Homoseksualitet, en synd eller en gave fra Gud?

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 24/07-05Denne artikel skal ikke betragtes som en kritik men som en hjælp til at se sandheden. Det er sandheden, der kan sætte også den homoseksuelle i frihed. At homoseksualitet skulle være medfødt er en udbredt løgn, som kun kan fastholdes ved at kassere dele af Bibelen. Vi læser om homoseksualitet i 1. Mos. 13:13: ”Mændene i Sodoma var ugudelige og store syndere mod HERREN.” (Se også 1. Mos. 19:4-5.) Andre steder i Bibelen kan vi se, at Herren straffer homoseksualitet meget hårdt. (Se for eks Es. 1:9 og 13:19, Jer. 23:14, Klag Es. 4:6 og Amos. 4:11.) I nutiden står for første gang i historien homoseksuelle og lesbiske åbent frem og siger, at de er kristne. Hvilken løgn at tro, at de kan beholde deres synd og alligevel være frelste.

Om Himmelen står der: ”Og intet urent skal komme ind i den, ej heller nogen, som øver vederstyggelighed og løgn; kun de, som er skrevne i Lammets, livets bog.” Åb. 21:27.

Du spørger måske: Hvad er der forkert ved at være homoseksuel / lesbisk? ”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.” 1. Mos. 1:27. Men Satan har lært menneskene at gå imod Guds forordninger.

I 1. Kor. 6:9-11 står: ”Ved I ikke, at de uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken de, som lever i hor, eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, som lader sig bruge til unaturlig utugt med mænd, eller mænd, som driver utugt med mænd, eller tyve eller grådige eller drukkenbolter eller spottere eller røvere skal arve Guds rige. Og sådan var nogen af jer en gang. Men I blev renset, I blev helliget, og I blev retfærdiggjort i Den Herre Jesu navn og i vor Guds Ånd.” (Se også Romerne. 1:26-27.)

Læg mærke til ordene: ”Sådan var nogen af jer en gang. Men I blev renset, I blev helliget, og I blev retfærdiggjort i Den Herre Jesu navn.” Derfor tro ikke den løgn, at du er født som homoseksuel. Vil du frelses fra denne synd, kan du blive fri, så den ikke mere er din herre. Ellers kan du ikke blive frelst og komme i Himlen.

http://www.newswithviews.com/Jackson/nicholas3.htm
http://www.lutherdansk.dk/Homofili
%20og%20%C3%A6gteskab/Web-Moses%2019,%204.htm


Et klart forbud mod homoseksualitet


I GT forbydes homoseksuel praksis udtrykkeligt to steder i den såkaldte hellighedslov, nemlig i 3. Moseb. 18,22: ”Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed”. Og i 20:13: ”Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden, og de har selv skylden for deres død.” Her er der tale om et klart og omfattende forbud mod homoseksuel praksis.

Også mange veluddannede personer bliver fanget i denne synd. Men veluddannet eller ej, så vil du, hvis du ikke omvender dig, foran Kristi domstol komme til at høre ordene: ”Gå bort til den evige ild, som er beredt Djævelen og hans engle” (Jf. Matt. 25:41.)

Gud ser så strengt på homoseksuelle og lesbiske, at han hellere så sådanne dræbt, end at de skulle sprede denne synd iblandt folket. Eftersom denne form for seksualitet har spredt sig og også er blevet tolereret i mange kirker og menigheder, vil det blive en meget stor skare, der havde troet, at de var på vej til Himlen men i stedet været på vej til helvede.

Læs følgende og kom til fornuft: ”Guds vrede bliver åbenbaret fra Himmelen over al ugudelighed og al uretfærdighed hos mennesker, som holder sandheden nede i uretfærdighed. Det, som vi kan vide om Gud, ligger åbent for dem, for Gud har jo åbenbaret det for dem. Thi helt siden verdens skabelse har hans usynlige egenskaber kunnet ses; både hans evige kraft og hans guddommelighed, som kan kendes ud fra de gerninger, som er gjort. Så de er uden undskyldning. For selv om de kendte Gud, ærede eller takkede de ham ikke som Gud, men de blev tomme i deres tanker, og deres dåragtige hjerte blev formørket. Mens de gjorde krav på at være vise, blev de dåragtige, og de ombyttedet den uforgængelige Guds herlighed med et billede, gjort lig et forgængeligt menneske, billeder af fugle, firbenede dyr og krybdyr. Derfor overgav Gud dem også i deres hjerters lyster til urenhed, så at de vanærer deres legemer indbyrdes. De byttede Guds sandhed ud med løgnen og tilbad og tjente skabningen i stedet for Skaberen, han, som er velsignet i al evighed. Amen. På grund af dette overgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Til og med deres kvinder byttede det naturlige samliv ud med et, som er i strid med naturen. Det samme gjorde også mændene. De forlod det naturlige samliv med kvinden og blev optændt i deres lyst efter hverandre, så at mænd drev skammelig utugt med mænd. Og den velfortjente straffeløn for deres vildfarelse pådrog de på sig selv. Og eftersom de ikke fandt nogen værdi i at holde sig til Gud i deres erkendelse, overgav Gud dem til et uværdigt sind, så de gør de ting, som er usømmelig.” Romerne. 1:18-28.

Hellere en barsk sandhed end en sød løgn. Har du bygget dit liv op på en sød løgn, er det på tide, at du hører sandheden og vælger at følge den. Betænk livets korthed og evighedens længde, som ikke kan måles, fordi den ingen afslutning har.

Gud har oplyst dig om sin vej til frelse, thi han vil ikke, at noget menneske skal gå fortabt. Men vi har alle en fri vilje, og vælger nogen bevidst vejen til helvede, får de deres ønske opfyldt og ender der.

Fastholder du, at du ikke vil slippe din homoseksu­elle/lesbiske synd, har du valgt helvedes gru frem for Himlens fryd og lykke. Kun en dåre træffer et sådant valg. Er du ikke enig i det, er det fordi du ikke agter på de advarsler, Bibelen har imod denne synd.

Enhver tale om, at homoseksuelle skal kunne velsignes i folkekirken, er et eksempel på Satans angreb på de rester af kristendom, der måtte være tilbage.

Næstekærlighed


Der tales om næstekærlighed til disse mennesker. Men hvornår er det blevet næstekærlighed at acceptere Satans løgne, der fører til fortabelse? Næstekærlighed, der styres af gudsfrygt, er en velsignet handling. Men næstekærlighed, der styrter mennesker i ulykke, er en ond ting.

Kirker og menigheder, som går ind for denne velsignelse, er ikke længere Guds kirke men er en folkets kirke, der skal betjene folket, så de får, hvad de vil have. De er blevet en slags anti-kirke, der ikke lærer om den sande vej.

Ved at lære, at homoseksualitet er medfødt, går man ind for tanken om, at Herren har taget fejl, idet der i Bibelen står, at sådanne ikke kan arve Guds rige. Og må kassere ordene om, at ”aldrig er noget profeti kommet frem ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte, drevet af Den Hellige Ånd.” 2. Pet. 1:21. Og i 2. Tim. 3:16-17 læser vi: ”Hele Skriften er indåndet af Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til retledning, til optugtelse i retfærdighed, for at Guds menneske kan være fuldkomment, sat i stand til al god gerning.”

En narkoman må kæmpe hårdt for at komme ud af sit misbrug. Det må en homoseksuel/lesbisk også. Spørgsmålet er, om viljen til at kæmpe denne kamp er til stede. Vi møder ofte beretninger om, hvad viljen betyder. En ryger, som påstår, at han/hun ikke kan holde op, møder til undersøgelse hos en læge der siger, at nu er det sidste udkald. Lungerne er så svært skadet, at dersom han/hun ikke stopper med at ryge, vil den tid lungerne endnu kan klare det, være meget kort. Sådanne personer kan holde op med at ryge samme dag. Et bevis på, at mangler viljen, kan vi ikke sejre over noget som helst. Men har vi den, kan vi.

At skjule sandheden for homoseksuelle/lesbiske gør os til medskyldige i, at mennesker går fortabt. Vi læser i Ez. 3:18-21: ”Når jeg siger til den gudløse: Du skal visselig dø! og du ikke advarer ham eller for at bevare hans liv taler til ham om at omvende sig fra sin gudløse vej, så skal samme gudløse dø for sin misgerning, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Advarer du derimod den gudløse, og han ikke omvender sig fra sin gudløshed og sin vej, så skal samme gudløse dø for sin misgerning, men du har reddet din sjæl. Og når en retfærdig vender sig fra sin retfærdighed og gør uret, og jeg lægger anstød for ham, så han dør, og du ikke har advaret ham, så dør han for sin synd, og den retfærdighed, han har øvet, skal ikke tilregnes ham, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Har du derimod advaret den retfærdige mod at synde, og han ikke synder, så skal samme retfærdige leve, fordi han lod sig advare, og du har reddet din sjæl.”

Her ser vi, at advare imod synden er næstekærlighed.

Læg ikke noget til eller trække noget fra Bibelens ord


Det er ikke noget menneske tilladt at ændre i det skrevne ord. I Åb. 22:18-19 står: ”Jeg vidner for enhver, som hører de profetiske ord i denne bog: Hvis nogen lægger noget til alt dette, skal Gud lægge på ham de plager, som der er skrevet om i denne bog. Og hvis nogen tager noget bort fra ordene i denne profetiske bog, da skal Gud tage hans del bort fra livets bog, fra den hellige stad og fra det, som der er skrevet om i denne bog.”

Mange har i dag kun ringe respekt for Bibelen. Men læs følgende: ”Den, som forkaster mig og ikke tager imod mine ord, han har dog en dommer over sig; det ord, som jag har talt, det skal dømme ham på den yderste dag.” Joh. 12:48.

Det kan kun være en dåre, der tror, at hans/hendes kritik af Bibelen har nogen betydning på den yderste dag. Læs, hvad der står i den, og tro som der står.

De homoseksuelle og lesbiske har verden på deres side. Og snart kan vi forvente at få ”svenske” tilstande også her i vort land. I Sverige er det nemlig forbudt at sige eller skrive sandheden om homoseksuelle, som den står i Bibelen.

For at komme folks vantro i møde kommer der mange bibeloversættelser, der er tilpasset nutidens vantro strømninger. Sætter du det at blive frelst højt, bør du ikke bruge en dårlig oversættelse. For eks er det umulig i den nuværende danske Bibel at se, at der flere steder er forbud mod homoseksualitet. Og NIV oversættelsen og flere andre lyver direkte og bortforklarer det, der står. Der er kamp om din sjæl. Gud tilbyder dig frelse ved tro på Yahshua Messias (Jesus Kristus), medens Djævelen vil give dig alt, hvad verden kan tilbyde. Og han tilbyder mere og mere pågående de mest beskidte synder, som for eks de nævnte. Der bliver hæmningsløst vist sex scener som aldrig før. Og piger på 11, 12 og 13 år gamle bliver i dag mødre.

Satan fryder sig over, at han i den grad har ødelagt det familiemønster, Gud gav til menneskeheden. Han ved, at falder dette værn, falder andre også. Kun Guds levende, uforkortede ord kan holde dig på den smalle vej, der ender ved ”perleporten”.

Tager du de vers i Bibelen ud, der forbyder dig at være homoseksuel, har du valgt at tro på løgnen. Omvender du dig ikke, vil du ved dødens indtræden sendes til stedet, hvor du er i pine. (Læs Luk. 16:22 ff.) Du er dyrekøbt til frelse, men dersom du fastholder din specielle last, sælger du dig selv til den mest ødelæggende synd, som igennem dig også virker ødelæggende på andre. Og du kaster Guds tilbud om frelse bort. Kom til fornuft, medens tid er. Dette øjeblik er dit, men det er ikke sikkert, at det næste er det.

Spørger du, hvad det er, der kan pine dig efter din død, får du svaret med disse ord: ”Der flammer en ild i min vrede, som brænder til dødsrigets dyb. ” 5. Mos. 32:22. Du har ringeagtet Elohim Yahves (Guds) bud. Og derved vakt hans brændende vrede. Han har gang på gang tilbudt dig tilgivelse og lovet, at alt vil blive nyt, dersom du omvender dig og tager imod hans frelse. Vil du tage imod denne frelse?

Fordi du har bundet dig så stærk til den synd, Elohim Yahve hader allermest, vil kampen for at komme ud af den blive hård og langvarig. Men sætter du din vilje ind på at sejre og til at bryde de bånd, der holder dig fangen, kan du sejre. Gør du ikke det, har du valgt at forblive i din synd. Den synd, som du aldrig i evigheden kan blive kvit.

Mange bruger verdens visdom til at forklare eller bortforklare fakta om homofile synder. Og det lykkes dem at indfange utallige til modstand mod det, der står i Bibelen. Men hvad er en kortvarig ide værd om, at Bibelen er en bog, der er skrevet af mennesker, når fakta er, at den taler sandhed – også om de forbudte sex-synder. Du vil i evigheden få førstehåndsviden om, at Bibelen har fortalt sandheden. Men da er det for sent at ændre på dit liv og på evigheden.

Jeg har forsøgt at vække dig til sandhedserkendelse. Du alene ved om det er lykkedes. Mit formål har ikke været at være en kritiker af din levemåde men at pege på følgerne af den. Gud er din Herre, enten du erkender det eller ej. Den dag, du erkender det, er du kommet et skridt nærmere sandheden, som alene kan sætte dig i frihed, og gøre dig viis til at ville og kunne tage imod hans frelse.


Debat: Homoseksualitet, en synd eller en gave fra Gud?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Samfundsforandringer

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation