Dæmoner spreder falskhed

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 06/06-06”I, som var døde i jeres overtrædelser… har han gjort levende sammen med ham (vor opstandne Frelser). Og han har tilgivet jer alle overtrædelserne, og han slettede skyldbrevet ud (Guds lov), som stod imod os med bud, der vidnede imod os. Og han tog det bort ved at nagle det til korset. (Græsk stauros, der betyder en pæl.) Han afvæbnede myndighederne og magterne og vanærede dem offentlig, da han triumferede over dem på korset.” Kol. 2:13-14. Disse ord er så herlige, at de fylder mig med usigelig glæde, så ofte jeg tænker på dem.

Jeg bliver bedrøvet ved at læse, at der bibeloversættelser er anvendt ord, som ikke findes et eneste sted i den græske tekst, som Bibelen er oversat fra. Det er ordene ”kors”, ”korset” og ”korsfæstelse”. Restoration Scriptures (jødisk Bibel) oversætter korrekt således: ”… nailing it to His execution stake.” [naglede det til hans henrettelses pæl.]

Nogle anser det for uden betydning, hvilke ord der er brugt, men det har absolut stor betydning. Ved at bruge korstegnet ærer vi Tammuz, som var en babylonisk afgud, der var populær i Israel, som vi læser om det i Ez. 8:14: ”Så førte han mig til døren i porten til Herrens hus, den port, som vender mod nord. Se, der sad der nogle kvinder som græd over Tammuz.” Dommen over dette står i Ez. 8:18: ”Derfor vil jeg gå frem med harme. Mit øje skal ikke vise medynk, og jeg skal ikke vise skånsel. Selv om de råber i mine ører med høj røst, vil jeg ikke høre dem.”

Ordene kors og korsfæstelse er en tilsnigelse fra Babylons afgudsdyrkelse. Vi skal se, hvordan det er sket.

Kirkefædrene førte korssymbolet frem som en realitet, der efterhånden er blevet godtaget som bibelsk. Ordet kors er oversat fra det græske stauros og stauroo, som betyder pæl eller stage. Og korstegnet er udgået fra bogstavet TAU. T viste hen til den græske afgud Tammuz, også kaldet Adonis.

I midten af det 3. århundrede eft. Kr. holdt korssymbolet et sejrende indtog i kristendommen, og hedenske lærdomme sivede samtidig i stort antal ind i den kristne kirke. T-tegnet havde sejret.

Dr. Bullinger, The Companion Bible siger: “Korset blev brugt som symbol for den babyloniske solgud. Det må her bemærkes, at kejser Konstantin var soltilbeder. Beviserne på, at Herren Jesus døde på en opretstående pæl eller stage er uomtvistelige. Han døde ikke på et kors.”

Alexander Hislop siger i bogen The Two Babylons, siderne 197-205, om korset, at det er et hedensk symbol, idet Tau var tegnet på den falske Messias.

I Encyclopedia Britannica, 11th oplag, vol. 14, side 273 står der: “I de ægyptiske kirker var korset et hedensk symbol på liv.”

Justin Martyr talte om stauros som en opretstående pæl.

Græske leksika og andre bøger siger også klart, at stauros er en opretstående pæl eller stage

Der foreligger historiske beviser for, at kejser Konstantin havde en stor del at gøre med, at soltilbedelsen og den kristne tro blev sat i forbindelse med hverandre. Og derved kom korset for alvor ind i kristendommen og er blevet der.

Men følgende notat i Johannes Geffcken bog, The Last Days of Greco-Roman Paganism side 319 siger, at Konstantin viser stauros som symbol for solguden.

Mange har studeret Konstantins liv på grund af de onde gerninger, han gjorde senere i livet. Og spørgsmålet rejser sig: Hvormeget værd var hans omvendelse i 314? Var det en nødtvungen omvendelse fra soltilbedelsen?

Korstegnet blev til en vis grad slået sammen med solhjulet og repræsenterede nu for eks. livets træ, frugtbarhedssymbol og meget mere.

Der har dog i det 16.-17. århundrede i England været kristne, der ikke godtog korset som noget, de skulle ære. Men dette tegn blev senere igen godtaget overalt.

Der er mange yderligere beviser på, at korstegnet har sin oprindelse i hedenskaben. Der er beviser på, at Vestal jomfruerne i det hedenske Rom bar korset. Og buddhister og talrige andre sekter har også anvendt dette symbol.

Come out of her, my people

Vi har set et lille udpluk af de mange beviser der findes på, at korset ikke er hjemmehørende i den kristne forkyndelse men indført af stærke kræfter, der har villet fremme soltilbedelsen ved at ære Tammuz. Og der er mange flere beviser på, at korssymbolet ikke har noget med Kristus at gøre. Men kan de medtagne beviser ikke overbevise, kan flere heller ikke.

Psykologi


Vi har et andet stort problem, som vi ikke kan forbigå. En sammenblanding af kristendom og psykologi, der har været og stadig finder sted. Har et menneske sjælesår, er det kun Gud, der kan læge det. Heri er det kristne budskab forkastet og psykologi sat i stedet. Psykologi kan ikke læge men kun få folk til at fokusere på noget andet. At verden gør det, er forståelig, thi den har ikke noget bedre, men at kristne også anvender psykologi er uforståelig og vidner om en død kristendom, der ikke stemmer overens med Bibelens budskab.

Det er svært at finde sande oplysninger om psykologi men de findes. Se nedenstående link:

http://www.psychoheresy-aware.org/blasphemy13_2.html

Eller køb videoen Psychology and the church: Critical Questions/Crucial Answers. Den kan købes fra Psochoheresy Awareness Ministries. Primavera Road, Santa Barbare.

Rick Warren, som er meget populær i kristne kredse, er en varm fortaler for psykologi og viser i handling, at han sætter psykologi over Guds ord. Han taler ikke om det sygelige i Freuds teorier, såsom hans Ødipus kompleks og andre skøre ideer, og lukker øjnene for det forkerte i Freuds teorier, ligesom andre tilhængere af ham. Vær derfor på vagt overfor alt det, der kommer fra Warren og fra psykologi.

Har du haft med psykologi at gøre, er du i farezonen. Vend i stedet om til Herren og bekend din vildfarelse og afstå fra i fremtiden at bruge psykologi. Jeg ved, at den er i brug næsten alle steder og stærk opreklameret og omtales med ærbødighed som en videnskab, der hjælper mennesker, når de har været udsat for katastrofer af en eller anden art. Det er fuldkomment sat til side, at Gud er den, der alene kan læge og hjælpe et menneske igennem svære kriser.

Også kristendommen er fanget i denne lærdom, der har sat sig selv i Guds sted, når det gælder hjælp til sjælen. Det kan lyde besnærende, alt hvad der siges om psykologi, men gå til kilden og se, hvorfra den er opstået, og du vil finde, at den kommer fra urene kilder, såsom Freud og Jung.

Tetelesti


Tetelesti er et græsk ord, der har stor betydning for os. Tetelesti betyder gælden er betalt. Hvilken gæld? Hver gang vi overtræder et af Guds bud, vokser vor gæld. Og eftersom vi begår et meget stort antal brud på loven hver eneste dag, er det et astronomisk tal af overtrædelser, der er blevet betalt ved, at Jesus Kristus døde i vort sted, sonende vore synder og overtrædelser. At Gud Fader med afsky så på disse overtrædelser, ser vi af, at han vendte sig bort fra vor Frelser på Golgata. For første gang nogensinde var Faderen og Sønnen ikke ét. Først da vor synd fuldkommen var sonet og udslettet, blev fællesskabet igen oprettet.

Vi har en tendens til ikke at tage vor synd alvorligt, når vi synder i vrede, uvidenhed eller i ubetænksomhed. Bedrøves vi ikke, når vi synder, forstår vi slet ikke, hvad vi er frelst fra, og hvor meget vi har fået tilgivet. Dersom vi tænker på vor synd af en størrelsesorden som et fuldlastet tog med en længde fra Skagens spids til Italiens nedre grænse, får vi en vis forståelse for omfanget af vor synd, og meget sandsynlig er denne størrelsesorden slet ikke tilstrækkelig, vi skulle måske rundt om jorden flere gange.

Vi synder daglig meget, men har ingen forståelse for, hvor slemt det står til. Vi er lullet ind i tanken om, at synden er tilgivet, og så tænker vi ikke mere på det. Det er fordi vi hører for lidt om hellighed. Ordene: ”Jeg er hellig, også I skal være hellige” har kristne i dag ingen brug for. Det må ikke koste noget at være en kristen. Mange vil gerne gå med synden i den ene hånd, og et skilt der fortæller, at de er kristne, i den anden. Ord om, at vi skal skille os ud fra verden, høres sjældent. Og fakta er, at kristnes levevis for manges vedkommende ligner verdens til forveksling. Jesu ord om, at gælden er betalt, bruges som et sovemiddel, så vi kan synde videre uden at vor samvittighed protesterer.

Mange kristne er ganske enkelt kørt af sporet, og ingen hjælper dem i gang igen, fordi de selv har det dårlig med troen. Kan en blind forklare, hvilken forskel der er mellem rødt og grønt? Ligeså lidt kan en kristen, der selv er kørt af sporet, hjælpe dig, selv om han måske foregiver, han kan. Og du kan blive så vant til ”mælkemad”, at du nødig vil have anden føde. (Se Hebr. 5:12-14.)

Legemet er et tempel for Helligånden


Vi må kæmpe mod den syndens arv, vi alle har del i. Vi falder alle i Satans faldgruber, som skønt forskellige alle føre os ind i synd, som vi ikke forstår omfanget af. Mange kristne, ryger, drikker og går ind for en levevis, der nedbryder helbredet. Lad os i korthed se på rygning af tobak. Sundhedsdtyrelsen skriver:

”Rygning har meget stor negativ indflydelse på helbredet. Rygere har øget risiko for at pådrage sig ca. 50 forskellige sygdomme, hvoraf en del er dødelige. De mest kendte er kræft, hjerte-karsygdom og kroniske lungelidelser – også kaldet rygerlunger. Halvdelen af alle de rygere, der starter som teenagere og fortsætter med at ryge, dør af en sygdom, de har fået af at ryge. Hver fjerde ryger vil dø før sin 70-års fødselsdag – og mister i gennemsnit 23 år af sit liv. Gennemsnitligt lever rygere 7-8 år kortere end ikke-rygere – og samtidig har rygere flere år med sygdom end ikke-rygerne. (Doll og Peto, 1994.)

Der er mange kræftformer såsom lungekræft, hjerte-karsygdom og rygerlunger og en lang række andre sygdomme, som rygere har større risiko for at få. Og der er også sygdomme som paradentose (tandkødsbetændelse), ryglidelse, høretab, osteoporose (knogleskørhed), mavesår, lungebetændelse og psoriasis ses hyppigere hos rygere.”

Hvordan har en kristen det, der ryger? Og hvordan går det med at påstå, at de ikke kan blive denne trang kvit? Det passer ikke. Der er mange eksempler på, at når en læge siger, at lungerne er så svækkede, at fortsat rygning vil slå dem ihjel, viser det sig, at mange udmærket godt kan holde op. Men vi er gode til at finde på en undskyldning for at beholde en synd. Men hvordan har vi det med tanken om, at vi derved tilsmudser Helligåndens tempel?

Og vi kunne se på, hvor ødelæggende spiritus, narko og meget andet er for mange mennesker. Hvor kommer disse lyster fra? Fra ham, der vil ødelægge os fuldkommen, så vi bliver en karikatur af et sundt menneske med et helligt legeme.

Vi synder ved ikke at oplære vore børn i det, der er ret og godt. Ved at vise dem et dårligt eksempel. Og ved ikke at have kærlighed til dem. Mange blomster kan ikke blomstre, uden de får solskin. Mange børn ”blomstrer” heller ikke uden kærlighed. Hvad er kærlighed? Det er at have tid til dem, når de har problemer, også selv om vi synes, det ikke er noget at tale om. Men for børnene kan problemet se ud som et bjerg. Og bliver ”bjerget” ikke fjernet ved samtale og tryghed hos forældrene, kommer den triste dag, hvor barnet måske begår selvmord. Vi sender børn ud fra hjemmet og lader dem forstå, at nu må de klare sig selv. Mange af dem er slet ikke rede til det, og så vender de sig til andre, der vil høre og rådgive dem. Og så går det ofte stærkt fra den ene synd til den næste, godt hjulpet af et verdsligt samfund, der for længst har vendt sig fra Gud.

Vi er fra Guds side sat fri, men vi vælger ofte at forblive en træl. Tager vi ikke for blødt på os selv, når vi tillader en dårlig vane at leve videre i vort liv og lader Satan bilde os ind, at vi ikke kan blive fri. Dersom vi ikke ønsker at blive fri, bliver vi det selvfølgelig heller ikke.

Vi er løskøbte. Dvs at vi ikke er bunden til at leve som slave, hverken åndeligt eller vanemæssigt. Men Djævelen får os til at tro, at det ikke kan være rigtig, og sætter ved vantro løskøbelsen ud af kraft.

Hvorfor bliver vi ikke sat fri?


Hovedårsagen er vantro og dernæst uvidenhed, fordi vi ikke opsøger de kilder, der fortæller os sandheden. Når vi blander Bibelens budskab med psykologi, mistes troen på Gud, idet psykologi er en lære udenom Guds ord. Ved et tro på psykologien viser vi, at vi ikke længere tror, at Gud er almægtig. Det bliver en død tro. Ifølge Bibelen er alt fra det mindste til det største skabt af Gud ud af ingenting. Og Bibelen viser, at Gud er Herre over alle ting, og at selv naturen må adlyde hans vilje. Han er Herre over sygdomme og død, og absolut intet er udenfor hans magt, Ved at tro, at psykologi kan hjælpe os ud af en krise, tror vi på en afgud, som kun formår at få os til at tro, at ”såret er lægt”. Men såret er der stadig, der er kun sket det, som også Christian Science lærer.

Birger Langkjer skriver om: Dr. Linda S. Kramer: “The Religion That Kills – Christian Science: Abuse, Neglect, and Mind Control, Huntingdon House Publishers, 2000, 269 s.

Linda Kramer voksede op i en familie, der tilhørte Christian Science (CS), og var medlem der i 30 år. Hun forlod denne „kirke, fordi hun blev kritisk over for dens lære (som hun i dag betragter som kættersk), men opdagede, at hun stadig ikke kunne gøre sig helt fri af C.Ss måde at tænke på. Der var også mange ting, hun ikke kunne forstå om sin tid i kirken. Hvordan kunne det være, at et barn pludselig døde, selvom forældrene påstod, at der ikke var noget i vejen? Hvordan kunne det være, at så mange i CS led under sygdomme og skavanker, som let kan helbredes i vore dage? Hvordan kunne det være, at kirkens medlemmer svigtede hinanden følelsesmæssigt, når nogen blev syge? – som om at det at tale om sygdommen gjorde helbredelsen vanskeligere. Til sidst kom hun til den konklusion, at kirkens medlemmer ligger under for en „mind control (sindskontrol/tankereform/hjernevask), som forvrænger den måde, de ser omverdenen og sig selv på.” (Citat slut.)

Guds forordninger er fra skabelsen til verdens ende


Ved psykologi foregår der noget, der minder stærk om det, der sker i Christian Science. Det syge eller sorgen fornægtes og sindet fortrænger det. Denne form for sindskontrol er meget udbredt i vor tid.

Den verden, som blev til ved Guds ord, beskrives som fuldkommen og god. Det var en verden, hvor naturkatastrofer, sygdom, fjendskab, egoisme, misundelse, had, død og andet ondt ikke fandtes. Den nyskabte verden var et paradis, fordi den var i et harmonisk forhold til sin Skaber. Fra den nyskabte jord til i dag er der ifølge Bibelen sket en fundamental forandring af verden. Syndefaldet betød, at det harmoniske forhold mellem verden og dens Skaber blev slået i stykker, så hele skabningen endnu sukker og vånder sig tilsammen. (Romerne. 8:22-23.)

Èn ting er, at Gud i begyndelsen skabte alle ting. Noget andet er, hvordan den fysiske verden fortsætter med at bestå. Mange forestiller sig, at alt i den fysiske verden, stort og småt, er som et kæmpemæssigt urværk, der engang i tidernes morgen blev trukket op og vil fortsætte med at gå, indtil fjederen er for slap. Men således er det ikke. Uden Guds fortsatte aktive styring ville alt liv forsvinde i ét nu (Apg. 17:25 og 28.). Gud opretholder alt det, han har skabt, i den orden, det er skabt på. Bl.a. ægteskab, arbejde og menneskehedens opdeling i folkeslag som bosættere i forskellige geografiske områder.

Men mennesker ændrer på Guds orden. Ægteskabet nedvurderes. Folk hindres i at arbejde til gavn for det enkelte menneske og for samfundet. Folkeslag er blevet blandet både indbyrdes og geografisk Og den dæmoniske udviklingslære fjerner grundlaget, der bygger på en sand tro. Derfor har menneskene i dag ikke brug for de ord, som denne artikel i begyndelsen viste kunne forandre et menneske.

Vi læser det igen, fordi det er den grundvold, vi skal bygge på: ”I, som var døde i jeres overtrædelser… har han gjort levende sammen med ham (vor opstandne Frelser). Og han har tilgivet jer alle overtrædelserne og han udslettede skyldbrevet (Guds lov), som stod imod os med bud, som vidnede imod os. Og han tog det bort ved at nagle det til korset (stauros.) Han afvæbnede myndighederne og magterne og vanærede dem offentlig, da han triumferede over dem på korset.” Kol. 2:13-15.

De dæmoniske magter, der styrer menneskeheden i fortabelse, mistede ved Jesu forsoningsoffer deres magt og blev afvæbnet. Men det forkyndes stort set ikke, og derfor tilraner disse magter sig atter den myndighed, de mistede ved Jesu død på Golgata.

Nu spreder disse magter igen deres lærdomme, der sætter mennesker i trældom. Så de i stedet for sandheden, der sætter i frihed, bindes i vantro, så de tror på, at psykologi kan sætte dem i frihed, medens det modsatte er tilfældet Og værst af alt er, at troen på Gud lider så stor en skade, at kun en ægte omvendelse til Herren kan læge sårene.

I den onde tid, vi er inde i, er det nødvendig at ransage sig selv for at se, hvorvidt vi er i den sande tro eller ikke. Alvorlige ting vil ske i den nære fremtid: Først af alt kan det være bortrykkelsen. Og rækkevis af endetidsproblemer står i kø for at komme frem. Dæmoniske magters lærdomme er kommet ind i den kristne lære om frelse og tro for at binde mennesker, så de ikke når frem til den sande frelse og får kraften fra Gud og ikke blot dens skin. (1. Tim. 4:1.)

Der er behandlet mange emner i denne artikel. Men det er nødvendigt, at du selv søger bekræftelse på, at som det sagt, således er forholdene. Vil du frelses, må du tage imod hele det budskab, der fører til, at du fødes på ny. (Joh. 3:3.) Derfor skal du selv læse om denne fødsel og om, hvorledes Gud vil ændre dig, dersom du lader ham sætte dig på drejeskiven for at forme dig efter sin vilje (Jer. 18:3-4) og blive et ”kar” til hans ære. (Romerne. 9:21.)

Udsnit fra Salme 119 (Bibelen Guds ord)
Sal. 119:1-25

1 Salige** er de som er på den fullkomne vei, som vandrer i Herrens lov!
2 Salige er de som tar vare på Hans vitnesbyrd, som søker Ham av hele sitt hjerte.
3 De gjør ikke urett. De vandrer på Hans veier.
4 Du har gitt bud om at Dine befalinger skal holdes nøye.
5 Å, må bare mine veier være fast rettet mot å holde Dine forskrifter!
6 Da skal jeg ikke bli til skamme, når jeg fester blikket på alle Dine bud.
7 Jeg vil prise Deg av et oppriktig hjerte, når jeg får lære Dine rettferdige dommer.
8 Jeg vil holde Dine forskrifter. Å, forlat meg da ikke fullstendig!
9 Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til Ditt ord.
10 Av hele mitt hjerte har jeg søkt Deg. La meg ikke fare vill fra Dine bud!
11 I mitt hjerte har jeg gjemt Ditt ord for at jeg ikke skal synde mot Deg.
12 Lovet være* Du, Herre! Lær meg Dine forskrifter!
13 Med mine lepper har jeg regnet opp alle Din munns dommer.
14 På Dine vitnesbyrds vei har Jeg frydet meg, ja, som over all rikdom.
15 Dine befalinger vil jeg grunne på, og jeg vil utforske Dine stier.
16 Ved Dine forskrifter vil jeg fryde meg. Jeg vil ikke glemme Ditt ord.
17 Gi Din tjener overflod, så jeg kan leve og holde Ditt ord.
18 Åpne mine øyne, så jeg kan utforske underfulle sannheter fra Din lov.
19 Jeg er en fremmed på jorden. Skjul ikke Dine bud for meg!
20 Min sjel er sønderknust av lengsel etter Dine dommer til alle tider.
21 Du straffer de stolte, de forbannede, de som farer vill fra Dine bud.
22 Ta hån og forakt bort fra meg, for jeg har holdt Dine vitnesbyrd.
23 Også fyrster sitter og taler imot meg, men Din tjener grunner på Dine forskrifter.
24 Og Dine vitnesbyrd er min fryd og mine rådgivere.
25 Min sjel trykkes ned i støvet. Vekk meg til live igjen etter Ditt ord!
26 Jeg har regnet opp mine veier, og Du svarte meg. Lær meg Dine forskrifter!
27 La meg forstå den vei som er lagt av Dine forskrifter. Så skal jeg grunne på Dine underfulle gjerninger.
28 Min sjel gråter av sorg. Styrk meg etter Ditt ord!
29 Ta løgnens vei bort fra meg, og vær meg nådig ved Din lov!
30 Troskapens vei har jeg valgt, Dine dommer har jeg satt foran meg.
31 Jeg klynger meg til Dine vitnesbyrd. Herre, gjør meg ikke til skamme!
32 Dine buds vei vil jeg løpe, for Du gjør mitt hjerte frimodig.


Debat: Dæmoner spreder falskhed

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Diverse om vildfarelse

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation