Verden har vundet nyt terræn fra kristendommen

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 18/03-05Vi har mange vidnesbyrd fra Danmark og fra andre lande om, hvor stærkt den kristne tro stod førhen. I sin tale den 3. okt. erklærede præsident Washington: “Det er vor skyldighed overfor hele nationen at kundgøre den Almægtiges forudséenhed, at adlyde hans vilje, at være taknemlig for alle hans gaver og ydmygt bede om hans beskyttelse og yndest.”

I dag værdsætter hverken vort lands eller USAs regering den Almægtiges beskyttelse. Vi giver i stedet lov til, at verden erobrer det ene område efter det andet indenfor alt muligt. Og vore politiske ledere har vedtaget mange love, der ringeagter Guds forordninger.

Hvem skulle kunne forvente, at den tro på Jesus Kristus, der har været grundvolden, som generationer har bygget på, skulle kunne ændres og forfladiges så meget, at vi må væmmes ved det. En af de mest modbydelige lærdomme, der er kommet til, er psykologi.

Psykologi


Psykologi er det modsatte af kristendom og er kommet til os via okkulte kilder. Der har været mange fremstød for at svække den kristne tro og føre folk ind i en livsstil, som er fjernt fra den kristne livsstil.

Lad os se på et skriftsted, som vidner om dette: ”Men vid dette, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da skal menneskene elske sig selv, elske penge, prale, er stolte, spottere, er ulydige mod forældre, er utaknemlige, vanhellige, uden naturlig kærlighed, utilgivende, bagtalere, sådanne som er uden selvtugt, brutale, være uden kærlighed til det gode, forrædere, fremfusende, opblæste og elske lysten højere end de elsker Gud. De har en ydre form for gudsfrygt, men fornægter dens kraft. Og sådanne skal du vende dig bort fra.” 2. Tim. 3:1-5.

Denne lastekatalog giver os et dystert billede af, hvordan menneskene bliver i de sidste dage. Pralende, overmodige giver udtryk for, hvor selvcentreret kristendommen vil være. Spottende, ulydige mod forældre fortæller om manglende ærbødighed og respekt. Utaknemlige, uden agtelse for det hellige, uden naturlig kærlighed, uforsonlige vidner om mangel på kærlighed til Gud og mennesker. Bagtalende, umådeholdne, voldsomme, uden kærlighed til det gode tegner et frygteligt billede af mennesker, som er sunket ned på det dyriske niveau. Svigefulde, opfarende, opblæste vidner om, at det onde i mennesket har fået frit spillerum. Og efter at have slået fast, at de elsker deres lyster ”højere end Gud, lægger apostelen til: De har skin af gudsfrygt, men fornægter dens kraft. De kan nok prøve at efterligne et gudfrygtigt liv, men mislykkes, fordi de ikke tror på evangeliet. Det er psykologi i en ”nøddeskal”. Og det er tydeligt, at Paulus genkender meget af det, som skal være typisk ved endetidens frafald i samtidens vranglærere. Og holdningen overfor disse er klar: Sådanne skal du vende dig bort fra.

Det er som at se sig selv i et spejl og må indrømme, at det er forfærdelig, som nutiden ser ud. Det værste er, at vi ikke gør noget for at det skal blive bedre.

Carl Jung


Den opmærksomme der tror på det, Bibelen siger, kan ikke undgå at se, at Psykologi er fra Djævelens forrådskammer. Og dette råddenskab har infiltreret hele vort samfund i dag. Og efterhånden er det næsten, som at hvis vort liv ikke er som det plejer at være, skal vi hjælpes af en psykolog. Men psykologi er falsk hjælp, der er som en religion, som har gennemsyret kristendommen, så okkultismen er blevet blandet med kristendommen.

Det er på ingen måde en for stærk udtalelse. Carl Gustav Jung (1875 til 1961), en af fædrene til moderne psykologi, inspirerede New Age til at søge dybere ind i okkultismen, østens religioner og mytologi.

Under overskriften: Carl Jung, Alchemy, Taoism and Neo-Gnosticismhar Donald Watson (Avon Books, New York, 1991) udarbejdet en artikel om C.Jung, som jeg bringer et udsnit af:

”C. Jung fik sine informationer fra mindst tre åndeguider. Jungs revolutionerende lære havde til formål at fortrylle hele verden. Læg mærke til, at disse åndeguider refererer til gnosticismen, og til den okkulte praksis at bruge automatskrift.

Jung brugte flere navne, bl.a. Abraxas, der minder om hans neo-gnostiske tekst med titlen Seven Sermons to the Dead (Syv prædiker til de døde), som blev skrevet i 1916 ved hjælp af typical spiritualist mediumship.

Jung troede, at Abraxas var en højtstående væsen, fra hvilken al forstand, visdom og hele arvefølgen af magter, fyrster og åndelige hierarkier kom. En af hans okkulte skoler Basilides, lærte, at der var 365 Aeons, der havde indflydelse på skabelsen. Den første af disse aeons var Kristus, også kaldet Noues.

Jung lærte også, at billeder virker tilbage på et psykologisk system på en patient, for eks. magisk kraft, der udgår fra hellige billeder og ikoner, som kaster deres magi ind i vort system. Hvis vi giver os selv hen til en ikon, vil ikonen tale til os. Tager vi et lamaistisk mandala, som har Buddha i centret, eller en Shiva og virkelig giver os hen til dem, vil vi få svar fra dem.” (Uddrag slut.)

Jung havde stor interesse for drømme. Han skrev i 1898 en bog sammen med en kusine (Helene Preiswerk) og havde spiritistiske eksperimenter sammen med hende. Han var ligeledes meget interesseret i parapsykologi og arbejdede meget for at udforske søvnambulist (en der går i søvne). Der er meget at sige om Jung, men dette jeg har medtaget må være nok til at se, at Jung har meget med okkultismen at gøre.

Freuds afskyelige baggrund for sin psykoterapi


Jeg er nødt til at skrive om Freuds forkerte forståelse for at påvise, at den lære vi i dag kalder psykologi, er en rådden lære, som absolut ikke hører hjemme i kristendommen. Derfor bør den kraftig afvises af troende kristne, thi den har Djævelen som fader og ikke Gud. Har du på et tidspunkt konsulteret en psykolog, bør du bekende det for Gud og bede om tilgivelse og renselse. Thi en fremmed ånd har derved fået adgang til din sjæl. Den rette vej at gå, dersom du er i dyb krise, er at bede Gud om hjælp og læse i Bibelen. Eller gå til en person du ved, der kan give gode råd ud fra Bibelen.

Freud lærte, at for at et barn kan få den rette forståelse af al ting, skal det igennem forskellige seksuelle faser i sin barndom. I Freuds Three Essays on Sexuality (1915), har barnet fem områder af manifestationer på det sexuelle plan: Oral, Anal, Phallic, Latency, og Genital. (Phallic er forherligelse af mandens kønsdel.)

De forskellige områder af et barns legeme kommer i fokus som den dominerende kilde til seksuelt behag. Alt dette vil påvirke et barn. Og uorden i barndommen på det seksuelle område giver uorden i et menneskes opførsel som voksen.

Freud var komplet vildledt angående børns sexfantasier, med børns leg med kønsdelene samt små børns interesse for det modsatte køn. Han viser hen til drengebørns Oedipus Complex, der er opkaldt efter det græske sagn om en ung mand, der dræbte sin fader og giftede sig med moderen. Og at piger får et Electra Complex, dvs at de har afsky for en penis. Nærmere studier af Freud viser en sygelig interesse for sex. Og han går stærkt ind for, at sex er den drivende kraft bag mænds og kvinders adfærd.

Jeg vil medtage et afsnit af Erik Hagman om Freud som jeg tidlige har sendt men som jeg vælger at medtage her for at vise et endnu tydeligere beskrivelse af Freuds vranglære.

Farvel FreudI juni 1884 publicerede en meget lidt kendt læge i Wien ved navn Sigmund Freud en artikel i Centralblatt für die gesamte Therapie, hvor han beskriver et nyt lægemiddel, som skulle være virksom mod såvel fysiske som psykiske besvær, og har få bivirkninger. ”Midlet synes også at fungere som modgift mod morfin, og den umiddelbare årsag til at Freud sender sit manuskript ud er, at han en måned forinden har anbefalet midlet til en kollega, som var morfinist. Resultatet virkede lovende, og Freud havde selv ved samme tid anvendt præparatet, en sydamerikansk urteextrakt ved navn kokain, mod sit mavebesvær.

Snart bliver kokainets stærke bivirkninger på krop og sjæl tydeligt kendt, og Freud prøver fremover at skjule sine forhastede skriverier. Men han publicerede aldrig et dementi over sit mislykkede forsøg med kokainterapi på sin ulykkelige kollega. Fleischl-Marxow, som var slave af både morfin og kokain, men antyder i stedet i senere skrifter, at denne selv var skyld i sin afhængighed.

Langt senere opnåede Freud et ry som psykiater gennem sine teorier om sjælslivets beskaffenhed og psykoanalysen. I litteraturen om Freud bruges kokain-episoden oftest overfladisk som en bagatel af ringe betydning…..

Marxismen har i dag løbet linen ud, både som videnskabelig metode og som politisk ideologi. Og nu var det som om selv freudianismen stod ind for den ufravigelige bankerot. I et særdeles veldokumenteret volym på over 500 sider gransker den brittiske journalist Richard Webster Freuds livsværk (R. Webster: Why Freud was wrong, Fontana Press 1995)…..

Også tidligere kritikere af Freud har peget på, hvor ofte han baserer sine forsøg på vidtløftige slutsatser. Webster går i detalje igennem dette materiale og finder, at det ofte handler om ønsketænkning fra Freuds side. Når han indledte sine analyser, havde han en forudfattet mening om, hvad han evt kunne finde. Og ud af patienternes forklaring danner han sin mening, så den stemte med hans teorier. Hvis patienterne ikke sagde det, som Freud ønskede det, fortsatte han med at presse dem så han fik det frem, han ønskede. Det gjaldt blot om at ”klemme” sandheden ud af patienten….

Freud hævdede, at hans patienter efter analysen var befriet fra deres neuroser. Men det synes ikke at være sandt. Talrige af Freuds patienter er blevet fundet, og deres fortsatte sygehistorier giver ikke belæg for Freuds påstand….

At Freud var århundredets medicinske charlatan, en videnskabelig forfalsker og fantast af største mål, fik jeg først øjnene op for, da jeg havde gjort mig bekendt med Karl Poppers videnskabelige kritik begyndte troen på Freud at revne….” (Oversat til dansk af HSS.)

För några år sedan råkade jag läsa en skildring av psykoanalytiska sällskapets verksamhet i Wien i början av seklet, skriven av psykiatern Bruno Bettelheim, och den gav ytterligare näring åt tvivlet. Psykoanalytiska sällskapet grundades av Freud, som ett vetenskapligt samfund med syfte att utveckla och främja psykoanalysen. Det var en sammanslutning av troende, jämförbar med en religiös sekt. Ingen opposition mot eller avvikelse från ledarens dogmer var tillåten, och dissidenter utstöttes och fördömdes med samma hätskhet som religiösa avfällingar. Ledarens makt var total, och av lärjun-garna förväntades blind underkastelse. För att finna en motsvarighet i den vetenskap-liga världen får man gå till stalinepokens Sovjet. Efter att ha läst Webster står jag nu inför ruinerna av Freuds verk med känslan av att ännu en av ungdomens djärva ideer har lagts i aska. Fåfänglighet, förgänglighet, som Amman säger i Strindbergs Faderen!” Slut på Erik Hagmans artikel.

For nærmere studie af Freud træk følgende link frem:

Chess Denman - "I think the real charge in relation to Freud is..."
Mark Pendergrast - "I read Allen Esterson's material about Masson and Freud's seduction theory..."
Eric Gillett, M.D. - "Masson's writings on Freud's seduction theory are important..."
Malcolm Macmillan - "One aspect of the discussion on Freud's seduction theory..."
Allen Esterson - The myth of fathers as the'seducers' (real or phantasised) in 1895-7
Herb Peyser, M.D. - "It is interesting to note that Jean Schimek..."
Allen Esterson - Reply to Herb Peyser
Allen Esterson -"There is an erroneous interpretation of a sentence of Freud's in my..."
Allen Esterson -"Freud claimed that his clinical experiences in the seduction theory period enabled him to'stumble'..."
Adriaan J. W. Mak - "Thanks for spelling it out clearly. This needed to be done..."
Frank R. Kegan - "I would suggest that importance of the debate about Freud's Seduction Theory is not..."
Allen Esterson -Rebuttal of Masson's arguments in his 1998'Postscript' to The Assault on Truth


For at gå ind for disse Freuds tanker må alle kristne synspunkter kastes overbord. Freud var okkult fra først til sidst, som det tydelig træder frem i hans artikler. Og derfor bør alle undgå psykolog hjælp, da den er opbygget på okkult lære. Brug i stedet hjælp fra en kristen, der kender de okkulte snarer. Desværre er det de færreste, der ved ret meget om psykologi og tror, at når så mange anvender psykologi, må det være godt. Men psykologi er at være på vej til gudløshed. At bruge Freuds materiale er at godkende vejen til helvede som mere eller mindre brugbar. Ikke desto mindre anvendes Freuds materiale til undervisning på mange områder. Og tænker du ikke ud fra en sund bibelsk oplæring, bliver du let indfanget i dette net af okkultisme.

Den rette kurs findes kun i Bibelen


Jeg skrev i juli 1998 denne artikel, som jeg bringer et udsnit af her:

Der har altid været angreb på troen på den Jesus, Bibelen omtaler. Vi ser allerede i de breve, Paulus skrev, at han går stærkt imod gnosticismen, som også Johannes gør i sine breve. Og Judas finder det nødvendig at skrive: ”Mine kære! Samtidig med, at jeg er meget optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, finder jeg det nødvendig at skrive og formane jer til at stride alvorlig for den tro, som én gang for alle blev overgivet de hellige”, Judas v. 3.

Blot i de sidste årtier er angrebene imod kristendommen tiltaget i en grad, vi ikke kunne tro ville ske, da vi endnu havde denne tid foran os. Angrebene på troen, moralen, ægteskabet, Bibelen og alt, hvad et samfund er bygget op på, er voldsomt stigende. Og hverken størstedelen af de kristne eller verden som sådan har kunnet holde stand imod disse angreb.

Dersom vi ikke stoler på Bibelen og er villige til kassere det, der går på tværs af dens lære, kan vi ikke holde os på ret kurs. Da er vi som et skib uden kompas. Og desværre må vi sige, at kristne som flest og verdens børn i dag har mistet kompasset og driver derfor rundt på må og få. Meget af skylden herfor er forårsaget af New Age. (Slut fra artiklen)

Alt dette ser vi endnu tydeligere i dag, hvor utallige mennesker slutter sig til Freuds lære. Næstfølgende udsnit fortæller tydeligt, at Freud ikke har ret for eks i sit synspunkt om, at sex er det første og det største. Og at hans lære er en oppustet ide, som ikke har grund i virkeligheden. Læren om sjælen kan meget vel være nødvendig til tider, men er absolut kassabelt, dersom det er Freuds psykologi, der bruges. Hans lære er kristendomsfjendsk og har som mål at gøre mennesker til et dyrisk væsen. Trænger sjælen til at komme på ret vej igen, kan vi kun bruge vejledere, der bruger Bibelen som lærebog.

Dagbladet LONDONskriver: ”Vi mennesker drives av 15 ulige typer begær. Det er disse som får vort liv til at være meningsfyldt. Mat er viktigst, mens sex ble oppskrytt av Sigmund Freud, viser ny forskning.”

ROLF FISKE skriver onsdag 17.06.1998:

”Professor Steven Reiss og hovedfagsstudent Susan Havercamp har ledet arbeidet med å studere menneskenes begjær. Forskningen har endt med rapporten ”Psychological Assessment.” (Psychological Assessment Journal Description Editor: Milton E. Strauss. Psychological Assessment Journal Description Editor: Milton E. Strauss)

Den viser de 15 begjærene, eller ingrediensene, som er viktige for menneskets liv. I forskningen blir det lagt fram nye resultater som gjør, at gamle ”sannheter” plutselig taper terreng. Og slikt imponerer jo forskningsmiljøene.

Ifølge forskerteamet fra universitetet i Ohio er ikke mennesket så komplekst som vi ynder å tro. Har vi orden på basisbegjærene, så har vi det svært bra.
Menneskets viktigste begjær handler om å spise, samt sosial aktelse. Vi mener alle mennesker er født med disse begjærene, selv om statsborgerskap, uavhengighet og å unngå sosial nedverdigelse utvikles etter hvert som enkeltindividet blir mer modent, sier professor Steven Reiss.”

Forskerne hadde i overkant av 300 interesser og begjær på blokka, da de begynte sin individforskning. De brukte 2500 frivillige i forskjellige tester, og kom fram til at bare 15 var svært viktige for enkeltmennesket.
Sig­­­­­mund Freud mente, at sex var overordnet hos alle mennesker, men den gamle mesters kunnskap rokkes nå av den nye forskningen.

Sex kan nok være flott for alle, men sex er ikke nødvendigvis et motiv for alle gjennom livet. Etter vår mening er der noen, som bygger opp livet sitt omkring sex, mens andre egentlig ikke bryr seg om sex i det hele tatt, sier Steven Reiss.” Citat slut.

Platon foregriber Freud


Man tillægger sædvanligvis ideen om det ubevidste og om den ødipale drift til Freud, men jeg har fundet følgende skildring af Platons idéer:

”[Den drømmende sjæl] er frigjort fra enhver form for blufærdighed. Den viger ikke tilbage for i indbildningen at have samleje med sin egen moder eller med noget som helst andet menneske eller gud eller dyr eller på at myrde hvad som helst eller sætte tænderne i den mest modbydelige mad. Den overskrider kort og godt samtlige fornuftens og anstændighedens grænser. Det, som vi skal gøre os klart, er at der i hver eneste af os findes disse frygtelige, dyriske og tøjlesløse drifter, også hos dem af os, som er yderst respektable – kun i drømme viser de sig i fuld klarhed.”

Således sagde Sokrates i begyndelsen af 9. bog af Platons Staten. Det bemærkelsesværdige er ikke i sig selv, at Platon har opdaget, at der sker grænseoverskridende ting i drømme, men at han (så vidt jeg kan se af de danske oversættelser) ikke henfører det til en ydre kraft (en djævel eller en mare), men til en integreret og essentiel del af mennesket, nemlig dets drifter. Og at han specifikt nævner den ødipale seksualitet (samleje med sin egen moder), hvilket kom noget bag på mig. Endvidere står der (i de danske oversættelser), at ”disse drifter er os alle medfødte, men er blevet undertrykt hos de fleste af os, dels ved lovens magt, dels fortrængt ved fornuftens stemme… ”

Freud og Jung kalder kristendom for et ondt system


For år tilbage var der artikler fremme om Freuds yderliggående meninger om sex. Men de er ikke at finde på nettet i dag. Og det er godt, thi Freud kan ikke hjælpe andre, det er i stedet hans lære, der trænger til en kraftig opstramning, så det sexprægede kunne blive normaliseret.

Freud satte sig over Bibelen og har vist ringeagt for, at mand og kvinde blev skabt i Guds billede. Og at Gud så, at det var såre godt. Ved at gå Guds orden imod, kan der kun komme uorden. Og netop det præger vort samfund i dag, så Guds ord kasseres og i stedet sættes Freuds og Jungs lære.

Psykologi er en religion baseret på menneskets selvcentrerede visdom medens sand kristendom bygger på visdommen i Guds ord. Og eftersom sand kristendom mange steder er bleven lunken, er verdens visdom også blevet anerkendt af mange kristne, som fuldstændig tilsidesætter, at kristendom også er anvisning på den korrekte måde at leve livet på, en måde, der hverken indadtil eller udadtil skader nogen. Et folk er ved at ødelægge sig selv, når det bruger psykologi i stedet for vor Skabers eget råd, når sjælen trænger til lægedom.

Det kommer tydeligt frem i både Sigmund Freuds og Carl Jungs skrifter, at de komplet afviser Bibelen. Freud kaldte religion for helt igennem et ondt system og sagde at det var en form for neurose. Jung kaldte religion for mental sygdom og sagde, at det blot var indbildning. Både Freud og Jung havde okkulte interesser. Og i deres nærmeste kreds var der ingen, der troede på Gud.

Efterhånden, som kristendommen er blevet afvist af så mange, har psykologien fået sin fremgang. Læs, hvad en amerikansk forfatter skriver. Ud fra det ser vi, at psykologi er en ren katastrofe for et folk:

“With the decline of true religion came the rise in psychology. Since its birth in the 1850s, Americans cant seem to get enough therapy. Even though we are the most prosperous nation on earth people wonder why they are unhappy and how they can improve their lives. Instead of opening their Bibles, they are turning to psychology which offers the latest theories and treatments that try to explain to us why we think, feel and act the way we do according to mans theories not biblical truths about the nature of man.

While people who focus on others tend to have more joy and peace of mind, mans true nature is one of sinfulness and selfishness and it is that very nature that causes his unhappiness. Those who focus on themselves are never happy or content because they are always striving for something better - a better car, house, mate, better body, more money etc. - but it is never enough. Most problems tend to be a direct result of self-focus, and yet that is what psychology tells us to focus on - ourselves. It teaches that our unhappiness comes from OUR unmet needs. Its about how WE feel, about OUR plans and OUR desires.

Most psychological thinking believes people are basically good and if we just look inside ourselves we can through our own self-effort improve our lives without God. But Gods word says, The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Jeremiah 17:9. Psychology also teaches that we are victims of our past and our problems stem from people and environments that negatively influenced us in the past. In other words psychology believes our past controls our present, but there was no one in Adam and Eves past and they had a perfect environment. Their problem was that they trusted their deceitful hearts instead of God. Sin was the cause of their misery.

Look at the misery in our government schools since they kicked out God and began heavily promoting psychology. Schools are being flooded with psychologists and counselors and the like. Knowing how extremely biased these schools are against Christianity, I dont think there is any bigger proof that psychology is anti-Christian than that. If it was anywhere close to being Christian, these schools would dump it. (In fact just recently a counselor at a North Carolina high school was suspended because a student struggling with homosexuality asked for biblical advice and the counselor gave it.) Statistics show that even with all the psychology that kids are getting at schools, cheating, theft, violent crime, vandalism, venereal disease, teenage suicide, etc. continue to increase at an alarming rate. Not only is psychology not Christian, but it doesnt work. Besides do you really believe government should be involved in your childs mental health? But then that is a story for a future article.

Why arent we being told the truth about psychology? Because even though psychology doesnt work, there are big bucks in this industry. According to Psychology Debunked by Lisa and Ryan Bazler, America has gone from 14 percent of our population having received psychological services in the 1960s to 80 percent at the start of the 21st century. We pay more than $17 billion a year for psychological therapies, which contributes to a $69 billion mental health industry. That industry continues to grow at an annual rate of 7 percent. I am not saying that there are not therapists out there who mean well. I would bet that most took on a career in therapy because they wanted to help people, but that doesnt change the truth. The root cause of all of our problems is SIN. The only real answer is in the Bible and it is not the gushy gospel that is being preached in many Christian churches.

The many thousands of churches that are following the feel good self-esteem building techniques of the church growth movement of which Dr. Robert Schuller, Pastor Rick Warren and Pastor Bill Hybels are promoting throughout the country, are following the anti-Christian practice of psychology. While it may make people feel good for a while and get their butts in the seats on Sunday morning, it is not bringing them the true message of salvation. It is also not equipping them to handle real life. They will never truly know or understand the peace and joy that comes with being a follower of Christ unless they understand the truthfulness of their sinful nature.

There may come a time when you or your family will need intervention by a third party, but if and when that time comes, the best thing to do is to save yourself that therapists fee and see a trusted friend or pastor who has a personal interest in your well being. Real biblical counseling should be free. The best remedy here on earth is for the church to go back to preaching the whole counsel of God and when someone from your congregation needs help in their personal life, they need biblical advice, not psychology. The root cause of all of our problems is SIN and it seems to be the one thing that most churches are afraid to preach on today.

-------0-------

Det kan ikke siges stærkt nok, at psykologi er kristendommens modstykke, og at den lukker Gud ude fra de menneskers liv, som vender sig til vranglæren.

Har du været i behandling hos en psykolog, er det klogt at indse, at hjælpen kommer fra Herren alene og ikke fra en okkult lære. Det bedste for kirke og samfund er at vende om til Herren og igen tro på Bibelens ord. Men frafaldet er i dag så stort, at vejen er åbnet for antikrist. Det er hans ånd, der styrer verden og også store dele af kristenheden i disse endetids dage.

Giv agt på alt det, der sker. Det er denne verdens fyrste, der hersker, og hvad han vil, det ved vi. Han vil, at du aldrig må nå så langt, at du tager imod frelsen ved tro på Jesus Kristus.

Og er du blevet en kristen, omklamrer antikrists ånd dig, så du er i fare for uden at tænke over det flyder med strømmen. Godtager du psykologien, ender det let med, at det ikke Gud, der er din Herre, men denne verdens fyrste.


Debat: Verden har vundet nyt terræn fra kristendommen

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Psykologi

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation