Dagens andagter


torsdag d. 22-03-2018


Uden tro er budskabet om Gud uden værdi <Hebr. 4:2>

Mange har hørt evangeliet men tror ikke på, det er Guds ord. Det er bedrøveligt, thi alt har været beredt til deres frelse fra før verdens grundvold blev lagt. Der er også mange kristne, der lever på sultekost, fordi der dybt i deres hjerte ligger en vantro, der hindrer troen i at hvile i Guds løfter. En sådan vantro gør, at livet med Gud ikke når til det stade af tro og hellighed, som Bibelen viser er Guds plan for sit folk. Uden tro er budskabet om Gud uden værdi. Derfor er der så megen åndelig lunkenhed hos mange. Paulus taler om, hvor betydningsfuldt det er at kende Guds ord, thi uden kendskab til ham ingen tro <jvnf, Rom. 10:14>.
Men at få et ret forhold til Gud skal vi helhjertet ville. Halvhjertethed og lunkenhed fører ikke til noget. Det må være en bøn, et nødråb fra hjertet, hvor Gud ser, at vi virkelig ønsker frigørelse fra synden og få del i hans frelse ved troen på Jesus Kristus. Vi kan gøre dette vers til vor egen bøn: Klippe, du som brast for mig, lad mig skjule mig i dig. Lad den blodets strøm, som flød fra din side, hvid og rød, frelse mig og to mig ren for al syndens skyld og mén! Men vi må lære, at vejen med Gud er så trang, den er så smal, den vej til himlens høje sal, fordi den kun kan rumme to: Min Gud, og så mit hjertes tro!

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Døren ind til Gud.


Matt. Kap. 18 v. 9
Og naar I bede, skulle I ikke være som Hyklerne.

Det er betegnende, at Jesus begynder med at tale om Bønnen, som han gør, nemlig med at advare mod Hykleri. Farisæerne havde deres udspekulerede Maade at hykle paa. De deltog i Templets Bedemøder, men kom med Vilje for sent og stod saa stille paa Gaden og bad i alles Paasyn. Det vil i vore Dage kun kunne ramme en Præst. Jeg ved en, som efter at have lært en Præst at kende, en Dag, han hørte ham bede til Indgang fra Prædikestolen, pludselig sagde ved sig selv: det er den eneste Gang i Ugen du beder. — Om hans Tanke var rigtig, ved jeg selvfølgelig ikke, men hvis den var det, saa var det Hykleri. Men nu til Dags er det Hykleri faldet bort, fordi der er saa faa Steder, man bliver æret, fordi man beder. Men den Synd, som hedder Hykleri, er i os endnu, som vi skal se.

Hvad er Fadervor? Det er at banke paa en Dør, Døren ind til Gud. Jeg tænker, ingen vil være uenig deri. Og det er nu dit Hykleri, at du bruger somme Tider at banke paa Døren, men du vil bare ikke ind. Der omvendte sig engang en gammel Mand, som jeg kendte. Og naar Folk omvender sig, faar man noget at vide. Han fortalte mig da bl. a., at han havde kun bedet til Gud tre Gange i sit Liv. Han havde vel som andre lært Fadervor som Barn, men han havde aldrig brugt det. Kun tre Gange i hans Liv, da han var ved Vendepunkter, havde han bedet, den ene Gang, var, da han skulde have Bryllup, kan jeg huske. Siden den Oplevelse er jeg blevet tilbøjelig til at tro, at mangfoldige Mennesker overhovedet ikke beder. Men til jer, som gør det, vil jeg sige: hvorfor banker du paa en Dør, som du ikke vil ind ad? Som en gammel troende Mand, han havde været Grundtvigianer i sine unge Dage, sagde til mig, han havde altid fundet den Sang af Bjørn-son, som de sang i Højskolekredse, gudsbespottelig: Herre vor Gud, godt er dit Hjem, lad det dog endnu stænges og jeg faa Lov til at længes. Hvis man mener, at der er godt hos Gud, saa er det dog noget aparte at ønske foreløbig ikke at komme der.