Herrens ord kontra menneskelærdomme

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 27/05-06Hos mange kristne råder der forvirring, fordi der er samlet lidt lære et sted fra og noget fra et andet sted. De har læst ”gode” velskrevne bøger, der viderebringer læreafsnit, som ikke stemmer med Bibelen. Forvirringen øger, og så læser man endnu en bog om samme emne, hvorefter mange beslutter sig for at tro på den afvigende lære frem for Bibelens. En falsk lære kan være så godt fremført, at den for manges vedkommende er svær at gennemskue, fordi det er dæmoner, der har brygget den sammen. (1. Tim. 4:1.)

En del læser flittig i Bibelen men tilegner sig ikke sandheden, idet dæmoners eller menneskelærdomme kommer i vejen. Et eksempel, jeg selv har oplevet: Jeg talte for en tid tilbage meget med to yngre kvinder, der var gået ud fra syvende dags adventister, fordi de kunne se, at læren der var falsk. Men jeg kom hurtig til at forstå, at de fortsat tilsluttede sig til en del af denne lære og ville ikke tage imod meget af det, der tydelig står i Bibelen men fastholdt en del af adventisternes synspunkter.

Sådan er der mange, der har en sammensat tro, som de vogter over, tydeligst hos dem, der siger: Jeg har nu min tro! Alt, hvad de hører eller læser, tolker de ud fra denne ”tro”. En frygtelig fejl, der let kan føre til evig dom.

Mange har det med Bibelen, som når man plukker blomster, en blomst her og en der. De læser et vers her og et der og sammensætter det til en tro, som desværre ikke frier fra dom og fortabelse. Andre siger, alt er godt, når de følger deres præst eller leder. Det kan lyde godt men er det langtfra altid.

Der er stor forskel på en vejleder og en vildleder. Der er mange vildledere i dag. Grundtvig så det for mange år siden og sagde; ”Hvorfor er Herrens ord forsvundet af Hans hus?” Den udtalelse fik han mange stryg for. Kirkens og menighedernes ledere forkynder ofte, hvad de selv har fundet på, føler og mener, og indfører lærdomme og praksis, som er i strid med Guds ord i stedet for respektfuldt at forkynde Ordet og lade det klinge i sin fylde. Sådan sætter mennesker deres egen religiøsitet i Guds ord sted.

Herrens ord er desværre i dag forsvundet fra mange kirker og menigheder og fra mange ”kristne” og desværre erstattet af rester fra dæmoners lærdomme.

I bogen Kristi mission, side 63, skrev pave Johannes Paul den anden:

Skønt kirken med glæde anerkender alt, hvad der er sandt og helligt i buddhismens, hinduismens og islams religiøse traditioner, som en genspejling af den sandhed, der oplyser alle mennesker, formindsker det ikke dens pligt til og beslutning om helt afgjort at forkynde Jesus Kristus, som er vejen og sandheden og livet

Det faktum, at andre religioners tilhængere kan modtage Guds nåde og blive frelst af Kristus, uafhængigt af de almindelige midler, som han har fastsat, ophæver ikke derved kaldet til tro og dåb, som Gud vil for alle mennesker.

I september 1993 var 6000 repræsentanter fra alle verdens religioner samlet i Chicago. Her var katolske, protestantiske, hinduistiske, muslimske, buddhistiske, spiritistiske ledere samt heksedoktorer, repræsentanter fra de nyreligiøse bevægelser og grupper for at drøfte, hvordan de bedst kunne lede menneskeheden ind i det næste århundrede.

Det er så let at blive vænnet til, at troen fyldes med rester. New Age har adskillige steder indført mange af dens lærdomme og talemåder i den kristne forkyndelse. Musikken er i mange menigheder stærk præget af verdens musik, der taler til kødelige lyster og undertrykker det åndelige. Også blandt kristne er livsstil og klædedragt så stærkt præget af verden, at der ofte ingen forskel er. Derved følger verdens vaner med ind i mange kristnes liv. Det overses ofte, at uden hellighed, skal ingen se Gud. Utugt er så almindelig også blandt kristne, at det ofte accepteres i menighederne.

Hvad nytter det, at vejen er behagelig, dersom den ender det forkerte sted? Hvad nytter det, at det er et hyggeligt sted du kommer, dersom du på dette sted ikke hører hele sandheden, som den fortælles i Bibelen? Er verden flyttet ind i dit sind, er du på den vej, der ender det forkerte sted. Dette er ikke behagelig læsning, men du må vide, at det kun er sandheden, der kan gøre fri. Læs Bibelen. Læs King James (eller Bibelen Guds Ord, norsk), mange af de andre oversættelser fortæller dig ikke hele sandheden, og så kan du få vanskeligheder ved at blive fri, selv om du måske siger ”Herre, Herre!” Tænk, hvor forfærdelig det må være at skulle tilbringe evigheden under Guds vrede.

En babylonisk forvirring


Den religiøse verden har i de senere år udviklet sig til en babylonisk forvirring. I Danmark er der således over 70 forskellige aktive trossamfund og religiøse bevægelser. Det er derfor ikke sært, at mange ikke ved, hvad det rette er. Sandheden er en mangelvare, idet der i dag bruges bibeloversættelser, der er oversat fra håndskrifter, som kristne indtil sidst i 18. hundredtallet afviste. I stedet brugte de 98 % af de gamle håndskrifter, der omfatter et uforkortet budskab.

Tagryggen.dk - Katolsk bibel i evangeliske samfund

Tagryggen.dk - Laodikea, lunkenhedens tid

Til enhver religiøs bevægelse er der knyttet en bestemt opfattelse af Gud, af mennesket og af verden. Frelsesbudskabet er mange steder ændret. Betydningen af Jesu død på Golgata er ofte formindsket. Og det understøttes stærkt af, at de oversættelser, der for Danmarks vedkommende er sket siden 1871, er baseret på Westcortt & Horts skamferede værk.

I Kol. 1:14 står der: ”I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forladelse. Ordene: ved hans blod er udeladt i alle nyere Bibler. Et bevis på, at oversættelserne er et skridt hen imod et andet evangelium. I NT er der foretaget over 3000 ændringer eller udeladelse. Kunne du tænke dig at bruge en køreplan med ændringer og udeladelser i? Du bruger den i god tro men opdager, at den har mange forkerte tider, og at vigtige oplysninger er udeladt. Jeg tror at de fornuftige snart ville købe en køreplan, der har de korrekte tider og alle oplysninger. Når det gælder din frelse bruger du da en ”køreplan”, der er fuld af fejl og mangler?

I kølvandet på New Age, der i stor udstrækning er en sammenblanding af lærdomme, som alle har til formål at gøre os større og Herren vor Gud mindre, at få os til at tvivle på Bibelens beretninger, så der bliver plads til at tro på udviklingslæren, at helvede ikke eksisterer og meget mere. Og med den udbredte reinkarnationstanke følger der en nedvurdering af det legemlige og den fysiske virkelighed.

Healing- og terapitilbudene påberåber sig ofte nogle ubestemmelige åndelige kvalifikationer, som de selv mener er helt afgørende. Det kan være clairvoyante evner, evner til at diagnosticere eller til at en helbredende, kosmisk kraft.

Resultatet af en kontakt med en såkaldt helbreder kan bibringe en svær økonomisk bekostning og en psykisk belastning, der til slut gør patienten religiøst forvirret. Resultatet er altså en klart ikke-kristen virkelighedsopfattelse.

New Age er efter manges opfattelse en ny bevægelse, der i de senere år har vundet stor udbredelse i mange lande. Men ser vi denne bevægelse nærmere efter i sømmene, viser det sig, at det i virkeligheden er en sammenblanding af hinduisme, spiritisme, kristendom og de forskellige nyreligiøse gruppers lære.

Store dele af befolkningen læser ikke i Bibelen og er i stor uvidenhed om, hvad sand tilbedelse er. Mange unge vokser op uden en fast tilknytning til en far og søger derfor en erstatnings far i en eller anden guru.

Da hinduisterne, buddhisterne og muslimerne for nogle år siden begyndte deres missionsfremstød i de vestlige lande, fandt de en befolkning, der var meget modtagelig og som ikke stillede nærgående spørgsmål angående den lære, der blev fremholdt.

Mange har i dag fejlagtig den indstilling, at der for enhver pris skal være enighed blandt de kristne, og derfor bliver ethvert tilløb til irettesættelse af forkerte læresætninger kvalt. Den form for enighed, der opnås på denne måde betyder, at der bliver slækket på nogle af de principper, som er den sande tros kendemærke. Der er KUN EN ENESTE måde, vi kan afgøre, om de ting der sker, er fra Gud eller fra den store bedrager, og det er ved nøje at sammenligne det med Guds ord, ikke blot det der sker, men i en endnu større grad de personers liv, der er forkyndere.

Den, der siger: Jeg kender ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham; men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham. Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede.” 1. Joh. 2:4-6.

Budskabet til Laodikea menigheden er et stærkt alvorligt budskab til os i dag: ”Jeg kender dine gerninger: du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund.” Åb. 3:15-16.

Herren taler her på den mest alvorlige måde om at bringe vor vilje HELT i harmoni med hans. Der er ikke plads til lunkenhed eller en ”klædning” med pletter på. Vi har brug for salve til at salve vore øjne med, så vi kan se. (Åb. 3:18.)

Satans helbredelser


Mange mennesker har svært ved at tro, at Satan rent faktisk kan påføre sygdomme. Det var Satan, der slog Job med ondartede bylder. (Job. 2:7.) Vi kan tro, at han også kan fjerne sygdomme, dersom det tjener hans sag.

Dersom Satan og hans håndlangere er i stand til at forårsage sygdomme, for derpå at fjerne dem igen og derved få det til at se ud, som om der har fundet en helbredelse sted, burde det ikke overraske nogen, at de med faldne engles intelligens også kan stille korrekte diagnoser. Det er måske vidnesbyrdet om overnaturlige kræfter men ikke et vidnesbyrd om guddommelige kræfter.

”Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske Faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem: Jeg har aldrig kendt jer. Gå bort fra mig, I, som begår lovbrud ” Matt. 7:21-23.

At dæmoner kan helbrede kan der ikke være tvivl om. Men prisen er høj. Først og fremmest kræver deres herre en total underkastelse, som koster en følelsesmæssig afhængighed af ham, der fører til sindets forvirring og til åndelig ruin. Dæmonerne tilbyder helbredelse, som kan være en opsigtsvækkende helbredelse; men som betaling forlanger de, at personen tror på Satans løgne og følger ham.

Vi må tænke os godt om. Vil vi forråde vor frelser og tage imod gaver fra den snedige bedrager, den gamle slange? Satan tilbyder dig helbredelse gennem sine hjælpere. Du kan få denne helbredelse - hvis du blot vil ligge på knæ for ham og tilbede ham.

Hvis de, der udfører helbredelser, ikke holder sig til Guds ord, er deres magt og evner ikke noget bevis på, at det er Guds kraft, de samarbejder med. Tvært imod er det den store bedragers. Han er en oprører imod Gud og bruger enhver list for at forblinde mennesker, så de ikke ser hans sande karakter.

Bibelen advarer os om, at Satan i de sidste dage vil arbejde med al løgnens magt og gøre tegn og undere. 2. Thess. 2:9-10) Og han vil fortsætte med disse undere, indtil nådetidens afslutning. Han udgiver sig for at være en lysets engel, og bedragene vil være af en sådan art, at de forblinder alle dem, der ikke er grundfæstede i Guds ord. Først når det er for sent erfarer de, at de er blevet bedraget.

Der vil uden tvivl være millioner af mennesker, der bliver meget overraskede, når det går op for dem, at de er blevet bedraget. Mange vil anklage deres præst og andre, de har set op til som deres religiøse ledere, for at have ført dem bag lyset. Men i virkeligheden er det dem selv, de burde rette anklagen imod, for hvis de havde fulgt Bibelens anvisning, havde de SELV undersøgt om det de troede på, nu også var i overensstemmelse med Bibelen.

Skik jer ikke lige med verden – det er fortabelsens vej


Alle, der vil høre Herren til, står i dag over for at skulle kæmpe en kamp mod en større og mere snedig fjende end nogen sinde før i historien. En kamp mod usynlige magter. Paulus omtaler dem som ondskabens åndemagter i himmelrummet. Ef. 6:12.)

Da Gud i tidligere tider udfriede Israel fra slaveriet i Ægypten, befalede han dem, at de ikke måtte have noget at gøre med djævletilbedelse eller åndedyrkelse. Befolkningen, der boede rundt omkring dem, tjente og tilbad mange forskellige former for afguder. Derfor befalede Herren, at Israelitterne skulle afholde sig fra, at stifte venskab med dem. (2. Mos. 20:3-5.)

Der er god grund til at tro, at den kommende verdensreligion vil antage en kristen forklædning, som viser sig at være alle tiders største bedrag. Denne religions leder bliver ikke Jesus Kristus men Lucifer, Guds og menneskets fjende. Han vil sikkert fremstå som den store menneskeven og frelser. Og en folkesamling vil uden tvivl blive iværksat under indflydelse af vældige mirakler. Og folk vil tro, at denne kraft stammer fra Gud. De vil med begejstring række ud for at fastholde det, der for dem synes at være det rette. I denne bevægelses fortrop vil vi finde en moderniseret form for spiritisme. Spiritismen hævder allerede nu, at de mange mirakler, Jesus udførte, faktisk skyldtes psykiske kræfter, og at det er samme kræfter, der vil samle alle verdens religioner.

Bygger du din tro af rester, du har hørt et eller andet sted, er du i stor fare og må omvende dig, dersom du ikke vil ende i helvede. Jesus Kristus talte meget om helvede, for at alle skulle forstå, at dette sted er en frygtelig realitet. Når der i dag tales meget lidt om helvede, er det efter dæmoners tilskyndelse. Jo mindre vi hører om det, des mindre frygter vi det. Verdens børn ved kun lidt om dette forfærdelige sted. Og læren om udslettelse vinder mere og mere frem. Derfor lever sådanne stærkt og vil nyde alle syndens frugter. Og derfor bliver de modbydelige synder som pædofili og sex med børn mere og mere udbredt.

Når de kristne mister evnen til at være jordens salt, øges forrådnelsen, som ingen kan undgå at se, der er iblandt os. Og den virke som ingen nulevende har kendt til før.

Du står for styret i dit eget liv, og har du ikke kendskab til Bibelen og adlyder det, der står skrevet, er du ikke blandt dem, der når det store mål at være i de frelstes skare. Glem ikke disse ord: ”I er mine venner, dersom I gør, som jeg befaler jer. ” Er du viis nok til i tide at søge frelse, eller er du en dåre, der går fortabt?

Døden er ikke afslutningen. Legemet lægges i graven, de ufrelstes indre menneske går til helvedets forgård, medens de frelste går til paradis hvor de afventer legemets opstandelse. Men vi ser med stor forventning hen til, at bortrykkelsen snart vil ske. Måske før dødens komme. Da skal vi iklædt herlighedslegemer se Herren i pragt og herlighed, og da skal vi altid være hos ham..


Ørkenvandringen


Vi kender så godt beretninger i 2. moseb. om israelitternes vandring i ørkenen gennem 40 år. Men er vi også klar over, hvor stort et under denne ørkenvandring var?

At bespise 2-3 mill. mennesker i en ørken kræver store resurser. Der skulle fremskaffes 1500 tons mad hver dag. Og for at bringe sådant frem, skulle der i nutidens mål bruges to fragttog på hver mindst 1½ km. længde. Og husk, det var ikke kun for en enkel dag men hver dag i fyrretyve år.

Folket skulle have vand til drikke, madlavning og til hygiejne. De skulle bruge 11.000.000 gallons hver dag (1 gallon = 4.l.) Alt dette vand skulle fragtes dertil på en eller anden måde. Selv i store tankvogne, ville det udgøre en række køretøjer, der tilsammen ville være på over 3.400 km. længde.

Da folket skulle krydse Det røde Hav ville skaren på 600.000 mand foruden kvinder og børn (2. Mos. 12:37) udgøre en række, dersom de gik to personer ved siden af hinanden, på 1200 km. lang. Og det ville tage 35 døgn at nå over.

Men de skulle krydse Det Røde Hav på én nat. (2. Mos. 14:20.) Derfor måtte overgangen være så bred, at 5000 mand kunne gå ved siden af hinanden for at nå over i løbet af denne nat.

Og der var endnu et problem. Hver aften når israelitterne skulle slå lejr, måtte lejrpladsen være på mindst 750 square miles. (1 square miles = 2 589 988.11 m2 ) Et område langt, langt større, end vi kan forestille os.

Hvis vi dertil lægger alle de undere, Herren gjorde for dem i disse 40 år, kan vi kun med stor ærefrygt læse om Herrens store almagt.


Debat: Herrens ord kontra menneskelærdomme

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Diverse om vildfarelse

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation