærlighed. Folk har brug for at høre at Gud elsker dem, uanset deres etniske baggrund eller seksuelle orientering. Jeg har så mange bøsser venner, og vi forbliver venner.”

Læs mere om ham her: Billy Graham - og sandheden

Kuhlman, Satans elskede bedrager, har også en stor finger med i spillet, når det gælder udbredelsen af hans Evangelium. 60% af hendes publikum var romerske katolikker. Hun pressede på for enighed, ved at kalde præster, rabbier og pastorer til at være et. Hun behandlede frafaldne romerske katolikker, som om de var frelste. Hun havde præster og nonner på platformen, til at overbevise protestanter om at romerske katolikker er frelste og skulle blive i deres egen institution. Og hun fortalte protestanterne at de skulle gøre det samme. Hun forenede dem alle med ”kærligheds evangeliet”, og hendes charmerende smil.

Læs mere om hende her: Den karismatiske bevægelse, nøglen til endetidens bedrag.

Benny Hinn, ligger ikke skjul på hans kærlighed til den katolske kirke. Hans påklædning (den sorte dragt, med det hvide stykke på halskragen – ligesom den Christian Hedegaard bærer på dette billede: http://www.evangelist.dk/ressources/20/4/ch2_72dpi.jpg) vidner ofte om, at han ikke er protestantisk kristen, men en jesuitisk bedrager som sin forgænger Kuhlman, som han ofte referer til. På Gods Channel viste man før Hinns møder, billeder fra Peters Kirken og paven. Hinn fortæller, at han (på samme måde som Ndifon) er opvokset i katolicisme: ”Min opdragelse var selvfølgelig katolsk, da jeg gik på den katolske skole i Jaffa, Israel. Og sådan er min basale mentalitet katolsk mentalitet. Da jeg blev født på ny, var jeg katolsk. Jeg var meget katolsk i mine ideer, i min opførsel.” (”Christianity Today”, 3. sep., 1991)

Paven, der er underlagt den Jesuitiske Orden, har arbejdet efter deres Illuministiske plan om den Ny Verdensorden. I sin nytårstale sagde han: ”Verden har brug for en ’ny international orden’ for at løse sine konflikter og sikre fred. Mere end nogen sinde før, har vi brug for en ny international orden, som trækker på de Forenede Staters erfaring og resultater. En orden som er i stand til at finde passende løsninger, for dagens problemer, baseret på menneskets værdighed, på at integrere alle samfund, på solidaritet mellem rige og fattige lande, på at dele ressourcerne og resultaterne af de ekstraordinære videnskabelige og teknologiske processer.” (http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L01586260.htm)

Mere tydeligt kan det næppe siges. Paven gør det, som Bibelen fortæller den falske profet skal gøre - han forfører de der bor på jorden. Han forbereder stadig mennesker til at tage imod Antikrist, når hans En Verdens Orden sætter ham på tronen. Det er denne mand, paven, en falsk profet – ophøjet som ”Kristi vikar” – ”Kristi stedfortræder”, som flere anerkendte og respekterede prædikanter skamroser i deres ignorance af, at han er Antikrists allierede.

Så når Graham, Hinn og mange andre anerkendte prædikanter stiller sig på podiet efter bortrykkelsen og proklamerer om Antikrist, at ”dette er Jesus Kristus, den sande Messias, den ventede”, så vil masserne i deres mangel på kendskab til Guds Ord, acceptere Antikrist og blive ledt videre som slagtekvæg til domstolen på Herrens dag.

Afslutning


Kære læser. Vil du bøje dit hoved og folde dine hænder sammen med mig, i bøn til kongernes Konge og herrernes Herre, Jesus Kristus, Vejen, Sandheden og Livet, Guds Salvede, enbårne Søn. Lad os stå sammen i vore bønner til Herren og bede om, at de der vil høre, må høre og de der vil se, må se. At de der er bedraget af Satans glubske apostle, af ulvene blandt fårene, må finde kærlighed til og længsel efter Kristi Evangelium. At Gud endnu engang, i Sin forunderlige nåde, må kalde dem til omvendelse fra Satans smigrende evangelium, kalde dem til omvendelse og frelse i Jesus Kristus.

Vil du, kære læser, tage dit kors op endnu engang, skærpe tonen og prædike omvendelsens budskab for folket, at hvis de ikke omvender sig fra løgnens evangelium, fra synden og deres onde gerninger, går de fortabt sammen med deres afgud, den faldne engel, Satan, løgnen, synden og dødens ophavsmand.

Er du af den beslutning, at det jeg her har skrevet er en gang vrøvl, så tag din Bibel og gransk den, bed Helligånden om åbenbaring af Ordet. Spørg Gud, om Han vil lede dig, og tillad Ham at tage dig hele vejen igennem Bibelens profetier. bed at du må være med under forvandlingen af de hellige og møde Jesus Kristus i skyen. Bed Gud vise dig hvilken tid vi lever i og hvad det er der forberedes, i disse dage. Bed at du må få lov at se verdens hændelser, med et åbent og ydmygt hjerte. Jeg er sikker på, at det du vil se, er Guds dom over en ond, vantro og oprørsk slægt. Du vil se, at Gud i denne tid tillader synden at vokse sig moden, til Hans vredens dag. Du vil erkende Guds vrede over denne jord, samtidig med du i Hans nåde, får at se, at du må omvende dig fra løgnen og finde kærlighed til den sandhed, som ikke er behagelig, men som sætter fri.


Debat: Hvordan bør vi prædike?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: At forkynde

 

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation