Bør kristne evangelisere for jøderne?

af Kim Andersen
Lagt på d. 28/09-03Mange mennesker mener, at jøderne ikke skal mødes med evangeliet, for det er Gud der skal vise dem, at Jesus er deres Messias. Nogle mener endda, at de jøder som holder loven, frelses gennem loven.

Forkyndelsen


Vi ser, hvordan Jesus i mange tilfælde, endda med tegn og undere, prøver at overbevise jøderne om, at Han er deres ventede Messias. Mange kom til tro, men mistede viljen til at følge Jesus, fordi Hans tale var for hård.

Men Jesus forkyndte for det jødiske folk, og siger, efter Hans opstandelse: ”og i hans (Jesu) navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette.” (Luk 24:47-48)

Jesus sagde: ”Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.” (Joh 6:44)

Jøderne har så vel som hedningene, brug for at komme til erkendelse af frelsen, igennem Jesus Kristus. Paulus siger at: ”jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.” (Romerne 1:16)

Jøderne, har såvel som hedningene, brug for at få troens gave. Alene gennem troen på Jesus Kristus findes frelsen. Paulus siger ”Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde, af Davids slægt, ifølge mit evangelium; for det lider jeg ondt, ja, er i lænker som en forbryder. Dog, Guds ord er ikke bundet. Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes skyld (jøderne), for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig herlighed” (2. Tim 2:8-10)

Skulle vi, nutidens kristne, undsige det jødiske folk, Guds udvalgte, at nå til erkendelse af sandheden? Paulus siger: ”Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.” (Romerne 10:17)

Prædiker vi ikke evangeliet for jøderne, vil de ikke nå til troen på Jesus. Vi ser situationen med muslimerne, som selv har lukket af for Kristi evangelium. Skulle vi være skyld i, at den samme tragedie rammer det jødiske folk?

Skulle det være et vidnesbyrd, at vi bliver venner med det jødiske folk, ved at hjælpe dem fysisk og holde sandheden om Jesus Kristus ude? Det er ingen nyhed, at Jesus Kristus er en anstødssten. I alle nationer, er det Jesus Kristus, som anstøder menneskers samvittighed. Men ”som der står skrevet: Se, i Zion lægger jeg en anstødssten, en klippe til at snuble over. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.” (Romerne 9:33)

Evangeliet og troen på Jesus Kristus, er for alle folkeslag, inklusiv det jødiske folk, den eneste vej til frelse: ”for Skriften siger: »Ingen, som tror på ham, skal blive til skamme.« Der er ingen forskel på jøder og grækere; alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham, for »enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses«.” (Romerne 10:11-13)

Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset; han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.” (Kol 2:14-15)

At hjælpe det jødiske folk, med velgørende formål, samtidig med vi tilbageholder den eneste sandhed som kan frelse, er som at gå på jagt, lokke vildtet til med den ene hånd, og dræbe med den anden.

Peter svarer på pinsedagen de jøder, der indså at de havde dræbt deres Messias, og spørger hvad de skal gøre: ”Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.” (Apg 2:38-39)

Gud har på alle måder, kaldt på sit folk. Han har indtrængende tilskyndet dem til omvendelse og tro på Hans Søn, Jesus Kristus. Intet sted i Bibelen, finder vi retfærdiggørelse for, at vi fortier evangeliet for disse jøder.

Deres hårdhed mod evangeliet, har gjort, at Gud har lukket deres øjne, og ladet evangeliet gå ud til resten af verden. Det er Hans vidunderlige frelseplan. Men at evangeliet startede i Jerusalem, betyder ikke, at vi ikke vedvarende skal fortælle det jødiske folk sandheden.

Mange jøder er nået til omvendelse, ved evangeliets forkyndelse og er blevet inderlige kristne mennesker. Jublen i himmelen er lige stor, om det er en hedning eller en jøde der bliver frelst!

Loven


Ingen steder i Bibelen, finder vi antydninger til, at loven var frelsende. Vi ser, at loven var en opdrager, som var en rettesnor for folket. Loven er stadig fuldt i kraft. Den er stadig en opdrager og en tugtemester. Loven er til dom for de, der kender den. Intet menneske på jorden har nogensinde kunne overholde loven. Kun Jesus Kristus, som var det eneste fejlfrie menneske, kunne holde loven 100%, og derved ophæve den og ikraftsætte sit nådefulde evangelium.

Jesus siger selv: ”Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.” (Matt 5:18)

Jesus Kristus, kom og gav os, ikke bare en forbedret pagt, men en ny, erstattende pagt, som ophævede lovens krav. Vi bliver ikke længere dømt efter loven, hvis vi er i Kristi nåde.

Jøderne måtte hvert år, ligge al deres skyld og synd på et offerdyr, hvis blod stænkedes på nådestolen, for at få retfærdighed for deres synd. Ingen jøde har nogensinde kunne overholde Moseloven, og måtte forbilledligt gøre det offer, som Jesus gjorde på korset.

Paulus siger: ”For da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder og ikke selve tingenes skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af de gentagne, årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer med dem, til målet. Ville man ellers ikke være hørt op med at frembære ofre, når de, der dyrker Gud, ikke er sig nogen synd bevidst, eftersom de én gang er blevet renset? Men i ofringerne ligger en årlig påmindelse om synder; for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort.” (Hebr 10:1-4)

Kun Jesus kan tage vores synder bort. Jesus gjorde det fuldkommende offer som er den sande frelse. Efter Jesus er intet andet offer gældende. Paulus siger: ”For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror.” (Romerne 10:4)

Troen på Jesus, er den eneste vej til frelse. Jesus siger til Thomas ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” (Joh 14:6)

Jesus viser i sin lignelse om Lazarus og den rige mand, at dødsriget var delt op i to. Den ene del, var der, hvor Abraham var. De retfærdige, var midlertidig i den gode side af dødsriget, fordi de var retfærdiggjort, forbilledligt ved ofringen i templet. Men da Jesus fuldbragte værket, ved sin død på korset, hentede han de retfærdige hjem, som ved Hans død, modtog den eneste fyldestgørende retfærdighed. ”Derfor hedder det: Han er steget op til det høje, han har ført fanger med, han har givet gaver til menneskene.” (Ef. 4:8, Sal. 19)

Efter Jesu offer, er vi sat fri fra loven og ofringerne: ”For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror.” (Romerne 10:4)

Nu kan ofringer ikke forbilledligt retfærdiggøre hverken jøder eller hedninge. Kun troen gør retfærdig, og sandheden er, at sådan har det altid været: ”For det var ikke ved loven, at Abraham eller hans efterkommere fik løftet om at skulle arve verden, men ved retfærdighed af tro.” (Romerne 4:13)

Nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde, først, og græker; herlighed og ære og fred får enhver, som gør det gode, både jøde, først, og græker. For Gud gør ikke forskel på nogen.” (Romerne 2:9-11)

Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager.” (Gal 3:23-25)

Vi er ikke længere under loven, opdrageren. Men loven er stadig i kraft og virksom til opdragelse. Men vi er under nåden ved Jesus Kristus: ”Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden.” (Romerne 6:14)

Ingen kommer til Gud, uden ved troen på Jesus Kristus. Uden troen på, at Jesus er Messias, at han er Guds søn, født af en jomfru, død op opstået igen, findes der ingen frelse, hverken for jøde eller hedning.

Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde, og vi bære frugt for Gud. For dengang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem, virksomme i vore lemmer, så at vi bar frugt til døden. Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i Åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle.” (Romerne 7:4-6)

Dommen


Alle mennesker skal stilles for Kristi domstol. Troende for at få løn og ikke troende for at dømmes. Ingen sniger sig udenom – endda engle skal dømmes (2. Pet 2:4). Derfor må vi med vores liv og tid, stille os til rådighed for at møde alle nationer med Guds Sande Evangelium!

Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol” (Romerne 14:10)
Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud.” (Romerne 14:12)
For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.” (2. Kor 5:10)

Disse vers fortæller, at vi som troende skal belønnes for vort arbejde i Herrens vingård. Vort arbejde prøves igennem ild. Har vi gjort hvad vi har gjort, for egen vindings skyld, eller af et oprigtigt hjerte. Holder arbejdet igennem ild får vi løn, men brændes arbejdet op, får vi ingen løn. For de som er i Jesus Kristus, vil frelsen bestå, uanset om arbejdet holder eller mistes.

Efter denne dom og efter tusindårsriget, vil den anden dom stå, som dømmer de, der ikke er i Kristus.

For de, der ikke er i Jesus Kristus, de der ikke står indskrevne i Livets Bog – om det er jøde eller græker, vil ende som Åb 20:15 siger: ”Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.

Lad os møde verden med det sande evangelium, så mennesker bliver ledt til omvendelse fra synden. Om det er jøde eller hedning eller frafaldene kristne, så lad os stille mennesker foran det gamle evangelium om synd, dom og retfærdighed, bod og bedring, for at de må vide, at anstødsstenen – Jesus Kristus, er den eneste vej til frelse.


Debat: Bør kristne evangelisere for jøderne?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: At forkynde

 

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation