Et svækket Vesten mod islams fremmarch

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 13/02-03Vestens styrke siden reformationen har været den indflydelse og uddannelse, som kristendommen førte med sig. Selv om store dele af befolkningen ikke var kristne, havde den kristne tro så stor indflydelse over hele befolkningen, at den førte velsignelse med sig.

Men med Vestens svindende respekt for de kristne værdier begyndte forfaldet at gribe om sig, og moralen sank til et hidtil ukendt niveau. Familiemønstret begyndte at gå i opløsning, vold og korruption er næsten blevet det normale. Den frie seksualopfattelse har foruden sex uden for ægteskabet, skilsmisser og vold i hjemmene ført vort folk endnu længere bort fra kristendommens grundlæggende værdier. Incest har ødelagt mange børn. Og den øgede opståen af homoseksualitet har ført til en yderligere nedvurdering af Bibelen som en gudgiven autoritet.

En nation er ikke stærkere end dens kernefamilier. Og den ”frie”, uansvarlige og kortsynede form for sex fører ind i en ødelæggende glidebane, der ender med, at vort folk mister det værn, der gennem århundrede har bevaret det i et sundt familiemønster. Derved mister børn og unge en uerstattelig værdi og bliver rodløse. Og der gives rum for den nedbrydende kultur, der erstatter kristendommen.

Jonathan Petre skriver i NEWS telegraf. UK, fredag 31.jan 2003, at EURO regler presser kristne organisationer til at ansætte ateister eller satanister i lærestaben.

Love, baseret på EU direktiver, bandlyser diskrimination på arbejdspladser på grund af religion og seksuel orientering. Men en rapport fra kristne institutter siger, at denne lov vil indskrænke kristnes rettigheder til at fastholde bibelsk tro.

Petre oplyser, at arbejderpartiet må ansætte egne folk. Og vegetariske sammenslutninger kan nægte at ansætte slagtere og andre, der agiterer for, at alle skal spise kød.

Men kristne organisationer må ikke afslå at ansætte dem, der vil bekæmpe kristendommen. Dersom en ansat i en kristen skole går over til islam, kan en sådan ikke afskediges, selvom denne i høj grad påvirker børnene til at være negative overfor den kristne undervisning.

Prof. Ian Leigh, Durham universitet, siger, at de menneskelige rettigheder for kristne er stærk forringet, idet verdslige love sættes over Bibelens påbud. (Slut fra Petris artikel.)

Opbrud i familiemønstret og gamle værdier og fri sex var årsagen til, at Romerriget gik i opløsning, og før dem det babylonske og græske folkl. Og nu ser vi Vesten stå for tur.

Kristne værdier bliver ikke længere værdsat og beskyttet af vore politikere. Derfor værnes der ikke længere om kernefamilier. Og derfor er vi på vej med stærke skridt ind i samme ødelæggende kultur, som ødelagde tidligere storriger som Rom m.fl.

Gud giver alle mulighed for frit at vælge, hvorvidt vi vil høre ham til eller ej. Han vil, at menneskene skal følge ham af kærlighed til sandheden i hans ord og derved blive velsignet. Men vil et folk ikke følge ham, giver han sådanne hen til at leve i det åndelige mørke, de selv har valgt.

Paulus skriver om sådanne: ”Og eftersom de ikke fandt nogen værdi i at holde sig til Gud… gav Gud dem hen til et uværdigt sind….De er fulde af al slags uretfærdighed, seksuel umoral, usselhed, grådighed og ondskab. De er fulde af misundelse, mord, strid, svig og falskhed… bagtalere, fjender af Gud, voldsmænd, stolte,… de finder på al slags ondt, de er ulydige mod forældre, uforstandige, upålidelige, uden naturlig kærlighed, de vil ikke tilgive, de er ubarmhjertige. ” Romerne 1:28-31.

Derfor er vort land blevet som det er. Vi har vist, at vi ikke finder nogen værdi i at holde os til Gud, og derfor har Gud givet os hen til gudløse tilstande.

Når Israel ikke holdt sig til Gud, tillod han at gudløse fjender drog ind i landet og påførte dem store lidelser. Og det samme sker i dag med andre nationer. Vi må antage, at Gud tillader den opvågning til terror, som muslimerne er gået ind i de sidste årtier, thi når vi ikke vil have ham som Herre, får vi de herrer, vi i vor gudløshed selv har valgt.

Myten om islamisk tolerance


Tidligere domprovst Poul E. Andersen har skrevet en artikel om muslimer, hvoraf jeg 31.jan 2003 tog dette udsnit fra Internettet:

”I det 20. århundrede har der eksisteret en myte i Vesten om islam som en tolerant religion. Men islam er ingen tolerant religion. Det totalitære træk findes ikke blot hos islamisterne, men ligger implicit i religionens begreber…. Æresdrabet på Fadime Sahindal kom som et chok for den svenske befolk­ning. Ikke fordi det var det første æresdrab i landet, for det var det nem­lig ikke, men fordi det var første gang, den svenske presse blev nødt til at tage en sag op, som i overensstemmelse med den svenske officielle opfattelse af islam som tolerancens religion ikke burde eksistere.

Også i Danmark har begrebet æres­drab været et gråzoneområde. Først drabet på den 14-årige Sonay Ashraf Mohammad og den efterfølgen­de drabsanklage mod hendes far, der har aktualiseret begrebet.

I virkeligheden har der i perioden 1994 til 2002 været omkring 20 mord, der kan betegnes som æresdrab. I alle tilfælde var der tale om fædre el­ler brødre, som myrdede på grund af brud med famili­etraditioner. Drabene blev gen­nemført med skydevåben, ved knivstik eller som regulær slagtning. De mange steninger af kvinder for utugt i muslim­ske samfund, hvor man ønsker at hånd­hæve sharialovene, har også skabt op­mærksomhed om problemet.” (Citat fra Internettet slut.)

Samme mand skrev en artikel i Morgenavisen Jyllands-Posten søndag den 24. december 2000, hvoraf jeg bringer dette udsnit:

”Et svækket Vesten”


Både Huntington og Tibi er enige om, at Vesten på længere sigt vil stå svækket overfor Islam, på trods af Vestens økonomiske teknologiske og militære overlegenhed

Huntington peger på flere faktorer, der signalerer den vestlige civilisations tilbagegang. Først det demografiske forhold, at befolkningsstagnationen bliver stadig mere mærkbar. Hertil kommer så politisk uenighed og moralsk forfald, som viser sig gennem væksten i forbrug af narkotika, øget voldsrate, familieopløsning, teenagergraviditeter, svigtende socialt engagement, dårligere arbejdsmoral og forringet uddannelsesniveau (Huntington p.302).Og i de europæiske lande mærkes en generel svækkelse af civilisationens centrale fundament, kristendommen.

Den eskalerende civilisationskonflikt er også påvirket af den globale indvandring. Mens man i middelalderen kunne trække grænser mellem Islam og den vestlige verden, kan dette ikke tænkes mere. I det islamiske middelhavsrum sker der en befolkningseksplosion, som ingen for få år siden kunne forestille sig. Og der vil i nær fremtid ske en folkevandring derfra i uoverskueligt omfang.

Vi må derfor indse, at civilisationskonflikter ikke mere alene finder sted mellem stater med forskellig civilisation, men i Vesten selv. Det efterhånden multikulturelle Vesten vil opleve, at nationalstaternes grundlag anfægtes, når de talrige indvandrere forlanger kollektive rettigheder med begrundelse i shariaen og afviser det demokratiske fællesskab.” (Citat fra Jyllans Posten slut.)

Islamisk kultur


Vi har set, hvilken kultur det er, islam vil indføre. De vil ikke kun nøjes med en del af magten men vil have overhøjhed over alt. De kræver muslimsk kultur indført i skoler og dagligliv og har i land efter land fået diverse autoriteter til ikke længere at tillade, at der tales om kristendommen på offentlige steder. Jeg har tidligere skrevet om personer, der sad måneder i fængsel, fordi de ifølge gammel engelsk hævd talte offentlig om kristendommen. Men mange danskere, deriblandt vore politikere, forstår ikke hvilken alvorlig kurs vort land er styret ind i.

I Koranen Sura 33:28 står:
”Allah har ladet jer (muslimerne) arve de vantros land og huse og deres rigdomme. Allah vil lade jer arve et land (Vesten?), som I endnu ikke har betrådt. Og Allah har magt over alle ting.”

Muslimerne kræver og kræver og står ikke tilbage for at føre hellig krig (jihad) for at nå deres mål. På samme tid nægter de andre deres ret. Muslimer vil have ret i kristne lande men nægter at give kristne og jøder ret i de lande, hvor islam har magten.

I Sura 4:85 står:
”Allah vil holde de vantros krige tilbage, thi Allah er stærkere i krig og stærkere til at give et eksempel ved straf.”

Muslimerne har efterhånden fået stor indflydelse, og snart kan vi se muslimsk styrede kommuner. Og da er frihed til at tænke, tro og tale borte.

I Sura 48:29-30 står:
”Det er Allah, der har sendt sit sendebud (Muhammed) med retledningen og sandhedens religion, for at den (islam) må sejre over alle andre religioner. Allah er tilstrækkelig som vidne. Muhammed er Allahs sendebud. De, som er med ham (Allah), skal være hensynsløse mod de vantro (kristne og jøder m.fl…. )”

Det er lykkedes ved hjælp fra den politiske venstrefløj at få stoppet store dele af kristendomsundervisningen i skolerne rundt om i verden, også i Danmark.

I Sura 4:90 står:
”…. Tag dig derfor ikke nogen af de vantro som venner, førend de overgiver sig til Allahs sag. Men vender de sig bort, så grib dem og dræb dem, hvor I end finder dem, og tag ingen af dem som ven…”

I Sura 3:60 står:
”Sandelig, med Jesus er det hos Allah ligesom med Adam. Han (Allah) skabte ham (Jesus) af støv, og så sagde han til ham: Bliv til! Og han (Jesus) blev til.”
Denne udtalelse er en grov usandhed og viser med stor tydelighed, fra hvilken kilde koranen er hentet.

I Bibelen står der


”Med Jesu Kristi fødsel gik det således til: Hans moder, Maria, var trolovet med Josef, men før de var kommet sammen, viste det sig, at hun var med barn, ved Helligånden. Josef, hendes mand, var retfærdig, han ville ikke føre skam over henne og ville skille sig fra henne i stilhed. Mens han nu tænkte på dette, se, da viste en Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: Josef, Davids søn! Frygt ikke for at tage Maria, din hustru, hjem til dig. For det, som er undfanget i hende, er af Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Alt dette skete for at det skulle blive opfyldt som Herren havde sagt ved profeten: Se, jomfruen skal føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel – det betyder: Med os er Gud!” Matt. 1:18-23. (Se også Luk 1:26-36 og Luk 1:26-36.) Det er en hel anden beretning om Jesus end den i koranen. Jesus Kristus er sand Gud og har været til fra evighed af men blev født som menneske. (Mika 5:1.)

Bibelen og Kristus selv siger, at Kristus er Guds Søn. (Matt 16:16-17 , 26:63-65, 27:43 og 54, med flere steder.) Det er denne kendsgerning muslimerne bekriger. Og de agter at vinde ved at føde mange børn og bygge talrige moskeer.

Lederen af muslimerne i England, dr. Akhtar, siger:

”Vi har Allah på vor side – og England, ligesom andre lande i verden, tilhører Allah.” Og han siger videre: ”Hvis vi kan erobre England for islam, vil det ikke være svært at erobre hele den vestlige verden.”

I 1945 var der én moske i England. I dag er der 1000 (det tal, der er ført ajour, er snarere 1500). Og der er 4 millioner muslimer i England i dag.

Og de viger ikke tilbage for at bruge magt.
I Sura 4:92 står: ”Hvis de vantro ikke holder sig borte fra jer og tilbyder jer fred… så dræb dem, hvor I end finder dem. Thi over sådanne har vi givet jer fuldstændig fuldmagt”.

Det er i lyset af sådant vi skal se PLOs forsøg på at få en fredsaftale med Israel. Hvis Israel vil underkaste sig alt det, araberne og Koranen siger, kan de få fred under Allahs overherredømme.

Arabisk, muslimsk had mod Israel


The Boston Globe skrev 13. aug.1998: ”… Der er ingen fredsproces, ingen samarbejde, ingen vilje til at leve fredelig sammen med jøderne. Der er kun jihad (muslimernes hellige krig).” Og når vi i dag ser tilbage, har vi fået den ene bekræftelse på dette efter den anden.

I The Jerusalem Post stod 7. juli 1998: ” … Vi ser, at unge børn råber på angreb mod Israel.”

Og Anti-Defamation League siger: ”Det er bedrøveligt, at det, der udsendes fra palæstinensiske medier, fortsat er fyldt med had og terrorisme. Der er ingen vilje til at søge fred med deres naboer.”

I et videobånd, samlet af Israel, ser vi indslag, der har været vist i palæstinensisk TV, hvor børn synger om, at de vil være med til at dræbe jøder ved at begå selvmord og at blive sprængt sammen med en bombe på udsøgte steder. Og at de vil marchere som krigere i hellig jihad.

Den 22. maj. 1998 vistes i TV billeder af palæstinensiske martyrer. Et barn sang: ”Jeg vil kaste deres (jødernes) sjæle i dødens afgrund…. Mit folk skal vide, at jeg er en helt.”

Den 1.maj 1998 synger en gruppe børn, medens et fanatisk had lyser i deres ansigter: ”Vi vil drukne jer i vores blod. Vi vil komme med maskingeværer, vold og vrede, vrede, vrede.” Og 19. juni 1998 synger en pige på 6-7 år: ”Min tålmodighed er sluppet op… alle arabere kalder på mig, for at jeg skal tage hævn. Kaldet fra Al Aqsa moskeen lyder ud fra mit blod.”

19. jan. 1998 står Arafat frem og råber: ”Vort kollektive mål er at fortsætte på deres vej, som begår terror. Vi er alle kandidater for at blive en hellig martyr.”

Der vises en fest fra 6. sept. 1998, der afholdtes til deres ære, der begik sprængattentater mod israelske busser.

Og 19. juli (efter fredsaftalen) siger Arafat. ”Kom, lad os indtage vort land!”

14. maj 1998 blev afbrændt billeder af Netanyahu, som kaldes nazist og søn af Satan. Og der råbes i kor: ”Hele landet er arabisk: Jerusalem er vores!” (En hån imod Gud, der gentagne gange i sit ord har sagt, at landet tilhører den slægt, der er efterkommere efter Isak og Jakob. Og vi ser tydeligt i arabernes slægtslinje, at den ikke går gennem Isak (løftets søn til Abraham). Muslimerne er derfor tyve, der vil stjæle landet ved list, terror og løgne.)

PLO holder fast ved artikel 9 i PLO pagten: Kamp er den eneste vej til at befri Palæstina. Den taktiske strategi er forbi!

Fra 1.juli 1998 vises en syngende, ung pige: ”Med min far og mor skal jeg marchere ind til befrielse af mit land. Palæstina er mit land, det er ikke for jøder.”

Og fra 2.juli 1998 vises der billeder af børn, der synger: ”Vi skal kaste dem i havet! Indtag landet! Vor dag er nær. Vi skal underbygge vore krav med sten og kugler. Vi er rede til oprørets sejr. Vi er rede til selvmordsgrupper.” Slut fra videobåndet.

Historien fortæller, at Islam fødtes i vold. Og her i de sidste årtier er den igen gået ind i en terrortid. Den 25. jan. 2003 kunne vi læse i WorldNetDaily.com: ”Muslimer har nået det laveste punkt i deres historie og må dadles for det i de stater, hvor de findes”, siger Malaysias premiereminister Mahathir Mohamad i en tale i Kairo.

Denne asiatiske leder, der betragter sig selv som moderat muslim, talte i Al-Azhar universitet, der regnes for den bedste skole af store dele af Sunni muslimerne.

Mahathir sagde, at muslimer helt klart har mistet deres mål, rapporterer Singapore Straits Times. Premiereministeren sagde også, at muslimer er ”uenige og bekæmper hverandre for magt og mangel på kundskab og dygtighed.” Citat slut.

Der er tydelig magtsyge indenfor store dele af islam. Tydeligst kommer det til udtryk i PLO, som er grebet af had til jøder og kristne, så de i denne hadske kultur ødelægger alt for sig selv. De var så nær en fredsaftale og kunne få næsten det, de krævede, men valgte i stedet at optrappe intifadaen, som har ført til megen nød. Hadet er palæstinensernes drivkraft. Og døde i hobetal er tilsyneladende ikke for stor en pris at betale. Men det er tåber, der styret af had driver dem af sted.

Mit er landet, siger HERREN


Den strid der foregår, har åndelig oprindelse. Mange af Bibelens profetier er baseret på opfyldelse af profetierne omkring Israel. For at forstå bør vi læse 1. Mos 39:9 og 10: ”Gud åbenbarede sig atter for Jakob, da han kom fra Mesopotamien, og han velsignede ham. Og Gud sagde til ham: Dit navn er Jakob. Herefter skal du ikke mere kaldes Jakob, men Israel skal være dit navn. Og han kaldte ham Israel.”

Jakob var søn af Isak, søn af Abraham som et løfte fra Gud om, at hans slægt skulle gå gennem den søn, som hans hustru Sara skulle føde ham. Og der knyttede sig et løfte til denne søn. Vi læser i 1. Mos 35:11-12 : ”Gud sagde også til ham: Jeg er Gud den Almægtige. Vær frugtbar og bliv talrig. Et folk, ja, en mængde af folkeslag skal stamme fra dig, og konger skal udgå af din lænd. Og det land, som jeg gav til Abraham og til Isak, vil jeg give til dig, og til din slægt efter dig vil jeg give landet.”

Hvad var det, der specielt blev givet til Israel? ”Da Abram (Abraham) var halvfems år gammel, åbenbarede Herren sig for ham og sagde til ham: Jeg er Gud den Almægtige, vandre for mit åsyn og vær ustraffelig. Jeg vil oprette min pagt mellem mig og dig, og jeg vil gøre din slægt overmåde talrig…. Jeg vil oprette min pagt mellem mig og dig og din slægt efter dig, fra slægt til slægt – en evig pagt….Jeg vil give dig og din slægt efter dig det land, hvor du bor som fremmed, hele Kanaans land, til evig ejendom. Og jeg vil være deres Gud.” 1. Mos 17:1-8.

Læg mærke til, at Abrahams slægt, der skulle arve Kana´ans land, gik videre gennem Isak og Jakob, og ikke gennem Abrahams søn Ismael eller hans børn med Keturah. Derved er alle arabere udelukket fra at have krav på Israels land. Vi læser i 1. Mos 25:6 : ”Men de sønner, Abraham havde med sine medhustruer, skænkede han gaver og sendte dem, medens han endnu levede, bort fra sin søn Isak, østpå til Østlandet.”

Hvem er da de sande efterkommere af Isak og Jakob? Vi læser i Gal 3:16 : ”Men løfterne blev givet til Abraham og hans efterkommer. Han siger ikke: Og til dine efterkommere, som om det gjaldt mange. Men som når det gælder én: Og din slægt. Og dette er Kristus.”

Og vi læser i Gal 3:6-9 : ”Det er som med Abraham: Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Derfor skal I vide, at de som har tro, de er Abrahams børn. Da Skriften forudså, at det er ved tro Gud retfærdiggør hedningerne, forkyndte den på forhånd dette evangelium for Abraham: I dig skal alle folk velsignes.Så bliver da de, som har tro, velsignet med den troende Abraham.”

Og da Bibelen siger, at alle der er af tro, er Abrahams børn (Gal 3:16) , er alle, der tror på Jesus som frelser og Herre, Abrahams børn.

Og vi læser i Matt 8:11 : ”Men det siger jeg jer: Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob i Himmeriget.” De jøder, der ikke vil tro på Messias, kommer ikke med der.

I Es 56:8 står: ”Så siger Herren Herren (YHWH), han som samler de fordrevne af Israel: Endnu flere vil jeg samle til ham i tillæg til dem, som allerede er samlet til ham.”

Vi har her et vidunderligt løfte fra Gud. Alle, der tror på Jesus Kristus skal samles til ham. Og det udvalgte land, som Gud gav løfte om til Abraham, Isak og Jakob, vil altid være Herrens eget land. Men kun dem, der hører ham til, har tilknytning til dette land.

Det er årsagen til, at Satan sender stormtropper ud for at rive landet til sig og give det til Allah. Og det skal ske i hast, for at hans tjener antikrist kan sætte sig i det tempel, der vil blive bygget. I 2. Tess 2:4 står: ”Han (antikrist), som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der kaldes Gud eller helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud.”

Satan vil komme først. Derfor har vi den muslimske Klippemoske på det sted, som Gud fra tidlige tider valgte som sit hellige sted på jorden. Derfor har vi PLO med støtte fra araberne. Derfor støtter så mange fra mange nationer PLO i det gudsbespottelige krav om ret til landet. Satan hader Gud og alt, hvad der tilhører ham. Derfor er hadet mod dette land så stort, og derfor sættes der så meget ind på at stjæle landet. Det land, som er ”mit land, siger Herren.” (3. Mos 25:23.)

Hadet mod Gud og det udvalgte folk bliver alt større


En arabisk oversættelse af Hitlers Mein Kampf er bestseller i de palæstinensiske territorier. Bøger i Syrien går ind for den opfattelse, at alle jøder skal dræbes. Og krav om jødernes udslettelse opstår rundt om i den muslimske verden.

I forbindelse med sammenkomsten i Aal Nahyan moskeen, 14. okt. 2000, sagde Ahmad Abu-Halabia: ”Jøder… skal slagtes… Hav ingen barmhjertighed… dræb dem…” Og sheikh Ibrahim Mahdi sagde i en palæstinensisk TV-tale 8. juni 2001: ”Allah vil… Israel vil blive udslettet, USA vil blive udslettet,… England vil blive udslettet. Velsignet er alle, der bærer bælter med bomber om sit liv for udløse dem i midten af en jødisk forsamling.”

Og i Jerusalem Post 2.1.03 stod: Al-Qaida udvikler ”beskidte bomber”, som er atommaterialer, der ikke kan kaldes en atombombe, idet der bruges en almindelige bombe for at sprede en mængde stærk radioaktiv materiale, som kan være dræbende over store områder. Og fordi ”beskidte” bomber spreder radioaktivitet op i luften, kan det ikke udgås at radioaktiviteten inhaleres.

Muslimers ret til voldtægt over ikke muslimer


En muslim har ret til sex (voldtægt?) med sine kvindelige krigsfanger og slaver, så længe kvinderne ikke er muslimer. Se SURA 33:51-54.

Omkring 35-40% af alle voldtægtsforbrydelser, som begås i Skandinavien, bliver begået af muslimske indvandrermænd, og det selvom at de kun udgør omkring 1% af den samlede befolkning. Husk på, at alle ikke-muslimske kvinder er vantro i en muslimsk mands øjne og derfor potentielle krigsfanger og slaver, som kan misbruges til seksuel udnyttelse og som sex-legetøj. Den muslimske mands barbariske syn på specielt kvinder, som ikke er muslimske, giver sig ofte udslag i voldtægter af ikke-muslimske kvinder.

Et eksempel på seksuelle overgreb er en 26 årig muslimsk mand, der bor i Ålborg, som har bedøvet mindst ni danske kvinder mellem 15-17 år ved at putte noget i deres glas og derefter voldtaget dem i sin lejlighed. Denne muslim har intet forkert gjort ifølge hans islamske religion og den koranske lov, hvis kvinderne for ham var vantro, og hvis han mener, at han fører en jihad mod dem. (Disse oplysninger stod i Politiken 27.1 1994.)

I Sura 33:60 gives der en interessant oplysning: ”Sig til dine hustruer og dine døtre… at de skal trække deres ydre kåber tæt sammen om og over sig: Dette er til det bedste, så de kan kendes (som muslimer) og ikke forulempes.”

Dvs, at en kvinde uden tørklæde ikke er beskyttet mod voldtægt fra muslimske mænd. Det ligger nær Muhammeds opfattelse af kvinder. Han havde mindst 11 hustruer plus flere hundrede kvindelige krigsfanger, som han udnyttede seksuelt.

Danmark beskytter terrorister og mordere


I dag har mange muslimske terrorister, der har begået mord og opfordret til uro og terror i deres hjemland , fået asyl i Danmark og andre kristne lande. For eks. har Talat Fomad Kassem, der medvirkede til mordet på Anwar Sadat, sit hjem i Københavnsområdet, hvorfra han opfordrer til terror. Talat kan dømmes til døden i Ægypten for sin medvirken til dette mord. Og Ægypten har flere gange søgt at få ham udleveret. Men Danmark vil ikke udlevere ham til trods for, at Talat i mere end 50 muslimske moskeer i Danmark har opfordret til, at man slår de vantro (os danskere) ihjel, og til at være med til at oprette en muslimsk stat i Ægypten og på længere sigt i Danmark. På mange måder kommer vi selv med ”rebet, vi skal hænges i”. Mon også Hitler havde fået asyl i Danmark, dersom han havde søgt?

For at forstå en muslim kan vi læse i koranen, at Muhammed sagde: ”Sværdet er nøglen til Himlen og til Helvede. En dråbe blod, der udgydes for Allahs sag, en nat tilbragt under våben, er til mere gavn end to måneder tilbragt i faste og bøn. Dem, der falder i kamp, får sine synder tilgivet. Og i Sura 9:111 siger koranen: ”Allah har sandelig købt liv og ejendom til de troende, dersom de kæmper på Allahs side!”

MuhamedDanmark


Ekstra Bladet havde 14.9.99 en artikel med ovennævnte overskrift. Og bladet skrev: ”Nævnet for Etnisk Ligestilling udgav forleden bogen: ”Visioner for religionsfrihed” med forord af formanden, biskop Kjeld Holm.” Videre stod der: ”… Biskoppen og hans nævn vil have et multietnisk Danmark… dette nævn (vil åbenbart) fremme… indførelsen af et samfundsomvæltende nyt samfundssystem i Danmark, en revolution, et balkanniseret Danmark.” Og avisen skriver om biskop Holm, at ord bliver som våd sæbe i hans mund, der hele tiden smutter og aldrig er til at holde fast på.

Ekstra Bladet skriver i samme afsnit om MØRKETS FYRSTE: ”Der synes at være stærke kræfter i dansk politik, presse og organisationer, som under betegnelsen humanisme med ildhu arbejder for islam. Formanden for Etnisk Ligestilling, biskop Kjeld Holm, fremstår som en mørkets fyrste i spidsen for disse kræfter. Under alt dette bliver dansk kultur og identitet stadig mere presset…” Slut fra Ekstra Bladet.

Følgende indslag er hentet på Internettet 4. februar 2003: ”Biskop Kjeld Holm er en af de ivrigste fortalere for den såkaldte humanisme i Den Danske Folkekirke, og sammen med fire andre biskopper udsendte han i 1997 en udtalelse, der direkte opfordrede menighederne til at optræde politisk og blande sig i fremmedpolitikken til fordel for de fremmede. Kjeld Holm er formand for Etnisk Ligestilling, hvorfra han driver en landsforræderisk virksomhed. Han har også ved utallige andre lejligheder udtalt sig offentligt angående de fremmede, og han har i disse udtalelser gjort sig til talsmand for en uhæmmet tildeling af opholdstilladelser til de fremmede.

Skønt Kjeld Holm er biskop i Den Danske Folkekirke og som sådan skulle være en fortaler for den protestantiske tro, har han flere gange fremhævet islam på kristendommens bekostning, og han har påstået, at kristne kunne lære af muhamedanerne. Dette er en grov krænkelse af det embede, som han udøver, men trods klager har man ikke villet skride ind overfor ham. Biskop Holm er en ulv i fåreklæder, en forræder i Folkekirken, og han burde sparkes ud. Han er endvidere en varm fortaler for flere flygtninge og indvandrere som lægdommere, selvom mange af dem efter tyve år i Danmark stadig ikke kan tale dansk.” Citat fra Internettet slut.

”Mange ”ulve” prøver at røve de værdier, som kristne gennem århundrede har værnet om. I årtier har vort land holdt udsalg af kristendommens grundværdier. Snart er det muslimer, der skal bestemme alt i skoler og på universiteter. Deres formål er helt klart: kristendommen ud og islam ind! Og med sådanne vogtere som Holm er denne opgave let. Vore forfædre, der kæmpede for kristen oplysning, ville have græmmet sig, ja skammet sig over, at deres efterfølgere ikke værnede om den sande, kristne tro. Jf. Judas br. vers 2.

De fleste mennesker i Vesten vil først se den islamiske fare, efter at slaget er tabt. Vi står foran chokerende forandringer, thi når muslimerne bliver 50 % i et område, kræver de selvstyre og går ikke af vejen for jihad for at nå målet. I vise dele af København søger muslimerne at nå dette mål ved at anvende en ”indvandreliste”

Der, hvor muslimerne får magt, er der ikke frihed


Vi så det i Afghanistan under talibanstyret. Kvinder blev behandlet ringere end slaver. De måtte ikke lade sig se og ikke deltage i undervisning eller undervise andre. Også i Iran forsvandt kvinders frihed, da den muslimske præstestyre kom til magten.

Vi er nødt til at være realistiske. Forsvinder kvindernes frihed, tager vi den sunde oplæring af børn bort. Rammen om et sundt hjem er bygget på den ramme, Gud fra begyndelsen satte om familielivet.

Hvis vi ønsker, at Danmark stadig skal være et sted, hvor vi kan mene og tro, som vi vil, har vi ikke råd til ukritisk at åbne op for en religion og kultur, hvor mennesker er underlagt og overgivet til islam.

Kender man bare lidt til islam, ved man, at dets mål er verdensherredømmet. Et enkelt men ikke enestående eksempel er f.eks. Duisburg, Tyskland, hvor muslimerne og islam har overtaget en hel bydel og indført den islamiske Sharia-lov. Derind går det tyske politi ikke, og ikke-muslimske mænd og kvinder risikerer i bedste fald at blive overfaldet, gennembanket, voldtaget og frarøvet alle værdigenstande - og i værste fald blive slået ihjel. Det er dagligliv i Duisborg, Og det er, hvad muslimerne også ønsker i Danmark. Målet er, at Danmark skal være en islamisk stat.

Det her handler ikke kun om Israel og Palæstinenserne


Det drejer sig om vort lands kristendomsarv. Hvis vi ønsker at forsætte med at leve ud fra den kristne kulturarv, som vores land er bygget på, og som har givet os mange værdifulde rettigheder og mange gode frugter, såvågn op! NU!Vi må bede vore politikere være mere årvågne, så de værner om den kristne arv. De bør sætte sig ind i, hvordan det er gået de lande, der har kastet den kristne tro ud.

Hentet fra norsk Internet 5/2/03: ”Slik vil vi ikke ha det! Uttalelsene fra Mulla Krekar om at muslimer som blir kristne kan drepes, skremmer oss. Tekst: Oddvar Johansen Hendelsene i kristiansand, der to medlemmer i pinsemenigheten Filadelfia, som har konvertert fra Islam til kristendommen, er blitt overfalt av muslimer, er tankevekkende lesning. Slik vil vi ikke ha det i Norge! Familiene til Sherzad Fattah og Nihad Jazin fra Irak har hatt vanskelige dager. Det har gått så langt at en av ofrene har måttet ta sin syv år gamle sønn ut av skolen, som er spesielt tilrettelagt for innvandrere. Mange barn med muslimsk bakgrunn går på skolen, og mobbingen av sønnen til en som hadde gått over fra islam til kristendommen ble en for tung bør å bære. …I religionsfrihetens navn er det rystende at man som ytterste konsekvens er rede til å drepe et menneske dersom man ikke er lydig under islams lover. For en vaskeekte nordmann som er født inn i et samfunn der individets rett råder, er dette en horribel tanke som overgår all vår forstand. … Få er villige til å stå fram å snakke åpent om disse tingene. Men i private samtaler med tidligere muslimer, kan man se inn i en grufull verden, der mennesker stadig må være på flukt for ikke å bli likvidert. Mulla Krekar tok opp dette spørsmålet i et intervju med Vårt Land forrige uke. Han sier rett ut at folk som er frafalne fra den muslimske læren kan straffes med døden, selv om han erkjenner at den islamske straffeloven ikke gjelder i Norge. På spørsmål fra Vårt Land-journalisten om hva loven sier om tilfeller der en muslim blir en kristen, og går vekk fra Islam, svarer den så kjente mullaen: «Han må drepes!» Men han legger til at det forutsetter at dette kan fullbyrdes bare dersom han bor i et land der det er sharia-lover. Uttalelsene skremmer oss! Det er ikke denne måten man bygger bro mellom muslimer og kristne på. På en måte burde det at vi lever i det trygge Norge gjøre oss rolige, ettersom ingen sharia-lover gjelder her. Men vi har ingen garanti for at muslimer som ønsker å leve opp til koranens idealer vil ta konsekvensene av dette dersom det skulle toppe seg. Hendelsene fra Sverige, der en ung kvinne for vel et år siden ble drept av sin egen far, er et typisk eksempel på det som kan skje når islamsk lov frontkolliderer med en kristen kultur. I flere av landene i Asia og Midtøsten har det gjennom årene skjedd flere uforståelige drap av kristne. Vi tror ikke at alle disse er drept på grunn av at de har gått over fra islam til kristendommen. Noen er også drept i et forsøk på å stanse «den nye religionen». Der menneskelivet er mindre verdt, sitter skytevåpnet eller drapskniven løst. Det et tankekors at mens muslimer i Norge og andre vestlige land får operere fritt, er mulighetene for de kristne misjonærene svært begrenset i de muslimske landene. Vi vet at Gud ofte viser seg for muslimer, som tar en slik hilsen på mere alvor enn de fleste sekulære nordmenn. Så lenge det er liv er det håp! (Citat slut.)

Til eftertanke


Hvornår har muslimske lande hjulpet kristne ved at give dem asyl, når de forfølges i et andet muslimsk land? ALDRIG!

Vi må se det som en realitet, at store områder på vor jord i dag lider under påvirkningen af den kultur, islam har ført med sig. I USA er der i dag over 20.000.000 muslimer, hvoraf 3.500.000 mænd, opdelt i bander og enheder af sorte muslimer, kontrollerer flere amerikanske storbyer og har stor indflydelse på USAs hær.

Det muslimske Kazakhstan opbevarer 14.000 atombomber. Det muslimske Pakistan har udviklet sine atombomber, og flere muslimske lande er meget nær ved også at have egne a-våben.

Muslimerne vil, at hele verden skal tilhøre Allah, og vi hjælper i dårskab med, så de hurtigere når målet. Gud har påbudt os at bringe evangeliet til hele verden og at udvise næstekærlighed, men ikke til at udvise tåbelighed.

Vi må være årvågne overfor de dæmoniske lærdomme, vi møder i vor tid. Læren om Allah er en af de mest aggressive og måske den, der mest ringeagter kristendommen. Et af endetidens tegn på, at løgnen breder sig, er at kærligheden til sandheden er blevet kold hos mange, og derfor kan islam finde grobund i vort land.

Det er ikke den enkelte muslimske person, vi som kristne har noget imod, men den onde lære, som ændrer dem til, at de bliver fjender af især jøder og kristne.


Debat: Et svækket Vesten mod islams fremmarch

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Islam / kristendom

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation